Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 12. Från sida 100ren sida tillbaka

Uppvaktning och Äktenskap

(100)(100) I våra dagar, under vilka många faror och allvarligt fördärv råder, utsätts de unga för stora prövningar och frestelser. Många seglar in i en farlig hamn. De behöver en lots; men de föraktar den ack så nödvändiga hjälpen, eftersom de tror, att de själva är kompetenta, att föra skutan, och de fattar inte, att de snart stöter emot en dold klippa, som kan få dem att lida skeppsbrott på trons och lyckans område. När det gäller uppvaktning och äktenskap, är de svårt förblindade, och de vill helst gå sina egna vägar. I denna, den mest betydelsefulla perioden i sina liv, är de i behov av en rådgivare, som inte tar fel, en säker anförare. Denne finner de i Guds Ord. Om de inte flitigt studerar detta Ord, kommer de att begå stora fel, som kommer att ödelägga deras lycka, såväl som andras, både i det nuvarande och det stundande livet.

(100) Många är böjda för häftighet och halsstarrighet. De har inte anammat Guds Ords kloka råd. De har inte bekämpat det egna jaget och vunnit en dyrbar seger, och deras stolta, okuvliga vilja har drivit dem bort från pliktens och lydighetens stig. Se tillbaka över Era liv så här långt, unga vänner, och överväg nogsamt Er färd i ljuset av Guds Ord. Har Ni visat den samvetsgranna aktning för Era förpliktelser mot Era föräldrar, som Bibeln betonar? Har Ni vänligt och kärleksfullt behandlat den mor, som har visat omsorg för Er, då Ni var små? Har Ni tagit hänsyn till hennes önskningar? Eller har Ni utsatt hennes hjärta för smärta och bedrövelse, genom att följa Era egna önskningar och planer? Har den sanning, som Ni bekänner Er till att tro på, helgat Era hjärtan och mjukat upp Era viljor? Om inte, har Ni ett omfattande arbete att utföra, för att gottgöra det Ni har gjort galet.

(100) Bibeln framhåller en fullkomlig standard för karaktären. Denna heliga bok, inspirerad av Gud och skriven av heliga män, är en fullkomlig färdledare under livets alla omständigheter. Den lyfter klart fram (101) både ungas och gamlas plikter. Om man gör den till vägvisare i livet, tar dess lära själen uppåt. Den förädlar sinnet, styrker karaktären och skapar frid och glädje i hjärtat. Men många av de unga har valt, att vara sina egna rådgivare och vägledare. Sådana unga behöver mera ingående studera Bibelns lära. På dess blad kommer de att finna uppenbarad sin plikt mot sina föräldrar och sina trossyskon. Det femte budet lyder: ”Hedra din far och din mor, så att du får leva länge i det land som HERREN, din Gud, ger dig.” {Andra Moseboken 20:12.} Vi läser vidare: ”Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt.” {Efésierbrevet 6:1.} Ett av de tecken, som visar, att vi lever i de sista dagarna, är detta, att barn kommer att vara olydiga, otacksamma och vanartiga mot sina föräldrar. Det finns ett överflöd på föreskrifter och råd i Guds Ord beträffande aktning för föräldrar. Dessa tydliggör för de unga, att de har en helig plikt, att älska och glädja dem, som har väglett dem från det, att de var späda, genom barndomen och ungdomen, upp till vuxen ålder, och som nu till stor del är beroende av dem, vad deras frid och lycka angår. Bibeln talar klarspråk om denna sak, och ändå är dess lära i hög grad försummad.

(101) De unga har många läxor att lära, och den betydelsefullaste är den, att lära känna sig själv. De bör ha en korrekt förståelse av sina förpliktelser mot sina föräldrar, och i Kristi skola bör de fortgående lära sig, att vara ödmjuka och saktmodiga av hjärtat. Samtidigt som de skall älska och hedra sina föräldrar, skall de också respektera erfarna människors omdöme, sådana, som de är förbundna med i församlingen. När en ung man trivs i en ung dams sällskap och vinner hennes vänskap, utan att hennes föräldrar känner till det, handlar han ej som en ädel kristen vare sig mot henne eller hennes föräldrar. Vid hemliga sammankomster kan han vinna inflytande över hennes sinne, men när han gör detta, uppenbarar han inte den själens upphöjdhet och ärlighet, som varje Guds barn bör besitta. För att uppnå sina syften, (102) uppträder de inte ärligt och öppet enligt Bibelns regel och handlar svikligt mot dem, som älskar dem och som försöker, att vara deras trofasta beskyddare. Äktenskap, som kommer till stånd på sådant sätt, stämmer inte överens med Guds Ord. En man, som vilseleder en dotter från pliktens väg, som förvirrar hennes uppfattning beträffande Guds enkla och tydliga befallningar om, att lyda och hedra sina föräldrar, kommer heller ej att vara trogen sina äktenskapliga förpliktelser.

