Evangeliets tjänare kapitel 23. Från sida 89ren sida tillbaka

Ett attraktivt uppträdande.

(89)Till dem som sysslar med heliga ting, lyder den högtidliga förmaningen: ”Rena er, ni som bär HERRENS kärl.” (Jes. 52: 11) De som Herren har visat heder och tillit, de som har fått en särskild tjänst att utföra, bör vara försiktiga i ord och handling. De bör vara uppoffrande människor, som genom rättfärdiga gärningar och rena, sanna ord kan lyfta sina medmänniskor upp till en högre nivå. Människor, som inte låter sig förvirras av varje frestelse som kommer i deras väg, människor som har fasta och allvarliga avsikter och som har som sitt högsta mål att samla själar till Kristus.

(89)Den ondes särskilda frestelser är riktade mot predikanterna. Han vet, att de bara är människor som inte själva äger någon älskvärdhet eller helighet och att evangeliets skatter ligger nedlagda i lerkärl, som bara genom gudomlig kraft kan bli hedervärda kärl. Han vet, att Gud har bestämt predikanterna till att vara ett mäktigt medel till själars frälsning och att de kan ha framgång i sin gärning bara när de tillåter den evige Fadern att styra deras liv. Därför söker han med all sin listighet att leda dem till synd, eftersom han vet att deras ämbete gör synd hos dem ännu mer oerhört syndig. Genom att begå synd gör de nämligen sig själva till det ondas tjänare.

(89)De, som Gud har kallat till predikoämbetet, måste bevisa att de är lämpliga till att göra tjänst på den heliga predikstolen. Herrens befallning lyder: ”Liksom han som har kallat er är helig, skall ni föra ett alltigenom helgat liv.” ”Var ett föredöme för de troende”, säger Paulus. ”Ge akt på dig själv och din undervisning, och håll troget ut med den. När du gör det, frälser du både dig själv och dem som lyssnar på dig.” ”Var förståndiga och nyktra, så att ni kan be.” (1 Pet. 1: 15; 1 Tim. 4: 12, 16; 1 Pet. 4: 7)

(89)Renhet och ett attraktivt uppträdande är ett ämne som vi måste vara uppmärksamma på. Vi måste vara på vår vakt mot de synder som råder i denna fördärvade tid. Låt inte Kristi representanter nedlåta sig till lättsinnigt tal, till förtrolighet med kvinnor, oavsett om dessa är gifta eller ogifta. Låt dem med en klädsam värdighet hålla sig på sin rätta plats. Samtidigt kan de emellertid vara sällskapliga, vänliga och artiga mot alla. De bör vara höjda över allt som verkar simpelt och familjärt. Detta är förbjuden mark, som det är otryggt att sätta sina fötter på. Varje ord och varje handling bör kunna bidra till att höja, rena och förädla. Tanklöshet i sådana saker är synd.

(90)Paulus uppmanade Timoteus att tänka på sådant som är rent och upphöjt, för att hans framgång skulle bli uppenbar för alla. Samma råd behöver i hög grad ges till människorna i vår tid. Jag förmanar våra arbetare när det gäller nödvändigheten av renhet i varje tanke och varje handling: Vi har ett personligt ansvar inför Gud och har en personlig uppgift att utföra, ett arbete som ingen annan kan utföra i vårt ställe. Detta består i att försöka göra världen bättre. Samtidigt som vi bör älska fram ett sällskapligt umgänge, bör avsikten med detta inte bara vara för nöjes skull utan för ett högre mål.

(90)Händer det inte tillräckligt runt omkring oss för att visa hur nödvändig denna varning är? Överallt ser man människovrak, nedbrutna familjealtaren och ödelagda hem. Principer har på ett underligt sätt skjutits åt sidan, moralens ideal har sänkts och jorden förvandlas snabbt till ett Sodom. De gärningar, som förde med sig Guds straffdom över världen vid syndafloden och blev orsak till Sodoms ödeläggelse genom eld, utvecklas i snabb takt. Vi närmar oss slutet, då jorden skall renas genom eld.

