Evangeliets tjänare kapitel 66. Från sida 228ren sida tillbaka

En varning för falsk lära

(228)I Guds sak behöver vi i vår tid män som är andligt sinnade, principfasta män, som har en klar förståelse för sanningen. Jag har mottagit undervisning om, att det som folket behöver inte är nya och fantasifulla läror eller mänskliga åsikter, utan ett vittnesbörd från män som känner och praktiserar sanningen, män som förstår och lyder den befallning som gavs till Timoteus: ”Predika ordet, träd fram i tid och otid, bestraffa, tillrättavisa och förmana, med allt tålamod och all undervisning.” (2 Tim. 4:2)

(228)Mina bröder, vandra fast och bestämt och använd som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Ni kan vara säkra på att en ren och obesmittad gudsdyrkan inte är en sensationell religion. Gud har inte lagt den bördan på någon att uppmuntra en aptit för spekulativa läror och teorier. Håll dessa saker borta från din undervisning. Tillåt dem inte att ingå i din erfarenhet. Låt dem inte fördärva din livsgärning.

(228)En varning för falsk lära finner vi i Pauli brev till kolosserna. Aposteln förklarar, att de troendes hjärtan skall ”bli undervisade i kärlek och nå fram till hela rikedomen i en fast övertygelse, som ger rätt insikt i Guds hemlighet, Kristus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda.”

(228) ”Detta säger jag”, fortsätter Han, ”för att ingen skall bedra er genom bestickande ord… Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse. Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter.” (Kol. 2:2- 10).

(228)Jag har fått i uppdrag att säga till vårt folk: Låt oss följa Kristus! Glöm inte att Han skall vara vår förebild i allting. Vi kan tryggt förkasta de idéer som inte finns i Hans lära. Jag uppmanar våra predikanter att förvissa sig om att deras fötter står på den eviga sanningens grund. Akta er för att följa en impuls och kalla den för den Helige Ande. Somliga löper risken att göra detta. Guds Ord ber oss enträget att vara sunda i tron, i stånd till att ge var och en som frågar ett skäl till det hopp som bor i oss.

(229)Sinnet vänds bort från ögonblickets plikt
Fienden försöker att vända våra bröders och systrars sinnen bort från uppdraget att bereda ett folk, som kan bestå i dessa sista dagar. Avsikten med hans spetsfundigheter är att leda tankarna bort från ögonblickets faror och plikter. Det ljus som Kristus kom från himmelen för att ge till Johannes åt Hans folk, menar de har liten betydelse. De lär ut, att de omedelbart förestående händelserna inte är tillräckligt betydelsefulla för att förtjäna särskild uppmärksamhet. Sanningen som är av himmelskt ursprung, gör de verkningslös, berövar Guds folk dess tidigare erfarenhet och ger dem i stället en falsk kunskap. ”Så säger Herren: Ställ er vid vägarna och spana, fråga efter de urgamla stigarna. Fråga efter den goda vägen och vandra på den, så skall ni finna ro för era själar.”(Jer. 6:16)

(229)Låt ingen försöka riva ner grundvalarna för vår tro - de grundvalar som i början av vår verksamhet lades under bön och granskning av Guds Ord och genom uppenbarelser. På dessa grundvalar har vi byggt i över femtio år. Människor kan anse, att de har funnit en ny väg och att de kan lägga en starkare grundval än den som är lagd, men detta är ett stort bedrägeri. ”Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus.” (1 Kor. 3:11) I det förflutna har många tagit sig för att bygga en ny tro genom att lägga nya principer som grund, men hur länge blev deras byggnad stående? Den föll snart, för den var inte grundad på Klippan.

(229)Måste inte de första lärjungarna möta människors talesätt? Måste de inte höra falska teorier och därefter, efter att ha gjort allt, stå fasta och säga: ” Någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd”? Så vi måste bevara vår första fulla visshet ända till slutet.

(229)Mäktiga ord har Gud och Kristus sänt till detta folk och då punkt för punkt fört dem ut från världen och in i det klara ljuset från sanningen för vår tid. Med läppar som berörts med helig eld, har Guds tjänare förkunnat budskapet. Det gudomliga ordet har beseglat äktheten hos den sanning som förkunnades.

(230)En förnyelse av det tydliga vittnesbördet
Herren kräver en förnyelse av det tydliga vittnesbörd som gavs i tidigare år. Han kräver en förnyelse av det andliga livet. De andliga krafterna hos Guds folk har länge legat i dvala, men det måste komma en uppståndelse från en skenbar död. Genom bön och syndabekännelse måste vi röja väg för Kungen. När vi gör detta, skall Andens kraft komma till oss. Vi behöver pingstens kraft. Denna skall komma, ty Herren har lovat att sände Sin Ande som den makt, som besegrar allt.

