Grundsatser för Kristen Utbildning kapitel 29. Från sida 220ren sida tillbaka

Till Lärare och Studerande

(220)(220) Till lärare och studerande på Battle Creekskolan, och alla våra utbildningsinstitutioner:

(220)Under nattens timmar har jag fått budskap, att ge Er i Battle Creek, och på alla våra skolor. När det nu är enligt Guds ordning, att de fysiska krafterna skall uppövas, såväl som de mentala, bör den fysiska motionen vara av sådant slag, att den är helt i harmoni med de lärdomar Jesus Kristus gav Sina lärjungar. Det, som förmedlas till världen, bör gå att se i de kristnas liv, så att de himmelska väsendena inte skall behöva skriva i böckerna om de studerande och lärarna i utbildning och självstudier, att de ”älska{r} njutning i stället för Gud”. {Andra Timoteusbrevet 3:4.} Den här anteckningen görs nu om en stor grupp: ”älska{r} njutning i stället för Gud”. Därigenom lägger Satan och hans änglar snaror för Era själar, och han verkar på ett bestämt sätt med lärare och elever, för att locka dem in i spänning och nöjen, som uppslukar allt, och som endast styrker de lägre stående krafterna, samt skapar aptit och lidelser, som tar överhanden och avgjort motverkar Guds Helige Andes insatser och verkningar på mänskohjärtat.

(220) Vad säger den Helige Ande till Er? Hur inverkade dess makt på Era hjärtan under Generalkonferensens samling, liksom under konferenser i andra stater? Har Ni hållit ett strängt öga på Er själva? Har lärarna vid skolan känt, att de måste ta sig i akt? Om Gud har utnämnt dem till de ungas lärare, är de också ”herdar i Guds församling”. {Apostlagärningarna 20:28.} De sysslar inte med skolarbetet, för att dra upp planer för övningar och tävlingar, för att utbilda nävkämpar eller boxare; de är inte där, för att sänka det heliga till det simplas nivå.

(220) Jag talade tillrättavisande till lärarna. Alla (221) lärare behöver fysisk aktivitet, variation i vardagens sysslor. Gud har visat, vad detta skall vara – nyttigt, praktiskt arbete; men Ni har vänt Er bort från Guds plan, för att följa människors påfund, vilket är skadligt för Ert andliga liv. Inte ett kommatecken eller den minsta del av en bokstav hos verkningarna av denna undervisning kommer att möjliggöra för Er, att uthärda de sista dagarnas strider. Vilket slags utbildning mottar våra lärare och studerande? Har Gud uttänkt och planlagt dessa typer av fysiska övningar för Er, eller har de införts genom människors påfund och människors fantasi? Hur förbereds sinnet på, att tänka på och begrunda det heliga, att syssla med allvarliga ämnen, och hur skall allvarliga, ångerfulla böner födas, om inte i hjärtan underställda Guds Helige Ande? ”Som det var på Noas tid, så skall det vara under Människosonens dagar.” ”Och HERREN såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda.” {Lukasevangeliet 17:26; Första Moseboken 6:5.}

(221) Herren visade för mig, att det var nödvändigt att upprätta en skola i Battle Creek, som inte liknar någon befintlig skola. Vi skulle ha lärare, som håller sina själar i Guds kärlek och gudsvördnad. Lärare skulle utbildas i andliga ting, och förbereda ett folk på, att stå under den prövande kris, som vi har framför oss. Men härvidlag har vi avvikit från Guds plan på många sätt och vis. Nöjen gör mera, till att motverka den Helige Andes arbete, än något annat, och så blir Herren sårad.

