I Hälsans Tjänst kapitel 11. Från sida 199ren sida tillbaka

Hälsohemmets Familj

(199)Kristna skall vara Ljusbärare
Kristna skall vara ljusbärare, de skall säga till alla sina kontakter: Följ mig, såsom jag följer Kristus. De skall vara exempel på fromhet, de skall företräda Kristus i ord, anda, handling, i alla förehavanden med sina syskon och med främlingar. De skall visa, att deras handlingar är en kopia av deras stora Förebilds handlingar. Allt detta ålägger Kristus Sina anhängare. De skall visa överlägsenheten hos Himmelens principer över världens principer. – Brev 148, 1899. rätt

(199)Sprid Ljus och Kunskap!
Principerna för sant tjänande måste hållas levande för alla på varje sanatorium. Från institutionen skall ljus och kunskap spridas. Alla verksamma där skall spela sin roll förståndigt, som företrädare för sanningen för vår tid. Det är, för att läras upp till sanna missionärer, som unga personer knyts till våra hälsohem. rätt

(199)Om Ni bara vill samarbeta med Gud, kommer Han att gå före Er, och Herrens härlighet kommer att avsluta ledet. Himmelska änglar kommer att brista ut i sång, när själar tar emot Guds storslagna gåva genom Jesus Kristus. Just Du kan försäkra de sjuka och drabbade om, att Kristus är den Store Helaren. De törs tro på Honom, och lita på Hans ord; ty det kommer aldrig att slå fel. – Brev 97, 1905. rätt

(199)Upplärning för olika Slags Roller
På hälsohemmen skall de anställda läras upp, varav vissa kommer att knytas till inrättningarna, medan andra kommer att bege sig ut som läkarmissionärer. Oavsett inriktning, det må vara som läkare, sköterskor, eller biträden, bör dessa hålla strängt på principerna för hälsoreformen och samtliga våra trospunkter. Härigenom kommer Guds sanning om dessa ämnen att kunna framföras vid kontakter med patienterna, eller när de träder ut i hela den civiliserade världen och i de regioner, som ligger i hedniskt mörker. När dessa medarbetare tar itu med sina uppgifter, ökar erfarna mäns och kvinnors verkningsgrad hundrafalt, varigenom verket för denna tid fullbordas snabbare. rätt

(200)Lämpliga personer skall väljas ut och läras upp, personer, som hedrar varje del av verket. Helgandet av deras talanger måste vara högst påtagligt, för då kommer Gud att välsigna deras ansträngningar. Han är upphovet till all visdom och nåd. I Hans styrka går det att betvinga brister och okunnighet. rätt

(200)Varje läkare, sköterska, medhjälpare, som har något som helst att göra i Guds tjänst, måste sikta på perfektion och under disciplinen från den störste Lärare världen har känt, måste de alltid sträcka sig mot detta mål. Alla, som är engagerade i hälsomissionsarbetet, måste vara läraktiga. Ingen får stanna upp och tänka: Det här klarar jag inte av. I stället skall han säga: Gud fordrar perfektion från mig. Vad sade Kristus om den saken? – ”Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.” Matteusevangeliet 5:48. rätt

(200)Ingen blir ursäktad, när han låter kända karaktärsbrister kvarstå. De, som sysslar med hälsomissionsarbete, ingår i Guds tjänarstab, och då måste de försöka, att uppnå Hans nivå och standard. Han kommer att ge dem visdom och insikt. Vi skall ge prov på skärpa till intellekt, förståelse, skicklighet och kunnande, eftersom vi tror på Gud och på Hans förmåga, att påverka mänskohjärtan. rätt

(200)Läs historien om Daniel. Herren önskar, att Hans folk skall nå den högsta stegpinnen, så att de förhärligar Honom, genom att äga den förmåga Han gärna förlänar eller skänker. Han har en skattkista av vetande, som vi alla får ta ur. Låt oss därför erkänna våra brister och bättra oss under Guds ledning. Då kommer Guds ljus och nåd att reflekteras till världen som den högsta utbildning, vilken helgar mottagaren. rätt

(200)Jesu Kristi religion sänker aldrig människor; den gör aldrig män och kvinnor råa och grova. Opassande tal, felaktiga vanor, måste besegras. Gud vill, att varje person skall tala korrekt, ha sunda vanor, äga kunskap, som låter honom inta en förnämlig plats i samhället. Jag påtalar detta såsom Herren har påtalat det för mig. Låt oss gripa oss an uppgiften med, att gå i Kristi skola. rätt

(201)Sköterskors Utbildning
Upplärandet av sköterskor måste följa en organiserad plan. De lär sig ett synnerligen värdefull yrke; och de kommer att mötas av talrika frestelser i form av erbjudanden om hög lön och ställningar, som ger dem bättre möjligheter till, att tjäna pengar, om de tar hand om en viss patient. Här måste de akta sig, annars hamnar de förvisso i klistret.... rätt

(201)Var och en måste behärskas av självuppoffringens och självförnekelsens anda, som Kristus har gett exempel på för oss i Sitt liv. Vi skall vara medvetna om vår plikt, att göra vårt allra bästa. De med många och de med få talenter skall verka endräktigt, liksom ett hjul inom ett hjul. Och om alla känns vid sitt ansvar och avgivande av räkenskaper inför Gud, kommer de att göra Hans vilja, genom att spela sin roll enligt Hans direktiv. – Manuskript 162, 1897. rätt

