I Hälsans Tjänst kapitel 1. Från sida 7ren sida tillbaka

Den botande Kraften och dess Upphov

(7)Naturen är Guds Tjänare
Den materiella världen står under Guds herravälde. Lagarna, som styr allt i naturen, åtlyds av naturen. Allting däri ljuder och fungerar enligt Skaparens önskemål. Molnen, regnet, daggen, solskenet, regnskurarna, vinden, stormen, allt styrs av Gud överinseende, och visar genast lydnad inför husbondens röst. Det lilla grässtrået arbetar sig upp genom myllan, först strå, sedan ax och därefter fullmoget vete i axet. {Se Markusevangeliet 4:28.} Herren använder Sig av dessa, Sina lydaktiga tjänare, för att utföra Sin vilja. - Brev 131, 1897. rätt

(7)Kristus är Livet och Ljuset
Kristus som skapade världen och allt i den, är liv och ljus för allt levande. - Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 182. rätt

(7)Från Jesus kommer vårt liv. I Honom är livet, det ursprungliga, det icke lånade, det icke ur annan källa sprungna. I oss rinner det en blygsam rännil från livets källa. I Honom ligger livets springbrunn. Vårt liv är något, som vi tar emot, något, som Givaren återtar. Om vårt liv är dolt med Kristus i Gud, skall vi, när Kristus framträder, också framträda med Honom i härlighet. Och medan vi vistas i den här världen, skall vi, i helhjärtad tjänst, låta Gud använda alla de förmågor, som Han har skänkt oss. - Brev 309, 1905. rätt

(7)Liv Tack vare Guds Kraft
Liknelsen om säden uppenbarar att Gud är verksam i naturen. Gud har själv gett sädeskornet den egenskapen att det kan gro. Om sädeskornet lämnades för sig självt, skulle det inte ha kraft att göra det. Människan bidrar också till sädens möjlighet att växa..... rätt

(7)Det finns liv i sädeskornet och kraft i jorden, men om inte säden påverkas av en obegränsad makt, ger den inget att skörda. Regnskurar måste mätta jordens törst, solen måste ge värme, elektricitet måste ledas till den begravda säden. Det är bara Skaparen som kan locka fram det liv han själv har gett. Det är Guds kraft som påverkar säden och får den att gro. - Såningsmannen, sidan 42. rätt

(8)Guds Liv i Naturen
Herren har skänkt Sitt liv till träden och vinrankorna i Sin skapelse. Markens gröda beror på Hans tillsägelse. rätt

(8)I fall människorna bara ville använda förståndet, för att bli varse förhållandet mellan naturen och naturens Gud, skulle det ljuda glada jubelrop erkännande Skaparens makt. Utan livet från Gud skulle naturen dö. Hans händers verk beror på Honom. Han tilldelar allt i naturen livgivande egenskaper. Vi skall betrakta de av frukt dignande träden som gåvor från Gud, alldeles som om Han hade lagt frukten i händerna på oss. - Manuskript 114, 1899. rätt

(8)Gud mättar Jordens Millioner
Genom att mätta de fem tusen lyfte Jesus på den slöja som döljer naturens värld och uppenbarade den kraft som ständigt är verksam till vårt bästa. Genom att låta markens gröda växa upp utför Gud underverk varje dag. Genom naturligt verkande krafter utför han samma verk som då han mättade folkskaran i ödemarken. Människor bereder jorden och sår sitt utsäde, men det är livet från Gud som kommer säden att gro. Det är Gud som ger regn, luft och solsken som fordras för att åstadkomma ”först strå och sedan ax, och omsider . . . fullbildat vete i axet”. (Mark. 4:28.) Det är Gud som varje dag ger miljoner människor deras mat från det som växer på marken. - Vändpunkten, sidan 365. rätt

(8)Hålls i Gång
Det slående hjärtat, den bultande pulsen, varje nerv och muskel i den levande organismen, hålls i ordning och i gång tack vare den oändlige Gudens kraft. ”Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har! Gör er därför inte bekymmer och fråga inte: Vad skall vi äta? eller: Vad skall vi dricka? eller: Vad skall vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna, men er himmelske Fader vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.” {Matteusevangeliet 6:28-33.} rätt