(221) ”Tvätta er och gör er rena. Tag bort era onda gärningar från mina ögon. Sluta att göra det som är ont [men slå Er icke till ro här; gå vidare och följ Världens Ljus]. Lär er att göra det som är gott, sök det rätta. Tillrättavisa förtryckaren, försvara den faderlöses rätt, stöd änkan i hennes sak. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger HERREN. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull.” {Jesaja 1:16-18} Här är det verksamhetsfält, där Ni skall använda förståndet , och motionera med mening. ”Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och är motsträviga, skall ni förtäras av svärd, ty så har HERRENS mun talat.” {Verserna 19-20.}

(222) (222) ”Hur har inte den trogna staden blivit en hora! Den var full av rätt. Då bodde rättfärdighet därinne, men nu mördare. Ditt silver har blivit slagg, ditt ädla vin är utspätt med vatten. Dina ledare är upprorsmän och tjuvars kumpaner. Alla älskar de mutor och jagar efter vinning. Den faderlöses rätt försvarar de inte, och änkans sak kommer inte inför dem.” {Verserna 21-23.}

(222) ”Kom, ni av Jakobs släkt, låt oss vandra i HERRENS ljus.” {Kapitel 2:5.} ”Förlita er inte på människor, som bara har en vindpust i sin näsa! Vad är de att räkna med?” {Vers 22.} ”Lita inte på furstar, inte på människor som ej kan frälsa. När deras ande lämnar dem, vänder de åter till stoft. Den dagen går deras planer om intet. Salig är den som har Jakobs Gud till sin hjälpare. Han sätter sitt hopp till HERREN, sin Gud”. {Psaltaren 146:3-5.} ”O, mitt folk, dina ledare för dig vilse och fördärvar den väg du skulle gå.” {Jesaja 3:12.}

(222) Jag oroar mig för Er i Battle Creek. Lärare är väldigt noga med, att döma och straffa de studerande, som överträder obetydliga regler, även om det inte görs med ond avsikt, utan av misstag. Annars uppstår det situationer, där det inte innebär synd för dem, att avvika från regler, som har införts och som inte borde upprätthållas strängt, i fall de överträds. Ändå behandlas den felande, som om han hade syndat allvarligt. Nu önskar jag, att Ni, lärare, skall betänka, var Ni står och rannsaka Er själv och uttala dom över Er själva; för Ni har inte endast överträtt regler, utan Ni har varit så noga, så stränga mot de studerande; ja, mer än det, Ni ligger i fejd med Gud. Ni har inte gjort jämna stigar för Era fötter, så att den lytte inte hamnar i diket. Ni har övergett de trygga stigarna. Jag säger ”lärare”; jag nämner inga namn. Jag överlåter till Era egna samveten att avgöra, vilka jag menar. Herren, Israels Gud, har verkat i Er krets upprepade gånger. Ni har fått stora bevis för den Allra Högstes majestätiska steg. Men en tid med stort ljus, och Guds (223) Andes och krafts förunderliga uppenbarelser, är en högst farofylld period, i fall ljuset inte kommer till användning. Vill Ni betänka Jeremia 17:5 10; 18:12-15? Ni kommer förvisso säkerligen under Guds tadel eller kritik. Ljus har skinit i klara och stadiga strålar över Er. Vad har detta ljus gjort för Er? Överherden Kristus ser med misshag på Er, och spörjer: ”Var är hjorden du fick, din härliga hjord?” {Jeremia 13:20} ”Därför betygar jag i dag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Ge akt på er själva och på hela den hjord som den helige Ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod.” {Apostlagärningarna 20:26-28.} ”var herdar för Guds hjord som finns hos er och vaka över den, inte av tvång utan av fri vilja, så som Gud vill, inte för egen vinning utan med hängivet hjärta.” {Första Petrusbrevet 5:2.}

