Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 10. Från sida 92ren sida tillbaka

Faran av, att läsa Fiktion och Fritänkares Böcker

(92)(92) Varje kristen, ung som gammal, blir överöst av frestelser, och vår enda trygghet ligger i, att noga utröna vår plikt, och utföra denna, vad det än kostar oss. Allt har gjorts för vår frälsning, och vi skall inte endast vara villiga, utan ivriga, att lära oss Guds vilja, och göra allt till Hans ära. Detta är den kristnes livsverk. Han undersöker ej, hur långt ut han törs våga sig på likgiltighetens och vantrons stig, och ändå kallas för ett Guds barn; utan han studerar, för att se, hur noga han kan efterlikna Kristi liv och karaktär.

(92) Unga vänner, kunskap om Bibeln kommer att bistå Er i striden mot frestelse. I fall Ni har för vana, att läsa underhållningsböcker, tänker Ni då överväga, huruvida det är rätt, att ägna Er tid åt dessa böcker, som blott tar timmar i anspråk och förströr, utan att skänka Er mental eller moralisk kraft? Om Ni läser dem, och finner, att de skapar en sjuklig längtan efter spännande litteratur, om de orsakar, att Ni inte orkar med Bibeln, utan lägger den åt den; i fall noveller, romaner och deckare för Er in i mörker och avfall från Gud - i fall detta är deras inflytande på Er, stanna då genast upp. Fortsätt icke med denna läsning, ty den eggar bara upp Er fantasi. Därmed blir Ni oförmögna till Bibelstudium, och frångår Ni det verkliga livets praktiska plikter.

(92) Billiga fiktionsverk gagnar inte alls. De ger ingen verklig kunskap, de inspirerar inte till något stort och gott syfte; de tänder ingen allvarlig önskan i hjärtat om renhet; de sporrar inte till själslig hunger efter rättfärdighet. Tvärtom upptar de den tid, som borde brukas på livets praktiska plikter och görandet av Guds tjänst - tid, som borde helgas till att be, besöka sjuka, bistå prövade personer, och utbilda sig själv för ett liv i nyttighet. När Ni inleder läsandet av en spänningsbok, hur ofta (93) tänds då inte fantasin, så att synden bedrar Er! Ni blir olydiga mot Era föräldrar, och för in förvirring i familjekretsen, genom att försumma de enkla plikter Ni har blivit ålagda. Och värst av allt: Bönen glöms bort, och Bibeln blir läst likgiltigt, eller glöms bort.

(93) Det finns en annan sorts böcker, som Ni bör undvika - produktioner av fritänkande eller icke troende skribenter som Paine och Ingersoll. Dessa tillskyndas Ni ofta att läsa, under hån om, att Ni är fega och rädda för, att läsa dem. Säg dessa fiender rätt i ansiktet, vem det är, som frestar Er - ty fiender är de, hur än mycket de bekänner sig till, att vara Era vänner - och att Ni tänker lyda Gud samt ha Bibeln som Er vägledare. Säg dem, att Ni fruktar för, att läsa dessa böcker; att Er tro på Guds Ord faktiskt är för svag, och att Ni vill se Er tro växa och stärkas, i stället för att förtvina, samt att Ni inte önskar, att komma i så nära beröring med lögnens fader.

(93) Jag uppmanar Er: Stå fast, gör aldrig något galet, även om Ni beskylls för feghet härigenom. Låt inget hån, inga hot, inga snärjande anmärkningar få Er till, att öva det minsta våld på samvetet, och därigenom öppna en dörr, varigenom Satan kan komma in och kontrollera sinnet.

(93) Ni skall icke slå upp en tvivelaktig bok. Det förekommer en helvetisk fanatism i Satans litteratur. Det är med starkt våld, som han river ned en enkel religiös tro. Inbilla Er aldrig, att Ni är starka nog, att läsa frisinnade böcker; ty de innehåller en giftorms skadliga ämnen. De gör Er inget gott, utan skadar Er helt säkert. Läser Ni dem, inandas Ni helvetets giftångor. De kommer att påverka Era själar likt ett förorenat vattenflöde, genom att smitta ned sinnet, leda det runt i tvivlets irrgång, och göra det världsligt och vällustigt. Dessa böcker skrivs av personer, som Satan utnyttjar som sina ombud, och därigenom förvirrar han tankarna, släcker kärleken till Gud, och berövar Er Skapare den vördnad och tacksamhet, som Hans gärningar borde väcka.

(94) (94) Sinnet måste uppövas, och dess önskningar styras av och underställas Guds vilja.

(94) I stället för, att försvagas och deformeras av den vedervärdiga smörja, som Satan tillhandahåller, bör sinnet ges sund kost, som styrker och skänker livskraft.

(94) Unga kristna människor, Ni har allt att lära Er. Ni måste vara nitiska granskare av Bibeln; Ni måste rannsaka den, jämföra Skriftställe med Skriftställe. Om Ni vill ge Er Mästare en god och antagbar tjänst, måste Ni känna till Hans krav. Hans Ord är en säker vägledare, vars ingående studium garanterar, att ungdomen ej faller för frestarens makt, som omger och tränger sig in på dem. - The Youth’s Instructor, den 10. September, 1884.

(94)För vidare studium
Utbildningens sanna Syfte, The Signs of the Times, den 18. September, 1884
Flitens Fördelar, The Signs of the Times, den 9. Oktober, 1884
Den falskeligen så kallade Vetenskapen, The Signs of the Times, den 6. November, 1884, den 13. November, 1884.

nästa kapitel