Evangeliets tjänare kapitel 74. Från sida 255ren sida tillbaka

Nionde avsnittet - Arbetsmetoder
Verksamhet i städerna

(255)“… en människa har arbetat med vishet och kunskap och skicklighet…” (Ordspr. 2:21)

(256)I samband med att budskapet predikas i stora städer, har arbetare med olika gåvor många sorters arbete att göra. Några skall arbeta på ett sätt, några på ett annat. Herren önskar att städerna skall bearbetas genom att arbetare med olika förmågor gör förenade ansträngningar. För att de inte skall bli vilseledda, skall de inte förlita sig på människor för visdom. Alla skall se till Jesus för vägledning. Som arbetare tillsammans med Gud skall de söka vara i harmoni med varandra. Man borde ha rådsmöten ofta och uppriktigt, helhjärtat samarbete. Ändå skall alla se till Jesus för visdom, inte bero endast på människor för vägledning.

(256)Herren har givit förmågan till några församlingstjänare att samla och upprätthålla stora församlingar. Detta påkallar att finkänslighet och skicklighet utövas. I dagens städer, där det finns så mycket som behagar och är tilldragande, kan man inte intressera folket med normala ansträngningar. Församlingstjänare som Gud utsett kommer finna det nödvändigt att framföra särskilt stora ansträngningar för att fängsla folkmassornas uppmärksamhet. Och när de lyckas föra samman ett stort antal människor måste de bära fram budskap av en karaktär så mycket utöver den vanliga ordningen att människor väcks upp och varnas. De måste använda varje medel som möjligen kan tänkas ut för att sanningen skall framställas tydligt och klart. Det för denna tid prövande budskapet skall bäras fram så rent och bestämt att åhörarna hajar till och man leder dem till en önskan att studera Skrifterna.

(256)De som utför Herrens arbete i städerna måste lägga fram en lugn, stabil, och hängiven ansträngning för att undervisa folket. Emedan de skall arbeta med allvarlig iver för att intressera åhörarna och behålla detta intresse, måste de ändå akta sig noga för minsta antydan till känslostyrda upplevelser. I denna tid med överdrifter och utvärtes prydnad, när människor tänker det nödvändigt med demonstrationer för att få framgång, skall Guds utvalda budbärare visa hur bedrägligt det är med onödigt slöseri av medel för effekter. Allteftersom de arbetar med enkelhet, ödmjukhet och nådig värdighet, och undviker all slags teater, så kommer deras arbete ge ett varaktigt intryck för det goda.

(257)Det är i sanning nödvändigt att med gott omdöme lägga ut pengar på att annonsera mötena och på att föra verket stadigt framåt. Ändå kommer man finna att styrkan hos varje arbetare inte ligger i dessa yttre makter, men i en tillitsfull förtröstan på Gud, i uppriktig bön till Honom om hjälp, i lydnad för Hans ord. Mycket mera bön, mycket mera Kristuslikhet, mycket mera anpassning till Guds vilja, skall föras in i Herrens arbete. Utvärtes skyltande och att slösaktigt lägga ut medel, kommer inte fullborda arbetet som skall göras.

(257)Guds verk skall föras framåt med kraft. Vi behöver döpas med den Helige Anden. Vi behöver förstå att Gud vill tillsätta skickliga och inflytelserika män till Sina led, som skall göra sin del i att varna världen. Alla i världen är inte laglösa och syndiga. Gud har många tusen som inte har böjt knä för Baal. Det finns Gudfruktiga män och kvinnor i de fallna kyrkorna. Om det inte vore så, skulle vi inte få budskapet att framföra: ”Fallet, fallet är det stora Babylon.. Gå ut från henne, mitt folk..” Uppenbarelseboken 18:2-4. Många som har ärliga hjärtan flämtar efter andan av liv från himmelen. De kommer att känna igen evangeliet när det bärs fram till dem i den skönhet och enkelhet med vilken den presenteras i Guds ord.

(257)Undervisning om hälsoreformens principer
Som ett folk har arbetet getts oss att göra hälsoreformsprinciperna kända. Några finns som tänker att kostfrågan inte är tillräckligt viktig för att innefattas i deras evangeliska arbete. Men sådana gör ett stort misstag. Guds ord förkunnar: ”Om ni äter eller dricker eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära.” 1Kor 10:31. Ämnet avhållsamhet och måttlighet, med allt vad det innebär, har en betydande plats i frälsningsarbetet.

(257)I anknytning med våra stadsmissioner ska lämpliga rum finnas där de vilkas intresse väckts kan samlas för instruktion. Detta nödvändiga arbete skall inte framföras på ett så klent sätt att ofördelaktiga intryck görs på människors sinnen. Allt som görs borde frambära ett fördelaktigt vittnesbörd om sanningens Författare och borde på ett riktigt sätt representera heligheten och betydelsefullheten av sanningarna i den tredje ängelns budskap. . . . . .

