Evangeliets tjänare kapitel 39. Från sida 140ren sida tillbaka

Bibelläsning i familjekretsen

(140)Planen om att hålla bibelläsningar var en tanke som föddes i himlen. Det finns många, både män och kvinnor, som kan utföra en sådan missionsgärning. Därigenom kan det utvecklas arbetare som kommer att bli mäktiga gudsmän. Genom dessa bibelläsningar har Guds ord kommit till tusentals och arbetarna kommer i kontakt med människor av alla folkslag och språk. Bibeln förs in i hemmen och dess heliga sanningar påverkar samvetet. Människorna leds till att läsa, undersöka och själva bedöma och de måste ta ansvaret för huruvida de tar emot det gudomliga ljuset eller förkasta det. Gud vill inte tillåta att detta dyrbara arbete för Honom blir obelönat. Varje ödmjukt försök som utförs i Hans namn, kommer Han att kröna med framgång.

-----------

(140)På varje ny plats måste det arbetas med tålamod och uthållighet. Misströsta inte om begynnelsen är ringa. Det är ofta den ödmjukaste gärningen som ger de största resultaten. Ju mer direkt vårt arbete för våra medmänniskor är, desto mer gott kan det uträttas. Personligt inflytande är en kraft. Osynliga inflytelser kommer att påverka sinnet hos dem vi kommer i nära kontakt med. Man kan inte tala till en stor mängd människor och påverka den så som man skulle kunna göra om man kom i närmare kontakt med dem. Jesus lämnade himlen och kom till vår jord för att frälsa själar. Du måste komma i nära kontakt med dem som du arbetar för, så att de inte bara kan få höra din röst utan också trycka din hand, lära känna dina principer och lägga märke till din sympati.

(140)Mina bröder predikanter, tro inte att det enda ni kan göra och att det enda sättet att påverka själar, är att hålla föredrag. Det bästa arbete ni kan utföra, är att undervisa och utbilda. När det ges tillfälle, så sitt ned hos en familj och låta dem ställa frågor. Besvara sedan dessa tåligt och ödmjukt. Fortsätt med detta arbete i samband med era mer offentliga insatser. Predika mindre och undervisa mer genom att hålla bibelläsningar och genom att be tillsammans med familjer och små grupper.

(141)Till alla som samarbetar med Kristus, vill jag säga: Utnyttja tillfället på varje plats där ni kan få tillgång till folk i hemmen. Ta fram Bibeln och öppna dess stora sanningar för dem. Er framgång kommer inte att i så hög grad bero på den kunskap och lärdom ni har, som av den förmåga ni har att finna väg till människors hjärtan. Genom att vara utåtriktad och komma nära människorna kan ni lättare vända deras tankar i en annan riktning än genom det skickligaste föredrag. Att förkunna Kristus i familjen, vid brasan och i små grupper i privata hem är ofta ett effektivare sätt att vinna själar för Jesus än predikningar, som hållits vid friluftsmöten för folkskaror som kommer och går eller till och med i möteslokaler eller kyrkor.

(141)Alla som är sysselsatta med detta personliga arbete, bör i lika hög grad som predikanten som förkunnar Ordet, vara försiktiga så att de inte blir mekaniska i sitt sätt att arbeta. De bör ständigt inhämta kunskap. Med samvetsgrann iver bör de försöka uppnå den största skicklighet och bli män som är kunniga i Skriften. De bör utveckla andlig aktivitet till en vana och särskilt ägna sig åt bön och flitigt studium av Skriften.

nästa kapitel