Hälsa för Hela Människan kapitel 39. Från sida 403.     Från sida 458 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Kunskapen man får genom Guds ord

(403)Hela Bibeln är en uppenbarelse av Guds härlighet i Kristus. När vi tar emot Guds ord, tror på det och lyder det, blir det ett kraftfullt medel som förvandlar karaktären. Det är den stora drivfjädern, den återhållande kraften, som väcker nytt liv i de fysiska, mentala och andliga förmågorna, och styr livet in på rätt väg.rätt

(403)Orsaken till att de unga, och även de äldre, så lätt leds in i frestelse och synd är att de inte studerar Guds ord och begrundar det som de borde. De har inte en fast, beslutsam viljekraft som kommer till uttryck i livet och karaktären, därför att de försummar den heliga undervisningen i Guds ord. De gör inga allvarliga ansträngningar för att rikta sina sinnen till det som skulle inspirera till rena, heliga tankar, och vända dem bort från det som är orent och osant. Det är få som väljer den goda delen, och, likt Maria, sitter vid Jesu fötter för att lära av den gudomlige Läraren. Det är få som bevarar hans ord i sina hjärtan och lever efter det.rätt

(403)När man tar emot Bibelns sanningar kommer detta att ha en upplyftande inverkan på sinnet och själen. Om Guds ord uppskattades som det borde, skulle både unga och äldre ha en inre rättskaffenhet och principfasthet som skulle göra det möjligt för dem att stå emot frestelser.rätt

(404)Man borde skriva och undervisa om det dyrbara som finns i de heliga Skrifterna. Man borde använda sin tankeförmåga, sina anlag och sina största mentala krafter till att studera Guds tankar. Studera inte människors filosofiska antaganden, utan studera den filosofi som kommer från honom som är sanningen. Ingen annan litteratur kan jämföras med den i värde.rätt

(404)Den som har sitt sinne vänt till det jordiska finner ingen glädje i att fördjupa sig i Guds ord, men den som har ett sinne som är förnyat av den helige Ande ser den gudomliga skönheten och det himmelska ljuset som lyser fram från de heliga sidorna. Det som var en öde öken för det sinne som var upptaget av det jordiska, blir för det andliga sinnet ett land med levande strömmar.rätt

(404)Kunskapen om Gud, så som den är uppenbarad i hans ord, är den kunskap vi skall ge till våra barn. Från det att de är små och deras förstånd börjar utvecklas borde vi bekanta dem med Jesu namn och liv. Det första de borde lära sig är att Gud är deras Far. Det första de borde öva sig i är kärleksfull lydnad. Läs Guds ord för dem på ett vördnadsfullt och ömt sätt, och upprepa det i avsnitt som är lämpade för deras förstånd och anpassade för att väcka deras intresse. Och låt dem framför allt få lära sig om Guds kärlek uppenbarad i Kristus, med dess stora lärdom:rätt

(404) "Om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra." 1 John 4:11.rätt

(404)De unga bör göra Guds ord till mat för själen och sinnet. Låt Kristi kors bli huvudämnet i all utbildning, det centrala i all undervisning och allt studium. Låt det bli en del av det dagliga livets erfarenheter. På det sättet kommer Frälsaren att bli en daglig följeslagare och vän för de unga. Varje tanke kommer att föras till lydnad under Kristus. Med aposteln Paulus kan de säga:rätt

(405) "För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen." Gal 6:14.rätt

(405)På det sättet lär de känna Gud genom tro och genom en erfarenhetsmässig kunskap. De har prövat Guds ord och blivit övertygade om att det är sant, och att hans löften håller. De har smakat, och vet att Herren är god.rätt

(405)Den älskade Johannes ägde en kunskap som han hade fått genom egen erfarenhet. Han kunde vittna:rätt

(405) "Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus." 1 Joh 1:1-3.rätt

(405)Så kan vi alla, genom vår egen erfarenhet bekräfta "att Gud är sann". Joh 3:33. Vi kan vittna om det vi själva har sett och hört och känt av Kristi kraft. Vi kan säga:rätt

(405) "Jag behövde hjälp, och jag fann den i Jesus. Varje behov fylldes. Min själs hunger tillfredsställdes. För mig är Bibeln en uppenbarelse av Kristus. Jag tror på Jesus därför att han är en gudomlig Frälsare för mig. Jag tror på Bibeln därför att jag har funnit att den är Guds röst till min själ."rätt