(257)Hälsoreformsarbetet är Herrens medel för att minska lidandet i vår värld och för att rena Sin församling. Lär folket att de kan handla som Guds hjälpande hand genom att samarbeta med arbetets Mästare i att återställa fysisk och andlig hälsa. Detta arbete bär himmelens påskrift och kommer att öppna dörrar så att andra dyrbara sanningar kommer in. Det finns plats för alla att arbeta som förståndigt vill greppa tag i detta arbete.

(258)Låt arbetet för hälsoreformen stå i förgrunden! Så lyder det budskap som jag har fått i uppgift att förkunna. Visa dess betydelse så klart att ett vitt utbrett behov av den kommer att göra sig gällande. Avhållsamhet från all skadlig mat och dryck är en frukt av sann gudsfruktan. Den som verkligen är omvänd, kommer att lägga bort varje skadlig vana och aptit. Genom fullständig avhållsamhet kommer han att övervinna sitt begär efter njutningar som är skadliga för hälsan...

(258)Arbete för de välsituerade klasserna
Kristi tjänare bör utföra ett trofast arbete för de rika männen i våra städer, lika väl som för de fattiga och låga. Det finns många förmögna män som är mottagliga för påverkan och intryck av evangeliets budskap, och som, när Bibeln och inte något annat än Bibeln predikas för dem som tolk för kristen tro och livsstil, kommer att påverkas av Guds Ande till att öppna dörrar för evangeliets framgång. De kommer att visa en levande tro på Guds Ord och använda de medel som har anförtrotts dem, till att röja väg för Herren i öknen och att i ödemarken göra en jämn väg för vår Gud.

(258)I åratal har vi ställts inför den bekymmersamma frågan: Hur kan vi skaffa de nödvändiga resurserna för att kunna stödja de missionsuppdrag som Herren har gått före oss för att påbörja? Vi läser evangeliets tydliga befallningar och missionen både hemma och utomlands kommer med sina krav. Försynens vittnesbörd, ja, dess positiva uppenbarelser är eniga om att enträget be oss att snabbt utföra det uppdrag som väntar på att bli gjort.

(259)Herren vill, att förmögna människor skall omvändas och verka som Hans hjälpande redskap till att nå andra. Han vill, att de som kan hjälpa till i detta reformerings- och återställelsearbete, skall se sanningens dyrbara ljus, förvandlas i sin karaktär och ledas till att använda sitt anförtrodda kapital i Hans tjänst. Han vill, att de skall använda de resurser som Han har lånat ut till dem, för att göra gott och till att öppna vägen för evangeliets förkunnelse bland alla klasser både nära och fjärran.

(259)Skall inte de världsligt visa människorna sätta värde på himlen? Jo, jo! Där kommer de att finna vila, frid och ro från all tanklöshet, all äregirighet, all självupptagenhet. Be dem enträget att söka finna den frid, lycka och glädje som Kristus längtar efter att ge dem. Be dem enträget att sträva efter att tillförsäkra sig den dyrbaraste gåva en dödlig människa kan få - Kristi rättfärdighets klädnad. Kristus erbjuder dem ett liv som mäter sig med Guds liv och en ännu mer överlägsen evighet fylld av härlighet. Om de tar emot Kristus, kommer de att uppnå den högsta heder - en heder som världen varken kan ge eller ta bort. De kommer att finna, att det betalar sig rikligt att hålla Guds befallningar.

(259)Den medkännande Återlösaren ber Sina tjänare att låta kallelsen till nattvarden gå ut till rika och fattiga. Gå ut på vägarna och vid gårdarna och nödga dem genom tålmodiga och ihärdiga ansträngningar att komma in. Låt evangeliets förkunnare försöka vinna dessa världsligt rika människor och föra dem till sanningens gästabud, som Kristus har berett för dem. Han som gav Sitt dyrbara liv för dem, säger: ”För dem in och anvisa dem en plats vid Mitt bord och Jag skall betjäna dem.”

(259)Kristi tjänare, gör något för denna grupp människor. Gå inte förbi dem som hopplösa. Gör allt ni kan för att övertyga dem. Då kommer ni som en frukt av era trogna ansträngningar att få se män och kvinnor i himlens rike, krönta som segervinnare som sjunger segersången. Han som är ”A och O”, den förste och den siste, säger: ”…de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga.” (Upp. 1:8; 3:4)

(259)På det hela taget har alltför litet gjorts för människor i ansvarsfulla ställningar i världen. Många av dem äger överlägsna förmågor och de har resurser och inflytande. Dessa är dyrbara gåvor som Herren har anförtrott dem, för att de skulle växa och användas till andras bästa.

(259)Försök att frälsa rika människor. Förmana dem att ge tillbaka till Herren de skatter, som Han har anförtrott dem som lån, så att det i New York och andra stora städer kan upprättas inflytelserika centra, där Bibelns sanningar i sin enkelhet kan gå ut till folket. Förmana människor att lägga ned sina skatter inför Guds tron genom att ge tillbaka sina ägodelar till Herren och därigenom sätta Hans arbetare i stånd till att göra gott och till att befrämja Hans ära.

