Guds Söner och Döttrar kapitel 125. Från sida 132ren sida tillbaka

5. Maj - Hans Enkelhet skaffade Honom Vänner

(132)"Och Jesus växte till i vishet, i ålder och välbehag inför Gud och människor." Lukasevangeliet 2:52. rätt

(132) Det var enkelheten hos Kristi liv och Hans avsaknad av stolthet och fåfänga, som vann Honom ynnest och gillande hos Gud och människor. Han sökte inte, att dra till sig uppmärksamhet, genom att utmärka Sig. rätt

(132) Kristi liv försiggick i obemärkthet och renhet. . . . Hans visdom var stor, men den var enkel och den blev större med åren. Hans barndomsliv var av en särskilt blid art och präglat av älsklighet. Hans egenskaper var sköna och helt igenom fullkomliga.rätt

(132) I Kristi liv finner vi den enda trygga Förebilden för alla barn och unga. När barn känner lust till, att göra uppror mot föräldrarnas myndighet, döms de av sin Frälsares liv, Honom, som Själv en gång var ett barn och var lydig mot Sina föräldrar. Hur starkt skiljer sig inte dagens barns karaktär från Frälsarens! De flesta unga lever endast för sina egna nöjens skull, eller för att göra intryck på andra. Vissa försöker, att hålla bländande tal, för att dra åt sig uppmärksamheten. Andra tycks mena, att deras betydelse hänger på utseendet. De är väldigt nogräknade med sina kläder och använder mycken tid och mycket pengar på pynt och utsmyckning, för att göra sig bemärkta, medan de saknar tid och intresse för bön i enrum med Gud. De försummar den invärtes prydnaden, det smycke, som består av en saktmodig och stilla anda, vilken aposteln säger oss är mycket värd i Guds ögon. . .rätt

(132) Rikedom och kläder är så vanligt förekommande, att de, fastän de må väcka missunnsamhet, inte förmår att åstadkomma verklig aktning och beundran. Ett ädelt sinne, som är prytt med saktmodets och blidhetens skönhet, ett rent och rättskaffens hjärta, avspeglas i det yttre och väcker kärlek och respekt.rätt

(132) Om de unga gärna vill ha själslig styrka, vara moraliskt rena och ståndaktiga i Andens kraft, bör de följa Jesu exempel i enkelhet och lydnad mot föräldrarna.rätt

nästa kapitel