Evangeliets tjänare kapitel 3. Från sida 17ren sida tillbaka

Åkern är världen

(17)”När Jesus vandrade utmed Galiliska sjön, fick han se två bröder, Simon som kallas Petrus och hans bror Andreas, kasta ut nät i sjön. De var fiskare. Han sade till dem: ´Följ mig, så skall jag göra er till människofiskare.´Genast lämnade de näten och följde honom.´ Han gick vidare och fick då se två andra bröder, Jakob, Sebedeus son, och hans bror Johannes, där de satt i båten tillsammans med sin far Sebedeus och gjorde i ordning sina nät. Han kallade på dem, och genast lämnade de båten och sin far och följde honom.” (Matt. 4: 18- 22).

(17)Att dessa män så ögonblickligen, utan att ställa några frågor och utan något löfte om lön, valde att lyda Kristi ord, verkar märkligt. Men Kristi ord innehöll en inbjudan som förde med sig en tvingande kraft. Kristus ville göra dessa oansenliga fiskare till redskap, som i kontakt med Honom själv skulle leda människor ut från Satans tjänst och ställa dem i Guds tjänst. I denna verksamhet skulle de bli Hans vittnen. De skulle till världen föra ut Hans sanning, obesmittad av mänskliga traditioner och spetsfundigheter. Genom att utöva Hans dygder och genom att vandra och samarbeta med Honom, skulle de göras dugliga till att vara människofiskare.

(17)Så blev de första lärjungarna utvalda till att vara evangeliets tjänare. I tre år arbetade de tillsammans med Frälsaren och genom att lyssna till Hans undervisning, se hur Han botade sjuka och lära av Hans exempel förbereddes de till att fortsätta den gärning, som Han hade påbörjat. I trons enfald och genom en ren, ödmjuk tjänst uppfostrades lärjungarna till att bära ansvar i Guds sak.

(17)Apostlarnas erfarenhet innehåller lärdomar för oss. Dessa män höll orubbligt fast vid principer. De var män som inte skulle svika eller misströsta. De var fulla av gudsfruktan och plikttrohet mot Gud, fyllda med ädla avsikter och ädla mål. Av naturen var de lika svaga och hjälplösa som någon av dem som nu har del i arbetet, men de satte hela sin förtröstan till Herren. Rika var de, men denna rikedom bestod i en själens och andens odling, och denna kan tas emot av var och en som vill göra Gud till den förste och den siste och den störste i allt. De arbetade länge hårt innan de hade lärt sig de läxor som de fick i Kristi skola. De strävade inte förgäves. De stod i förbindelse med den starkaste av alla makter och längtade ständigt efter en djupare, högre och vidare förståelse av eviga verkligheter för att framgångsrikt kunna framhålla sanningens skatter för en värld som behövde dem.

(17)Arbetare med sådan karaktär behövs i dag, människor som utan förbehåll kommer att helga sig till att förkunna Guds rike för en värld som är ogudaktig. Världen behöver tänkande, principfasta människor, människor som hela tiden växer i förstånd och insikt. Det finns stort behov av människor, som kan utnyttja pressen på det mest fördelaktiga sättet för att sanningen skall kunna få vingar, som snabbt kommer att föra den ut till alla stammar och språk, folk och folkslag.

(18)Evangeliet till alla länder.
Sanningens ljus skall lysa överallt för att hjärtan skall kunna väckas och omvända sig. Evangeliet skall förkunnas i alla länder. Guds tjänare skall verka på platser nära och fjärran, utvidga de uppodlade delarna av vingården och dra ut till platser längre bort. De måste arbeta medan dagen varar, ty natten kommer då ingen kan arbeta. Syndare skall vägledas till en Frälsare som har upphöjts på korset. Från många stämmor skall denna inbjudan höras: ”Se Guds Lamm, som tar bort världens synd.” (Joh. 1:29). Församlingar skall organiseras och planer skall göras upp för det arbete som medlemmarna i de nybildade församlingarna skall utföra. När arbetare går ut, fyllda med iver och med Guds kärlek, kommer församlingarna därhemma att väckas till nytt liv. Arbetarnas framgång kommer nämligen att visa sig vara av stort intresse för varje enskild medlem i församlingen.

(18)Det behövs allvarliga, självuppoffrande män och kvinnor, som vill söka Gud och med höga rop och tårar be för själar som befinner sig vid ruinens brant. Det kan inte bli någon skörd utan att säden blir sådd, inget resultat utan ansträngning. Abraham kallades till att lämna sitt hem som en ljusbärare till hedningarna. Han löd utan att ställa frågor. ”Han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.” (Hebr. 11: 8). Så skall också Guds tjänare i vår tid gå dit Han kallar dem och lita på att Han kommer att leda dem och ge dem framgång i arbetet.

(18)Världens fruktansvärda tillstånd borde tyda på att Kristi död har varit nästan förgäves och att Satan har segrat. Den stora majoriteten av jordens invånare har gett sin trohet till fienden. Men vi har inte förts bakom ljuset. Trots djävulens skenbara seger utför Kristus sin gärning i den himmelska helgedomen och på jorden. Guds Ord skildrar den ogudaktighet och det fördärv som skulle råda i de sista dagarna. När vi ser profetian gå i uppfyllelse, bör vår tro på Kristi rikes slutliga seger stärkas. Vi bör med förnyat mod gå ut för att fullgöra det uppdrag, vi har satts att utföra.

