Evangeliets tjänare kapitel 77. Från sida 269ren sida tillbaka

Bibelskola i samband med en verksamhet i stan

(269)Av lika stor betydelse som offentliga föredrag är arbetet i hemmen. I de stora städerna är det vissa grupper av människor, som man inte kan nå genom offentliga möten. Dessa människor måste uppsökas, liksom herden söker efter Sitt förlorade får. Det måste göras flitiga personliga ansträngningar för dem. Om man försummar att utföra en sådan uppgift, förlorar man många dyrbara tillfällen, som om de hade utförts i hög grad skulle gagna verksamheten:

(269)Som resultat av att sanningen förkunnas i stora församlingar, uppstår på nytt frågor hos intresserade och det är särskilt betydelsefullt, att detta intresse följs upp genom personligt arbete. De som vill undersöka sanningen behöver lära sig att flitigt rannsaka Guds Ord. Några måste hjälpa dem att bygga på en säker grund. Hur viktigt är det inte att vist vägledda bibelarbetare vid denna kritiska tidpunkt i deras religiösa erfarenhet kommer till deras hjälp och öppnar Guds Ords skattkammare för deras förstånd!

(269)I städerna kan en väl anpassad verksamhet bäst utföras, när en bibelskola för utbildning av bibelarbetare startas, samtidigt som offentliga möten hålls. Till denna skola eller stadsmission bör arbetare knytas, som har en djup andlig förståelse, som kan ge bibelarbetarna daglig undervisning och som dessutom med odelat intresse kan delta i den allmänna offentliga verksamheten. När män och kvinnor då omvänder sig till sanningen, bör missionens ledare under mycket bön visa dessa nyomvända hur de kan uppleva sanningens kraft i sina hjärtan. Under uppsikt av personer som förstår att vägleda på rätt sätt, kommer en sådan mission att vara ett ljus som lyser på en mörk plats.

(269)Sådana missionsinsatser i städerna är av väsentlig betydelse som grund för missionsverksamhet i våra städer. Glöm emellertid aldrig att de som står i spetsen för dem, måste övervaka varje punkt, för att allt skall kunna ske till Guds ära. Genom dessa missionsinsatser måste män och kvinnor få en utbildning som gör dem skickliga att arbeta för Mästaren. Men om de inte äger en fast karaktär och ett helgat sinne, kommer all ansträngning för att göra dem lämpliga för arbetet att misslyckas. Utan höga begrepp om anständighet, nykterhet och sanningens helighet liksom om uppdragets upphöjda karaktär kan de inte ha framgång. Detsamma gäller de äldre arbetarna. Om de inte är helgade genom sanningen, kan de inte ge dem som står under deras uppsikt, en utbildning som kommer att lyfta upp, förädla och rena dem.

(270)Våra missionsinsatser måste hållas fria från alla orätta vanor, all grovhet, all tanklöshet. Allt som hör ihop med dem, bör vara höjt över allt klander. Var och en, som har en uppgift att utföra där, bör vara ett föredöme för de troende. Det är nödvändigt att tillbringa många ögonblick i enskild bön och innerlig samvaro med Gud. Endast på det sättet kan seger vinnas. Varje missionsinsats bör ordnas med sikte på att skydda själen från att ge efter för frestelse. Varje ohelig lidelse måste behärskas av ett helgat förstånd genom den nåd som Gud ger i rikligt mått.

(270)När en man, som aktas värdig att fylla en ansvarsfull ställning på någon av våra anstalter eller i en missionsinsats, förråder det förtroende som har visats honom och han överlämnar sig i djävulens hand som ett redskap åt orättfärdigheten, som sår ut ond säd, så är han en förrädare av det värsta slag. Från ett enda sådant orenat, besmittat sinne tar de unga ofta emot de orena tankar, som leder till ett liv i skam och orenhet.

(270)De män och kvinnor, som står i spetsen för en mission, behöver leva i en nära kontakt med Gud för att kunna bevara sig själva rena och för att kunna förstå att leda de unga på ett omdömesgillt sätt, så att allas tankar måtte vara obesudlade och ofördärvade. Låt de lärdomar som förmedlas, vara av ett upphöjt, förädlande slag, för att sinnet skall kunna fyllas med rena, kristna tankar. ”Och var och en som har detta hopp till honom renar sig, liksom han är en.” (1 Joh. 3:3) Liksom Gud är ren inom Sitt område, så skall en människa vara ren inom sitt område. Och hon kommer att vara ren om Kristus, härlighetens hopp, vinner gestalt i henne, ty hon kommer att efterlikna Kristi liv och återspegla Hans karaktär.

-----------

(270)När en missionsverksamhet påbörjas i en stad, bör vårt folk intressera sig för den och visa detta intresse på ett praktiskt, handgripligt sätt. De, som är anställda vid missionen, arbetar hårt och självuppoffrande och får ingen stor lön. Låt inte vårt folk tro att ledningen för en missionsverksamhet i städerna är en lätt uppgift eller en verksamhet som ger ekonomiska fördelar. Ofta drivs sådana missionsföretag av män och kvinnor som inte har några resurser i sikte, utan som varje dag ber Gud sända dem medel, så att de kan föra verksamheten framåt.

nästa kapitel