Evangeliets tjänare kapitel 75. Från sida 262ren sida tillbaka

Råd angående arbetet i städerna

(262)Det är ett mycket omfattande arbete som behöver utföras genom att kungöra sanningen för vår tid för dem, som är döda i överträdelser och synder. Ytterst överraskande budskap kommer att predikas av män som Gud har utvalt, budskap av en sådan natur att de kommer att varna människorna och väcka dem. Och medan somliga kommer att bli förargade över varningen och ledas till att stå emot ljuset och bevisen, skall vi av detta förstå, att vi förkunnar det rannsakande budskapet för vår tid.

(262)Budskap utanför det vanliga kommer att förkunnas. Guds straffdomar går över landet. Medan det bör upprättas missionsverksamheter, där kolportörer, bibelarbetare och sådana som utför praktisk missionsgärning i hälsomissionens tjänst, utbildas till att verka för vissa samhällsklasser, måste vi i städerna också ha gudshängivna evangelister, som kan låta budskapet ljuda med sådan skärpa, att det får åhörarna att reagera…

(262)Den tid har kommit då avgjorda ansträngningar måste göras på platser där sanningen ännu inte har kungjorts. Hur skall Herrens verk utföras? På varje plats där man har börjat, bör det lägga en fast grund för varaktig verksamhet. Vi måste följa Herrens eget sätt. Ni får inte låta er skrämmas av yttre förhållanden, hur omöjliga dessa än kan vara. Ni bör föra verket framåt så som Han har sagt, att det skall föras framåt. Förkunna ordet, så kommer Herren genom Sin Helige Ande att övertyga åhörarnas sinnen. Ordet lyder: ”De gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” (Mark. 16:20).

(262)Många arbetare skall utföra sin del genom att gå från hus till hus och ägna sig åt bibelläsning för familjer. De skall visa sin tillväxt i nåden genom att vara underordnade Kristi vilja. På det sättet skall de uppnå en rik erfarenhet. När de i tro tar emot Kristi ord och lyder det, skall den skicklighet som den Helige Ande ger visa sig i deras livsgärning. De kommer att göra energiska och allvarliga ansträngningar. De kommer att vårda sig om en tro som är verksam i kärlek och renar själen. Andens frukter kommer att synas i deras liv…

(262)Det finns behov av all den undervisning som våra missionshus kan ge. Fortsätt arbetet med kraft från samme Ande som ledde i dess början. Undervisa människorna om Herrens väg genom att öppna Skrifterna för dem. Genom att be och utöva tro kommer det att byggas upp en församling som är grundad på klippan Kristus Jesus…

(263)Utför din gärning i ödmjukhet. Upphöj dig aldrig över Kristi evangeliums enfald och enkelhet. Det är inte genom någon sorts uppvisning, som ni kommer att ha framgång i att vinna själar, utan genom att upphöja Kristus som Återlösaren som förlåter synder. När du är verksam för Gud i ödmjukhet och i hjärtats saktmod, kommer Han att uppenbara Sig för dig.

(263)Konstlade påfund
Genom att använda planscher, symboler och framställningar av olika slag kan predikanten få sanningen att framstå klart och tydligt. Sådana saker är en hjälp och står i överensstämmelse med Guds Ord. Men när en arbetare gör sin verksamhet så dyr, att andra inte kan skaffa tillräckliga resurser till underhåll ute på fältet, så arbetar han inte i överensstämmelse med Guds plan.

(263)Arbetet i de stora städerna måste utföras på Kristi sätt och inte som ett skådespel på scenen. Det som leder till Guds ära, är inte en dramatisk föreställning, utan förkunnandet av sanningen i Kristi kärlek.

(263)Inledande detaljer
Beröva inte sanningen dess värdighet och betydelse genom inledande detaljer av ett slag, som mer liknar världens sätt än Guds ordning. Låt era lyssnare förstå, att du inte anordnar möten för att charma deras sinnen med musik och andra saker, utan för att förkunna sanningen i all sin högtidlighet, så att den kan komma till dem som en varning för att väcka dem ur deras dödsliknande sömn i egoistisk njutning. Det är den nakna sanningen som likt ett skarpt, tveeggat svärd skär åt båda hållen. Det är denna sanning som skall väcka dem som är döda i sina överträdelser och synder.

(263)Han som gav Sitt liv för att frälsa människorna från avgudadyrkan och egoistisk njutning, efterlämnade ett exempel för alla, som tar emot uppgiften att förmedla evangeliet till andra. Guds tjänare i vår tid har fått de allvarligaste tänkbara sanningar att förkunna och deras handlingar, metoder och planer måste svara mot budskapets innebörd. Om ni förkunnar Ordet på Kristi sätt, kommer de sanningar ni lär ut, att göra ett djupt intryck på era åhörare. De kommer att bli övertygade om, att detta är den levande Gudens Ord.

