Guds Söner och Döttrar kapitel 168. Från sida 175ren sida tillbaka

17. Juni - Vi väljer Guds och inte vårt eget Välbehag

(175)”Och han som har sänt mig är med mig. Han har inte lämnat mig ensam, eftersom jag alltid gör det som behagar honom.'" Johannesevangeliet 8:29. rätt

(175) Hade Han [Kristus] valt det, kunde Han ha tillbringat Sina dagar i bekvämlighet och överflöd i den värld, som Han Själv hade skapat. Han kunde för egen del ha gjort anspråk på all njutning och alla nöjen, som denna värld kunde bjuda Honom. Men Han tänkte inte på Sin egen bekvämlighet. Han levde inte, för att behaga Sig själv, utan för att göra gott och slösa Sina välsignelser på andra.rätt

(175) Det finns ingen hjälp för den man, kvinna eller det barn, som vägrar, att lyssna till och åtlyda pliktens röst; för pliktens röst är Guds röst. Ögonen, öronen och hjärtat blir oemottagliga, om män och kvinnor förkastar de gudomliga råden och väljer den väg, som tilltalar dem själva mest.rätt

(175) Den man eller kvinna, som överger den plats, som Gud har anvisat honom eller henne, för att följa sina egna böjelser och för att handla enligt eget gottfinnande, kommer att råka ut för besvikelser, eftersom de har valt sin egen väg framför Guds väg. ...rätt

(175) Vår himmelske Fader är vår Herre, och vi måste underkasta oss Hans tukt. Vi är medlemmar av Hans familj. Han är berättigad till vår tjänst. ... Vi skall inte inrikta oss på, att få igen vår egen vilja, utan följa Guds väg och Guds vilja. ... Människor lider mycket, därför att de lämnar den väg, som Gud har valt ut dem, att vandra på. De vandrar ibland gnistorna från den eld, som de själva har antänt, och den säkra följden är smärta, oro och sorg, som de kunde ha undvikit, om de hade fogat sin vilja efter Guds. ... Vilken stig Gud än väljer för oss, och vilken väg Han än bjuder oss att gå, är det den enda trygga vägen. ... Med trons ögon och med barnslig lydighet skall vi som goda barn blicka hän till Gud, för att följa Hans anvisningar; då kommer vanskligheterna att försvinna. Löftet lyder: "Jag vill lära dig och undervisa dig". {Psaltaren 32:8.}rätt

nästa kapitel