(9)Här vädjar Kristus till oss, att betänka de öppna fälten i naturen, varvid Han med Sin makt berör ögat och sinnena, till att skönja Allmaktens förunderliga verk. Först riktar Han vår uppmärksamhet på naturen, sedan från naturen till naturens Gud, som upprätthåller världarna genom Sin makt. - Manuskript 73, 1893. rätt

(9)Genom naturliga Lagar
Vi skall inte tro, att sädeskornet styrs av en lag ombesörjande kornets egenhändiga utveckling, eller att lövsprickningen sker bara, för att den måste ske av egen kraft. Gud har inrättat lagar, men de är bara tjänare, genom vilka Han åstadkommer resultat. Det beror på Guds omedelbara ingripande, att varje pyttesmått frö tar sig upp genom mullen och gror. Varje löv växer, varje blomma blomstrar, tack vare Guds kraft. rätt

(9)Mänskokroppen står under Guds överinseende, dock är den ej som en klocka, vilken vrids upp och måste gå av sig själv. Hjärtat bultar, pulsslag följer på pulsslag, andetag följer på andetag, likväl står hela väsendet under Guds överinseende. ”… ni är en Guds åker, en Guds byggnad.” {Första Korintierbrevet 3:9.} I Gud är det vi lever, rör oss och är till. {Se Apostlagärningarna 17:28.} Varje hjärtslag, varje andetag, kommer sig av inandningen från Honom, som i Adams näsborrar andades in livsandan - inandningen från den städse eller alltid närvarande Guden, den store JAG ÄR. - The Review and Herald, den 8. November, 1898. rätt

(9)Gud i Naturen
Gud har satt sin prägel på allt i naturen. Därför vittnar naturen om Gud. Ingen som med öppet sinne studerar de underverk och mysterier som finns i universum kan undgå att se spåren efter en oändlig makt. Det är inte av sin egen, inneboende kraft, som marken ger sina skördar eller år efter år följer sin bana runt solen. En osynlig hand styr planeterna i deras kretsgång i rymden. En oförklarlig livskraft genomsyrar hela naturen. Samma kraft som upprätthåller otaliga världar i ett oändligt universum ger liv åt den lilla insekten som svävar i sommarvinden. Den mättar korpens ungar och ger vingar åt svalans flykt, den förvandlar knoppen till blomma och blomman till frukt. rätt

(10)Lagar för det fysiska Livet
Samma kraft som ger liv åt naturen verkar också i människan. De lagar som styr stjärnorna och atomerna styr också henne. De lagar som styr hjärtats verksamhet och reglerar livets ström i kroppen, kommer från den mäktiga intelligens som har domsrätt över själen. Allt liv kommer från honom. Det är bara när allt liv står i samklang med honom, som det finner sin rätta funktion. Samma villkor gäller allt i hans skapelse - vi får behålla vårt liv när vi far emot Guds liv och börjar leva i harmoni med Skaparens vilja. När vi överträder hans lagar, oavsett om det gäller de fysiska, intellektuella eller moraliska lagarna, avlägsnar vi oss från harmonin med universum och banar väg för oenighet, anarki och undergång. rätt

(10)För den som lär sig att tolka naturens undervisning på detta sätt blir hela naturen förklarad. Världen blir en lärobok och livet en skola. Människans enhet med naturen och med Gud, lagens allmängiltiga herravälde och följderna av lagöverträdelse gör intryck på sinnet och formar karaktären..... rätt

(10)Den som ännu inte har förhärdats av kontakt med det onda, ser snart att Gud finns i allt skapat. Barnets öra som ännu inte blivit okänsligt av allt buller i världen, lyssnar på den röst som hörs i naturen... rätt

(10)Det osynliga ser vi i det som går att se. Överallt kan vi se Guds avbild och inskrift. - Vägen till Mognad, sidorna 115-116. rätt

(10)Naturens Budskap
Allt i naturen är vid liv. Genom sina skilda livsformer talar den till dem, som har öron att höra med och hjärtan, att förstå Honom, som är upphovet till allt levande. Naturen uppenbarar Mästerkonstnärens förunderliga verkande. - Brev 164, 1900. rätt

(10)Kärlekens Budskap
I begynnelsen uppenbarades Gud i allt skapat..... Och i allting på jorden, i luften och på himlen skrev han budskapet om Faderns kärlek. rätt