(223) De lärare, som saknar en framåtskridande religiös erfarenhet, som inte dagligen lär sig läxor i Kristi skola, så att de kan vara goda föredömen för hjorden, utan som tar emot sin lön som det viktiga, är olämpliga för den högtidliga, djupt allvarsmättade ställning, som de innehar. Detta Skriftställe gäller nämligen alla våra skolor, som är upprättade enligt Guds önskan, enligt profetskolornas modell, och som förmedlar en högre sorts kunskap – som inte blandar slagg med silver, och vin med vatten – som ett uttryck för dyrbara principer. Falska idéer och osund praxis genomsyrar det rena, och fördärvar det, som alltid bör hållas rent, och betraktas av världen, av änglar och av människor som Herrens institution – skolor, där utbildning i kärlek till Gud och gudsvördnad sätts främst. ”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.” {Johannesevangeliet 17:3.} ”Uppträd inte som herrar över dem som kommit på er lott, utan var föredömen för hjorden.” {Första Petrusbrevet 5:3.}

(223) Måtte lärare, som hävdar sig vara kristna, dagligen lära sig Kristi läxor i Hans skola! ”Ta på er (224) mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärta. Då skall ni finna ro för era själar.” {Matteusevangeliet 11:29.} Jag frågar Er: Bär alla lärare på skolan Kristi ok, eller framställer de sina egna ok och sätter dem på andras skuldror? Ok, som de själva inte vill bära, skarpa, hårda och krävande; och detta samtidigt som de uppträder illa inför Gud, ja, bär sig dåligt åt i stort som smått. De tydliggör i ord, i ande och i handlingar, att de inte är några exempel för de studerande, och förnimmer inget eget behov av, att stå under historiens störste Lärares tukt. Det behövs en högre och heligare standard i Battle Creek, och på andra skolor, som har tagit efter dess mönster. Battle Creekskolans sedvanor och praxis påverkar alla församlingar, och skolans pulsslag märks i de troendes gemensamma kropp.

(224) Det är inte enligt Guds önskan, att det används tusentals dollar på, att utvidga och bygga till institutionerna i Battle Creek. Det räcker och blir över nu. Ta dessa extra medel och inled verket på andra fält, där det lider brist, och skänk därmed rätt karaktär åt arbetet. Jag har talat Guds ord på denna punkt. Det finns orsaker, som många inte ser, varför jag inte fritt kan förklara allt för Er nu, men jag säger Er i Herrens namn, att Ni gör fel, genom att foga byggnad till byggnad; ty det hopas ansvar i Battle Creek, som är för mycket för en ort. Om detta ansvar skulle spridas och fördelas ibland andra orter, skulle det vara långt bättre, än att samla så mycket i Battle Creek, och beröva andra, materiellt nödlidande verksamhetsfält de möjligheter Gud vill, att de skall ha.

(224) Det är för många herrar på skolan, som älskar, att härska över Guds arvingar. Det förekommer på det hela taget för litet av Kristus och för mycket av jaget. Men de, som står under Guds Andes vägledning, som står under Kristi styrning, är (225) föredömen för hjorden, och när Överherden visar Sig, skall de få en krona, som inte vissnar.

(225) ”Likaså ni yngre, underordna er de äldre. Och ni alla, klä er i ödmjukhet mot varandra. Ty Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne.” {Första Petrusbrevet 5:5-6, kursivering i Svenska Folk-Bibeln 98.} Alla Era jagupplyftande gärningar bär sin naturliga frukt, och ger Er en karaktär, som Gud icke kommer att kännas vid för ett enda ögonblick. ”. . . utan mig”, säger Kristus, ”kan ni ingenting göra.” {Johannesevangeliet 15:5.} Arbeta och lär ut, verka med Kristi metoder, så kommer Ni aldrig att streta på i Er egen svaghet, utan kommer att märka av det gudomliga samarbetet, kombinerat med Gudagiven, mänsklig förmåga. ”Och kasta alla era bekymmer på honom, ty han har omsorg om er. Var nyktra och vaksamma.” (Inte sparka fotboll och förkovra Er själva i anstötliga lekar och idrotter, som borde komma varje kristen att rodna av sorg vid eftertanke.) ”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.” {Första Petrusbrevet 5:7-8.} Ja, han befinner sig på Er idrottsplats, där han övervakar Era nöjen och griper varje själ, som han ser inte är på sin vakt, varpå han sår sina frön i vederbörandes sinne, och därmed styr personens förstånd. För Kristi skull, blås av matchen på Battle Creekskolan, och betänk skadeverkningarna av dessa förlustelsers natur och innehåll, som kopieras efter strömningarna på andra skolor. Ni har stadigt gått framåt på hedningarnas vägar, och icke tagit efter Jesu Kristi exempel. Satan är på skolgården; han är tillstädes under varje lektion. De studerande, som är djupt upptagna av sin idrott och sina nöjen, är inte i bästa skick, för att ta emot undervisning, råd och tillrättavisning. Därmed går de miste om det väsentligaste för detta och det stundande, eviga livet.