(201)Iför Dig Kristus!
Vi saknar nödvändig enkelhet. Vi bör komma till Herren sådana vi är, ödmjuka oss inför Honom och brottas intensivt, tills vi erhåller den Helige Ande. Varför skulle vi inte göra som lärjungarna strax före Pingstdagen? De sökte Herren på allvar, och då Pingstdagen grydde, hade de hållit ”endräktigt ut i bön” {Apostlagärningarna 1:14}. Trots att motståndet från mörkrets makter var så omfattande, att förföljelse utbröt, varigenom vissa dödades, vittnade lärjungarna för Kristus, och stora skaror blev omvända.... rätt

(201)Visst tänker Ni alla ikläda Er Kristus, fast inte för att bara släppa greppet om Honom igen, utan för att låta Hans Ande prägla sinne och karaktär? När samtliga på denna institution verkligen är omvända, kommer det att lika säkert utföras ett underbart verk, som då lärjungarna på Pingstdagen mottog den Helige Andes utgjutande. Herren kommer Själv att vara med Er, för att undervisa och föra Er framåt samt vägleda. Ni kommer att uppleva Guds frälsning. Ni kan känna hopplöshet allt emellanåt. Besvärligheter kommer att uppträda, men det är Er förmån, att alltid gripa tag i hoppet, som utlovats Er i evangeliet. Vaka under bön. Tro på, att Gud kommer att hjälpa Er med, att tala ord, som muntrar upp och gläder samt stärker tron hos dem, som Ni umgås med.... rätt

(202)Inget hafsartat Arbete
Vi skall inte vänta oss Guds förblivande välsignelse, om vi tjänar Honom nyckfullt. Det är inte nödvändigt, att vi rättar oss efter världens krav på nöjen. Folk kan finna nöjen på andra platser i världen. Här behöver vi ordentliga män och kvinnor; vi behöver dem, som uppenbarar den sanna gudaktighetens enkelhet. Vi behöver män och kvinnor, som är helgjutna kristna, som inte anser sig behöva bli särskilt hedrade, i fall de har gått igenom en betydande erfarenhet. Själv må Du gå igenom en rik och levande erfarenhet här; men Herren äras inte, så länge som Du tror, att det inte spelar någon roll, om Du är dämpad till anden eller ej, eller om Du är verkligt omvänd. Om verket här skall upprätthållas, måste vi ha ibland oss sådana, som axlar ansvar i gudsfruktan. Beredelse för Guds rike är inget verk på måfå. Det går inte att koppla på och av religiositeten. – Manuskript 57, 1909. rätt

(202)Regelbunden Bibelundervisning för Sköterskor
Sköterskor bör erhålla regelbunden Bibelundervisning, så att de är i stånd till, att tala upplysande och värmande ord till de sjuka. Änglar från Gud befinner sig i rummet, där de lidande skall få behandling, och atmosfären omgivande behandlaren bör vara ren och väldoftande. Kristi dygder skall framgå av läkarnas och sköterskornas liv. Hans grundsatser skall levas ut. Då kommer de sjuka att dras till Frälsaren genom deras gärningar och ord. – Brev 59, 1905. rätt

(202)Låt oss lägga våra Bördor vid Hans Fötter
Inflytandet från hälsohemmets familj bör vara ett samlat inflytande, där varje medlem söker, att bli till en kraft för det goda på den avdelning, där han är verksam. För att uppnå detta utfall, måste först varje osund princip ryckas upp med rötterna; sedan kan de anställda hoppas på, att de skall bli felfria kristna arbetare. Det är bara när de tar till sig Guds disciplin, och dagligen formar sina liv enligt mönstret de äger hos Frälsarens jordiska liv, som de blir delaktiga i den gudomliga naturen och undflyr fördärvet, som råder i världen på grund av lustan. Så länge som vi är i denna värld, kommer vi att utsättas för prövning och granskning. Vi kommer inte bara att hållas ansvariga för utverkandet av vår egen frälsning, utan också för det goda eller dåliga inflytande, som vi utövar på andra själar. rätt

(203)Den, som är mild i anden, som är renast och mest lik ett barn, kommer att göras stark till striden. Guds Ande kommer att stärka hans inre. Den, som erkänner sin svaghet, och kämpar likt Jakob med Gud samt ropar med denne tjänare från forntiden: ”'Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig'” {Första Moseboken 32:26}, kommer att hasta åstad med färsk smörjelse från den Helige Ande. Himmelens atmosfär kommer att omge honom. Hans inverkan kommer att vara gynnsam för Kristi religion.... rätt

(203)Jag är så glad för, att vi får komma till Gud i tro och ödmjukhet, och vädja till Honom, till dess våra själar är så nära Jesus, att vi kan lägga ned våra bördor vid Hans fötter med orden: ”jag vet vem jag tror på, och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig.” {Andra Timoteusbrevet 1:12.} Herren förmår, att göra långt mer, än allt vi ber om eller tänker. {Se Efésierbrevet 3:20.} Våra kalla, trolösa hjärtan går att väckas till känslighet och liv, tills vi yttrar trons ord: ”det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son”. {Galaterbrevet 2:20.} Låt oss eftersträva Kristi fullödiga frälsning. Låt oss följa Guds Son i fotspåren, ty löftet lyder: ”Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.'” {Johannesevangeliet 8:12.} – Manuskript 63, 1908. rätt

(203)Att gå Pliktens dagliga Rond
Föreståndaren för ett hälsohem bär ett stort ansvar. Måtte hans kollegor, som deltar i ständigt, hårt arbete inom olika praktiska verksamhetsområden, utforska sina själar som med ett tänt ljus. Enigt handlande inom skilda verksamhetsgrenar måste bibehållas. De anställda skall leva ut Kristi bön, där Han förklarar: ”jag helgar mig för dem, för att de skall vara helgade i sanningen.” {Johannesevangeliet 17:19.} rätt

