I Hälsans Tjänst kapitel 10. Från sida 187ren sida tillbaka

Möjligheter, att tjäna på Sjukhus och Hälsohem

(187)Återställning genom Reformering
Den mänskliga familjen lider på grund av överträdelsen av Guds lagar. Satan uppmanar ständigt och ihärdigt människorna, att ta till sig hans principer, och härigenom söker han, att motverka Guds arbete. Han utmålar alltid Guds utvalda folk som förledda. Han är brödernas anklagare, och han använder fortgående sin anklagande förmåga mot dem, som verkar rättfärdighet. Herren vill med hjälp av Sitt folk bemöta Satans påståenden, genom att visa utfallet av lydnad mot sunda principer. rätt

(187)Han önskar, att våra hälsoinrättningar skall vittna om sanningen. De skall ge karaktär åt det verk, som måste bedrivas under dessa yttersta dagar, för att återställa människan genom reformering av hennes vanor, aptit och lidelser. Sjundedags-adventister skall gå före i världen i, att främja hälsoreformens grundsatser, som Gud har gett oss. rätt

(187)Ändå större sanningar visas för detta folk, när vi nu närmar oss tidens slut, och det är Guds avsikt, att vi överallt skall inrätta institutioner, där de, som svävar i okunnighet om mänskokroppens behov, går att utbilda, så att de i sin tur kan leda andra in i ljuset från hälsoreformen.... rätt

(187)Uppenbara Guds Rikes Grundregler!
Det är Guds mening, att genom Sitt folk yppa Sitt rikes grundregler. För att de i liv och till sinnelag skall kunna lägga dessa principer i dagen, önskar Han, att skilja dem från världens seder, vanor och bruk. Han försöker, att föra dem nära Sig, så att Han kan meddela dem Sin vilja.... rätt

(187)Ett omfattande verk skall utföras med, att framställa evangeliets frälsande sanningar för människorna. Detta är medlet, som Gud har bestämt, för att hejda det moraliska fördärvets tidvattenvåg. Detta är medlet, för att återställa Hans moraliska bild i människan. Det är Hans botemedel för den allmänna upplösningen. Det är kraften, som för människor samman i enighet. rätt

(188)Att framställa dessa sanningar, ingår i den tredje ängelns budskap. Herren avser, att detta budskaps framställning skall vara det mest högstående, mest storslagna verk, som utförs i vår värld för närvarande. För att verket skall bedrivas på rätt sätt, har Han beordrat inrättandet av skolor, hälsohem, förlagshus och andra institutioner. I dessa institutioner skall Guds egenskaper återspeglas, och sanningens härlighet och förträfflighet skall fås att framträda mera levande. – Manuskript 166, 1899. rätt

(188)Öppna tillbommade Dörrar!
Varje medicinskt verksam person kan genom tron på Kristus ha i sin ägo en bot av högsta värde – en medicin för den av synden sjuka själen. En läkare, som är omvänd och helgad genom sanningen, står skriven i himmelen som en Guds medarbetare, en Jesu Kristi efterföljare. rätt

(188)Genom sanningens helgelse gör Gud läkare och sköterskor kunniga i, hur sjuka skall behandlas, och det arbetet öppnar många tillbommade hjärtan. Män och kvinnor fås att se och förstå sanningen, som krävs för både själens och kroppens frälsning. Det här elementet skänker karaktär åt arbetet för denna tid. rätt

(188)Hälsomissionsarbetet utgör höger hand och arm åt den tredje ängelns budskap, vilket måste förkunnas för en fallen värld; och läkare, föreståndare och arbetare inom varje område uträttar budskapets verk, när de troget utför sin del. Från dem skall sanningen ljuda till alla folk och stammar och språk och folkslag. {Jämför Uppenbarelseboken 14:6. Övers. anm.} I detta verk utför de himmelska änglarna sin del. De väcker andlig fröjd och klang i hjärtat på dem, som har befriats från lidande, varpå glädje och tacksägelse till Gud stiger från många hjärtan, som har tagit emot den dyrbara sanningen.... rätt