(405)Den som genom personlig erfarenhet har fått kunskap om Gud och hans ord är förberedd att studera naturvetenskap. Det står skrivet om Kristus: "I honom var liv, och livet var människornas ljus." Joh 1:4. Innan synden kom in i världen var Adam och Eva i Edens lustgård omgivna av ett klart och vackert ljus, Guds ljus. Det ljuset lyste upp allt de kom i närheten av. Det fanns ingenting som kunde fördunkla deras uppfattning om Guds karaktär eller hans skapade verk. Men när de gav efter för frestaren lämnade ljuset dem. När de förlorade sin helighets dräkt förlorade de det ljus som hade lyst upp naturen. De kunde inte längre förstå den rätt. De kunde inte längre se Guds karaktär i hans skapade verk. På samma sätt är det med människan i dag. Av sig själv kan hon inte rätt förstå naturens lärdomar. Om hon inte leds av gudomlig visdom, upphöjer hon naturen och naturlagarna över naturens Gud. Detta är orsaken till att enbart mänskliga vetenskapliga teorier så ofta motsäger den undervisning som finns i Guds ord. Men för den människa som tar emot ljuset från Kristi liv kommer naturen att bli upplyst igen. I ljuset som lyser från korset kan hon tolka naturens undervisning på rätt sätt.rätt

(406)Den som har en kunskap om Gud och hans ord genom personlig erfarenhet, har en fast tro på att Bibeln är gudomlig. Han har prövat och sett att Guds ord är sanning, och vet att sanningen aldrig kan motsäga sig själv. Han prövar inte Bibeln med människors vetenskapliga idéer, utan prövar dessa idéer med den ofelbara måttstocken. Han vet att det i sann vetenskap inte kan finnas något som strider mot Guds ords undervisning, och att en rätt förståelse av båda kommer att bevisa att de är i harmoni med varandra, eftersom båda har samme författare. Vad som än motsäger Guds ords vittnesbörd i den så kallade vetenskapliga undervisningen är enbart mänsklig spekulation.rätt

(406)För en sådan elev kommer vetenskaplig forskning att öppna vidsträckta områden att begrunda och hämta information ifrån. När han betraktar det som finns i naturen får han en ny förståelse av sanningen. Naturens bok och det skrivna ordet kastar ljus över varandra. Bägge gör att han lär känna Gud bättre genom att de undervisar honom om Guds karaktär och om de lagar han verkar genom.rätt

(407)Den erfarenhet psalmisten hade är den erfarenhet vi alla kan få, om vi tar emot Guds ord genom naturen och genom uppenbarelsen. Han säger:rätt

(407)"Ty du gläder mig, HERRE, med dina gärningar, jag
vill jubla över dina händers verk." Ps 92:5.
rätt

(407)"HERRE, upp i himlen räcker din nåd, din trofast-
het ända till skyarna. Din rättfärdighet är som väldiga
berg, dina domar som det stora havsdjupet. ... Hur
dyrbar är inte din nåd, Gud! Människors barn har sin
tillflykt under dina vingars skugga. ... Av din ljuvlig-
hets ström ger du dem att dricka. Ty hos dig är livets
källa, i ditt ljus ser vi ljus." Ps 36:6-10.
rätt

(407)"Saliga är de vilkas väg är ostrafflig, de som vand-
rar efter Herrens lag. Saliga är de som tar hans vitt-
nesbörd i akt, de som av allt hjärta söker honom."
Ps 119:1, 2 (GT-81). rätt

(407)"Hur kan en ung man bevara sitt liv rent? När han
håller sig till ditt ord." Ps 119:9.
rätt

(407)"Sanningens väg har jag valt, dina lagar har jag för
ögonen." Ps 119:30 (GT-81).
rätt

(407)"Jag gömmer ditt tal i mitt hjärta för att jag inte skall
synda mot dig." Ps 119:11.
rätt

(407)"I frihet kan jag vandra, ty jag fördjupar mig i dina
befallningar." Ps 119:45 (EK).
rätt

(407)"Öppna mina ögon, låt mig skåda det underbara i
din lag." Ps 119:18 (BK).
rätt

(407)"Dina vittnesbörd är min glädje, de är mina rådgi-
vare." Ps 119:24.rätt

(407)"För mig är den lag du förkunnat mer värd än mäng-
der av guld och silver" Ps 119:72 (BK).
rätt

(407)"Vad jag älskar din lag! Jag begrundar den
dagen lång." Ps 119:97 (BK).
rätt

(408)"Underbara är dina vittnesbörd, därför tar min själ
dem i akt." Ps 119:129.
rätt

(408)"Dina stadgar är lovsånger för mig i det hus där jag
bor." Ps 119:54.rätt

(408)"Ditt ord är mycket rent; därför älskar din tjänare
det." Ps 119:140 (KJV).
rätt

(408)"Summan av ditt ord är sanning, dina rättfärdiga la-
gar består för evigt." Ps 119:160 (BK).
rätt

(408)"Låt mig leva för att prisa dig, låt dina lagar vara
min hjälp." Ps 119:175 (BK).
rätt

(408)"Stor frid äger de som har din lag kär, och inget finns,
som bringar dem på fall.
rätt