(225) Om Daniel och hans vänner säger Skriften: ”Åt dessa fyra unga män gav Gud kunskap och insikt i all slags skrift och vishet, och Daniel förstod alla slags syner (226) och drömmar.” {Danielsboken 1:17.} På vilket sätt utrustar Ni Er själva, till att samarbeta med Gud?” ”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” ”Stå emot djävulen, så skall han fly bort från er.” {Jakobsbrevet 4:8, 7.} Granska kosten ingående; den är icke sund. Diverse smårätter till efterrätt är skadliga, ej nyttiga och till hjälp, och utifrån det ljus jag har fått, bör beredandet av maten ändras avsevärt. Det bör anställas en skicklig och grundlig kock, som åstadkommer välnärande rätter för de hungriga studerande. Utbildningen om bordets nyttigheter är inte korrekt, och därmed förekommer det heller inga sunda och mättande måltider. Alltså är en reform oundviklig. Dessa studerande är Guds arvingar, och de sundaste principer måste inlemmas i kostundervisningen. Lätta rätter, soppor och andra, flytande tillredningar, eller det fria bruket av kött, är inte det bästa, för att bygga uthålliga muskler, friska matsmältningsorgan, eller klara hjärnor. Oh, hur långsamma är vi till att lära! Och av alla våra institutioner i vår värld är skolan den betydelsefullaste! Här skall kostfrågan studeras; ingen persons aptit, smak, fantasi eller föreställningar skall följas; utan det föreligger behov av grundlig reform; ty livslång skada kommer att bli den säkra utgången av de nuvarande matlagningssätten. Av alla de viktiga ställningarna på skolan, är den viktigaste den, som styr över tillkomsten av de rätter, som sätts fram inför de hungriga studerande; ty försummas detta arbete, kommer sinnet inte att vara redo, att utföra sitt arbete, eftersom magen har blivit oklokt behandlad och ej förmår, att arbeta ordentligt. Starka människosinnen behövs. Det mänskliga förståndet måste komma till uttryck, likaså livskraft, skärpa och aktivitet. Förståndet måste belastas, till att utföra ett hårt arbete, annars blir det svagt och ineffektivt. Hjärnkraft är nödvändig, för att tänka högst allvarligt; sinnet måste stärkas, genom att lösa svåra uppgifter och bemästra dem, eljest tappar tankarna i kraft och förslöas själva tankeförmågan. Tankeförmågan måste komma på något nytt, verka och kämpa, för skänka styrka och vigör åt intellektet, och i fall de fysiska organen inte hålls (227) i ett frisk tillstånd, av solid och närande mat, erhåller hjärnan inte sin del av näringen att arbeta med. Detta förstod Daniel, och intog själv enkel, klar och närande kost, och nekade sig prakträtterna från kungens bord. Många av desserterna, som tar mycken tid att laga till, är skadliga för hälsan. Solid kost, som måste tuggas, är långt bättre, än gröt eller flytande mat. Jag uppehåller mig vid detta som något väsentligt. Jag sänder varningar till skolan i Battle Creek, för att de skall nå ut därifrån till alla våra undervisningsinstitutioner. Studera dessa ämnen, och låt de studerände få en ordentlig utbildning i, att tillreda en sund och aptitretande, solid kost, som ger kroppen näring. Nu, såväl som tidigare, har de inte fått den rätta undervisningen och utbildningen om den hälsosammaste födan, vilken ger friska senor och muskler, samt när hjärnan och stärker nerverna.

