Guds Söner och Döttrar kapitel 115. Från sida 122ren sida tillbaka

25. April - Vi skall glädja oss åt Nådens Rikedomar

(122)"Över allt det goda som HERREN, din Gud, har gett dig och ditt hus skall du glädja dig tillsammans med leviten och främlingen som bor hos dig." Femte Moseboken 26:11. rätt

(122) Det borde ljuda lov och pris till Gud för de timliga välsignelser och för allt annat gott, som Han skänker oss. Gud vill, att varje familj, som Han förbereder på att bo i de eviga boningarna i det höga, skall ära Honom för Hans nåds rika skatter. Om barnen i sina hem uppfostrades och lärdes, att vara tacksamma mot alla goda gåvors Skänkare, skulle vi se något av Himmelens skönhet i våra hem. Glädje skulle prägla familjelivet, och de unga från ett sådant hem skulle bringa en vördnadsfullhetens och aktningens anda med sig in i skolan och i kyrkan. Det skulle flockas besökare till kyrkan, där Gud möter Sitt folk. Dessa skulle visa respekt för allt, som Han har förordnat till Sin tjänst, och tacksamhetens lov och pris skulle ljuda för alla Hans försyns skickelser. ...rätt

(122) Varje timlig välsignelse borde tas emot med tacksamhet och varje andlig välsignelse borde ses som dubbelt så dyrbar, eftersom varje familjemedlems uppfattningsförmåga hade helgats genom sanningens ord. Vår Herre Jesus är dem högst nära, som på detta vis sätter värde på Hans nådegåvor och tillskriver den kärleksfulle, omsorgsfulle Guden allt sitt goda, och erkänner Honom som den stora Källan till all tröst och vederkvickelse, liksom nådens outtömliga Källsprång.rätt

(122) Om vi kunde ge bättre uttryck åt vår tro och fröjda oss mera åt de välsignelser, som vi vet att vi har - Guds stora barmhärtighet och kärlek - skulle vår tro och glädje öka. Ingen tunga kan yttra, och ingen dödlig tanke kan fatta, den välsignelse, som följer av, att kännas vid och uppskatta Guds godhet och kärlek. Även här på jorden kan vår glädje bli som ett källsprång, som aldrig sinar, eftersom det närs av de strömmar, som utgår från Guds tron.rätt

nästa kapitel