(10)Nu har synden vanställt Guds fullkomliga verk, men hans prägel finns kvar. Även nu berättar allt skapat om hans upphöjda härlighet.... Varje träd, varje buske och varje blad utsänder den livskomponent utan vilken varken människor eller djur kan leva. Människor och djur bidrar i sin tur med den livskomponent som är nödvändig för trädets, buskens och bladens liv. - Vändpunkten, sidan 16. rätt

(11)Naturen är inte Gud
Guds händers verk i naturen är inte Gud själv i naturen. Tingen ute i naturen är ett uttryck för Guds sinne. Av dem kan vi förstå hans kärlek, hans makt och hans härlighet, men vi skall inte betrakta naturen som Gud. Människors konstfärdighet och skicklighet kan åstadkomma mycket vackert, ting som gläder ögat och dessa saker ger oss en inblick i konstnärens tankeliv. Men det föremål som åstadkommits är inte konstnären själv. Det är inte verket utan mannen bakom det som förtjänar att äras. Medan naturen sålunda är ett uttryck för Guds tankar är det ändå inte naturen utan Gud som skall upphöjas. - Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidan 263. rätt

(11)Upphovet till Tillfriskning
Sjukdom, lidande och dödsfall beror på en fientlig krafts verk. Satan är ödeläggaren; Gud är Återställaren. rätt

(11)Orden, som uttalades till Israel, stämmer in på dem, som i vår tid återvinner kroppslig eller själslig sundhet: ”jag är HERREN, din läkare.” {Andra Moseboken 15:26.} rätt

(11)Guds önskan för varje mänsklig varelse uttrycks med dessa ord: ”Älskade broder, jag hoppas att det går väl för dig i allt, och att du är frisk liksom det står väl till med din själ.” {Tredje Johannesbrevet 2.} rätt

(11)Det är Han, som ”förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar, han som återlöser ditt liv från förgängelsen och kröner dig med nåd och barmhärtighet”. {Psaltaren 103:4.} - Counsels on Health, sidan 168. rätt

(11)Den Store Helaren
Guds botande makt flödar genom hela naturen. I fall en människa får ett sår eller bryter en del av benstommen, inleder naturen genast läkningsprocessen, varigenom personens liv bevaras. Dock kan en människa själv försätta sig i ett läge, där naturen blir så illa trängd, att den ej kan utföra sitt arbete.... Om tobak används, ... Försvagas naturens helande kraft i högre eller lägre grad.... När berusande drycker intas, kan inte organismen stå emot sjukdom med sin i begynnelsen gudagivna, helande kraft. Det är Gud, som har utrustat naturen med förmågan, att återställa de uttömda krafterna. Kraften kommer från Gud. Han är den Store Helaren. - Brev 77, 1899. rätt

(12)Ett samfällt Verk
De sjuka skall botas genom det mänskligas och det gudomligas samfällda ansträngningar. Varje gåva, varje kraft, som Kristus utlovade åt Sina lärjungar, tilldelar Han dem, som tjänar Honom troget. - Brev 205, 1899. rätt

(12)Den Helige Ande stärker Kroppen
Synden för med sig fysisk och andlig sjukdom och svaghet. Kristus har gjort det möjligt för oss, att göra oss fria från denna förbannelse. Herren har lovat, att Han skall renovera själen med hjälp av sanningen. Den Helige Ande gör det möjligt för alla, som är villiga därtill, att utbildas och sedan sprida sanningen med kraft. Därmed återställs varje organ i kroppen, så att Guds tjänare kan verka på ett godtagbart och framgångsrikt vis. Vitaliteten stiger under inflytandet från Andens agerande. Låt oss därför låta oss lyftas av denna kraft till en högre, heligare atmosfär, för att på bästa sätt uträtta vårt tilldelade arbete. - The Review and Herald, den 14. Januari, 1902. rätt

(12)Den bästa Medicinen
Bibelns religion är inte skadlig för kroppens eller sinnets hälsa. Inflytandet från Guds Ande är den allra bästa medicinen som en sjuk man eller kvinna kan få. Himlen är idel hälsa, och ju mer det himmelska inflytandet förverkligas, desto säkrare kommer den troende sjukes tillfrisknande att vara. - Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 172. rätt