(408) "Jag väntar efter din frälsning, Herre, och jag gör
efter dina bud. Min själ håller dina vittnesbörd, och jag
har dem mycket kära." Ps 119:165-167 (GT-81).
rätt

(408)"När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker för-
stånd åt enkla människor." Ps 119:130.
rätt

(408)"Dina bud gör mig visare än mina fiender, ty för evigt
är de hos mig. Jag är klokare än alla mina lärare, ty
jag begrundar dina vittnesbörd. Jag är förståndigare än de gamla, ty jag tar dina befallningar i akt."
Ps 119:98-100.rätt

(408)"Genom dina befallningar får jag förstånd, därför
hatar jag alla lögnens vägar." Ps 119:104.
rätt

(408)"Jag har dina vittnesbörd till min eviga arvedel, de
är mitt hjärtas fröjd." Ps 119:111.
rätt

(408)En tydligare uppenbarelse av Gud
Det är vår förmån att nå högre och högre för att få allt tydligare uppenbarelser av Guds karaktär. När Mose bad "låt mig få se din härlighet", tillrättavisade Herren honom inte, utan uppfyllde hans bön. Gud sade till sin tjänare: "Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig och jag skall ropa ut namnet 'HERREN' inför dig." 2 Mos 33:18, 19.rätt

(409)Det är synden som förmörkar våra sinnen och fördunklar vår uppfattningsförmåga. När våra hjärtan renas från synden kommer ljuset från "kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte" att "sprida sitt sken" över hans ord, och reflekterat från naturens ansikte kommer det att mer och mer fullkomligt förklara att han är "barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning". 2 Kor 4:6; 2 Mos 34:6.rätt

(409)I hans ljus skall vi se ljus, ända tills sinnet och hjärtat och själen förvandlats till hans helighets avbild.rätt

(409)För dem som på det sättet tar fasta på löftena i Guds ord öppnar sig underbara möjligheter. Framför dem ligger vidsträckta områden av sanning och enorma kraftkällor. Härliga ting kommer att uppenbaras för dem. Förmåner och plikter, som de inte ens anade fanns i Bibeln, kommer att bli tydliga för dem. Alla som vandrar på ödmjukhetens och lydnadens väg och fullföljer hans plan, kommer att lära känna Guds ords hemligheter bättre och bättre.rätt

(409)Elever borde använda Bibeln som sitt rättesnöre och vara principfasta. Om de gör det, kan de nå hur högt som helst. Alla filosofiska uppfattningar som har sitt ursprung hos människan har lett till förvirring och skam, eftersom inte Gud har erkänts som den som är allt i alla. Men den dyrbara tro som Gud har inspirerat gör karaktären stark och ädel. När vi begrundar Guds godhet, hans nåd och hans kärlek, kommer vi att få en tydligare och tydligare förståelse av sanningen, och en högre och heligare längtan efter att få rena hjärtan och klara tankar. Den som lever i den rena atmosfär som heliga tankar ger, blir förvandlad genom det umgänge han har med Gud när han studerar Guds ord. Sanningen är så stor, så långtgående, så djup, så vidsträckt att jaget förloras ur sikte. Hjärtat mjuknar och bevekas och blir ödmjukt, vänligt och kärleksfullt.rätt

(410)De naturliga förmågorna stärks genom helig lydnad. Eleverna kan komma från studierna av livets ord med utvidgade, upphöjda och förädlade sinnen. Om de, liksom Daniel, är Guds ords hörare och görare, kan de avancera i alla kunskapsgrenar, liksom han gjorde. Eftersom de har rena sinnen, kommer de också att få principfasta sinnen. Varje intellektuell fönnåga kommer att stärkas. De kan utbilda och fostra sig själva så att alla i deras umgängeskrets kommer att se vad en människa kan bli, och vad hon kan göra, när hon står i förbindelse med vishetens och kraftens Gud.rätt

(410)Utbildning i evigheten
Vårt livsverk här på jorden är en förberedelse för det eviga livet. Den utbildning som påbörjas här kommer inte att avslutas i detta livet, utan fortsätter i all evighet – alltid kommer den att gå framåt, och aldrig avslutas den. Mer och mer tydligt kommer Guds visdom och kärlek i frälsningsplanen att uppenbaras. När Frälsaren leder sina barn till källorna med levande vatten kommer han att ge dem rika förråd av kunskap. Och dag efter dag kommer Guds underbara verk, bevisen på hans makt att skapa och uppehålla universum, att öppnas för deras sinnen i ny skönhet. I ljuset som lyser från tronen kommer mysterier att klarna, och människorna kommer att bli förvånade över hur enkelt det var, det som man förr inte kunde förstå.rätt

(410)Nu ser vi dunkelt som genom ett glas, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår vi till en del, men då skall vi känna fullkomligt, liksom vi själva är fullkomligt kända.rätt

nästa kapitel