Evangeliets tjänare kapitel 76. Från sida 266ren sida tillbaka

Evangeliskt hälsoarbete i städerna

(266)Evangeliets hälsomissionsverksamhet bör bedrivas på det mest förtänksamma och grundliga sätt. Det allvarsmättade, heliga arbetet med att frälsa själar skall blomstra på ett sätt, som är anspråkslöst och samtidigt ständigt upphöjt. Var finns arbetskraften? Män och kvinnor, som är allt igenom omvända, män och kvinnor med urskiljningsförmåga och genomträngande förutseende, bör fungera som ledare. Gott omdöme måste användas, när personer anställs för att utföra detta bestämda verk – personer, som älskar Gud och som vandrar med Honom i all ödmjukhet, personer, som kommer att vara verksamma ombud i Guds hand, för att förverkliga syftet Han har för ögonen – människors upphöjelse och frälsning.

(266)Hälsomissionsevangelister kommer att kunna göra ett utmärkt, banbrytande arbete. Predikantens arbete bör helt och fullt överensstämma med hälsomissionsevangelistens. En kristen läkare skall betrakta sitt yrke som lika upphöjt som predikantens. Han bär ett dubbelt ansvar, ty i honom bor både läkarens och evangelii förkunnares nödvändiga förutsättningar. Hans är ett storslaget, heligt och oumbärligt yrke.

(266)Läkaren och predikanten bör inse, att de är sysselsatta med samma verk. De bör arbeta i fullständig samklang. De bör samråda inbördes. Genom sin endräkt kommer de att bära vittnesbörd om, att Gud har sänt Sin enfödde Son till världen för att frälsa alla, som tror på Honom som Sin personlige Frälsare.

(266)Läkare, vars yrkesmässiga förmågor övergår den vanlige doktorns, bör sättas i tjänst för Gud i de stora städerna. De bör försöka att nå de högre klasserna. . . . . . . Hälsomissionärer, som verkar med evangelistiska satsningar, utför ett arbete av lika hög dignitet, som deras medarbetare predikanterna. Dessa arbetares ansträngningar bör inte inskränkas till de fattigare klasserna. De högre samhällsklasserna har märkligt nog försummats. I de högre samhällsställningarna kommer vi att hitta många, som kommer att reagera på sanningen eftersom den är konsekvent, eftersom den bär evangeliets adelsmärke. Inte så få av de skickliga män, som vunnits på detta vis, kommer att energiskt verka för Herrens sak.

(266)Herren uppmanar dem i ansvarsställning, som Han anförtrott Sina dyrbara gåvor, att bruka Sina talanger i form av tankekraft och medel i Hans tjänst. Våra arbetare bör för dessa män framställa en enkel redogörelse för vår verksamhetsplan, där de berättar för dem, vad vi behöver för att bistå de fattiga och ge verksamheten en fast grund. Somliga av dem kommer att bli påverkade av den Helige Ande till att placera Herrens medel på så sätt, att det främjar Hans sak. De kommer att förverkliga Hans avsikt, genom att bidra till uppförandet av inflytelserika centra i de stora städerna. Intresserade arbetare kommer att förmås till, att erbjuda sina tjänster inom olika missionsverksamheter. Hälsofrämjande restauranger kommer att grundas. Men med vilken omsorg bör inte detta arbete förrättas!

(267)Hälsoarbete
Varje hälsofrämjande restaurang bör samtidigt vara en skola. Arbetarna knutna till den bör ständigt studera och prova sig fram, så att de kan göra framsteg i tillagandet av hälsoenliga rätter. I städerna går detta undervisningsverk att bedrivas i mycket större skala, än på mindre orter. Men på varje ort, där det finns en församling, bör undervisning ges beträffande tillagning av enkla, hälsosamma maträtter åt dem, som vill leva i enlighet med grundsatserna för hälsans förbättring. Och församlingsmedlemmarna bör ingjuta hos sina grannar det ljus, som de erhåller om detta ämne. . . . . . . . .

(267)Matlagningsskolor skall inrättas på många orter. Detta arbete kan inledas på ett ödmjukt sätt, men i och med att förståndiga kockar gör sitt bästa för att upplysa andra, kommer Herren att skänka dem duglighet och insikt. Herrens ord lyder: ”Förbjud dem det inte, ty Jag kommer att uppenbara Mig för dem som deras Instruktör.” Han kommer att arbeta med dem, som fullgör Hans planer, genom att de undervisar folket om, hur de åstadkommer förbättringar i sitt kosthåll medelst tillagning av hälsosamma, billiga rätter. Sålunda kommer de fattiga att uppmuntras till, att anta hälsoreformens grundregler; de kommer att förmås att bli flitiga och självförsörjande.

(267)Jag har underrättas om, att dugliga män och kvinnor lärts upp av Gud, att tillaga hälsosamma, läckra maträtter på ett godtagbart sätt. Många av dem var unga, men en del var också komna till mogen ålder. Jag har blivit instruerad, att uppmuntra bruket av matlagningsskolor på alla platser, där hälsomissionsverksamhet förekommer. Varje bevekelsegrund till att förmå folket att förbättra sina kostvanor, måste framhållas för dem. Låt mesta möjliga ljus stråla över dem. Undervisa dem att vidta varje möjlig förbättring vid tillagningen av mat, och uppmuntra dem till att delge andra det de själva lärt sig. . . . .

(268)Av redogörelsen för Herrens mirakler, då Han tillhandahöll vin vid vigselfesten och gav mat åt folkskaran, kan vi dra en synnerligen viktig lärdom. Försäljningen av hälsosam kost är ett av Herrens egna verktyg, för att uppfylla ett behov. Den himmelske Tillhandahållaren av varje slags födoämne kommer icke att lämna Sitt folk i tvivelsmål rörande tillagningen av bästa tänkbara mat vid alla tidpunkter och för alla tillfällen. – Vittnesbörd för församlingen band. 7 sid. 110-114

-----------

(268)Det är bara Kristi metod som kan ge verklig framgång när det gäller att nå människor. Frälsaren umgicks med människor som en som ville deras bästa. Han visade dem medkänsla, hjälpte dem i deras behov och vann deras förtroende. Sedan bad Han dem: "Följ mig".

(268)Det är nödvändigt att komma nära människorna genom personligt arbete. Om vi använde mindre tid till att predika för människor, och mer tid till att arbeta personligt för dem, skulle vi uppnå större resultat. Vi borde hjälpa de fattiga, sköta om de sjuka, trösta de sörjande, undervisa de okunniga, instruera de oerfarna. Vi borde gråta med dem som gråter och glädja oss med dem som är glada. Om vi gör detta, och om det åtföljs av övertygelsens kraft, bönens kraft och Guds kärleks kraft, skall och kan detta arbete inte bli utan frukt. - Hälsa för Hela Människan sid. 113

nästa kapitel