Evangeliets tjänare kapitel 60. Från sida 205ren sida tillbaka

Vårt största behov

(205) ”Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen…” (Apg. 1:8). Dessa Jesu ord har inte förlorat något av sin kraft. Vår Frälsare kallar på trofasta vittnen i vår tid med dess religiösa formalism, men hur få är det inte som tillhör dem som ger sig ut för att vara Kristi sändebud, som är beredda att avlägga ett trofast, personligt vittnesbörd för sin Mästare! Många kan berätta vad stora och goda män i tidigare generationer har uträttat och vad de vågat, vad de lidit och kunnat glädja sig över. De blir vältaliga när de framhåller evangeliets kraft, som har gjort det möjligt för andra att glädja sig under prövande strider och att stå orubbliga i hårda frestelser. Men medan de med så stort allvar talar om andra kristna som Jesu vittnen, verkar de inte ha någon ny, aktuell egen upplevelse att tala om.

(205)Kristi tjänare, vad har ni att säga för ert eget vidkommande? Vad har ni själva upplevt som har varit till nytta för er själva och andra och till Guds ära? Ni som säger, att ni förkunnar det sista högtidliga nådebudskapet till världen, vilken erfarenhet har ni gjort när det gäller kunskap om sanningen? Vilken effekt har den haft på era egna hjärtan? Är er karaktär ett vittnesbörd för Kristus? Kan ni tala om att sanningen sådan som den är i Jesus, har ett renande, förädlande och helgande inflytande? Vad har ni själva sett och känt av Kristi kraft? Det är detta slags vittnen som Herren kräver och församlingen saknar.

(205)Utan en levande tro på Kristus som en personlig Frälsare kan deras tro omöjligt göra sig märkbar i en skeptisk värld. Om ni vill dra upp syndare ur den snabbt rinnande strömmen, så får era egna fötter inte lov att stå på slippriga ställen.

(205)Vi behöver en ständigt ny uppenbarelse av Kristus, en daglig upplevelse - som står i överensstämmelse med Hans undervisning. Höga och heliga mål är tillgängliga för oss. Guds avsikt med oss är en oavbruten framgång i kunskap och dygd. Hans lagar är ett eko av Hans egen röst med denna inbjudan till alla: ”Kom högre upp, bli helgade, ständigt alltmer helgade!” Vi kan varje dag gå framåt när det gäller att göra en kristen karaktär fullkomlig.

(205)De som är sysselsatta i Mästarens tjänst, behöver en erfarenhet som är mycket högre, djupare och mer omfattande än många ännu har tänkt sig att uppnå. Många, som redan är medlemmar av Guds stora familj, vet obetydligt om vad det innebär att se Hans härlighet och att förvandlas från härlighet till härlighet. Många skymtar Kristi suveränitet som i ett dunkelt skimmer och deras hjärtan slår av glädje. De längtar efter en fullare, djupare uppfattning om Frälsarens kärlek. Låt sådana värna om varje själs längtan efter Gud.

(206)Den helige Ande verkar på dem som vill låta sig påverkas, gjuter dem som låter sig gjutas och formar dem som vill låta sig formas. Tillägna er den kultur som andliga tankar och heliga andaktsövningar för med sig. Ni har bara sett de första strålarna av Hans härlighets tidiga morgongryning. När ni med iver försöker lära känna Herren, kommer ni att erfara, att ”de rättfärdigas stig är lik gryningens ljus, som växer i klarhet, tills dagen når sin höjd.” (Ord. 4:18)

-------------

nästa kapitel