Evangeliets tjänare kapitel 79. Från sida 275ren sida tillbaka

Att möta motstånd

(275)Våra predikanter och lärare skall företräda Guds kärlek till en fallen världen. Låt sanningens ord uttalas från milda, ömma hjärtan. Låt alla som befinner sig i villfarelse, bli behandlade med den mildhet som Kristus visade. De som man verkar för får inte klandras, kritiseras eller fördömas även om de inte genast förstår sanningen. Vi skall komma ihåg, att vi skall representera Kristus i Hans saktmod, mildhet och kärlek.

(275)Vi måste förvänta oss att möta otro och motstånd. Detta är något som sanningen alltid har måst kämpa med. Men även om vi skulle möta det bittraste motstånd, får vi inte fördöma våra motståndare. De anser kanske, som fallet var med Paulus, att de gör Gud en tjänst. Inför sådana måste vi visa tålamod, saktmod och långmodighet.

(275)Låt oss inte hysa den känslan, att vi har tunga prövningar att bära och hårda strider att uthärda, när vi förkunnar en sanning som inte tas väl emot. Tänk på Jesus och på hur Han led för er och var stilla. Klaga inte ens om ni utsätts för skällsord och falsk anklagelse. Uttala inte ett klagande ord. Låt ingen tanke på förebråelse eller missnöje tränga in i era sinnen. Gå er väg rakt fram och ”uppför er väl bland hedningarna, så att de, när de anklagar er som förbrytare, ser alla goda gärningar ni gör och prisar Gud den dag han uppsöker dem”. (1 Pet. 2:12)

(275)Inför dem som far vilse, bör ni uppträda saktmodigt. Var ni inte själva nyligen förblindade i era synder? Och bör ni inte med hänsvn till Kristi tålamod mot er vara kärleksfulla och tåliga mot andra? Gud har gett oss många förmaningar om att visa stor vänlighet mot dem som står oss emot, för att vi inte skall påverka någon själ i fel riktning.

(275)Vårt liv måste vara fördolt med Kristus i Gud. Vi måste personligen känna Kristus. Först då kan vi på rätt sätt företräda Honom inför världen. Låt denna bön ständigt stiga upp till Gud: ”Herre, lär mig att handla så som Jesus skulle ha handlat om Han var i mitt ställe!” Låt vårt ljus lysa till Guds ära genom goda gärningar, var vi än är. Detta är vårt livs stora, viktiga intresse.

-----------

(276)Vishet då vi fördömer det som är orätt
Herren vill, att Hans folk skall använda andra metoder än den att fördöma det som är orätt, även om fördömandet är berättigat. Han vill, att vi skall göra något mer än att slunga beskyllningar mot våra motståndare, något som bara kommer att driva dem längre bort från sanningen. Det uppdrag, som Kristus kom till världen för att utföra, var inte att resa upp barriärer och att ständigt kasta människor den sanningen i ögonen, att de var på villospår. Den som förväntar sig att kunna upplysa ett vilsefört folk, måste komma nära människorna och vara verksamma för dem i kärlek. Han måste bli en medelpunkt med heligt inflytande.

(276)När man förfäktar sanningen, bör de bittraste motståndare behandlas med aktning och hänsyn. Somliga vill inte låta sig påverkas av våra ansträngningar utan kommer att bagatellisera den evangeliska inbjudan. Andra, till och med sådana som vi anser har överskridit gränsen för Guds nåd, kommer att bli vunna för Kristus. Den allra sista insatsen i striden kommer kanske att bli, att upplysa dem som inte har förkastat ljuset och bevisen, utan som har befunnit sig i det djupaste mörker och som i okunnighet har motarbetat sanningen. Därför bör var och en behandlas som en ärlig människa. Tala inte ett ord och utför inte någon handling som kommer att befästa någon i otron.

(276)Om någon försöker inveckla missionsarbetarna i diskussion eller strid om politiska eller andra frågor, så ta inte någon hänsyn vare sig till deras övertygelse eller deras utmaning. Fortsätt Guds verk med fasthet och kraft, men i Kristi kärlek och så lugnt som möjligt. Låt inte något mänskligt skryt komma till uttryck. Låt inte något tecken på självgodhet märkas. Låt det synas, att Gud har anförtrott oss att utföra ett heligt värv. Förkunna Ordet, var flitig, allvarlig och brinnande.