(188)Hänvisa till en syndaförlåtande Frälsare!
Läkaren kommer att upptäcka, att det är för hans nuvarande och eviga bästa, att använda Herrens tillvägagångssätt i samröret med lidande personer. Sinnet, som Gud har gjort, kan Han forma utan hjälp från människor; likväl hedrar Han människor, genom att ombe dem, att samverka med Honom i detta stora verk. När Guds Ande verkar i sinnet åt den anfäktade, och denne frågar om sanningen, skall läkaren arbeta för den dyra själen, såsom Kristus skulle. Tvinga inte på honom vissa lärosatser, utan hänvisa honom till Jesus som en syndaförlåtande Frälsare. Änglar från Gud kommer att göra intryck på den människans sinne. Somliga kommer att vägra, att bli upplysta genom ljuset, som Gud gärna låter skina in i sinnets kamrar och i själens tempel; men många kommer att svara på ljuset, och deras sinnen kommer att befrias från varje slags bedrägeri och fel. – Brev 205, 1899. rätt

(189)Med Ömsinthet och Klokskap
Den läkare, som visar sig vara värdig, att sättas in som överläkare på ett hälsohem, kommer att uträtta ett storslaget arbete. Dock skall hans arbete på det religiösa området alltid vara av sådan natur, att det gudomliga botemedlet för av synd nedtyngda själars lindring framställs inför patienterna. Alla läkare bör förstå, att sådant arbete skall göras med ömsinthet och klokskap. På våra institutioner, dit mentalpatienter tas för vård, är ofta sanningens tröstrika ord talade till den drabbade, medlet för sinnets lugnande och fridens återställning i själen. rätt

(189)När överläkaren förbiser den andliga delen hos sitt arbete, uppträder han försumligt, och föregår med fel exempel för sina yngre biträden, som håller på att lära sig den kristne läkarens yrke. Dessa elever går därmed miste om en synnerligen viktig beståndsdel hos sitt yrke. Detta, fruktar jag storligen, kommer att utmynna i en förlust, som aldrig går att råda bot på. – Brev 20, 1902. rätt

(189)Lär Dig, att verka som Han verkade!
På alla våra sanatorier skall Gud erkännas som den Främste Arbetaren. Genom att bli bekanta med Hans liv, är det meningen, att läkarna och deras biträden skall lära sig, att verka så, som Han verkade. Han var himmelens Majestät, härlighetens Konung. Emellertid intog Han, iförd mänsklig dräkt, Sin plats som överhuvud åt det fallna släktet. Han ödmjukade Sig, och var lydig intill döden, ja, intill döden på korset. Han antog mänsklig natur, för att möjliggöra för människan, att anta gudomlig natur. rätt

(189)En läkare, som eftersträvar att framställa Kristus, tar ej till sig några förmåner, som Mästaren inte har gett honom. Han försöker inte, att härska över medmänniskorna. Han kommer ihåg, att han är en Guds medarbetare. I anda och ord samt handling företräder han den Osedde. – Manuskript 136, 1902. rätt

(190)Uppmärksamma Försöken till Själars Vinning!
Överläkarna vid våra sanatorier omfattas inte bara av rent medicinskt arbete, utan även av pastorsplikter. De måste ge akt på de akuta ropen på ansträngningar, för att vinna själar. Varje uns av inflytande, som Herren har skänkt dem, skall användas för Honom. Våra medicinska överuppsyningsmän bör leva och verka så, att de uppfattas som män, vilka sätter sin lit till Gud, fruktar Herren och lutar sig emot Hans gudomliga makt. – Brev 158, 1909. rätt

(190)Dagliga Försök till Själavinning
Vår tro på eviga realiteter är svag, vår förnimmelse av vår plikt ringa, detta med tanke på de tillfällen vi har till, att hänvisa själar till Frälsaren som deras enda hopp. Vi får icke vara kallsinniga och likgiltiga, när det gäller att skriva ut verksamma medel för själens helande. Det är vår skyldighet, att göra sanningen känd, fast inte i vår egen kraft, utan i den starka tro, förtröstan och säkerhet, som Gud ingjuter. rätt

(190)På våra hälsohem får det inte gå en dag, utan att något görs för själars frälsning. Vi skall vara beredda på, att skicka upp särskilda böner för de sjuka, både när vi är i deras närhet och när vi befinner oss någon annanstans. När de sedan frågar efter syndens botemedel, kommer våra egna själar, uppmjukade av den Helige Ande, att bubbla av önskan om, att bistå dem vid deras hjärtans överlämnande till Gud.... rätt