(230)Farofulla tider ligger framför oss. Var och en som känner sanningen, måste vakna upp och ställa sig själv med kropp, själ och ande under Guds disciplin. Fienden är oss på spåret. Vi måste vara fullt vakna, på vår vakt mot honom. Vi måste ta på oss hela Guds vapenrustning. Vi måste följa de anvisningar som ges oss genom profetians Ande. Vi måste älska och lyda sanningen för vår tid. Den kommer att bevara oss från kraftiga villfarelser. Gud har talat till oss genom Sitt Ord. Han har talat till oss genom vittnesbörd till församlingen och genom de böcker, som har bidragit till att klargöra vår plikt för närvarande och den ståndpunkt som vi nu bör inta. De varningar som har getts, ljud på ljud och bud på bud, bör vi ta emot. Vilken ursäkt kan vi komma med, om vi ringaktar dem?

(230)Jag vill be dem som arbetar för Gud att inte ta emot det falska i stället för det äkta. Låt inte mänskliga tankegångar placeras där den helgande sanningen bör vara. Kristus väntar på att kunna upptända tro och kärlek i Sitt folks hjärtan. Låt inte felaktiga teorier tillåtas hos det folk, som borde stå fast på den eviga sanningens grund. Gud uppmanar oss till att hålla fast vid de grundprinciper som vilar på obestridlig auktoritet.

(230)Guds Ord är vårt värn
Vårt fältrop skall vara: ”Till Guds undervisning, till vittnesbördet! Om de inte talar enligt detta ord finns ingen morgonrodnad för dem.” Vi har en Bibel som är full av de dyrbaraste sanningar. Den innehåller kunskapens alfa och omega. Skrifter, som är inandade av Gud, är nyttiga till undervisning, till bestraffning, upprättelse och till fostran i rättfärdighet, för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. (Jes. 8:20); Se 2.Tim. 3:16, 17). Gör Bibeln till din studiebok. Alla kan förstå dess undervisning.

(231)Kristus uppmanar Sitt folk att tro på och leva efter Hans ord. De som tar emot och tillägnar sig detta ord och låter det utgöra en del av varje handling och varje karaktärsegenskap, kommer att bli starka i Herrens kraft. Det kommer att visa sig, att deras tro är av himmelskt ursprung. De kommer inte att förvilla sig in på främmande stigar. Deras sinnen kommer inte att inlåta sig på en religion med känsla och svärmisk hänryckning. För änglars och människors åsyn kommer de att stå som de, som har en stark, konsekvent kristen karaktär.

(231)I sanningens gyllne rökelsekar, som det framställs i Kristi lära, har vi det som kommer att överbevisa och omvända själar. Förkunna på samma enkla sätt som Kristus de sanningar som Han kom till världen för att förkunna, så kommer kraften i ditt budskap att göra sig märkbar. Framhåll inte teorier som Kristus aldrig har nämnt och som inte har något stöd i Bibeln. Vi har härliga, högtidliga sanningar till folket. ”Det står skrivet” - detta är det prov som måste läggas fram för varje själ.

(231)Låt oss gå till Guds Ord för att få vägledning. Låt oss söka efter ett ”Så säger Herren”. Vi har haft nog av mänskliga metoder. Den som har utbildat sitt sinne enbart med världslig vetenskap, kan inte förstå det som hör Gud till, men när samma sinne blir omvänt och helgat, kommer det att kunna se den gudomliga kraften i Ordet. Bara det sinne och det hjärta som är renat genom Andens helgelse, kan fatta himmelska ting.

(231)Bröder, i Herrens namn förmanar jag er att vakna upp till förståelse av er plikt. Överlämna era hjärtan till den Helige Andes kraft, så kommer de att bli mottagliga för Ordets undervisning. Då kommer ni att bli i stånd till att urskilja Guds djupheter.

(231)Måtte Gud föra Sitt folk in under Sin Andes djupa rörelser! Måtte Han väcka dem upp till att inse den fara de befinner sig i och till att bereda sig för det som kommer över jorden!

(231)Vi får inte ett ögonblick tänka, att det inte finns mer ljus eller mer sanning för oss att få. Vi löper risk att bli sorglösa, så att vi genom vår likgiltighet går miste om sanningens helgande kraft och slår oss till ro med följande tanke: ”Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting.” (Upp. 3:17) Samtidigt som vi måste hålla fast vid de sanningar som vi redan har fått, får vi inte se med misstänksamhet på något nytt ljus som Gud kan sända.

nästa kapitel