Evangeliets tjänare kapitel 32. Från sida 118ren sida tillbaka

Råd till en evangelist

(118)Käre bror!
... Jag har detta budskap till dig från Herren: Visa vänlighet i ditt tal, var mild i dina handlingar. Ge noga akt på dig själv, för du har en benägenhet att vara sträng och diktatorisk och till att uttala dig obetänksamt. Herren talar till dig och säger: Vaka och bed, så att du inte utsätts för frestelse. Hårda uttryck gör Herren bedrövad och okloka ord gör skada. Jag har fått i uppdrag att säga till dig: Var mild i ditt tal. Ge akt på dina ord och låt ingen hårdhet prägla dina uttalanden eller dina gester. För in Kristi vällukt i allt det du gör och säger. Låt inte naturliga karaktärsdrag störa och fördärva din verksamhet. Du skall hjälpa och styrka dem som frestas. Låt inte jaget få visa sig i hårda ord. Kristus har gett Sitt liv för hjorden och för alla dem du arbeter för. Låt inget av dina ord påverka någon själ i orätt riktning. Hos Kristi tjänare måste en kristen karaktär visa sig.

(118)Överilade, överlägsna uttryck stämmer inte överens med den heliga gärning som Kristus har gett Sina tjänare att utföra. Om det är din dagliga erfarenhet att se på Jesus och lära av Honom, så kommer du att visa upp en sund och harmonisk karaktär. Gör dina framställningar mildare och tala inga fördömande ord. Lär av den store Läraren. Vänligt och medkännande tal kommer att verka som en läkande balsam och kommer att hela förtvivlade själar. När kunskapen om Guds Ord förs in i det praktiska livet, så kommer den att ha en läkande, lugnande kraft. Hårt tal kommer aldrig att föra med sig välsignelse till dig själv eller någon annan.

(118)Min bror, du skall vara ett exempel på Kristi mildhet, tålamod och godhet. Gör Kristus till ditt mönster i dina framställningar när du talar offentligt. ”Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtig och goda frukter, opartisk och uppriktig.” (Jak 3:17) Vaka och bed. Undertryck den hårdhet som då och då bryter fram hos dig. När Kristi nåd bor i dig, kan dina ord bli helgade. Om dina bröder inte handlar exakt så som du anser att de borde, så möt dem inte med hårdhet. Du har då och då bedrövat Herren med dina stränga uttryck.

(118)Din vilja måste böja sig för Herrens vilja. Du behöver hjälp från Herren Jesus. Låt bara sådana ord som är goda, rena och heliga, utgå från dina läppar, ty din ande och ditt exempel som en evangeliets tjänare kommer att tas efter av andra. Var alltid vänlig och mild mot barn. . . .

(119)Du kan nå upp till Guds ideal, om du vill besluta dig för att ditt eget jag inte skall medverka i din gärning. Medvetenheten om att du i ande och i gärning eftersträvar att vara lik Kristus, kommer att ge dig styrka, tröst och mod. Det är ditt privilegium att kunna bli saktmodig och ödmjuk i hjärtat. Då kommer Guds änglar att samarbeta med dig i ditt väckelsearbete. Kristus dog för att Hans liv skulle kunna levas i dig och i alla som gör Honom till sitt exempel. I din Återlösares kraft kan du uppenbara Kristi karaktär och du kan arbeta med visdom och styrka för att göra de krokiga stigarna raka.
Los Angeles, California, 22. august 1908.

nästa kapitel