Guds Söner och Döttrar kapitel 188. Från sida 195ren sida tillbaka

7. Juli - Att iaktta Sabbaten

(195)Men Mose sade till folket: 'Var inte rädda, ty Gud har kommit för att sätta er på prov och för att ni skall frukta honom, så att ni inte syndar.' Andra Moseboken 20:20.rätt

(195) Det kräver moraliskt mod, att rikta in sig på, att hålla Herrens befallningar. En motståndare till sanningen sade en gång, att det endast var viljesvaga människor, ... som skulle komma att vända sig bort från kyrkorna, för att hålla Sabbat på den sjunde dagen. Men en präst, som hade tagit emot sanningen, svarade: "I fall Du menar, att det fordras viljesvaga människor, gör det då själv." Det kräver moraliskt mod, fasthet, bestämdhet, uthållighet och mycken bön, för att ta steget över till något opopulärt. . . . .rätt

(195) När vi står under Allmaktens breda sköld, märker vi inte, att vi ingår i minoriteten eller i mindretalet. Gud är i majortitet, i flertal. ... Vi skall tänka på, att Kristus har satt oss som ett ljus mitt i världens andliga mörker. Vi skall inte förvanska Guds egenskaper, vi skall inte bli irriterade, så att vi säger, vad vi tänker, och tadlar, klandrar och dömer andra, utan vi skall låta den Helige Ande forma våra personligheter, så att vi blir Kristus lika.rätt

(195) Låt oss nu se, vad Jesus vill göra för oss, om vi ger Honom lov till det. I Sin bön för Sina lärjungar sade Han: "Nu går jag till dig, och detta säger jag medan jag är i världen, för att deras hjärtan skall vara fyllda av min glädje." {Johannesevangeliet 17:13.} Är det möjligt, att känna glädje, genom att åtlyda Kristus? Det är den enda verkliga glädje, som någon själ kan känna!rätt

(195) Kommer Frälsaren någonsin att vända Sig bort och överlåta åt oss, att kämpa ensamma? Nej, aldrig. .. . Denna värld kommer att drabbas av fattigdom, likaså av en tid full av nöd, som aldrig tidigare. Det skall förekomma krig och krigsrykten, och människors ansikten kommer att blekna. Måhända kommer Ni att lida nöd; måhända kommer Ni att svälta, men Gud kommer icke att svika Er i Era lidanden. Han kommer att pröva Er tro. ... Vi är här, för att uppenbara Kristus för denna värld, för att förkunna Honom och Hans makt för människorna. rätt

nästa kapitel