(190)Trofast Tjänst
Alla sköterskor och medhjälpare skall ge behandlingar och utföra andra tjänster på ett så finstämt, värdigt sätt – samt i allt så fast, grundligt och gladlynt – att hälsohemmet visar sig vara en trygg viloplats. rätt

(190)Den enskilde arbetaren inom varje område för behandling av de sjuka och drabbade på en hälsoinstitution skall uppträda som en kristen. Han skall låta sitt ljus stråla klart i goda gärningar. Hans ord skall förhärliga vår Herre Jesus Kristus. I stället för att vänta på storslagna tillfällen, innan han lyfter ett finger, skall han använda på bästa sätt talenterna Gud har lånat ut åt honom, för att talenterna hela tiden skall öka i antal. Han skall inte tro, att han måste tiga om religiösa ämnen. Varhelst han befinner sig, där ligger hans arbetsfält, där han enträget i ord och gärning skall påminna om sanningens frälsande kraft. Han skall inte vänta och se, vad andra gör. Han äger sin egen personlighet, och han ansvarar inför Kristus, vars tjänare han är, för varje ord och handling. Han skall vara lika alert och trofast gentemot tjänsten, som om han hörde Frälsarens röst: ”'Amen {Sannerligen} säger jag er: Om ni inte omvänder er och blir som barn, kommer ni inte i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den störste i himmelriket.” {Matteusevangeliet 18:3-4.} rätt

(191)Ett Språkrör för Gud
Det är av yttersta vikt, att man känner till rätt sätt, att nalkas den sjuke på, för att erbjuda hoppets tröst, som man själv har erhållit genom tron på Kristus Jesus och anammat Hans löften. När det väckta samvetet ropar ”Herre, var barmhärtig mot en, arme syndare; gör mig till Ditt barn”, stå då redo, att berätta för den lidande – som en gång har varit likgiltig – att det finns hopp för honom, att i Jesus finner han en tillflykt. rätt

(191)Frälsaren inviterar alla: ”Betrakta Mig, och lev. Kom till Mig, och finn vila.” De, som i mildhet och kärlek framställer evangeliets hopp för anfäktade själar, som är i förtvivlat behov av detta hopp, utgör språkrör åt Honom, som utgav Sig Själv för hela mänskligheten, för att bli botare, en ömsint, medlidsam, barmhärtig Frälsare. Ta tillvara på alla medel, för att åvägabringa själars frälsning vid våra medicinska institutioner. Det är vårt arbete. I fall den andliga verksamheten får lida, är det överflödigt, att mana vårt folk till, att uppföra dessa inrättningar. De, som saknar en brinnande önskan om själars frälsning, skall inte knytas till våra hälsohem. – Brev 159, 1902. rätt

(191)Rätt Slags Arbetare
Herren vill, att kloka män och kvinnor verkar i rollen som sköterskor, för att trösta och hjälpa de sjuka och lidande. Tack vare insatserna från dessa sköterskor, kommer de, som hittills har varit ointresserade av religiösa angelägenheter, att fås till att fråga: ”Vad skall jag göra, för att bli frälst?” De sjuka kommer att ledas till Kristus genom den tålmodiga uppmärksamheten från sköterskor, som väntar sig denna reaktion, och som böjer sig i bön och vädjar till den store Hälsomissionären, att se med förbarmande på de lidande och att låta det lenande inflytandet från Sin nåd erfaras och Sin återställande kraft få komma till användning.... rätt

(192)Att få Bukt med nervös Försagdhet
De sjukas nervösa försagdhet går att få bukt med, när de blir medvetna om det intensiva intresse, som Frälsaren hyser för hela den lidande mänskligheten. Oh, djupet hos Kristi kärlek! För att förlossa oss från döden, dog Han på Golgata kors. rätt

(192)Måtte våra läkare och sköterskor alltid tänka på dessa ord: ”Vi är Guds medarbetare.” Måtte varje läkare och varje sköterska lära sig, att verka för mildrandet av både mentalt och fysiskt lidande. Hur viktigt är det inte i vår tid, när synden är så vida spridd och så öppet våldsam, att våra hälsohem verkar på ett sådant vis, att de åstadkommer mesta möjliga gott. Hur viktigt är det inte, att samtliga medarbetare på dessa inrättningar vet, hur de skall tala ord i rättan tid till dem, som är trötta och sjuka av synden. rätt

