Guds Söner och Döttrar kapitel 33. Från sida 39ren sida tillbaka

2. Februari - Guds Lag är fullkomlig

(39)"HERRENS undervisning är fullkomlig, den ger själen nytt liv. HERRENS vittnesbörd är sant, det gör enkla människor visa." - Psaltaren 19:8. rätt

(39) De lagar, som Gud på den tiden gav Sitt folk, var visare, bättre och mera passande för människan, än de, som Jordens mest civiliserade nationer har stiftat. Nationernas lagar visar kännetecken på det icke pånyttfödda hjärtats svagheter och passioner, men Guds lag bär den himmelska prägeln.rätt

(39) Psalmisten säger: "Herrens lag är fullkomlig". {Början på ovanstående i danska Bibeln.} Hur vidunderlig är icke Guds lag i sin enkelhet, sin lättfattlighet och fullkomlighet! Den är så kortfattad, att vi lätt kan inpränta i oss var och en av dess föreskrifter, och likväl så vittomfattande, att den är uttryck för hela Guds vilja och tar inte blott sikte på de yttre handlingarna, utan även på tankarna och syftena, på hjärtats begär och känslor. Detta förmår inte människors lagar. De kan endast beröra yttre handlingar. En människa kan vara överträdare och ändå skyla sina missgärningar inför andras ögon; hon kan vara förbrytare, tjuv, mördare eller äktenskapsbrytare, men så länge det inte upptäcks, kan lagen inte döma henne skyldig.rätt

(39) Guds lag är enkel och lätt att förstå. Om människornas barn, efter bästa förmåga, ville åtlyda lagen, skulle de förvärva själsstyrka och fattningsförmåga till, att förstå allt mera av Guds syften och planer. Och dessa framsteg skulle fortsätta, inte bara i det nuvarande livet, utan genom evigheten; ty hur långt man än kan nå beträffande kunskapen om Guds visdom och makt, återstår det alltid oändligt mycket mera.rätt

(39) Eftersom Herrens lag är fullkomlig och därmed oföränderlig, är det möjligt, att genom den bevara oss från det onda.rätt

(39) Lydighet var den enda betingelsen för, att dåtidens Israel skulle erhålla uppfyllelsen av de förtjänster, som gjorde dem till Guds högt gynnade folk; och lydighet mot denna lag kommer att medföra lika stora välsignelser för enskilda och nationer i dag, som den skulle ha bragt hebréerna.rätt

nästa kapitel