Guds Söner och Döttrar kapitel 291. Från sida 298ren sida tillbaka

18. Oktober - Vi förblir i Hans Kärlek

(298)"Jag har gjort ditt namn känt för dem, och jag skall göra det känt, för att den kärlek som du har älskat mig med skall vara i dem och jag i dem." Johannesevangeliet 17:26.rätt

(298) [Detta personliga vittnesbörd kommer att ge uppmuntran till många. - Styrelsen för E. G. Whites Dödsbo.] Din självömkan är skadlig för Dig; Du hyser medlidande med Dig själv, Du anser Dig inte bli uppskattad tillräckligt högt, Du finner Din gärning alltför svår, ja, att Din ihärdighet inte erkänns. Dessa känslor härrör från en andlig sjuka, som endast kan botas genom tro på Kristus. Frestelserna angriper Dig, när Du är trött eller bekymrad; men när de första tecknen visar sig, och fienden verkar, för att få Dig till att knorra och beklaga Dig, se då hän till Jesus och lita på Din Frälsare. Detta är den enda hälsokuren för denna andliga malaria. . . . I fall Du tillåter tankarna att kretsa kring dessa ting, kommer fienden att se till, att Du blir strängt upptagen av dylikt. Han låter Dig se genom sitt förstoringsglas, varvid mullvadshögar av vanskligheter kommer att te sig som berg. ... Du behöver lära Dig, att vila i Gud. Ett vist hjärta, som är omformat av den Helige Ande, är den förmån Du äger; och detta är grundvalen för all sann lycka. ...rätt

(298) Gud vill, att Du skall lita på Hans kärlek och ständigt vaka över Din själ, genom att sätta hänglås på tankedörren, så att grubblerierna inte blir ostyrbara; för om Du låter sinnet uppehålla sig vid dessa självmedlidande tankar, kommer fienden att inge Dig de mest ovänliga och oförståndiga föreställningar om dem, som vill Ditt bästa och endast Ditt bästa. ... rätt

(298) Lyssna till Jesus och följ Hans råd; på så vis kommer Du inte att fara vilse från den vise och mäktige Rådgivaren, som är den ende sanne Vägledaren och den Ende, som kan ge Dig frid, lycka och fullkomlig glädje. ... Vad andra än må mena om oss eller göra emot oss, behöver det inte förstöra enheten med Kristus, denna Andens gemenskap. Du vet ju, att vi inte finner frid någon annanstans, än hos Kristus.rätt

nästa kapitel