(12)Vad Läkaren försöker, det förverkligar Kristus
Blott den kristne läkaren förmår, att med Guds gillande fullgöra sitt yrkes förpliktelser. Själviska planer och intressen har ingen plats inom ett så helgat arbete. Varje önskan, varje bevekelsegrund bör underställas omsorgen om det liv, som låter sig mätas med Guds eget liv. Oavsett angelägenhet, skall Du låta Jesu, världens Förlossares, önskningar gå före; imitera Hans goda föredöme. Vad läkaren försöker, det förverkligar Kristus. Läkaren eftersträvar, att förlänga livet; Han är livgivaren. Jesus, den Mäktige Helaren, är Överläkaren. Alla doktorer står under en Mästare, och förvisso är varje läkare välsignad, som av sin Herre har lärt sig, att vaka över själar, samtidigt som han med all sin yrkesskicklighet verkar, för att bota de lidande sjukas kroppar. - Brev 26a, 1889. rätt

(13)Utbildning bättre, än mirakulöst Helande
Somliga har frågat mig: ”Varför skall vi ha sanatorier? Varför skulle inte vi, som Kristus, be för de sjuka, så att de tillfrisknade mirakulöst?” Jag har då svarat: ”Anta, att vi kunde göra det i samtliga fall; hur många skulle sätta värde på sitt tillfrisknande? Skulle de återställda bli hälsoreformatorer, eller fortsätta som hälsoförstörare?” rätt

(13)Jesus Kristus är den Store Helaren, men Han önskar, att vi genom att leva i överensstämmelse med Hans lagar, skall samverka med Honom i hälsans återvinnande och upprätthållande. I tillägg till helandeverket måste det ingjutas vetskap om, hur frestelser motstås. Gästerna vid våra hälsohem bör väckas till insikt om det egna ansvaret, att verka i samklang med sanningens Gud. rätt

(13)Vi kan inte hela någon. Vi rår inte på kroppslig sjukhet. Dock ankommer det på oss, som hälsofrämjande missionärer, som Guds medarbetare, att bruka de av Honom tillhandahållna medlen. Alltså bör det vara vår bön, att Gud skulle välsigna dessa medel. Vi tror visst på en Gud; vi tror på en Gud, som hör och besvarar bön. Han har sagt: ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.” {Matteusevangeliet 7:7.} - Manuskript 115, 1907. rätt

(13)När Bön om Återställande är lika med Förmätenhet
Många har väntat sig Guds beskydd mot sjukdom bara för, att de har bett Honom om det. Emellertid har Gud inte beaktat deras böner, eftersom deras tro inte har fullkomnats genom gärningar. Gud utverkar ej ett mirakel, för att skydda dem mot sjukdom, som inte värnar hälsan själva, utan ständigt överträder dess lagar och inte anstränger sig, för att förhindra sjukdom. När vi gör allt vi kan å vår sida, för att äga hälsa, då kan vi vänta oss välsignelse tillbaka, och då må vi i tro be Gud om, att stärka våra ansträngningar, för att bevara hälsan. Då kommer Han att besvara vår bön, om Hans namn skulle bli ärat härigenom. Men alla bör ha klart för sig, att de har ett arbete att utföra. Gud tillgriper inte mirakel, för att bevara hälsan åt personer, som genom sitt handlande garanterar sin ohälsa, och nonchalerar hälsolagarna. rätt

(14)De, som bara måste tillfredsställa aptiten, och sedan blir lidande på grund av sin omåttlighet, och går till apoteket för lindring, kan vara säkra på, att Gud inte träder emellan, för att rädda hälsa och liv, som de så lättvindigt äventyrar. Orsak har lett till verkan. Som en sista utväg följer många anvisningarna i Guds ord, och begär församlingens äldstes förbön för hälsans återvinnande. Gud ser ej det passande i, att besvara böner framställda å deras vägnar, ty Han vet, att om de skulle återbördas till hälsa, skulle de på nytt offra denna på den ohälsosamma aptitens altare. - Spiritual Gifts, Band 4a, sidorna 144-145. rätt