(227) Intellektet eller förståndet skall hållas klarvaket för nytt, allvarsmättat och helhjärtat arbete. Hur skall det vara möjligt? Jo, den Helige Ande måste, med Sin kraft, rena tankarna och själen från moralisk smitta. Är vanorna motbjudande, både förnedras själen och krymper förståndet. Minnet försvagas, eftersom det läggs på nedriga, skadliga lustars altare. ”Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv.” {Galaterbrevet 6:8.} När lärare och elever helgar själ, kropp och ande till Gud, och renar sina tankar genom lydnad mot Guds lagar, erhåller de hela tiden nya fysiska och mentala krafter. Då längtar hjärtat efter Gud, och allvarliga böner om andlig klarsyn sänds upp. Den Helige Andes ämbete och arbete är inte till för människans bruk, som många tror, utan den Helige Ande använder människan, varvid Han formar och danar samt helgar alla hennes krafter. Om förmågorna underordnas liderliga gärningar, bringas hjärnan och nervkraften i oordning, och fastän de må bekänna sin kristna tro, kan Gud aldrig använda dem; ty Han föraktar orenhetens gärningar, som ödelägger de vitala (228) nervkrafterna. Denna orenhetens syndighet minskar den fysiska livskraften och de mentala förmågorna, så att all mental belastning efter en kort tid blir tröttande. Minnet fungerar av och till; och, oh, vilket motbjudande offer personen härigenom ger Gud!

(228) När jag blickar tillbaka på de scener, som visats mig; när jag tänker på de skolor, som har upprättats på olika ställen, och ser dem långt underlägsna profetskolorna, känner jag djup förtvivlan. Guds visdom bestämde, att människan skulle motionera. Några timmar om dag skall användas till nyttig utbildning i praktiskt arbete, som hjälper de studerande med det vardagliga livets plikter. Detta är väsentligt för hela vår ungdom. Men detta har tagits bort, och har ersatts av nöjen, som endast ger enkel motion, utan särskilda välsignelser genom goda och rättfärdiga handlingar, som är väsentliga för utbildningen.

(228) Varje studerande behöver grundig utbildning i praktiska plikter. Tid, som läggs ned på fysisk motion, går stegvis över i omåttlighet, till idrottslig intensitet och förmågornas användning där. Dessa förmågor borde i stället satsas på Kristi verksamhet. Därmed skulle Guds välsignelse vila över eleverna vid utförandet därav. Alla bör gå ut från våra skolor med utbildad verkningskraft, så att när de skall klara sig själva, har de kunskap de kan använda i det praktiska livet. När det hittas på så många olika ting, för att ens Gudagivna förmågor inte skall användas till att uträtta något gott, står det inga anteckningar om goda gärningar och barmhärtiga handlingar i Himmelens böcker, som går att ta med sig in i evigheten; i stället riskerar man detta betyg: ”Du är vägd på en våg och funnen vara för lätt.” {Danielsboken 5:27, kursivering i Svenska Folk-Bibeln 98.}

(288) Ihärdigt studium och ständigt, hårt arbete är av nöden. Det är inte nödvändigt att leka och idrotta. Nöjen ibland de studerande har fått större inflytande, tills de blivit en fascinerande, förhäxande kraft, som motverkar sanningens (229) inflytande på människosinnet och karaktären. Välbalanserat tänkande uppnås vanligen inte under fysisk ansträngning vid nöjesidrott. Kroppsarbete kopplat till hjärnarbete för nytta, är en disciplin i det praktiska livet, som alltid görs trevligare av tanken på, att det kvalificerar och utbildar sinne och kropp bättre till, att utföra det arbete Gud önskar, att människor skall utföra inom allehanda verksamhetsfält. Ju bättre de unga förstår, hur de skall utföra det praktiska livets plikter, desto klokare och hälsosammare kommer de att verka dag för dag till andras nytta.

