Evangeliets tjänare kapitel 31. Från sida 116ren sida tillbaka

Rättfärdighet genom tro

(116)Den tanken att Kristi rättfärdighet inte tillräknas oss på grund av någon förtjänst från vår sida, utan som en oförtjänt gåva från Gud, är en dyrbar tanke. Guds och människans fiende vill inte att denna sanning skall bli tydligt framhållen, ty han vet att om folket tar emot den fullt ut, så kommer hans makt att vara bruten. Om han kan behärska människornas sinnen så att tvivel, otro och mörker blir erfarenheter hos dem som bekänner sig vara Guds barn, så kan han övervinna dem med frestelse.

(116)Den enfaldiga tro som tar Gud på Hans ord bör uppmuntras. Guds folk måste ha den tro som griper Hans gudomliga kraft, ty ”av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det.” (Ef. 2;8) De som tror, att Gud för Kristi skull har förlåtit deras synder, bör inte på grund av frestelse försumma att fortsätta att utkämpa trons goda kamp. Deras tro bör växa i styrka tills deras kristna liv liksom deras ord förkunnar att ”Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.” (1 Joh. 1:7)

(116)Om vi vill ha den ande och kraft som finns i den tredje ängelns budskap, så måste vi framhålla lagen och evangeliet tillsammans, ty de går hand i hand. Liksom en kraft från djupet väcker olydnadens barn till att göra Guds lag ogiltig och till att trampa ner den sanningen att Kristus är vår rättfärdighet, så berör en kraft från det höga de troendes hjärtan till att upphöja lagen och till att upphöja Kristus som en fullkomlig frälsare. Om inte den gudomliga kraften ingår i Guds folks erfarenhet, kommer falska teorier och föreställningar att få makt över människornas sinnen, Kristus och Hans rättfärdighet kommer att utgå ur deras erfarenhet och deras tro kommer att sakna kraft eller liv.

(116)Predikanterna skall förkunna Kristus i Hans fullhet både i församlingarna och på nya platser för att åhörarna skall kunna få en insiktsfull tro. Folket måste upplysas om att Kristus är deras frälsning och rättfärdighet. Satans överlagda plan är att hindra själar från att tro på Kristus som deras enda hopp. Kristi blod, som renar från all synd, är nämligen verksamt bara för dem som tror på dess förtjänst och som lägger fram det för Fadern liksom Abel gjorde när han offrade.

(117)Kains offer innebar en lagöverträdelse mot Gud, eftersom det var ett offer utan Kristus. Huvudtemat i vårt budskap är inte bara Guds bud, utan också Jesu tro. Ett klart ljus lyser på vår väg i dag och det leder till större tro på Jesus. Vi måste ta emot varje ljusstråle och vandra i den för att den inte skall bli till fördömelse för oss i domen. Vår skyldighet och våra plikter får större betydelse, allteftersom vi når fram till klarare uppfattningar om sanningen. Ljuset uppenbarar och straffar villfarelser som hade dolts i mörkret och när ljuset kommer, måste människornas liv och karaktär förändras i motsvarande omfattning för att stå i överensstämmelse med ljuset. Synder som på grund av sinnets blindhet en gång var omedvetna synder, kan man inte längre ägna sig åt utan att dra på sig skuld. När människor får större ljus, måste de förvandlas, upplyftas och renas genom det. Annars kommer de att bli mer fördärvade och omedgörliga än de var innan ljuset kom.

nästa kapitel