(14)Medel för evangelisk Läkarmission
Kristi arbetsmetod var, att förkunna ordet, och att mildra lidande genom mirakulösa helanden. Men jag har blivit tillsagd, att vi numera inte kan verka på detta sätt; Satan kommer nämligen att utöva sin kraft, genom att åstadkomma under. I dag skulle inte Guds tjänare kunna använda sig av mirakler, ty falska helanden, som påstås komma från Gud, kommer att utverkas. rätt

(14)Av denna orsak har Herren stakat ut en färdväg, på vilken Hans folk skall utföra ett helande verk för kroppen kombinerat med ordets undervisning. Hälsohem skall grundas, och till dessa inrättningar skall det knytas medarbetare, som utför äkta medicinskt missionsarbete. På så vis kommer ett skyddande inflytande att utövas över dem, som kommer till sanatorierna för behandling. rätt

(14)Det här är grunden, som Herren har lagt för evangelisk hälsomission för många själar. Dessa institutioner skall inrättas utanför städerna, och inom deras väggar skall utbildning bedrivas på ett förnuftigt sätt. - Brev 53, 1904. rätt

(14)Underverk inget säkert Bevis för Guds Gillande
Tiden är inne för Satan, att åstadkomma under, för att övertyga människorna om sin gudomlighet. Nu skall Guds samlade folk stå på sanningens plattform, såsom den har formulerats i den tredje ängelns budskap. Alla trevliga syner, alla mäktiga underverk, kommer att utföras, för att, om möjligt, bedåra även de utvalda. Vårt enda hopp består i, att hålla fast vid de belägg, som har bekräftat sanningen i rättfärdighet. Låt oss förkunna dessa om och om igen, ända till världens slutpunkt. - The Review and Herald, den 9. Augusti, 1906. rätt

(15)Då vägrade Kristus, att utföra Underverk
Scenen, där Kristi frestelse utspelade sig, skulle utgöra en lärdom för alla Hans anhängare. När Kristi fiender, eggade av Satan, begär underverk av dem, bör de svara dem lika ödmjukt, som Guds Son svarade Satan: ”’Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud.’” {Lukasevangeliet 4:12, kursivering i Svenska Folk-Bibeln 98.} Om de inte låter sig övertygas av det inspirerade vittnesbördet, skulle en yttring av Guds kraft inte tjäna något till. Guds förunderliga verk skall inte visas upp, för att tillfredsställa folks nyfikenhet. Kristus, Guds Son, vägrade, att bevisa Sin makt inför Satan. Han vidtog inga åtgärder, för att undanröja Satans ”om”, genom att bjuda på ett mirakel. rätt

(15)Kristi lärjungar kommer att försättas i liknande lägen. Icke troende kommer att fordra underverk av dem som bevis för, att Guds särskilda kraft vilar över församlingen och att de är Hans utvalda. Icke troende, som lider av skröpligheter, kommer att fordra mirakel från dem, om nu Gud verkligen är med dem. Kristi efterföljare bör ta efter sin Herres exempel. Jesus, ägande gudomlig kraft, utförde inga storverk, för att underhålla Satan. Det skall inte heller Kristi tjänare göra. De bör hänvisa de icke troende till det skrivna, ingivna vittnesbördet som bevis för, att de är Guds lojala folk och arvtagare till frälsningen. - Spiritual Gifts, Band 4a, sidorna 150-151. rätt

(15)Reformation skall föregå mirakulösa Åtgärder
Jag är så tacksam för hälsomissionen, som åtföljer det evangeliska arbetet. Hälsomissionen skall läras ut, den skall bedrivas; ty den är själva det verk, som Kristus utförde under Sin tid på denna jord. Han var tidernas främste Missionär. rätt

(15)Ni kanske tycker: ”Varför inte då gripa oss an verket, att bota de sjuka, såsom Kristus gjorde det?” Jag svarar: Ni är inte redo. Somliga har trott; somliga har blivit botade; men det finns många, som gör sig själva sjuka genom frosseri, eller genom att ge efter för andra skadliga vanor. Skall vi be för dem under deras sjukdom, för att de skall tillfriskna och upprepa sina dumheter? Det måste till en reformation överallt i våra led; medlemmarna måste uppnå en högre nivå, innan vi kan förvänta oss, att Guds makt på ett mäktigt sätt skall märkas i de sjukas helande.... rätt