(203)Låt dem läsa Herrens ord, för att vinna frälsningens vishet. De rikaste skatterna står att finna, genom att leta efter dem i ordet. Somliga blir så övertygade om, att de skall söka fram dessa dolda skatter, att de säljer allt de har, för att köpa åkern och förvärva sanningens ovärderliga juveler. Det händer ofta, att de anspråkslösaste besitter den dolda skatten, vilken de förmedlar till andra. rätt

(204)När sanningarna hos Guds ord tillämpas i hjärtat och förverkligas med ödmjukhet i vardagens sysslor, stärks kristna i Herrens kraft och blir lyckliga genom Hans frid. Kristen vänlighet och uppriktig hängivenhet skall ständigt framgå av den troendes liv. Vi är inte alltid upptagna av särskilda plikter knutna till tjänandet av Gud; men vardagens enkla göromål går att utföra i Hans anda, och dylikt arbete uppskattas av alla, även av dem, som är omedvetna om läran. Vi kan låta vårt ljus stråla så klart i goda gärningar, att sanningen vi älskar blir till ande och liv för de icke troende. – Brev 140, 1906. rätt

(204)Ta efter Guds fullkomliga Sätt
Bygg för evigheten. Kristi lärdomar ligger uppslagna framför oss. Alla sysslor skall förrättas nogsamt, ordentligt och med precision, vad de än må vara. Vi skall vara ekonomiska inom varje verksamhetsfält. Byggare, samla ihop resterna. Låt ingenting förfaras. Ta efter Guds fullkomliga sätt inom allt, som skall göras, inom plantering och byggande. rätt

(204)Sköterskor och läkare, tänk på Jesus. Hur noga Han tog reda på resterna av den mat Han hade gett de fem tusen! Genom denna eftertänksamma noggrannhet vill Han lära oss ordning och sparsamhet. Det stora frälsningsverket vilade ständigt tungt på Hans själ. Medan Han undervisade och botade, ansträngde Han Sina kroppsliga och själsliga krafter till det yttersta. Ändå blev Han varse de enklaste företeelser i människornas liv och i naturen. Hans mest lärdomsfyllda undervisning handlade om Guds rike, vilket Han åskådliggjorde med föremål från naturen. Han förbisåg inte Sina anspråkslösaste tjänares behov. Hans öra uppfattade varje rop på hjälp. Han kände den lidande kvinnans beröring i folkmängden. Hans gudomliga natur, kopplad till Hans mänskliga, var så fint avstämd, att den blygsammaste beröring i tro gav gensvar. Sedan Han hade väckt Jairus' dotter ur döden, vände Han Sig till föräldrarna och påminde dem om, att hon måste få något att äta. rätt

(204)De små sakerna blir stora i enlighet med den uppmärksamhet de ges. Den enda talenten skall inte slås in i en näsduk och grävas ned i marken. Gör, vad Du kan för Mästaren. ”Den som är trogen i smått”, är ”också trogen i stort”. {Lukasevangeliet 16:10.} Mästaren har användning för varje förmåga, som vi helgar åt Honom. Ens värde avgörs av ens trohet i smått. Var och en behöver lära sig, att bygga för tid och evighet i livets små detaljer. Slutligen kommer himmelens böcker att prydas av det dyrbaraste beröm bredvid vederbörandes namn: ”i honom är ni fullkomliga”. {Kolosserbrevet 2:10, Reformations-Bibeln.} – Manuskript 63, 1899. rätt

(205)Ett heligt Ansvar
Om de, som innehar ansvarsställningar vid institutionen, är gudfruktiga och älskar Herren, inser de, att ett heligt åtagande är deras beroende på den grad av myndighet och därtill hörande inflytande, som posterna skänker dem. De har med människors sinnen att göra, de sätts i samband med alla samhällsklasser; och de bör bete sig med omsorg, ty de betraktas som företrädare för inrättningen. De bör vara vänliga och artiga, alltid visa kristen förfining till alla, som de kommer i kontakt med, både med troende och icke troende. Bröder, Ni bör vaka över själar som de, vilka måste avlägga räkenskap. Vi bör aldrig låta det falla i glömska, att Jesus – genom Sitt omätbara offer för dem – har bevisat Sin kärlek för dessa män, kvinnor och barn, och visat, vilket värde Han sätter på dem. Han har köpt dem med Sitt blod. Rik och fattig skall behandlas likadant, med oavlåtlig vänlighet. rätt

(205)Utöva ett övertygande inflytande, fäst människorna vid hjärtat på grund av kärleken till Jesus, ty de tillhör Honom. Detta är ett stort verk. Om Du, genom Dina Kristuslika ord och handlingar, gör sådana intryck, att de i deras hjärtan tänder en hunger och en törst efter rättfärdighet och sanning, är Du en Kristi medarbetare. Med Dina ord och Ditt uppträdande företräder Du Jesus. rätt

(205)De, som äger ledande inflytande på institutionen, bör vara män och kvinnor i besittning av hängivenhet och fromhet; som inte är inskränkta och själviska, utan samvetsgranna, självförnekande och självuppoffrande; som är helt inställda på Guds förhärligande. De bör vara i världen, men inte av världen. Personer med dylik karaktär håller sig på Guds körbana, och de undervisar ständigt andra genom påbud och exempel. rätt

