Evangeliets tjänare kapitel 62. Från sida 209ren sida tillbaka

Personlig utveckling

(209)Predikanter, som har uppnått ålder och erfarenhet, bör som Guds anställda tjänare känna det som sin plikt att gå framåt och dagligen göra framsteg, ständigt bli allt dugligare i sin gärning och alltid samla något nytt att ge till folket. Varje försök att utlägga evangeliet bör vara bättre än det föregående. Varje år bör de utveckla en djupare fromhet och ett ömmare sinnelag, en större andlighet och en grundligare kunskap om Bibelns sanningar. Ju högre ålder och större erfarenhet de har, desto bättre bör de kunna påverka människornas hjärtan, eftersom de har en fullkomligare kunskap om dem. - Vittnesbörd f församlingen 4, sid. 270.

(209)Gud har inte användning för lättjefulla människor i Sin sak. Han vill ha samvetsgranna, vänliga, kärleksfulla och allvarliga arbetare. Aktiv ansträngning kommer att göra våra predikanter gott. Lättja är ett tecken på förfall. Varje andlig förmåga, varje ben i våra kroppar, varje muskel i våra lemmar visar, att Gud har bestämt att våra krafter skall användas och inte hållas overksamma… Personer, som utan att det är nödvändigt använder dagens ljusa timmar till sömn, har inget sinne för värdet av dyrbara, gyllne ögonblick...

(209)De som inte har gjort det till en vana att vara flitiga och att hushålla med tiden, bör ha fasta regler som påverkar dem till regelbundenhet och snabbhet. George Washington kunde utföra en stor mängd arbete därför att han var noggrann när det gällde att upprätthålla ordning och regelbundenhet. Varje papper hade sitt datum och sin plats och ingen tid gick till spillo för att leta efter något som hade förlagts.

(209)Guds män måste vara flitiga i sitt studium, allvarliga i sitt sökande efter kunskap och aldrig ödsla en timme. Genom uthållig ansträngning kan de stiga upp till nästan vilken grad som helst när det gäller anseende som kristna och som män med kraft och inflytande. Men många kommer aldrig att uppnå någon framträdande ställning som talare eller som affärsman på grund av sin brist på bestämd avsikt och de slappa vanor som de har tillägnat sig i sin ungdom. Likgiltig brist på uppmärksamhet visar sig i allt som de förehar sig.

(209)En plötslig impuls då och då är inte nog för att åstadkomma en reform hos dessa makliga, tröga människor. Det är en uppgift som kräver tålmodig uthållighet i att göra gott. Män som har en ställning kan uppnå verklig framgång bara på det villkoret, att de har regelbundna tider för att stå upp på morgonen, till bön, till måltider och till att gå till sängs. Om ordning och regelbundenhet har betydelse i timliga angelägenheter, hur mycket mer är de då inte nödvändiga i Guds verk!

(210)Många slösar bort de ljusa morgontimmarna i sängen. När dessa dyrbara timmar en gång har gått till spillo, så är de försvunna för att aldrig mer komma tillbaka. De har gått förlorade för tid och evighet. Om man förspiller bara en timme varje dag, hur mycket tid har då inte gått förlorade under ett år! Låt den, som gärna vill slumra, tänka på detta och stanna upp för att överväga hur han skall kunna göra räkenskap inför Gud för förspillda tillfällen.

(210)Använd de lediga ögonblicken
Predikanter måste ta sig tid till läsning och studium, till betraktelse och bön. De måste fylla sinnet med nyttig kunskap, lära sig delar av Skriften utantill, sätta sig in i hur profetiorna gått i uppfyllelse och tillägna sig de lärdomar som Kristus gav sina lärjungar. Ta en bok med dig att läsa när du reser med tåget eller när du sitter på järnvägsstationen och väntar. Utnyttja varje ledigt ögonblick till att göra något. Därigenom kommer en verksam dörr till tusen frestelser att stängas…

(210)Många har misslyckats, grundligt misslyckats, där de kunde ha haft framgång. De har inte känt bördan av sin uppgift. De har tagit lika lätt på saken, som om de hade ett timligt tusenårsrike att arbeta i för själars frälsning… Guds sak har inte så stort behov av predikanter som av allvarliga, uthålliga arbetare för Mästaren. Gud ensam kan mäta de krafter som ligger i det mänskliga sinnet. Det var inte Hans avsikt att människorna skulle vara tillfreds med att stanna kvar i okunskapens lågland, utan att de skulle tillförsäkra sig alla fördelarna med ett upplyst, högt utvecklat förstånd.