(192)Läkare och sköterskor bör alltid vara vänliga och glada, de bör lägga ifrån sig all dysterhet och ledsnad. Låt därvidlag tron fatta Kristi hand, för att känna Hans helande beröring. rätt

(192)När våra sköterskor tålmodigt hjälper dem, som är sjuka i kropp och själ, bör de be Gud om, att Han skall verka för de lidande, så att de kommer att lära känna Kristus, och övertyga dem om bönhörelse. Uppenbara Kristi kärlek i allt, som görs. – Brev 17, 1905. rätt

(192)Håll avtalade Tider
Sanatoriet har inte alltid drivits på korrekt sätt. Patienterna har inte känt sig rätt behandlade. Avtalade tider har ingåtts, utan att hållas. Misslyckanden som dessa naggar läkarens inflytande allvarligt i kanten. Inte att undra över, att patienter känner sig bittra i själ och sinne, när de sviks på det här sättet.... rätt

(192)De sjuka betalar för sina behandlingar, för att återvinna hälsan; men om de sviks upprepade gånger, hotas hälsohemmets goda rykte. Detta onda måste rättas till; den utlovade uppmärksamheten måste ges patienterna, eljest sviker doktorn patienternas förtroende för hans ords pålitlighet. Om överläkaren bara inte hinner med, bör han låta den biträdande läkaren rycka in, varvid orsaken till hans frånvaro förklaras. rätt

(193)Med mindre läkarna på våra hälsohem har goda vanor i allt, med mindre de omgående uppfyller sina plikter, blir deras insatser en visa, och så förlorar Herrens utsedda redskap sitt inflytande. Genom pliktens försummelse förödmjukar doktorn den Store Läkaren, vars ombud han skall vara. Precisa klockslag skall gälla för alla undersökningar, för såväl höga som låga. Sköterskorna skall inte vara nonchalant försumliga. Håll alltid ord, kom i tid till Dina avtalade patientmöten; ty det innebär mycket för de sjuka. – Brev 128, 1905. rätt

(193)Skyndsamhet och Effektivitet
De sjuka bör inte tvingas till väntan, när de behöver råd och lindring. Läkaren bör aldrig försumma sina patienter. Han bör äga snabbt, skarpsinnigt omdöme, och bör ta med sig en trevlig stämning in i sjuksalen. Han bör inte vara kylig, tystlåten eller tveksam, utan bör uppodla de egenskaper, som innebär ett lugnande inflytande över de lidande. De önskar mer, än blickar; de önskar vänliga, hoppfulla ord. Läkaren bör vara beredd på, att rikta glada, lugnande ord till dem. Dessa skall komma ur hjärtat i klokhet och visa, att han förstår sina patienters situation. Det ingjuter lugn och tillförsikt från första konsultation. rätt

(193)Läkaren bör vara en person med rent sinne. Om hans principer är ofördärvade, kommer han att utöva ett betydande inflytande till fördel för det rätta. Läkare bör ständigt vara fyllda av Kristi Ande, varvid de lär sig läxor från Honom, den främste Undervisare, som världen någonsin har känt till; detta gör dem rena i tanke, sinne och handling. De ger inte minsta antydan i ord eller manér om orena tankar. rätt

(193)Utsvävningar fördärvar många själar, och särskilt läkare behöver vaka och be, att de inte skall inledas i frestelse, utan att de skall äga den nåd, som gör dem till exempel i fromhet och renhet. Dagligen skärskådar Gud deras arbetsinsats, och deras facit framgår tydligt i de himmelska böckerna. rätt

(194)På läkarna vid våra hälsoinrättningar vilar det många och tunga plikter. Deras enda trygghet består i, att hålla sina tankar och impulser under den Store Lärarens kontroll. De ges gyllene tillfällen till, att göra gott; de kan vägleda och forma de många och olika sinnen, som de kommer i beröring med. De bör ställa sig upp för Gud. Visa män och kvinnor knutna till Institutet, hur rena och ädla de kan bli; visa dem, att Du hyser bestämd tillit till Gud, och att Han är Din Källa till starkhet, att Du vilar helt och fullt i Hans löften. Uppfyll Dina plikter med snabbhet, samtidigt som Du åberopar Din himmelske Faders hjälp, för att betvinga all karaktärssvaghet. Satsa hela Dig på arbetet, medan Du med trons hand greppar den gudomliga maktens arm. – Brev 6a, 1890. rätt