(206)Sunda Principers Frukter
Både patienter och gäster mår gott av, att upplysas om sunda principer. På så sätt kommer personer med nyfikna sinnen att motta nyckeln till kunskap, och fiska upp dyrbara tankar för andras berikande – tankar, som kommer att medföra själars frälsning. Omständigheterna kommer att locka fram ord, avgöranden till förmån för ljuset, och många kommer att ledas i rätt riktning. Så är alltid utfallet, när det rättas principer sås i sinnen av personer, som älskar rättfärdighet, måttfullhet och nykterhet samt sanning. Ord och gärningar, som kommer sig av kärleken till och vördnaden för Gud, blir till en vida kringspridd välsignelse – en välsignelse, som tas med till livets allfarvägar. rätt

(206)Personer, som – i likhet med Hanok – vandrar i Kristi ljus, utövar självbehärskning också vid frestelse och provocering. Fastän prövade av andras vrånghet och tjurskallighet, törs de inte ge fritt spelrum åt sina impulser. Om man vandrar i ljuset, ger man prov på Guds kraft parad med människans ansträngning, varigenom andra förstår, att man blir ledd och undervisad av Gud. Man känner, att den Helige Övervakaren står vid ens sida och noterar ens ord. rätt

(206)Rent tänkande måste omhuldas som ett måste i verket med, att påverka andra. Själen måste omges av en ren, helig atmosfär, en atmosfär, som bidrar till ett vederkvickt andligt liv för alla, som andas in den. – Brev 6a, 1890. rätt

(206)Vald för Verket
Jag önskar, att uttrycka en del tankar till Dig, som bör framhållas för hälsohemmets anställda. Det, som gör dem till en kraft för det goda, är vetskapen om, att den store Hälsomissionären har valt ut dem till det här arbetet, att Han är deras Överinstruktör, och att de alltid skall erkänna Honom som sin lärare. rätt

(206)Herren har visat oss det förkastliga i, att vara beroende av jordiska organisationers styrka. Han har förklarat för oss, att uppdraget med hälsomission har tagits emot från allra högsta ort. Han vill få oss att förstå, att vi misstar oss, i fall vi tror det vara väsentligt med utbildning från läkare, som förkastar myndigheten åt Kristus, den störste Läkare, som någon gång har levt på jorden. – Brev 61, 1910. rätt

(207)Samklang ibland Anställda
Det är av yttersta vikt, att det förekommer samklang på våra institutioner. Hellre att verksamheten hankar sig fram, än inte fullt omvända anställda. Det är ohelgade, icke omvända personer, som har ödelagt Guds verk. Herren har ingen som helst användning för personer, som inte är helt hängivna Hans tjänst. – Brev 202, 1903. rätt

(207)Husmors Kvalifikationer
Sköterskorna och sköterskeeleverna bör vara underställda en husmor, som fungerar som vägledare och rådgivare för dem. Hon bör övervaka dem på ett klokt sätt. Hon behöver besitta god hälsa, inte vara självupptagen, utan hjärtlig, osjälvisk och ha solsken i blick, med förmåga, att forma sinnen, fast inte genom att vara sträng, utan genom att vara vänlig och hänsynsfull, och ändå principfast. Hon måste koppla bort sig själv i sin omsorg om andra. Hos en husmor måste enkelheten hos hjärtats tro framgå. – Manuskript 162, 1897. rätt

(207)En erfaren Kvinna
Den, som innehar posten som husmor på en institution, bör vara en kvinna med erfarenhet, som i svårigheter vet, vad som måste göras. Hon bör besitta tydliga ledaregenskaper, villigt axla bördor och dagligen söka Guds vishet. Hon bör veta, att föra sig. – Brev 30, 1887. rätt

(207)Att upphöja Guds Ord
Herren önskar, att blivande hälsohem allvarsmättat invigs åt Honom. Vår avsikt med grundandet av dessa inrättningar är, att sanningen för denna tid skall förkunnas genom dem. För att det skall bli verklighet, måste de drivas på rätt sätt. Där skall inte affärsintressen knuffa undan andliga angelägenheter. Andakt skall hållas dagligen. Gudsordet får på inga villkor nedvärderas. Gäster sökande behandling på våra sanatorier, måste få Guds ord – vilket är liktydigt med livets bröd – upphöjt över alla vardagliga, jordiska överväganden. Ett starkt religiöst inflytande skall utövas. Det måste tydligt visas, att Guds ära och Kristi upphöjelse går före allt annat. – Brev 183, 1905. rätt

(208)Sprid Tröst och Uppmuntran!
På våra hälsohem, av alla ställen i världen, behöver vi grundligt omvända läkare och kloka medarbetare – män och kvinnor, som inte tvingar sina unika uppfattningar på de sjuka, utan som framför sanningarna hos Guds ord på ett sätt, som skänker patienterna tröst och uppmuntran. För detta verk har våra hälsohem inrättats – för att korrekt stå för sanningarna hos Guds ord, och för att leda mäns och kvinnors tänkande till Kristus. rätt

(208)Låt de dagliga andakterna vara korta och undervisande till sin natur. Tala om Bibeln och dess Författare, himmelens och jordens Gud, och Sonen Kristus, Guds stora Gåva till världen. Berätta för patienterna om, hur Frälsaren kom till jorden, för att uppenbara Guds kärlek till människorna. Måla upp framför dem Hans väldiga uppoffring i, att anlända här, för att leva och dö. Kungör, att genom tro på Kristus, kan varje syndig mänskovarelse bli delaktig i den gudomliga naturen, och lära sig, att samarbeta med Gud i frälsningsverket. – Brev 112, 1909. rätt