(102) Bibeln spörjer: ”Hur kan ung man bevara sitt liv rent?” Och svaret lyder: ”När han håller sig till ditt ord.” {Psaltaren 119:9.} En ung man, som gör Bibeln till sin vägvisare, behöver inte ta miste på pliktens och trygghetens väg. Den välsignade boken lär honom, att bevara karaktärens renhet, att vara ärlig och icke bedräglig. ”Du skall inte stjäla”, skrev Gud med Sitt finger på stentavlorna, och hur mycket tjuveri utövas och ursäktas det inte, när det gäller, att vinna en persons hängivenhet! Genom försåtligt uppvaktande och hemliga sammankomster kan en man vinna en oerfaren kvinnas begeistring; hon förstår ej, vart detta kommer att leda, och i viss mån dras hon bort från sina föräldrar och kommer under hans kontroll, som genom sitt handlingssätt visar, att han egentligen är hennes kärlek ovärdig. Bibeln fördömer allt slags oärlighet och fordrar, att man skall handla rätt under alla omständigheter. Den, som gör Bibeln till sin ungdoms vägvisare, ljuset på sin stig, kommer att åtlyda dess lära i allting. Han kommer inte att överträda en bokstav eller en prick i lagen, för att uppnå en eller annan avsikt, även om det kostar honom stora uppoffringar. Om han tror på Bibeln, vet han, att Guds välsignelse inte kommer att vila över honom, i fall han avviker från den rätta vägen. Fastän det för en tid kan se ut som, att det går honom gott, kommer han förvisso att inhösta frukterna av sina gärningar.

(102) Guds förbannelse vilar över många av de opassande och förhastade förbindelser, som ingås i denna världs sista tid. (103) I fall Bibeln hade lämnat oss i okunskap och mörker angående dessa frågor, då skulle det tillvägagående, som många av våra dagars unga visar i sitt inbördes uppförande, vara mera ursäktligt. Men Bibelns krav klingar ej som en halvkväden visa. Nej, de fordrar fullkomlig renhet, vad tankar, ord och handlingar angår. Vi är tacksamma mot Gud, för att Hans Ord är ett ljus på vår stig, och för att ingen behöver ta miste på pliktens väg. De unga bör hämta råd från den Heliga Skrift och ge akt på dessa råd; ty vi begår alltid stora misstag, när vi viker av från dess föreskrifter.

(103) Om det är något ämne, som bör övervägas med klart förstånd och ett omdöme, som inte är påverkat av känslorna, är det ämnet äktenskap. Därest vi någon gång behöver Bibeln som rådgivare, är det här, när vi står inför steget, att förena två personer för livet. Men den idén gör sig allmänt gällande, att rörande denna sak måste känslorna avgöra saken, och vid alltför många tillfällen håller älskogssjuk sentimentalitet i rodret och för till säker ruin. I detta sammanhang visar ungdomen mindre intelligens, än i någon annan sak. På detta område vägrar de, att ta förståndet till hjälp. Frågan om äktenskap tycks ha en förtrollande makt över dem. De överlämnar sig inte till Gud. Deras sinnen är bundna i bojor, och de går tillväga i hemlighet, som om de fruktade för, att deras planer skulle korsas av någon.

(103) Det dolska sätt, varpå man bedriver uppvaktning och ingår äktenskap, är orsak till mycket elände, vars fulla omfattning endast Gud känner till. På denna klippa har tusentals lidit själsligt skeppsbrott. Kristna, som eljest har uppvisat allvar i sina liv, och som verkar vara trofasta på varje annan punkt, begår ofta stora fel på detta område. De visar en så fast vilja härvidlag, att inga förnuftsskäl kan få dem till, att ändra sig. De har blivit så gripna av mänskliga känslor och impulser, att de inte känner någon önskan om, att rannsaka Bibeln och komma nära Gud. Satan vet utmärkt väl, vilka slags personligheter han har att göra med, och han använder sin djävulska visdom på skilda sätt, för att fånga in själar och leda dem i fördärvet. Han ger akt (104) på varje steg, som tas, och kommer med många förslag, och ofta följs hellre dessa uppmaningar, än Guds Ords råd. Detta fint vävda och farliga nät upprättar han så skickligt, att han fångar de unga och dem, som är ouppmärksamma. Fällan döljs ofta under ett täcke av ljus, men dess offer orsakar sig själva många sorger. Som resultat ser vi människor lida skeppsbrott överallt.

(104) När skall vår ungdom bli kloka? Hur länge skall denna verksamhet fortgå? Skall barnen endast rådfråga sina egna önskningar och böjelser och vara likgiltiga för sina föräldrars råd och omdöme? Vissa tycks aldrig ägna en tanke åt sina föräldrars önskemål, eller åt vad de föredrar, ej heller åt, att visa hänsyn för deras mera mogna omdöme. Egenkärlek har stängt dörren till deras hjärtan för den tillgivenhet, som anstår barn. De ungas sinnen behöver väckas i detta hänseende. Det femte budet är det enda bud, till vilket det är knutet ett löfte, men man tar lätt på den saken; ja, det blir satt åt sidan till förmån för det, som de i sin förälskelse har lust till. Att nonchalera en mors kärlek och att vanära en fars omsorg, är synder, som står antecknade vid många ungas namn.