(90)Låt dem i vilkas händer Gud har lagt sanningens ljus, avstå från all orättfärdighet! Låt dem vandra på redbarhetens stigar och behärska varje lidelse och vana, som på något sätt skulle kunna skada Guds verk eller sätta en fläck på dess helighet. Det är predikantens uppgift att stå emot de frestelser han möter på sin väg, att höja sig upp över dessa låga ting som drar ner sinnet. Genom vaksamhet och bön kan han gardera sig mot sina svagaste punkter, så att dessa kommer att bli hans starkaste. Genom Kristi nåd kan människor uppnå moralisk styrka, viljekraft och fast beslutsamhet. I denna nåd finns det makt att göra dem i stånd till att höja sig upp över Satans lockande, förblindande frestelser och bli trofasta, uppoffrande kristna.

(90) Predikanter som är värdiga föredömen
Predikanter bör vara en värdig förebild för de unga, en som svarar mot deras heliga uppdrag. De bör hjälpa de unga att vara öppenhjärtliga och ändå anspråkslösa och värdiga i hela sitt umgänge. Dag efter dag sår de en säd som kommer att spira och bära frukt. De måste lägga bort all grovhet och all ytlighet och alltid tänka på att de är lärare. De bör komma ihåg, att vare sig de vill eller inte, kommer deras ord och handlingar antingen att bli en doft till liv eller till död för dem som de kommer i kontakt med.

(91)Sinnets självbehärskning, renhet i hjärta och tanke är det som behövs. Moralisk renhet är beroende av rätt tänkande och rätt handlande. Onda tankar fördärvar själen, medan en rätt behärskning av tankarna förbereder sinnet för en harmonisk tjänst för Mästaren. Varje tanke måste tas till fånga under lydnad mot Kristus.

(91)Sanningens lärare måste vara förståndiga människor, som är mycket försiktiga med sina ord och handlingar. De måste vara människor som vill ge Guds hjord mat i rätt tid, människor som inte på minsta sätt godkänner låga livsideal. De måste ha den tro som är verksam i kärlek och renar själen från köttsliga tankar och önskningar. Denna sorts tjänare kommer inte att förnedra sig i världslighet. De kommer inte att vara slavar under människor eller under Satans frestelser. De kommer att vara manliga och starka. De kommer att vända sina ansikten mot Rättfärdighetens Sol, höja sig upp över allt som är lågt, upp till en atmosfär som är fri från andlig och moralisk smitta.

(91)Den som följer principerna i biblisk kristendom, kommer inte att visa sig svag i moraliskt avseende. Under den Helige Andes förädlande inflytande blir smak och benägenheter rena och heliga. Inget kan i lika hög grad som Kristi religion gripa tag i känslorna, inget kan i lika hög grad inverka på handlingens djupaste motiv, inget annat kan utöva ett så mäktigt inflytande på livet och ge karaktären en lika stor fasthet och stabilitet. Den leder alltid sin ägare uppåt, fyller honom med ädla avsikter, lär honom ett attraktivt uppträdande och ger honom en klädsam värdighet i allt han gör.

-----------

(91)Med vilka medel skall den unge mannen betvinga sina onda benägenheter och utveckla det som är ädelt och gott i hans karaktär? Låt honom ge akt på dessa ord: ”Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.” (1 Kor. 10:31). Här är en princip som måste ligga till grund för varje motiv, tanke och handling. Oheliga lidelser måste korsfästas. De kommer att ställa krav på att bli tillfredsställda, men Gud har nedlagt höga och heliga avsikter och önskningar i hjärtat och dessa får inte förnedras. Det är bara när vi vägrar böja oss för förnuftets och samvetets herravälde som vi dras ner. Paulus säger: ”Allt förmår jag i honom som ger mig kraft”. (Se Fil. 4: 13)

-----------

(92)Den som håller sig nära Jesus och försöker pryda sin bekännelse med ett välordnat liv och en gudfruktig vandel, kommer att bevaras från att förvilla sig in på förbjudna vägar. Den som bara vill vara vaksam och ständigt vakar i bön, och den som gör allt som om han var i Guds omedelbara närhet, kommer att bli frälst från att ge efter för frestelse och kan hysa ett hopp om att bli bevarad ren, fläckfri och obesmittad in i det sista. Den som bevarar sin första övertygelse ända till slutet, hans vägar kommer att vara erkända av Gud. Det som nåden har påbörjat, kommer härligheten att sätta kronan på i vår Guds rike. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. Om Kristus bor i oss, kommer vi att korsfästa köttet med dess lustar och begär.

-----------

nästa kapitel