(194)Tjänandets Förmån
Till arbetarna på våra hälsohem har jag uppdragits att säga: Sanningen måste framföras klokt, vänligt, ömsint. I Johannesevangeliets fjortonde kapitel finns det dyrbara lärdomar, värdefull undervisning, som bör uppskattas och förstås av varje Guds barn, som önskar att få förmedla Guds tröst och nåd till andra. Låt dessa lärdomar sjunka ned i medvetandet; upprepa dem om och om igen. rätt

(194)Herren har försett oss med våra hälsoinstitutioner, för att vi skall överlämna, på trevligaste sätt, sanningar av himmelskt ursprung till de sjuka. Vi får aldrig förlora ur sikte det faktum, att dessa inrättningar är redskap i Guds händer, för att skänka sanningens ljus till dem, som sitter i mörker.... rätt

(194)Genom Sitt arbete med, att tjäna de sjuka och illa medfarna, står Kristus inför världen som den främste Hälsomissionär, som världen någonsin har känt till, och utgör Mönsterbilden för varje kristen missionsarbetare. Han visste, att säga de rätta orden till varje lidande själ, och Han uttalade inte bara det, som medförde kroppens återställning, utan även själens övertygelse och andens upplysning. Dem, som sökte Honom, bringade Han insikt om deras egna jag, och om själens verkliga behov. rätt

(194)Kristi utläggningar utgjorde den andliga förklaringen om Hans tjänst för de drabbade. Själv var Han rättfärdighetens stora ideal för dem, som Han bistod. På så vis sådde Han sanningens korn i människors hjärtan. rätt

(195)Bön för de Sjuka
Under de sjukas behandling riktas ofta mycken uppmärksamhet på mindre viktiga saker, samtidigt som patienternas behov av evangeliets stora, allt igenom frälsande sanningar – vilka skulle underlätta för både själ och kropp – glöms bort. När man försummar bön för de sjuka, berövar man dem på storslagna välsignelser; ty änglar från Gud väntar på, att betjäna de här själarna som svar på ens vädjanden. De, som känner till sanningen, bör på varje tänkbart och angenämt sätt försöka, att uppenbara Kristi nåds kraft. I det, att de ger exempel på sanningen i sin dagliga vandring och gärning, utövar de ett helgat inflytande, varvid Kristus genom Sin nåd samverkar med personernas strävanden. När de förnuftigt verkar för kroppens och själens återställande från syndens härjningar, är de sanna Kristi medarbetare och fungerar som redskap i Hans händer, för att offentliggöra Hans pris och frälsning. rätt

(195)Frälsarens Kärlek skall erfaras
Bruket av vishet och sunt omdöme innebär, att mycket blir uträttat för Gud. När Hans tjänare lever ut kraven från evangeliet efter bästa förmåga, gör Gud dem till en heder för Sitt namn. Hans avsikt är, att eftersom Hans efterföljare är levande exempel på sanningen, skall många själar vinnas åt Honom. rätt

(195)Alla, som bekänner sig till gudaktigheten och kunskapen om sanningen för denna tid, skall förmedla den till dem, som de umgås med. Dock uttrycks inte Frälsarens kärlek till fullo, såsom sig bör, och följden blir en mager skörd av själar på orter, där rika kärvar borde kunna bindas åt Gud. ”Funnen för lätt” är de ord, som skrivs bredvid namnen på många, som kunde ha utfört ett arbete, som skulle ha vunnit himmelens gillande. En större portion av Kristi nåd behöver alltså förenas med mänsklig satsning och förmåga. rätt

(195)Det är Guds plan, att våra hälsoinrättningar skall bli högst verksamma verktyg, för att bringa själar till sanningens ljus. Betydligt större uppmuntran borde ges härvidlag. Bara när vi gör vårt bästa för Kristi rikes utökning, kan de här orden yttras till oss: Väl gjort, gode och trogne tjänare. Bara när vi visar prov på sanningens Ande i våra liv, förmår Kristi Ande att verka med oss, för att övertyga hjärtan och omvända själar till evangeliet. rätt