(210)Var och en bör känna, att han har en skyldighet att nå upp till en höjdpunkt av intellektuell utveckling. Medan ingen borde bli uppblåst på grund av den kunskap som han kanske kan ha förvärvat, är det allas förmån att äga den tillfredsställelsen att veta, att för varje steg han tar framåt, blir han bättre skickad att ära och förhärliga Gud. Han kan ösa ur ett outtömligt förråd, ur källan till all visdom och kunskap.

(210)När en lärjunge har börjat i Kristi skola, är han beredd att kunna söka efter kunskap utan att de höjder som han är på väg upp emot, ger honom svindel. Allteftersom han går framåt från sanning till sanning och ständigt får en klarare syn på de förunderliga lagar som gäller inom vetenskapen och naturen, blir han hänförd över de klara uppenbarelserna av Guds kärlek till människorna. Med intelligenta ögon ser han Guds fullkomlighet, kunskap och visdom, som sträcker sig ända in i oändligheten. Efterhand som förståndet växer och utvidgas, väller rena strömmar av ljus in i hans själ. Ju mer han dricker av kunskapens källa, desto renare och lyckligare blir hans betraktelser av Guds oändlighet och desto större blir hans längtan efter tillräcklig visdom för att kunna fatta djupen i Gud.

(211)Nödvändigheten av andlig kultur
Andlig kultur är vad vi som ett folk behöver och det som vi måste ha för att kunna möta tidens krav. Fattigdom, en ringa härkomst och ogynnsam miljö behöver inte hindra andens utveckling...

(211)I allt studium kommer du att möta svårigheter, men ge aldrig upp på grund av modlöshet. Forska, studera och be! Möt varje svårighet modigt och kraftfullt. Ta viljestyrkan och den dygd som heter tålamod till hjälp. Gräv sedan med större allvar tills sanningens ädelsten ligger klar och skön framför dig - så mycket dyrbarare på grund av de svårigheter du hade med att finna den. Men dröj sedan inte kvar på samma punkt genom att koncentrera hela sinnets kraft på det och samla alla andliga krafter på det och alltid tala om det med andra. Ta itu med ett nytt ämne och studera detta grundligt. På det sättet kommer den ena hemligheten efter den andra att öppna sig för din uppfattning.

(211)Genom detta förfaringssätt kommer du att uppnå två värdefulla segrar. Du kommer inte bara att tillägna dig nyttig kunskap, utan en sådan träning av tankarna kommer att öka din mentala förmåga. Den nyckel man finner för att öppna den ena hemligheten kan uppenbara också andra dyrbara kunskapspärlor, som hittills inte har upptäckts.

(211)Många av våra predikanter kan bara framföra några få renläriga föreläsningar för människor. Samma ansträngning och flit som gjorde dem förtrogna med dessa punkter, skulle kunna göra dem i stånd till att sätta sig in i andra. Alla predikanter bör ha en grundlig förståelse av profetiorna och andra dogmatiska ämnen. Men somliga som har predikat i åratal, tvingas inskränka sig till några få ämnen därför att de är alltför slöa för att flitigt granska Skriften under bön, varigenom de skulle kunna bli giganter när det gäller att förstå bibliska lärdomar och Kristi praktiska undervisning.

(212)Allas sinnen bör fyllas med kunskap om Guds Ords sanningar för att de i vilket ögonblick som helst skulle kunna möta kravet att kunna ta fram gammalt och nytt från förrådshuset. Hos somliga har de andliga förmågorna försvagats och krympt av brist på iver och allvarlig, hård ansträngning. Tiden har kommit när Gud säger: ”Gå framåt, och låt de förmågor jag har gett er, utvecklas!”

