Evangeliets tjänare kapitel 48. Från sida 172ren sida tillbaka

Undervisning om hälsoreformen

(172)Våra predikanter bör tillägna sig kunskap om hälsoreformen. ... De bör förstå de lagar som behärskar det fysiska livet och dessa lagars förhållande till sinnets och själens hälsa. Tusenden och åter tusenden vet obetydligt om den förunderliga kropp som Gud har gett dem eller om den vård som den behöver. De anser det vara viktigare att studera ämnen av långt mindre betydelse. Här har predikanterna en uppgift. När de intar en rätt ståndpunkt i den här saken, kommer mycket att vara vunnet. I sitt eget liv och i sina egna hem bör de lyda livets lagar, följa riktiga principer och leva sunt. De kommer då att vara i stånd till att tala om detta ämne på det rätta sättet och leda folket längre och längre fram i reformarbetet. När de själva lever i ljuset, kan de förmedla ett mycket, värdefullt budskap till dem som behöver just ett sådant vittnesbörd.

(172)Det finns dyrbara välsignelser och rika erfarenheter att uppnå, om predikanterna vill förena framhållandet av hälsospörsmålet med allt sitt arbete i församlingen. Folket måste ha ljuset över hälsoreformen. Detta arbete har blivit försummat och många är nära att dö, därför att de behöver det ljus som de borde ha fått och som de måste ha innan de vill upphöra att ge efter för själviska njutningar.

(172)Ordförandena vid våra konferenser behöver förstå, att det är hög tid att de ställer sig på den rätta sidan i den här frågan. Predikanter och lärare skall ge andra det ljus som de har fått. Deras arbete behövs på varje område. Gud kommer att hjälpa dem. Han kommer att stärka Sina tjänare som står fasta och inte vill låta sig rubbas från sanning och rättfärdighet för att tillgodose sin egen tillfredsställelse.

-----------

(172)Det ljus, som Herren har gett i Sitt Ord angående detta ämne, är tydligt och människorna kommer att bli prövade och frestade på många sätt för att se om de kommer att ge akt på det. Varje församling och varje familj behöver undervisning om kristen självbehärskning. Alla borde ha kunskap om hur de skall äta och dricka för att bevara hälsan. Vi befinner oss i de avslutande händelserna i den här världens historia och det bör råda enighet i handling i sabbatshållarnas led. De som ställer sig reserverade till den stora uppgiften att undervisa folket i denna fråga, följer inte med där den store Läkaren leder vägen…

-----------

(173)Evangeliseringsarbetet och hälsoarbetet skall främja varandra. Evangeliet skall anknyta till principerna för en sann hälsoreform. Kristen tro bör föras in i det praktiska livet. Allvarligt, grundligt reformarbete måste utföras. Sann biblisk religion är en utströmning av Guds kärlek till fallna människor. Guds folk skall gå framåt efter rättframma enkla linjer för att kunna göra intryck på deras hjärtan, som söker efter sanningen och som önskar utföra sin del rätt i denna ytterst allvarliga tid. Vi skall framhålla hälsoreformens principer för folket och göra allt som står i vår makt för att få män och kvinnor att se nödvändigheten av dessa principer och till att leva efter dem. - Vitnesbörd för församlingen 6, sid. 376-379.

nästa kapitel