(104) En av de största villfarelserna i sammanhanget är den, att de unga och oerfarna inte skall få störas i sina känslor, och att man inte skall blanda sig i deras kärlekshistorier. Men om der är något ämne, som borde betraktas från alla möjliga sidor, är det just detta. Det är absolut nödvändigt, att ta emot den hjälp, som andras erfarenhet och ett lugnt, ingående övervägande av saken från alla vinklar ger. Ja, det här är en sak, som behandlas alltför lättvindigt av de flesta. Sök Guds och Era gudfruktiga föräldrars råd, unga vänner! Be angående saken. Bedöm varje känsla, och ge akt på karaktärsutvecklingen hos den, som Du tänker knyta Ditt fortsatta liv till. Det steg, som Du är i färd med att ta, är ett av de allra viktigaste i Ditt liv och bör inte tas för hastigt. Om Du än älskar, var dock inte blind i Din kärlek.

(104) Betänk noga, huruvida Ditt äktenskapliga liv kommer att bli (105) lyckligt, eller oharmoniskt och förfelat. Ställ denna fråga: Kommer denna förening att hjälpa mig uppåt mot Himmelen? Kommer den att öka min kärlek till Gud och kommer den att göra mig mera nyttig i detta liv? Om Du efter dessa överväganden finner, att förbindelsen inte leder Dig bakåt eller nedåt, gå då vidare i Guds namn. Även om Du har förlovat Dig, utan att ha haft en klar förståelse av vederbörandes karaktär, med vilken Du har för avsikt att förena Dig, skall Du inte tro, att Er förlovning gör det oundvikligt, att avlägga äktenskapslöftet och binda Dig för livet till en person, som Du inte kan älska och respektera. Var väldigt försiktig, innan Du ingår förlovning. Dock är det bättre, långt bättre, att bryta en förlovning före äktenskapet, än att som gift söka skilsmässa, vilket många gör.

(105) Sann kärlek är en växt, som fordrar omvårdnad. En kvinna, som önskar sig en fridsam och lycklig förbindelse, och som vill slippa framtida sorger och eländen, bör fråga, innan hon ger efter för känslorna: Har han, som jag håller av, en mor? Hur är hennes sinnelag? Hur förhåller han sig till de förpliktelser, som han har mot henne? Är han tillmötesgående mot hennes önskemål? Och bryr han sig om hennes välgång och lycka? I fall han inte respekterar och hedrar sin mor, kommer han då att visa aktning och kärlek, vänlighet och hängivenhet mot sin hustru? När den äktenskapliga nyhetens behag är över, kommer han då fortsatt att älska mig? Kommer han att ha överseende med mina fel, eller kommer han att vara kritisk och diktatorisk? Äkta kärlek har överseende med många fel. Kärleken lägger ej märke till dem.

(105) De unga litar alltför mycket på känslor. De skulle inte ge sig hän så lätt och ej låta sig bedåras för snabbt av den älskades tjusiga yttre. Den uppvaktning, som pågår i vår tid, doftar starkt av bedrägeri och hyckleri, som själafienden har mera att göra med, än Herren gör. Om man någonsin behöver besinna sig, är det i detta avseende, men det är ett faktum, att besinning vanligtvis lyser med sin frånvaro i detta hänseende.

(105) Om barnen ville hysa större förtroende för sina föräldrar, om de ville lita på dem och berätta för dem om sina glädjeämnen och sorger, skulle de bespara sig själva mången framtida (106) hjärtesorg. När de är osäkra på, vilken väg de skall gå, borde de berätta om det för sina föräldrar, precis som de ser på saken, och be dem om råd. Vem är lika väl skickad, att påpeka deras faror, som gudfruktiga föräldrar? Vem kan bättre förstå deras särskilda temperament, än de gör? Kristna barn föredrar sina gudfruktiga föräldrars kärlek och godkännande framför varje jordisk välsignelse. Föräldrarna kan sympatisera med barnen och be för och med dem om, att Gud skall beskydda dem och leda dem. Framför allt kommer de att leda dem till deras aldrig sviktande Vän och Rådgivare, som känner med dem och är medveten om deras svagheter. Han, som blev frestad i allting på samma sätt som vi, dock utan synd, Han vet, hur Han skall komma dem till hjälp, som frestas. - The Review and Herald, den 26. Januari, 1886.

(106)För vidare studium
Undervisning i Hemmet, The Youth’s Instructor, den 21. April, 1886
Kristen Vederkvickelse, The Review and Herald, den 25. Maj, 1886.

nästa kapitel