Evangeliets tjänare kapitel 42. Från sida 150ren sida tillbaka

Predikanten i sitt hem

(150)I sitt liv i hemmet skall den som undervisar i Bibeln vara ett föredöme i att tillämpa de sanningar som han lär ut. Vad en människa är har ett större inflytande än det han säger. Gudsfruktan i det dagliga livet kommer att ge det offentliga vittnesbördet kraft. Tålamod, konsekvens och kärlek kommer att göra ett intryck på hjärtan som inte låter sig påverkas av predikningar.

(150)För predikanten finns det plikter runt omkring honom, både långt borta och nära, men hans första plikt gäller hans barn. Han bör inte bli så upptagen av plikter utåt, att han försummar den undervisning hans barn behöver. Han tycker kanske, att hans plikter i hemmet är av underordnad betydelse, men i själva verket ligger de vid själva roten av samhällets och den enskildes välfärd. Mäns och kvinnors lycka och församlingens framgång beror i hög grad på inflytandet i hemmet. Ett rätt utförande av vardagslivets plikter innefattar intressen som har betydelse för evigheten. Världen har inte lika stort behov av människor med hög intelligens som av goda män som är en välsignelse i sina hem.

(150)Det finns ingen ursäkt för att en predikant försummar den inre kretsen av hänsyn till den större kretsen utanför. Hans familjs andliga välfärd kommer först. På den yttersta räkenskapsdagen kommer Gud att fråga, vad han gjorde för att vinna dem som han tog på sitt ansvar att sätta till världen. Att stora saker har uträttats för andra kan inte sona den skuld han ådragit sig inför Gud, när det gäller att ta sig an sina egna barn.

(150)I predikantens familj bör det råda en enighet som kommer att utgöra en verkningsfull predikan om praktisk gudsfruktan. När predikanten och hans hustru trofast gör sin plikt i hemmet, genom att de tyglar, tillrättavisar, ger råd och vägleder, kommer de att bli bättre skickade till att verka i församlingen, liksom de också förökar de medel genom vilka Guds verk kan utföras utanför hemmet. Familjens medlemmar blir medlemmar av familjen i himlen och är en kraft till det goda som utövar ett vidsträckt inflytande.

(150)Å andra sidan kommer den predikant som tillåter sina barn att växa upp och bli ostyriga och olydiga, att finna att inflytandet av hans verksamhet på predikstolen motarbetas av hans barns känslofattiga färd. Den som inte kan styra medlemmarna i sin egen familj, kan inte tjäna Guds församling på det rätta sättet eller bevara den från oenighet och stridigheter.

(151)Artighet i hemmet
Det finns en risk att man försummar att uppmärksamma de små tingen i livet. När det gäller att tala vänliga, uppmuntrande ord i familjekretsen får det inte finnas någon försummelse från predikantens sida. Min bror i förkunnargärningen, visar du barskhet, ovänlighet och oartighet i familjen? Om du gör det, så överträder du Guds bud, oavsett hur hög din bekännelse kan vara. Om du försummar att visa Kristi kärlek i ditt liv i hemmet, så når du inte upp till det ideal som har ställts upp för dig, hur allvarligt du än kan predika för andra. Tro inte att den man som stiger ned från den heliga predikstolen för att därefter komma med barska, sarkastiska anmärkningar eller med skämt och skoj, är en Kristi representant. Guds kärlek är inte i honom. Hans hjärta är fyllt med egenkärlek och dryghet och han visar, att han inte har någon riktig förståelse för heliga ting. Kristus är inte med honom och han främjar inte det högtidliga sanningsbudskapet för vår tid.

(151)Predikanternas barn är i vissa fall de mest försummade barnen i världen på grund av att deras far bara sällan umgås med dem och de får själva välja sin sysselsättning och sin lek. Om en predikant har söner i sin familj, bör han inte helt överlämna dem till moderns omsorg. Detta är en alltför tung börda för henne. Han bör göra sig till deras kamrat och vän. Han bör anstränga sig för att hålla dem borta från dåligt umgänge och sörja för att de har nyttigt arbete att utföra. Det kan vara svårt för modern att visa självbehärskning och om mannen ser detta, så bör han själv ta på sig mer av bördan och göra allt som står i hans makt, för att leda sina söner till Gud.

(151) Låt den predikanthustru som har barn komma ihåg, att hon i sitt hem har ett missionsfält där hon bör arbeta med outtröttlig energi och en aldrig svikande iver, medveten om att frukterna av hennes gärning kommer att vara genom hela evigheten. Är inte hennes barns själar lika värdefulla som hedningarnas? Låt henne därför ta sig an dem med kärleksfull omsorg. Det vilar på hennes ansvar att visa världen, vilken kraft och överlägsenhet Gudsfruktan i hemmet innebär. Hon bör låta sig ledas av principer, inte av impulser, och hon bör arbeta med insikt om att Gud är hennes hjälpare. Hon får inte tillåta något att avleda henne från hennes mission.

(152)Den mor som har en innerlig förbindelse med Kristus, utövar ett inflytande av oändligt stort värde. Hennes tjänst i kärlek gör hemmet till ett Betel. Kristus verkar tillsammans med henne och förvandlar livets vanliga vatten till himmelskt vin. Hennes barn kommer att växa upp och bli till en välsignelse och en heder för henne i detta livet och i det tillkommande.

nästa kapitel