(208)Omtanke om de Tanklösa
De, som är knutna till våra hälsohem, skall vara utbildare. De skall med behagliga ord och vänliga handlingar göra evangeliet tilltalande. I egenskap av Kristi efterföljare, bör de söka, att åstadkomma det gynnsammaste intryck från tron de bekänner, och att inspirera till ädla tankar. Somliga kommer att bli påverkade härigenom för tid och evighet. rätt

(208)När vi bistår andra, kan vi själva vinna de dyrbaraste segrar. Vi bör hänge oss med oförtröttligt nit, med uppriktig trofasthet, med självförnekelse och med tålamod åt arbetet med, att hjälpa dem, som behöver utvecklas. Vänliga, uppmuntrande ord gör underverk. Det finns många, som kommer att visa sig kunna göra framsteg, om fortgående, gladlynta ansträngningar görs för dem, utan felfinnande eller åthutningar. Ju mindre vi klandrar omgivningen, desto större blir vårt inflytande över dem för det goda. I många fall, medför ofta upprepade förmaningar sagda rakt på sak mer skada, än nytta. Sprid Kristuslik vänlighet till alla! rätt

(209)Det är en konst, att bemöta dem, som verkar vara särskilt svaga. Om vi skall kunna undervisa andra, måste vi själva först lära oss av Kristus. Vi behöver vidga våra horisonter, för att bedriva sann hälsomissionsverksamhet, och visa takt, när vi har med nästan att göra. rätt

(209)De, som har minst hjälpbehov, brukar vara de, som vi ägnar störst uppmärksamhet. Dock behöver vi uppvisa särskild klokskap, när vi bemöter dem, som ger ett strävt och tanklöst intryck. Somliga begriper sig inte på det heliga hos Guds verk. I synnerhet de minst lovande, de tanklösa och även de oföretagsamma behöver ingående uppmärksamhet under bön. Vi måste utöva takt, när vi umgås med dem, som verkar vara ovetande och säregna. Genom fortsatta försök å deras vägnar, skall vi underlätta deras användbarhet i Herrens verk. De kommer att reagera positivt på tålmodigt, ömsint, kärleksfullt intresse. rätt

(209)Det är meningen, att vi skall samverka med Herren Jesus, för att återställa de slöa och felande till tankeskärpa och renhet. Detta verk är jämbördigt med evangelietjänstens betydelse. Vi är kallade av Gud till, att ge prov på oförtröttligt, tålmodigt intresse för deras frälsning, som behöver poleras av Gud. – Brev 113, 1905. rätt

(209)Så hanteras de Oresonliga
När Du brottas med dragen, som kännetecknar dem, som saknar Bibelns religion och bara äger en bekännelse, glöm då inte bort, att Du är en kristen. Du minskar påtagligt Ditt inflytande och skadar Din egen kristna erfarenhet, när Du tappar behärskningen och ger dem minsta orsak till, att mena, att Du har behandlat dem felaktigt. Lämna inte detta intryck, om det alls är möjligt. Under denna prövotid formar vi våra karaktärer för det framtida livet som odödliga; men det är inte allt, ty under denna karaktärens gestaltning måste vi ge noga akt på, hur vi bygger, ty andra kommer att ta efter oss. rätt

(209)Kanhända vi först vid den yttersta domen blir medvetna om inflytandet från ett snällt, omtänksamt handlande gentemot de inkonsekventa, de oresonliga och de ovärdiga. Om Du behandlar dem som oskyldiga, sedan de har gjort Dig illa, och Du även gör Ditt bästa, för att visa dem vänlighet, då har Du uppträtt som en kristen. Då blir de överraskade och skamsna, de blir mer medvetna om sitt elaka handlande, än om Du hade klart och tydligt påtalat deras förkastliga gärning i form av en tillrättavisning. rätt

(210)I fall Du hade påpekat deras felaktiga handlande för dem, skulle de ha dragit åt bromsen i form av tjurighet och trots. Men när de bemöts med ömsinthet och omtanke, förnimmer de tydligare det egna handlandet, och jämför det med Ditt. Då ... vänds det hela till Din fördel; och när Du visar omsorg om deras själar, förstår de, att Du inte är en hycklare, utan att Du menar varje ord Du säger. rätt

(210)Några hastigt utslungade ord, under provokation, och som ter sig som en bagatell – precis, vad de förtjänar – hugger ofta av de band av inflytande, som borde ha bundit deras själar till Din. Själva tanken på, att de befinner sig i mörker, utsatta för Satans frestelser och förblindade av hans förhäxande makt, borde väcka Din sympati för dem, på samma sätt, som skulle väcka Ditt medlidande för en sjuk, lidande patient, vars åkomma gör honom omedveten om faran han svävar i. rätt

(210)Själar, som har kostat Guds enfödde Son livet, måste värderas enligt den enorma lösesumma, som har erlagts för dem; och rik eller fattig, svart eller vit, måste bemötas i enlighet med värdet, som Kristus har tillmätt mänskosjälen. rätt

(210)Dessa tankar är värda allvarsmättat betraktande. Varje försummelse å vår sida, all upphöjelse av jaget, alla förhastade, lidelsefulla utrop, kan föra in en själ på stigen till undergång, där han aldrig finner helgelsens smala väg, som leder till himmelriket.... Allvarliga misstag begås i bemötandet av obalanserade, sjukliga sinnen. De är inte friska. De är i behov av läkare, inte för att de skall skäras av likt en sjuk lem, utan för att de skall bli friska. Jesu sätt, att hantera sådana fall på, framgår av liknelsen om det förlorade fåret. Skulle Jesus hantera oss, såsom vi hanterar varandra, skulle inte en enda av oss bli frälst. Oh, hur många kommer att gå förlorade, eftersom de ord, som borde ha yttrats i ömsint förbarmande, förblev osagda! – Brev 20, 1892. rätt