(260)Förstärkning av våra arbetskrafter
En armés styrka bestäms till stor del av styrkan hos de män som står i leden. En klok härförare ger sina officerare föreskrifter om att lära upp varje soldat till aktiv tjänst. Han försöker utveckla största möjliga slagkraft hos alla. Om han var beroende endast av sina officerare, skulle han aldrig kunna förvänta sig att genomföra ett framgångsrikt fälttåg. Han räknar med lojal och outtröttlig tjänst av varenda man i hären. Ansvaret vilar till stor del på de män som står i leden.

(260)Så förhåller det sig med furst Immanuels här. Vår gudomlige Härförare, som aldrig har förlorat ett slag, förväntar sig villig, trofast tjänst av var och en som har ställt sig under Hans baner. I den avslutande strid, som nu pågår mellan det godas makter och ondskans andemakter, förväntar Han sig att alla, lekmän så väl som predikanter, skall delta. Alla som har låtit sig värvas till stridsmän för Honom, måste utföra en trogen tjänst som ögonblickets män med en levande förståelse av det ansvar som vilar på var och en av dem.

(260)De som har den andliga uppsikten över församlingen, bör tänka ut vägar och resurser som ger varje församlingsmedlem tillfälle att kunna utföra en eller annan uppgift i Guds verk. Tidigare har detta alltför ofta inte blivit gjort. Planeringar har inte gjorts och genomförts på ett sådant sätt, att allas förmågor har kunnat utnyttjas i aktiv tjänst. Det är få som inser hur mycket som därigenom gått förlorat.

(260)Ledarna i Guds sak bör som kloka härförare planera för framryckning över hela linjen. I sin planering bör de speciellt tänka på det arbete, som församlingens medlemmar kan utföra för sina vänner och grannar. Guds verk här i världen kan aldrig fullbordas, förrän de män och kvinnor som utgör medlemstalet i våra församlingar, samlas omkring verket och förenar sina ansträngningar med det arbete, som predikanter och församlingens ämbetsmän utför...

(260)Centra för handel och trafik
I vår tid, kommunikationernas tidsålder, är tillfällena att komma i kontakt med människor av alla samhällsklasser och av många nationaliteter långt större än de var på Israels tid. Antalet genomfarter har ökat tusenfalt. Gud har på ett förunderligt sätt berett vägen. Boktryckarkonsten med dess mångfaldiga möjligheter står till vårt förfogande. Biblar, liksom skrifter på många språk som presenterar sanningen för vår tid, finns till hands och kan snabbt föras ut till alla delar av världen.

(261)Kristna människor, som uppehåller sig i de stora trafik- och handelscentra, har särskilda tillfällen. Troende som lever i dessa städer, kan verka för Gud i närheten av där de bor.

(261)Till de världsberömda kurorter och turistcentra, som tusentals människor strömmar till för att söka hälsa och nöjen, bör det särskilt sändas predikanter och kolportörer som förmår fängsla mängdens uppmärksamhet. Låt dessa arbetare ta vara på tillfällena att presentera budskapet för vår tid och hålla möten allteftersom de finner möjlighet till det. De bör vara snabba att gripa tillfällen till att tala till folket. Låt dem under den Helige Andes vägledning föra det budskap till folket, som Johannes Döparen förkunnade: ”Omvänd er, ty himmelriket är nära.” (Matt. 3:2)

(261)Guds Ord måste förkunnas med klarhet och kraft, för att de som har öron att höra med måtte kunna höra sanningen. På det sättet skall evangeliet om sanningen för vår tid komma till dem som inte känner den och de skall inte vara få som tar emot den och dessa tar den med sig tillbaka till sina hem i alla delar av världen.

(261)Vi skall förkunna Guds sista varning för människorna och med vilket allvar bör vi inte läsa Bibeln och med vilken innerlig kärlek bör vi inte utbreda ljuset! Låt varenda själ, som har tagit emot det gudomliga ljuset, försöka meddela det till andra. Låt arbetarna gå från hus till hus, öppna Bibeln för folket, sprida skrifter och berätta för andra om det ljus som har fört välsignelse till deras själar. Låt litteratur spridas på ett förståndigt sätt på järnvägståg, på gatorna, på de stora fartyg som plöjer havets böljor och genom att sändas med posten…

(261)Jag har fått instruktioner om att hänvisa våra predikanter till de städer, där ingenting har uträttats och enträget be dem att med alla till buds stående medel öppna vägen för förkunnelse av sanningen. I en del städer där budskapet om Herrens andra ankomst först förkunnades, blir vi tvungna att ta upp arbetet som om det gällde ett nytt verksamhetsfält. Hur mycket längre kommer dessa ofruktbara fält, dessa obearbetade platser, att förbigås? Arbetet med att så ut säden bör utan dröjsmål påbörjas på många, många platser. – Vittnesbörd f. Församlingen, 9, sid. 109-123.

nästa kapitel