(19)Det högtidliga, heliga varningsbudskapet måste förkunnas på de svåraste missionsfält och i de mest ogudaktiga städer, ja, på varje plats dit det stora trefaldiga glädjebudskapets ljus ännu inte har kommit. Alla skall höra den sista inbjudan till Lammets bröllops-nattvard. Från småstad till småstad, från storstad till storstad och från land till land skall sanningen för vår tid förkunnas, inte med yttre demonstrationer utan i Andens kraft. När de gudomliga principer som vår Frälsare kom till världen för att framhålla i tal och i liv, blir framställda i evangeliets enfald, kommer budskapets kraft att göra sig märkbar. Ett nytt liv, som utgår från Källan till allt liv, måste i denna tid uppfylla varenda arbetare. Hur litet förstår vi inte av vår missions omfattning? Vi behöver en tro som är allvarlig och bestämd, ett mod som är orubbligt. Vår verksamma tid är kort och vi måste arbeta med outtröttlig iver.

(19) ”Åkern är världen.” (Matt. 13:38). Vad detta uttalande innebär, förstår vi bättre än de apostlar som fick befallning om att förkunna evangeliet. Hela världen er ett vidsträckt missionsfält. Vi som så länge har känt till evangeliets budskap, bör finna uppmuntran i den tanken att platser som det en gång var svårt att få nå fram till, nu är lätta att komma till. Länder, som hittills har varit stängda för evangeliet, öppnar sina dörrar och tigger om att Guds Ord måtte förklaras för dem. Kungar och furstar slår upp sina länge stängda portar och inbjuder korsets förkunnare att komma. Skörden är verkligen stor: Endast evigheten kommer att uppenbara frukterna av de väl tillrättalagda ansträngningar som nu görs. Försynen går framför oss och den Allsmäktiges kraft samverkar med mänskliga ansträngningar. De ögon måste verkligen vara blinda som inte ser att Herren arbetar och de öron måste verkligen vara döva som inte hör den sanne herdens kallelse till sina får.

(19)Kristus längtar efter att utvidga Sitt herradöme över varje människosinne. Han längtar efter att prägla Sin bild och Sin karaktär på varje själ. När Han var på jorden, hungrade Han efter sympati och samarbete, för att Hans rike skulle kunna utvidgas till att omfatta hela världen. Den här jorden är Hans köpta egendom. Han vill, att människorna skall vara fria, rena och heliga. ”I stället för den glädje som låg framför honom”, utstod Han ”korsets lidande utan att bry sig om skammen”. (Hebr. 12: 2). På Sin jordiska pilgrimsfärd uppmuntrade den tanken Honom, att all Hans möda inte skulle vara förgäves, utan att den skulle vinna människan tillbaka till lydnad mot Gud. Och genom det blod som blev utgjutet för världen, skall det ännu vinnas segrar som kommer att ge Gud och Lammet evig ära. Hedningarna kommer att ges Honom i arv och jordens ändar bli Hans egendom. ”Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds.” (Jes. 53:11).

(20) ”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall HERREN gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. Lyft dina ögon och se dig omkring: Alla samlas och kommer till dig. Dina söner kommer fjärran ifrån, dina döttrar bärs fram på armen. Då skall du se det och stråla av fröjd, ditt hjärta skall bäva och vidga sig. Ty havets rikedomar skall föras till dig, folkens skatter skall tillfalla dig.” ”Ty liksom jorden låter sina växter spira fram och en trädgård låter sin sådd växa upp, så skall Herren HERREN låta rättfärdighet och lovsång växa upp inför alla hednafolk.” (Jes. 60:1- 5; 61:11.)

--------

(20)Den befallning som gavs till lärjungarna, har också getts till oss. Nu liksom den gången skall en korsfäst och återuppstånden Frälsare upphöjas för dem som är utan Gud och utan hopp i världen. Herren kallar på herdar, lärare och evangelister. Från dörr till dörr skall hans tjänare förkunna budskapet om frälsning. Till alla stammar och språk, folk och folkslag skall nyheten om förlåtelse för våra synder genom Kristus föras ut. Inte med spaka, livlösa yttranden, utan med klara, tydliga, väckande ord skall budskapet ges. Människor i hundratals väntar på varningen för att kunna rädda sina liv. I de kristna behöver världen få se ett bevis på kristendomens kraft. Inte bara på några få platser utan överallt i världen behövs nådens budskap.

--------

(20)Hos den som ser Frälsarens oförlikneliga kärlek, kommer tankarna att lyftas, hjärtat att renas och karaktären förvandlas. Han kommer att gå ut för att vara ett ljus för världen, för att i någon mån reflektera denna oförklarliga kärlek. Ju mer vi tänker på Kristi kors, desto fullkomligare kommer vi att ansluta oss till apostelns ord, då han säger: ”För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesus Kristi kors.” (Gal. 6:14).

nästa kapitel