Evangeliets tjänare kapitel 38. Från sida 138ren sida tillbaka

Herdens uppdrag

(138)En sann herde kommer att vara intresserad av allt som rör hjordens välfärd, att föda, leda och försvara den. Han kommer att uppträda med stor visdom och visa en öm hänsyn mot alla, i synnerhet mot de frestade, de lidande och de modlösa. ”Så har inte heller Människosonen kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” ”Amen, amen säger jag er: Tjänaren är inte förmer än sin herre, och budbäraren är inte förmer än den som har sänt honom.” Kristus utgav Sig själv ”genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.” ”Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra svagheter, så som det står skrivet: Dina smädares smädelser föll över mig.” (Matt. 20:28; Joh. 13:16; Fil. 2:7; Rom. 15:1- 3).

-----------

(138)Mången Guds tjänare misslyckas i sin verksamhet, därför att han inte får någon nära relation till dem som mest behöver hans hjälp. Med Bibeln i hand bör han på ett artigt sätt försöka förstå de invändningar som finns hos dem som börjar fråga: ”Vad är sanning?” Försiktigt och milt bör han leda och undervisa dem, som elever i en skola. Många måste överge teorier, som de länge har trott var sanning. När de blir övertygade om att de har varit vilseledda när det gäller bibliska ämnen, råkar de i förlägenhet och tvivel. De behöver den ömmaste medkänsla och den mest insiktsfulla och skarpsynta hjälp. De bör få en omsorgsfull undervisning och man bör be för dem och med dem, vaka över dem och skydda dem med den mest kärleksfulla omsorg.

(138)Att vara en Kristi medarbetare till själars frälsning är ett stort privilegium. Genom tålmodiga, osjälviska och målmedvetna ansträngningar försökte Frälsaren att nå människorna i deras fallna tillstånd och att rädda dem från syndens följder. Hans lärjungar, som är Ordets lärare, bör samvetsgrant efterlikna sin stora förebild.

-----------

(139)På nya platser är mycket bön och förståndigt arbete nödvändigt. Det finns inte bara behov av män som kan predika utan också av sådana som har en praktisk kunskap om gudsfruktans hemlighet och som kan möta folkets stora behov, - män som förstår betydelsen av sin ställning som Jesu tjänare och som med glädje tar upp det kors Han har lärt dem att bära.

(139)Det är i hög grad viktigt att en herde umgås mycket med sitt folk och på det sättet lär känna den mänskliga naturens olika sidor. För att kunna anpassa sin undervisning efter åhörarnas intellektuella förmågor bör han tillägna sig kunskap om vad som rör sig i människosinnet. Därigenom kommer han att lära sig den storsinta kärlek till nästan, som bara de äger, som på nära håll studerar naturen och människors behov.

nästa kapitel