(211)Den trögtänkte Eleven
Elever, som till en början tycks vara tröga och slöa, kan i slutänden göra större framsteg, än de, som av naturen är mera kvicktänkta. Om de studerar noggrant och systematiskt, lär de sig mycket, som andra inte snappar upp. De, som tillägnar sig flitens tålmodiga, ihärdiga vanor, uträttar mera, än de med livliga, pigga, knivskarpa hjärnor, som glömmer bort det lärda lika snabbt, som de har tagit det till sig. De tålmodiga, ehuru de är långsammare att lära sig, kommer före dem, som lär sig så snabbt, att de inte behöver studera. – Manuskript 115, 1903. rätt

(211)Undervisarens Inställning
Medan eleverna måste vara beredda på, att börja med något blygsamt och visa sig vara pålitliga, bör han [läraren] känna den största ömsinthet för dem. Han bör inte bli nedslagen av deras okunnighet, utan berömma dem för alla de goda egenskaper han ser hos dem. Genom att vänja sig vid denna inställning, vinner han en värdefull erfarenhet – en erfarenhet han behöver, för att vara praktiskt kristen. rätt

(211)I fall de studerande begår misstag, skall läraren inte mena, att de är ovärdiga ytterligare prov, som om de hade begått den oförlåtliga synden. Han bör vänligt påpeka deras fel, och de bör, i sin tur, vara tacksamma för, att de har en vän, som är så ärlig, att han upplyser dem om deras misstag och säger, hur de skall rätta till dem. Att knuffa bort de felande, eller att behandla dem kyligt, vore inte, att göra för dem, som Kristus har gjort för läraren. Vi är alla felande, och behöver varandras medlidande och omtanke samt förlåtelse. Läraren kommer inte att ha idel perfekta elever, och skall heller inte vänta sig det, utan han måste stå ut med människors svaga sidor, och försöka, att undervisa dem. – Brev 1, 1885. rätt

(212)Den här Världen är inte Himmelen
Varhelst personer med olika karaktärsegenskaper skall samsas på en institution, måste det göras allvarliga, bestämda försök, att hålla inrättningen ren, upphöjd, ädel, för att den Onde inte skall lyckas med, att fördärva den. Det finns ohelgade element att ta itu med, och om alla eftersträvar det rätta och rättfärdighet samt välsignelse för varandra, kommer de motbjudande egenskaperna att betvingas. Den här världen är inte himmelen. När vi utför våra dagliga plikter, umgås vi ej med änglar, utan med mänskliga varelser, som har lätt för att fela. – Manuskript 41, 1900. rätt

(212)Uppodla en Atmosfär av Prisande
Låt inte medhjälparna slita ut sig. Låt patienterna se sköterskor, som är gladlynta och livade, inte sköterskor, vars arbetsbelastning gör dem modfällda och nedslagna. Det stämmer illa med grundsatserna, som våra hälsohem bygger på, att sköterskorna skall tvingas till sammanbrott i arbetet. rätt

(212)Medarbetarna skall leva ut hälsoreformens principer i allt det de gör – står, går, andas, äter och klär sig. De skall omge sig med en prisets atmosfär. De skall skola rösten, så att den hålls angenäm och trevlig. Inte en enda modstulet ord skall höras. Måtte sköterskorna och läkarna vända sig mot ljuset. Måtte de öppna hjärtats fönster mot himmelen, så att själen kraftfullt bestrålas med skenet från Rättfärdighetens Sol. – Brev 116, 1903. rätt

(212)Prydlighet och Ordning
Allting, som har att göra med ett sanatorium, skall vara prydligt och ordnat. Prydlighet och ordning utövar ofta ett större inflytande, än bara ord. I badrummet bör allt vara ordnat så, att det gör ett gott intryck på inrättningens besökare. – Manuskript 57, 1909. rätt

(212)Skvaller
Det finns vissa, både män och kvinnor, som skvallrar mera, än de ber. Deras andliga klarsyn är grumlad. De är långt borta ifrån Gud. När de talar med patienterna, ger de sken av inställningen: Berätta, så för vi det vidare. rätt

(212)Biträden, som fungerar på detta vis, måste bearbetas och visas tillrätta. Och om de inte vill bättra sig, skall de avskedas. I fall de får stanna kvar på institutionen, kommer de att åstadkomma ett sådant sakernas tillstånd, att Herren skiljs från inrättningen. Det är långt bättre, att avlägsna de upproriska medarbetarna, än att stänga Herren ute från institutionen. Måtte medhjälparna, oavsett sysslor, vara försynta. Om de upprepar allt de hör och pratar om allt de ser, blir de en förbannelse för hälsohemmet. Det finns sådana, som riktigt njuter av, att prata och därmed skapa sensationer. Det här försvagar en institution, och bör inte tolereras alls. – Brev 30, 1887. rätt

(213)Fröjdas i Herren
Talförmågan är en dyrbar talang. Rikedomarna hos Kristi nåd, som Han alltid är redo, att tilldela oss, skall vi ingjuta genom hoppfulla ord. ”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er.” {Filipperbrevet 4:4.} Om vi noga överväger våra ord, så att bara idel vänlighet kommer ur våra munnar, visar vi oss göra oss redo för, att bli medlemmar av den himmelska familjen. Med ord och gärning skall vi hylla Honom, som har kallat oss ut ur mörkret och in i Sitt fantastiska ljus. Oh, vilket inflytande till det bättre vi skulle åstadkomma, om vi som ett folk skulle sätta rätt värde på talets gåva och dess inflytande på människors själar! rätt