(16)Om vi tyr oss helhjärtat till Mästaren, om vi gör anspråk på all den makt Han har gett oss, kommer Guds frälsning att uppenbaras. Låt mig försäkra Er, att de sjuka kommer att återställas, när Ni äger tron, att nalkas Guds på rätt sätt. Vi tackar Gud för, att vi har anförtrotts med läkedomens missionsverk. Var vi än bär med oss evangeliet, kan vi lära människorna, hur de skall ta hand om sig själva. - The General Conference Bulletin, den 3. April, 1901. rätt

(16)Bön för de Sjuka
Vad gäller bön för de sjuka, är detta en alltför viktig sak, för att den skall hanteras lättvindigt. Min mening är, att vi skall lägga fram allting inför Herren, och underrätta Gud om alla våra svagheter och noga ange alla våra bryderier. När de är ledsna, när de är osäkra på rätt handlingssätt, bör två eller tre bönekrigare gemensamt be Herren om, att Han låter Sitt ljus stråla över dem och tilldela dem Sin särskilda nåd; och då kommer Han att hörsamma deras önskemål, då kommer Han att besvara deras böner. I fall vi drabbas av krämpor, är det förvisso rätt och riktigt, att förtrösta på Herren och uppsända vädjanden till vår Gud å våra egna vägnar, och om vi känner oss manade till, att be personer vi litar på, att förena oss i bön till Jesus, som är den Mäktige Helaren, skall hjälpen säkert anlända, bara vi ber i tro. Jag anser, att vi på det hela taget är alltför trolösa, för kyliga och ljumma. rätt

(16)Min förståelse om texten i Jakobsbrevet är, att anvisningarna däri skall följas, när en sjukling ligger till sängs och ropar på församlingens äldste, varpå de följer instruktionerna från dess författare och smörjer den sjuke med olja i Herrens namn samt ber trons bön för honom. Vi läser: ”Trons bön skall bota den sjuke, och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.” {Jakobsbrevet 5:15.} rätt

(16)Det kan inte vara vår skyldighet, att kalla på församlingens äldste för varje litet obehag vi känner, ty det skulle trötta ut äldstebröderna. Om alla skulle göra det, skulle bröderna inte ha annat att göra; i stället låter Herren oss enskilt söka Honom i allvarlig bön, ja, lägga alla våra bördor på Honom, utan att undanhålla någon från Honom, som har bjudit oss till Sig så här: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.” {Matteusevangeliet 11:28.} Oh, så tacksamma vi borde vara, att Jesus är villig och kunnig, att bära alla våra krämpor och stärka oss samt avhjälpa alla våra sjukdomar, om det är för vårt bästa och Hans ära. rätt

(17)Vissa dog på Kristi tid och i apostlarnas dagar, eftersom Herren visste, vad som var bäst för dem. - Brev 35, 1890. rätt

(17)För vidare Studium
Gud, inte Människan, Upphovet till Helande:
Counsels on Health, sidan 346 (Hälsa för Hela Människan, sidan 243).
Församlingen med Helandets Kraft:
Counsels on Health, sidorna 30, 529.
Kristi Tjänare, Kanaler för livgivande Energi:
Counsels on Health, sidorna 30-31 (Vändpunkten, sidorna 827-828).
Kristi Kärlek en upplivande Kraft:
Counsels on Health, sidan 29 (Hälsa för Hela Människan, sidan 115).
Då är Utbildning bättre, än mirakulöst Helande:
Counsels on Health, sidan 469.
Bön för Sjuklingar:
Counsels on Health, sidorna 373-382; Hälsa för Hela Människan, sidorna 225-228; Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 145-150; Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 565-570.
Medvetet Okunnigas Hälsa bevaras ej mirakulöst:
Counsels on Health, sidan 504.
Olycka: En Urartad söker Återställande:
Counsels on Health, sidorna 618-621.
På Återställelse skall följa Lydnad:
Counsels on Health, sidorna 138-139 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidorna 164-165).
Rätt Livsstil och Bön:
Counsels on Health, sidan 247 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 561).
Mirakulösa Helanden kommer att förfalskas av Satan:
Counsels on Health, sidorna 460-461 (Den Stora Striden, sidorna 536-537);
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 302.
Varning för spiritualistiska Läkare:
Counsels on Health, sidorna 454-460. rätt

nästa kapitel