-----------

(276)Inflytandet av er undervisning skulle bli tiofalt större, om ni var försiktiga med era ord. Ord, som skulle vara en doft av liv till liv, kan genom den ande som ledsagar dem bli en doft av död till död. Och kom ihåg, att om ni genom er ande eller era ord stänger dörren bara för en enda själ, kommer denna själ att möta er i domen.

(276)När ni hänvisar till Vittnesbörden, så känn det inte som er plikt att vara påträngande med deras användning. Var säkra på att ni inte blandar in era egna ord, när ni citerar dem, eftersom detta gör det omöjligt för åhörarna att skilja mellan era ord och Herrens ord till dem. Se till, att ni inte gör Herrens Ord anstötligt.

(277)Vi längtar efter att se reformer införas och eftersom vi inte ser det vi önskar att se, får en ond ande alltför ofta lov att droppa galla i vår bägare, och därigenom förbittra andra. Våra oövervägda ord sårar deras ande och de eggas till uppror.

(277)Varje predikan ni håller och varje artikel ni skriver kan alltsammans vara sant, men en droppe galla däri kommer att vara gift för åhöraren eller läsaren. Till följd av denna enda giftdroppe kommer somliga att förkasta alla era goda och berättigade ord. Någon annan kommer att insuga giftet, därför att han tycker om att höra sådana skarpa ord. Han följer ert exempel och talar precis som ni talar. Därigenom mångdubblas det onda.

(277)De som förmedlar sanningens eviga principer, behöver få den heliga oljan tömd från de två olivkvistarna in i hjärtat. Denna kommer att strömma ut i form av ord som förvandlar, men inte förbittrar. Sanningen skall talas i kärlek. Herren Jesus kommer då genom Sin Ande att ge kraften och makten. Detta är Hans gärning. - Vittnesbörd för församlingen 6, sid. 120-123.

-----------

(277)Hur invändningar bör behandlas
Tid och kraft kan användas bättre än till att länge uppehålla sig vid spetsfundigheter från motståndare, som sysslar med förtala och förvränga. Medan man använder dyrbar tid till att följa oärliga motståndares krokar och vändningar, kommer människor som är villiga att låta sig övertygas, att dö av brist på kunskap. En rad meningslöst käbbel, som Satan själv har hittat på, fyller sinnet, medan folk ropar efter föda - efter mat i rätt tid.

(277)För att utarbeta spetsfundigheter krävs det sådana, som har övat upp sitt sinne till att motarbeta sanningen. Vi gör inte klokt i att ta dessa från deras händer och föra dem vidare ut till tusentals människor, som aldrig skulle ha tänkt på dem, om inte vi hade gjort dem kända för världen.

(277)Vi bör följa Kristi undervisningsplan. Han var tydlig och enkel och gick direkt på sakens kärna, så att allas tankar blev besvarade. Det är inte det bästa tillvägagångssättet att vara alltför utförlig och säga allt som kan sägas om ett ämne, när några få argument kommer att vara nog för att övertyga eller tysta motståndare.

(278)Man kan undanröja varenda invändning i dag och stänga motståndares munnar så att de inte har något att säga, men i morgen kommer de att ta upp samma sak på nytt. Detta kommer att hända gång på gång, därför att de inte älskar sanningen och inte vill komma till ljuset, för att deras mörker och villfarelse inte skall tas ifrån dem.

(278)Kristi verksamhet varade bara i tre år, men under denna korta tid utfördes ett stort arbete. I dessa sista dagar finns det en stor gärning som skall utföras på kort tid. Medan många håller på att göra sig beredda att göra något, kommer själar att gå förlorade av brist på ljus och kunskap.

(278)Om människor, som är sysselsatta med att förmedla och försvara Bibelns sanningar, börjar granska och påvisa de villfarelser och självmotsägelser, som de gör sig skyldiga till, som på ett oärligt sätt förvränger Guds sanning till lögn, så kommer Satan att uppegga tillräckligt många motståndare för att hålla deras pennor i ständig verksamhet, medan andra delar av deras arbete kommer att lida skada. Vi måste ha mer av anden hos de människor, som arbetade med att återuppbygga Jerusalems murar. Vi håller på med ett stort arbete och kan inte komma ned. Om Satan kan hålla människor upptagna med att besvara motståndarnas invändningar och på det sättet förändra dem från att göra det viktigaste arbetet i vår tid, så är hans avsikt uppnådd.

-----------

nästa kapitel