(264)Formaliteter i gudstjänsten
I sina strävanden att nå fram till människorna får Herrens sändebud inte lov att följa världens seder och bruk. I de möten som hålls, får de inte vara beroende av världsliga sångare och dramatisk uppvisning för att skapa intresse. Hur kan de som inte har något intresse för Guds Ord och som aldrig har läst Hans Ord med en uppriktig önskan att förstå dess sanningar, förväntas sjunga med anden och förståndet? Hur kan deras hjärtan vara i harmoni med innehållet i heliga sånger? Hur kan den himmelska kören delta i musik som bara är en formsak?

(264)Det onda i en formell gudstjänst kan inte skildras med alltför starka färger, men det finns inte heller ord som helt och fullt kan ge uttryck för den stora välsignelse som en sann tillbedjan för med sig. När man sjunger med anden och förståndet, stämmer himmelska musiker in och deltar i lovsången. Han, som har gett var och en av oss de gåvor som gör det möjligt för oss att vara Guds medarbetare, förväntar Sig, att Hans tjänare skall utveckla sina röster så att de kan tala och sjunga på ett sådant sätt att alla kan förstå. Det som krävs är inte en högljudd sång utan en klar nyansering, ett korrekt uttal och en tydlig förkunnelse. Låt alla ta sig tid att utveckla rösten så att de kan sjunga Guds lov med klara, mjuka toner, inte med en skarp, skärande stämma som är plågsam för örat. Förmågan att sjunga är en Guds gåva. Låt den användas till Hans ära.

(264)När det hålls möten, bör några utväljas till att delta i sången. Låt sången ackompanjeras av några som spelar bra. Vi skall inte motsätta oss användning av musikinstrument i vårt arbete. Denna del av gudstjänsten bör ledas med omsorg, för den består av sång till Guds ära. Sången skall inte alltid utföras av några få. Låt så ofta som möjligt hela församlingen sjunga med…

(264)Håll er till det som har bekräftats
Under försök att framhålla sanningen kommer ofta motstånd att väckas. Om ni då försöker möta motståndaren med argument, kommer ni bara att stärka denne. Detta har ni inte råd att göra. Håll er till det som har bekräftats. Guds änglar vakar över er. De förstår att göra intryck på dem, vilkas motstånd ni vägrar att möta med argument. Dröj inte vid de negativa frågor som uppstår, utan fyll sinnet med bekräftande sanningar och lär er att minnas dem genom mycket studium, allvarlig bön och hjärtats helgelse. Sköt om er lampa och håll den brinnande. Låt dess klara strålar lysa, så att människorna genom att se era goda gärningar kan ledas till att prisa er Fader som är i himlen.

(265)Om Kristus inte hade hållit fast vid det som var bekräftat under frestelserna i öknen, så skulle Han ha förlorat allt det som Han ville vinna. Kristi sätt att uppnå framgång är det bästa sätt vi kan möta våra motståndare med. Vi stärker deras argument om vi upprepar vad de säger. Håll er alltid till det som är bekräftat. Kanske kommer den som står emot dig, att ta era uttalanden till sitt hjärta och omvända sig till den förnuftiga sanning som hans förstånd har uppfattat.

(365)Jag har ofta sagt till våra bröder: Era motståndare kommer ofta att uttala påståenden om ert arbete som är felaktiga. Upprepa inte dessa uttalanden. Håll i stället fast vid era försäkringar om den levande sanningen. Då kommer Guds änglar att öppna vägen för er. Vi har ett stort arbete att utföra och vi måste utföra det på ett förnuftigt sätt. Låt oss aldrig bli upprörda eller tillåta att det uppstår onda känslor. Det gjorde aldrig Kristus och Han är vår förebild i allting. Till det uppdrag vi har fått, behöver vi mycket mer av himmelsk, helgad och ödmjuk vishet och mycket mindre av vårt eget jag. Vi behöver med fast hand gripa tag i den gudomliga kraften.

(265)Somliga som har avfallit från tron, kommer att infinna sig till våra möten för att leda vår uppmärksamhet bort från det uppdrag som Gud vill ha utfört. Ni har inte råd att lyssna till villfarelser i stället för till sanningen. Upphör inte att försöka omvända dem som uttalar tillrättavisningar mot ert uppdrag. Låt det i stället bli tydligt att ni är inspirerade av Jesu Kristi Ande. Då kommer Guds änglar att lägga ord i era munnar som kommer att påverka motståndarnas hjärtan. Om dessa män framhärdar i att försöka övertyga åhörarna om sitt synsätt, kommer de förståndiga av dem som är närvarande att förstå, att ert ideal är högre än de andras. Tala på ett sätt som kommer att göra det uppenbart, att Jesus Kristus talar genom er. - Vittnesbörd för församlingen 9,, sid. 137-149.

-----------

(265)Det finns de med särskild fallenhet för sång, och vid vissa tillfällen kan ett särskilt budskap framföras med solosång eller genom att flera förenar sina stämmor. Dock skall sjungandet sällan utföras av ett fåtal. Förmågan att sjunga, är en inflytelserik förmåga, vilken Gud önskar att alla skall uppodla och använda till Hans namns ära. — Vittnesbörd för församlingen band 7, sid. 115, 116.

nästa kapitel