Evangeliets tjänare kapitel 84. Från sida 290ren sida tillbaka

Vår ståndpunkt när det gäller politik

(290)Till våra lärare och skolledare. De som har ansvaret för våra anstalter och våra skolor, bör outtröttligt ta sig i akt så att de inte i tal och inställning leder eleverna in på felaktiga vägar. De som ger bibelundervisning i våra församlingar och skolor, har inte frihet att sluta sig samman för att göra sina åsikter för eller emot politikerna eller politiska förordningar framträdande. Därigenom kommer de nämligen att påverka andra och leda varje enskild till att försvara sin favoritteori. Bland dem som bekänner sig tro på sanningen för vår tid, kommer då somliga att känna sig manade att låta sina åsikter och den politiska inriktning, som de föredrar att komma till tals, så att det uppstår splittring i församlingen.

(290)Herren vill, att Hans folk skall glömma politiska frågor. När det gäller sådana ämnen, är tystnad vältalig. Kristus förmanar Sina efterföljare till att bli eniga om evangeliets rena principer, som är tydligt uppenbarade i Guds Ord. Vi kan inte tryggt rösta på politiska partier, för vi vet inte vem vi röstar på. Vi kan inte tryggt ta del i någon politisk plan. Vi kan inte arbeta för att behaga människor som kommer att använda sitt inflytande till att undertrycka religionsfrihet och till att införa regler som kommer att tvinga deras medmänniskor till att helighålla söndagen som sabbat. Den första dagen i veckan är inte en dag som skall hållas helig. Det är en falsk sabbat och medlemmar av Herrens folk kan inte medverka då människor upphöjer denna dag och överträder Guds lag genom att trampa Hans sabbat under fötterna. Guds folk skall inte lägga sina röster på att få sådana insatta i tjänst, ty om de gör det blir de delaktiga i de synder som dessa män begår i sin ämbetsställning.

(290)Vi får inte kompromissa på bekostnad av principer genom att följa de åsikter och fördomar, som vi kanske försvarade, innan vi anslöt oss till Guds laglydiga folk. Vi har gått in i Herrens armé och vi får inte lov att kämpa på fiendens sid. utan skall kämpa på Kristi sida, där vi kan bli helt och hållet förenade i inställning, i handling, i ande och i gemenskap. De, som är sanna kristna, skall vara grenar på det sanna vinträdet och bära samma frukt som vinträdet. De skall handla i samförstånd och kristen sammanhållning. De skall inte bära politiska sigill utan Kristi sigill.

(291)Vad skall vi då göra? - Låt politiska frågor vara! ”Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?” (2 Kor. 6:14, 15) Vad kan dessa parter ha gemensamt? Det kan inte finnas någon sammanhållning, inte någon gemenskap.

(291) ”Sammanhållning” betyder delaktighet, kamratskap. Gud använder de starkaste bilder för att visa, att det inte kan vara någon förening mellan världsliga och dem som söker Kristi rättfärdighet. Vilken sammanhållning kan det finnas mellan ljus och mörker, mellan sanning och orättfärdighet? Överhuvudtaget ingen. Ljus är en framställning av rättfärdighet, mörker av orättfärdighet. De kristna har kommit ut ur mörkret till ljuset. De har iklätt sig Kristus och de bär sanningens och lydnadens kännetecken. De leds av de upphöjda och heliga principer, som Kristus gav uttryck för i Sitt liv...

(291)De lärare i församlingen eller i skolan, som utmärker sig genom sin iver för politik, bör utan dröjsmål befrias från sin uppgift och sitt ansvar, ty Herren vill inte samarbeta med dem. Tionden bör inte användas till att betala någon för att hålla tal i politiska frågor. Varje lärare, predikant eller ledare inom våra led, som drivs av en önskan att få uttala sina åsikter i politiska frågor, bör omvända sig genom tro på sanningen eller också lämna sitt uppdrag. Antingen måste han utöva ett inflytande som en Guds medarbetare för att vinna själar för Kristus eller också måste hans anställning tas ifrån honom. Om han inte ändrar sig, kommer han att vålla skada, endast skada…

(291)”Gå ut från dem och skilj er från dem”.
Mina bröder, som har blivit utvalda till att undervisa, förmanar jag att förändra sitt tillvägagångssätt. De gör ett fel när de binder sina intressen till något politiskt parti, eller när de lägger sina röster på dem eller emot dem. De som står som lärare, som predikanter, som Guds medarbetare i vilken uppgift som helst, har ingen strid att utkämpa i den politiska världen. Deras medborgarskap är i himlen. Herren kallar dem till att stå som ett avskiljt och särskilt egendomsfolk. Han vill inte, att det skall finnas splittringar i de troendes gemenskap. Hans folk skall äga försoningens egenskaper.