(212)Världen är full av villfarelser och äventyr. Nya saker i form av sensationella dramer kommer ständigt fram och upptar människornas tankar och det finns ett överflöd av meningslösa teorier, som är ödeläggande för moralisk och andlig framgång. För att kunna möta denna våg av motstånd behöver Guds sak intelligenta och tänkande män, som är väl bevandrade i Skriften. Vi får inte tillåta arrogans, trångsynthet och orimligheter även om dessa kan vara klädda i en from bekännelses kappa. De, som har sanningens helgande kraft i sina hjärtan, kommer att utöva ett övertygande inflytande. I medvetenhet om att de, som förespråkar villfarelse, varken kan skapa sanning eller omintetgöra den, har de råd att vara lugna och hänsynsfulla…

(212)Det är många, också bland våra predikanter, som vill komma sig upp här i världen utan ansträngning. De är ärelystna och vill utföra någon stor gärning, medan de förbiser de små vardagsplikter genom vilka de skulle kunna vara till nytta och vara tjänare på Kristi sätt. De vill utföra det arbete som andra utför, men har ingen lust till den disciplin som krävs för att de skall kunna bli lämpliga för det. Denna starka önskan hos både män och kvinnor att få göra något som långt överstiger deras nuvarande möjligheter, leder till att det avgjort misslyckas för dem redan från början. Indignerat vägrar de att klättra uppför stegen, eftersom de önskar, att de skall upphöjas på ett mindre mödosamt sätt. - Vittnesbörd f församlingen 4, sid. 411--417.

-----------

(212)Med sådana exempel framför oss om vad människan kunde och göra, är jag förvånad över att vi inte har stimulerats till större ansträngningar att söka åstadkomma rättfärdighetens gärningar. Alla kan inte ha en framträdande ställning, men ändå kan alla vara användbara och fylla en förtroendepost, och genom sin uthålliga trohet, göra mycket mera gott än de har någon tanke på att de skulle kunna göra. - Vittnesbörd f församl 4:399.

(213)Vilket värde män och kvinnor har, skall inte beräknas efter den sorts arbete de utför. Det bestäms av Honom som betalade priset för varje själ. I medkänsla, enkelhet och redbarhet skall alla som Kristus, som är härlighetens hopp, har tagit sin boning i, vara Guds medarbetare. De är Guds åker, Guds tempel.

(213)Det hjärta där Kristi kärlek bor, kommer ständigt att visa mer och mer förfining, ty livets källsprång är kärlek till Gud och människor. Kristus är kristen tro. Detta är ära åt Gud i höjden och frid på jorden och Hans välbehag till människor. Detta är uppfyllelsen av Guds avsikt.

(213)Sann kristen tillväxt leder uppåt till mäns och kvinnors fulla mognad. Sann kultur, verklig utbildning i tanke och vanor, uppnås bättre genom att man lär sig läxor i Kristi skola, än genom den mödosammaste och omsorgsfullaste ansträngning för att iaktta former och skrivna regler, när hjärtat inte står under Guds Andes disciplin.

(213)En Jesu efterföljare skulle stadigt utvecklas till det bättre i uppförande, i vanor, i ande och i arbete. Detta sker genom att han inte bara håller blicken riktad mot yttre, ytliga mål, utan genom att han ser på Jesus. En förvandling äger rum i sinne, ande och karaktär. En kristen utbildas i Kristi skola till att nära Andens dygder i all saktmodighet och ödmjukhet. Han bereder sig för samvaro med himmelska änglar.

-------------

(213)Den man vilkens sinne är upplyst av Guds Ord, kommer framför alla andra människor att känna att han med större flit måste sysselsätta sig med läsning i Bibeln och med flitigt studium av vetenskapliga ämnen, ty hans hopp och hans kallelse är större än allt annat. Ju mer innerligt man är förenad med Honom som är källan till all kunskap och visdom, desto mer hjälp kan man få såväl intellektuellt som andligt. Kunskapen om Gud är den väsentliga utbildningen. Denna kunskap kommer varje sann arbetare att göra till sitt ständiga studium för att uppnå. - Counsels to Teachers, sid. 510.

-------------

nästa kapitel