(213)Mötena på Sabbaten, morgon- och kvällsandakterna i hemmet, gudstjänsterna förrättade i kapellet – alla måste ges kraft av Kristi Ande. Varje medlem av hälsohemmets familj bör bekänna Kristus öppet och med glädje, uttryckande fröjden och trösten samt hoppet, som står skrivna i själen. Kristus skall framhävas som den Ypperste ibland tio tusen, hos Vilken allt är ljuvligt. {Se Höga Visan 5:10, 16. Övers. anm.} Han skall belysas som Skänkaren av varje god och fulländad gåva, Den, kring vilken våra hopp om evigt liv kretsar. För att lyckas med detta, måste all trångsynthet bannlysas, och vi måste utöva Kristi kärlek. Fröjden, som vi erfar genom denna kärlek, kommer att bli till en välsignelse för andra. rätt

(213)Djupgående Uppriktighet och Fröjd
Jag har blivit ombedd, att säga följande till hälsohemmets familj: Låt Ert umgänge och alla Era kristna sammankomster utmärkas av en djupgående uppriktighet och en fröjd, som uttrycker Guds kärlek i själen. Sådana möten kommer att bli gynnsamma för alla; ty de kommer att binda hjärta till hjärta. Se till, att hålla allvarligt menade bönemöten; ty bön stärker ens kristna erfarenhet. Bekänn Kristus öppet och med mod, samt uppvisa vid alla tillfällen Kristi mildhet. rätt

(213)Herren önskar, att medarbetarfamiljen i Loma Linda skall vara ljusets kanaler. Bara vi håller hjärtat och sinnet riktade mot himmelen, och sätter värde på Hans nåds tröst i hjärtat, kommer Kristi närvaro att märkas på oss. Låt oss släppa in uppriktighet och nitiskhet i våra liv. Backa inte. Herren är vår hjälpare, vår vägledare, vår sköld, vår ytterligt stora belöning. Mota undan lättsinnet, och uppodla gladlyntheten; för den är en utsökt dygd. Vi har inte råd med, att förbise verkningarna av våra ord och vårt uppförande.... rätt

(214)Alla har vi mycket att vara tacksamma för; låt oss öppna munnen i pris och tacksägelse till Gud. Låt oss närma oss Herren Jesus mera, och kännas vid våra dagliga skyldigheter mot Honom. Han har gjort det möjligt för oss, att säkra oss ett högst lyckligt liv till och med i denna värld av synd, och håller liv i hoppet om, att ständigt vara i Hans närvaro i riket, som Han gör klart för Sitt folk. Borde inte de här tankarna frammana pris och tacksägelse från oss? – Brev 260, 1907. rätt

(214)Sabbatens Hållande
Ett äkta hälso- och sjukvårdsarbete är således oskiljaktigt förbundet med helighållandet av Guds tio bud, av vilka sabbaten särskilt nämns, därför att den är det stora minnesmärket av Guds skaparverk. Att helga den har samband med uppgiften att återställa Guds avbild i människan. Detta är Guds folks uppdrag i denna tid. Om det utförs på rätt sätt skall det medföra rika välsignelser för församlingen. – Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 266. rätt

(214)Läkaren är inte undantagen
Läkare kallas ofta till, att tjäna sjuka på Sabbaten, och då blir det omöjligt för dem, att ta sig tid till vila och andakt. Genom Sitt goda föredöme har Frälsaren visat för oss, att lindrande av lidande är riktigt på den dagen; dock bör läkare och sköterskor ej uträtta onödigt arbete. Vanliga behandlingar och operationer, som kan vänta, bör låtas vara till nästa dag. Förklara för patienterna, att även läkare behöver en vilodag. Herren säger: ”Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte”. Andra Moseboken 31:13. rätt

(214)Bara för att han är läkare, skall han inte känna sig fri till, att strunta i Herrens ord. Han bör planera arbetet, så att han kan lyda Guds krav. Han bör inte resa på Sabbaten, såvida inte verkligt lidande måste stillas. När så är fallet, vanhelgar inte läkare vilodagen genom resor; men vanliga fall bör få vänta. rätt

(215)Gud skapade världen på sex dagar och vilade på den sjunde. Han helgade och välsignade den sjunde dagen samt gjorde den till Sitt okränkbara minnesmärke. ”Israels barn skall”, tillkännager Han, ”hålla sabbaten och fira den släkte till släkte som ett evigt förbund.” Andra Moseboken 31:16. De, som gör det, och håller samtliga Guds budord, har rätt till, att åberopa löftena i Jesaja 58:11-14. Kapitlets undervisning är fullödig och glasklar. De, som avhåller sig från arbete på Sabbatsdagen, får be om gudomlig tröst och uppbyggelse. Skall vi inte tro på Gud? Skall vi inte benämna helig den dag Han benämner helig? Människor skall inte skämmas över, att erkänna det som heligt, vilket Gud erkänner som heligt. De skall inte skämmas för, att följa Guds kommando. På lydnad följer insikt om, vad som utgör verklig helgelse. rätt

(215)Må Gud inte berövas tionden och offergåvor, eller se Sin okränkbara tid vanhelgas. Människan skall inte göra, som hon vill på Guds heliga dag. Hon har sex dagar, att utföra sina världsliga sysslor på, men Gud gör anspråk på den sjunde som Sin egen. ”Då”, säger Han, ”skall du inte utföra något arbete”. Andra Moseboken 20:10. En Guds tjänare kallar det för heligt, som Gud kallar för heligt. Härigenom visar han, att han har valt Herren till sin ledare. Sabbaten instiftades i Eden, då morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje. {Se Job 38:7.} Gud har lämnat den i vår omvårdnad. Låt oss hålla den ren och helig. – Manuskript 162, 1897. rätt