(196)Att undervisa och trösta
Kristus önskar, att Han skall få verka på många sätt genom de personer Han har valt ut. Varje anställd vid våra sanatorier bör betrakta sig som Kristi tjänare, för att undervisa och trösta, för att låta ljuset stråla klart i ord och gärning. De, som har välsignats med sanningsljuset, skall återspegla det. Genom att ha antagit det kristna namnet, har de förbundit sig till, att bli Guds medarbetare, och en anda av helhjärtat arbete bör synas i förverkligandet av Herrens planer. De skall träda ut i hela världen, och förkunna evangeliet för allt skapat, varvid de framställer det sköna hos Hans liv genom sitt eget föredöme i allvarligt menat, självuppoffrande arbete. rätt

(196)Min bön är, att den Helige Ande måtte ge arbetarna på våra institutioner sin helgande kraft. Mina bröder och systrar, vakna, och bli arbetare tillsammans med Honom, som gav livet för världens frälsning. Nu får vi inte slå av på takten. Kristus ber Er, att verka med hjärtats och själens samt sinnets förenade krafter. Om Ni tillför biståndet från Ert inflytande och Era ansträngningar till Kristi verksamhet, kommer änglar att förena sig med Er och göra Er till en frälsande kraft åt Kristus. – Manuskript 57, 1912. rätt

(196)Ett vinnande Inflytande
När Du sköter om de sjuka, handla ömsint, vänligt, trofast, så att Du måtte öva ett omvändande inflytande på dem. Du behöver Kristi nåd, för att korrekt imitera Kristi tjänande. Och när Du verkar i sanningens nåd genom äkta, osjälvisk tjänst, kommer änglar att vara på banan, för att stödja Dig. Hugsvalaren kommer att stå jämte Dig, för att förverkliga Frälsarens löfte: ”Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.'” {Matteusevangeliet 28:20.} rätt

(196)Jag har ett åläggande att tillkännage, ett budskap att framföra till våra sanatoriearbetare: Håll Era själar rena. Utför ett arbete, som har ett vinnande inflytande över dem, som Ni ansvarar för. Ni må ofta tala med de sjuka om den Store Läkaren, som kan hela kroppens åkommor lika sant, som Han kan bota själens sjuklighet. Be med de sjuka, och försök att förmå dem till, att i Kristus se sin Helare. Säg åt dem, att om de blickar upp till Honom i tro, kommer Han att säga till dem var och en: ”Dina synder är Dig förlåtna.” Det betyder väldigt mycket för en sjukling, att anamma den lärdomen. – Brev 56, 1907. rätt

(197)Helgade Sköterskor
Uppriktiga, hängivna unga personer behöver börja, att arbeta för Gud som sköterskor. När dessa unga män och kvinnor samvetsgrant använder vunnen kunskap, kommer deras duglighet att växa och därmed kommer de att bli allt bättre skickade, att vara Herrens hjälpredor. De kan bli framgångsrika missionärer, som hänvisar själar till Guds Lamm, som bär bort världens synd, och som förmår, att frälsa både själ och kropp. rätt

(197)Herren önskar Sig visa män och kvinnor, som, i egenskap av sköterskor, tröstar och bispringer de sjuka och lidande. Oh, att alla anfäktade behandlades av Kristuslika läkare och sköterskor, som hjälpte dem med, att anförtro sina trötta, värkbrutna kroppar åt den Store Helarens omvårdnad, samtidigt som de i tro vände sig till Honom för återställelse! rätt

(197)Många omvända och botade
Varje uppriktig kristen böjer sig för Jesus som själens verklige Läkare. När han står vid den sjukes säng, kommer många inte bara att bli omvända, utan helade. Om patienten genom väl överlagt tjänande förmås till, att ge Kristus sin själ, och lyda Guds vilja även i tanken, har en stor seger uppnåtts. – The Review and Herald, den 9. Maj, 1912. rätt

(198)För vidare Studium
Andlig Verksamhet för Patienter:
Counsels on Health, sidan 255.
Att slå upp Skrifterna för de Sjuka: Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 103.
Kontemplation rörande uppmuntrande Ämnen: Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidorna 744, 745.
Religiösa Övningar på Hälsohemmet: Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidan 565.
Att undvika läromässiga Kontroverser: Counsels on Health, sidorna 245, 246 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidorna 166, 167); Counsels on Health, sidan 255.
Änglar sätter Människor i Arbete under praktiskt Tjänande: Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 456, 457.
Outtalat Inflytande från verklig Medkänsla: Hälsa för Hela människan, sidorna 158, 159. rätt

nästa kapitel