(229) Det sinne, som således vänjs vid fysisk ansträngning i det praktiska livet, detta sinne utvidgas, samt blir väldisciplinerat för nyttigt bruk, och vinner väsentlig kunskap till hjälp och välsignelse för personen själv och för andra. Måtte den studerande betänka och sanningsenligt kunna säga: Jag studerar och arbetar för evigheten. Då lär sig vederbörande tålmodig flit och uthållighet i sitt kombinerade kropps- och hjärnarbete. Vilken kraft lägger Ni inte ned i Ert fotbollsspelande och annat, som hedningarna har hitta på – motion, som inte välsignar någon! Just dessa krafter kan brukas till nyttigt arbete, eller tänker Ni inte ha ett bättre facit att hänvisa till på Guds stora dag?

(229) Vad, som än görs, för att främja den kristnes plikt, kommer att ge Er stor tillfredsställelse, eftersom Ni – förvaltare av de betrodda förmågor, som skall välsigna Er själva och andra – gör allt till Guds ära. Jag finner ingen situation i Kristi liv, då Han lade ned tid på lekar och nöjen. Han var den Store Utbildaren för det nutida och det framtida livet. Jag har inte funnit någon situation, där Han lärde Sina lärjungar, att tävla i fotboll eller boxning, för att få fysisk motion, eller teaterföreställningar; Kristus var dock vår förebild i allting. Kristus, världens Återlösare, gav var och en hans arbete, och påbjöd dem, att vara upptagna därmed, ”tills jag kommer tillbaka.” {Lukasevangeliet 19:13.} (230) Och utför man Hans arbete, värms hjärtat upp för sådan verksamhet, och alla själens krafter satsas på det arbete Herren och Mästaren har utpekat. Detta är ett stort och betydelsefullt arbete. Den kristne läraren och studerande kan bli förvaltare av Kristi nåd, och alltid vara ivriga.

(230) Allt, vad de kan göra för Jesus, skall utföras med iver och en brinnande önskan om, att visa sin tacksamhet mot Gud, när de med all flit, i trohet mot Gud, utför alla plikter de är ålagda. Därmed kan de reagera på den stora och förunderliga gåvan i form av Guds enfödde Son, så att de genom tro på Honom inte går förlorade, utan får evigt liv.

(230) På alla skolor och institutioner behöver den enskilde vara som Daniel, det vill säga stå i nära förbindelse med all visdoms Källa. Då kommer hans böner att sätta honom i stånd till, att uppnå den högsta standard i alla plikters utförande. Härigenom kommer han att uppfylla alla krav på skolan, inte endast under dugliga lärare, utan också under himmelska förnuftsväsens ledning, i vetskapen om, att den Allseendes aldrig vilande öga betraktar honom. För Daniel framställdes kärlek till och vördnad för Gud, varpå han i allt lät sig utbildas och övas upp, till att besvara den Store Lärarens älskvärda omsorg så långt som möjligt, i medvetande om sin lyhördhet mot Gud. De fyra hebréiska männen ville inte låta själviska bevekelsegrunder och kärlek till nöjen uppta de gyllene ögonblicken i detta liv. De arbetade med villigt hjärta och berett sinne. Den kristne kan inte uppnå en högre standard. Gud kräver mera av envar kristen elev, än det han har fått sig givet. Ni är ”ett skådespel för världen, för både änglar och människor.” {Första Korintierbrevet 4:9.} –”Särskilda Vittnesbörd om Utbildning”, Oktober, 1893.

nästa kapitel