(292)Består deras uppgift i att skaffa sig fiender i den politiska världen? Nej, nej. De skall stå som undersåtar i Kristi rike och bära det baner, på vilket det står skrivet: ”Guds bud och Jesu tro.” De skall bära bördan av ett särskilt uppdrag, ett särskilt budskap. Vi har ett personligt ansvar och detta måste uppenbaras för det himmelska universumet, för änglar och för människor. Gud kallar oss inte till att utvidga vårt inflytande genom att gå samman med människor i politiska frågor utan genom att stå som personliga enheter i Hans stora helhet, med Kristus som vårt huvud. Kristus är vår Furste. Som Hans undersåtar måste vi utföra det uppdrag som Gud har gett oss…

(292)Någon vill kanske ställa denna fråga: Skall vi då inte ha någon som helst kontakt med världen? Herrens Ord skall vara vår vägledare. Varje kontakt som kommer att förena oss med fritänkare och otro, förbjuds i Skriften. Vi skall gå ut från dem och skilja oss från dem. Vi skall inte i något fall förena oss med dem i deras arbetsplaner. Men vi skall inte leva ett enstöringsliv. Vi skall göra världsliga människor allt det goda vi överhuvudtaget kan.

(292)Kristus har gett oss ett exempel på detta. När han blev inbjuden att äta tillsammans med tullmän och syndare, tackade han inte nej. Det fanns nämligen inte något annat sätt på vilket Han kunde nå denna grupp människor, än genom att umgås med dem. Men vid varje tillfälle… förde han in samtalet på ämnen, som fick dem att tänka på saker och ting av evighetsvärde. Och Han ålägger oss: ”Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” (Matt. 5:16)

(292) Ta utan tvekan ställning när det gäller nykterhetsfrågan. Bli en fast klippa. Bli inte delaktig i andra människors synder…

(292)Det finns en stor vingård att odla, men samtidigt som de kristna skall vara verksamma bland dem som inte tror, får de inte uppträda som de världsliga. De får inte använda sin tid till att tala politik eller delta i politik. Om de gör det ger de nämligen fienden ett tillfälle att komma in och skapa motstridigheter och splittring. De i predikogärningen som vill framstå som politiker, bör fråntas sin rätt att predika, ty denna uppgift har Gud inte gett till vare sig hög eller låg bland Sitt folk.

(293)Gud uppmanar alla som arbetar i tal och lära till att ge basunen en tydlig klang. Alla som har tagit emot Kristus, både predikanter och församlingsmedlemmar, måste göra sig klara och bli ljus, ty det en stor fara befinner sig rakt framför oss. Satan eggar upp de jordiska makterna. Allting här i världen befinner sig i förvirring. Gud kallar på Sitt folk att hålla det baner högt, som bär ut den tredje ängelns budskap...

(293)Guds barn måste skilja sig från politik och från varje samgående med dem som inte tror. De får inte förena sina intressen med världens intressen. Han säger: ”Bevisa er trohet mot mig genom att stå som mitt utvalda arv, som ett folk som är ivrigt att göra goda gärningar.” Delta inte i politisk strid. Skilj er från världen och avstå från att i församlingen eller i skolan införa sådana idéer, som skulle kunna leda till strid och förvirring. Splittring är det moraliska gift, som egoistiska människor för med sig in i det etablerade samhället. Gud vill, att Hans tjänare skall ha en klar uppfattningsförmåga, en sann och ädel värdighet, för att deras inflytande skall kunna vara ett bevis på sanningens kraft...

(293)Det kristna livet skall inte vara ett liv som bestäms av slumpen, ett känsloliv. Ett sant kristet inflytande, som utövas för att fullgöra den gärning som Gud har bestämt, är ett dyrbart medel och får inte blandas ihop med politik eller gå upp i en sammanslutning med människor som inte har någon tro. Gud skall vara den tilldragande medelpunkten. Var och en vilkens sinne styrs och leds av den Helige Ande, kommer att vara tillfreds med Honom. - Manuskript, daterat den 16. juni 1899.

-----------

(293) ”Ty ingen av oss lever för sig själv.” (Rom. 14:7) Låt dem som frestas att delta i politik, minnas att varje sak de gör utövar sitt inflytande på andra. När predikanter eller andra som har ansvarsfulla ställningar, kommenterar sådana ämnen, kan de inte efteråt samla in och ta tillbaka de tankar, som de har planterat i andras sinnen. Under Satans frestelser har de satt i gång en rad omständigheter, som leder till resultat, som de bara har en liten aning om. Om en handling, ett uttalande eller en tanke, som kastas ut i den stora folkmassan, bifalls av himlen, så kommer den att bära en skörd av dyrbar frukt men om den är inspirerad av Satan, kommer den att leda till att en bitter rot skjuter upp och smittar många. Låt därför dem, som utför någon sorts tjänst som förvaltare av Guds nåd, vara uppmärksamma på hur de blandar det allmänna med det heliga.

-----------

(294)Kristus blev upprepade gånger uppmanad till att avgöra juridiska och politiska frågor, men Han vägrade att ingripa i timliga saker… Han stod i denna värld som huvudet för det stora andliga rike som Han hade kommit för att upprätta, - rättfärdighetens rike! Hans undervisning tydliggjorde de förädlande helgande principer, som styr detta rike. Han visade, att rättfärdighet, nåd och kärlek är de krafter, som råder i Jehovas rike. - Vittnesbörd för församlingen 9, sid. 218.

nästa kapitel