(215)Därmed äventyras Själen
De, som måste arbeta på Sabbaten, oavsett orsak, svävar alltid i fara; de är medvetna om sin förlust, och efter att till en början ha utfört nödvändiga insatser, gör de det till en vana, att uträtta sådant på Sabbaten, som inte är nödvändigt. Förnimmelsen av dess helighet går förlorad, och det okränkbara budet sätts ur spel. Särskilda ansträngningar borde göras, för att åstadkomma en reform, vad gäller vilodagens iakttagande. De anställda på hälsohemmet behandlar inte alltid sig själva, som det är deras förmån och skyldighet, att göra. Ofta är de så slutkörda, att de blir förvekligade. Så skall det inte vara. Själen är rik på nåd endast, när de förblir i Guds närvaro.... rätt

(216)I fall arbetsbelastningen får driva oss bort från daglig, ingående andakt, kommer vi att begå allvarliga misstag; vi kommer att bli andligt fattiga, ty Herren är inte med oss. Vi har låst dörren, så att Han inte finner tillträde till våra själar. Men om vi ber, även mitt under arbetet, är Frälsarens öra öppet för våra vädjanden.... Gud tar hand om Dig, där Du är skyldig att vara. Men se till, att så ofta som möjligt uppsöka den plats, där det finns ett böneställe. {Jämför Apostlagärningarna 16:13. Övers. anm.} – Counsels on Health, sidorna 422-424. rätt

(216)Arbete på Vilodagen
Läkare behöver uppamma en anda av självförnekelse och självuppoffring. De kanske måste ägna Sabbatens heliga timmar åt, att lindra mänskligt lidande. Men avgiften för dylikt arbete bör stoppas i Herrens kassakista, att användas för de värdiga fattiga, som behöver en skicklig läkare, men inte har pengar att betala med. – Health, Philanthropic, and Medical Missionary Work, sidan 42. rätt

(216)Tiondet
Personerna, som är knutna till Guds utsedda inrättningar, bör vara noga med, att erkänna Honom i allt, vad de gör. De har Honom att tacka för sitt intellekt och alla sina förmågor, och det skall de också erkänna. Liksom Abraham, skall de troget betala tionde av allt de äger och tar emot. En trofast tiondedel till Herren. Att hålla undan denna, är att råna Gud. Var och en bör fritt, villigt, glatt föra tiondemedel och offergåvor till Herrens förrådshus. Härigenom får vederbörande en välsignelse. Det är aldrig tryggt, att hålla undan Guds egen andel från Honom. – Manuskript 162, 1897. rätt

(216)Rätta Platsen för världsliga Återfall
Sanatoriet är ett ställe, där det är ack så lätt, att glida bort ifrån Gud, att släppa loss jaget, och härigenom skilja själen från Kristus och de heliga änglarna. rätt

(216)Vare sig läkare eller medhjälpare bör försöka, att utföra sitt arbete, utan att ägna tid åt bön. –Health, Philanthropic, and Medical Missionary Work, sidan 16. rätt

(217)Harmoniskt Bygge
Ingen av oss har råd med, att synda. Synden kostar på. Synden gör en blind för det onda däri, och de blinda utövarna av synd blir till orättfärdighetens redskap genom sina okloka handlingar och sprider därmed Satans sädeskorn.... rätt

(217)Akta Dig för syndiga vanor. Håll tand för tunga. Håll utkik efter tillfällen till, att göra gott och välsigna andra, varvid Du ständigt håller blicken riktad på Jesus, och härigenom växer till i nåd och i vetande om sanningen. Om Du eftersträvar den högre nivåns liv, måste Du nu leva den högre nivåns liv i den lägre nivåns liv på den här jorden. Vi verkar för tid och för evighet. Ett välbyggt leverne formas, genom att leva enligt planen med addition, varvid man fogar dygd till dygd genom goda gärningar, tro, tålamod, återhållsamhet, välvillighet, mod, självförnekelse. Vi är Guds medarbetare, vi är en Guds byggnad. {Se Första Korintierbrevet 3:9. Övers. anm.} När Du lär Dig av Kristus, blir Du inte ett virrvarr av motstridiga känslor och inkonsekvens – i dag nykter och from, i morgon slarvig och lättsinnig. rätt

(217)Kristus har ställt varje resurs till förfogande, för att Hans nåd skall göra Ditt sinnelag harmoniskt. Bygg då upp det harmoniskt. Låt byggnaden skjuta upp en sten åt gången. Fånga upp strålarna från Jesu gudomliga ljus, och låt dem skina på stigen åt andra, som befinner sig i mörker. Hela Guds universum betraktar oss med intensivt intresse. – Brev 6a, 1890. rätt

(217)Förvandlas till Likhet med det Gudomliga
Till de unga män och unga kvinnor, som utbildas till sköterskor och läkare, skulle jag vilja säga: Håll Er nära Jesus. Genom att se på Honom, förvandlas Ni till Hans avbilder.... Kanhända Ni äger en teoretisk kunskap om sanningen, men den frälser Er inte. Ni måste av erfarenhet känna till, hur syndig synden är och hur mycket Ni behöver Jesus som personlig Frälsare. Blott härigenom kan Ni bli Guds söner och döttrar. Er enda förtjänst är Ert stora behov. rätt

(217)De, som väljs ut till, att gå sköterskekursen på hälsohemmet, bör väljas ut med eftertanke. Unga flickor med ytliga karaktärsdrag bör inte uppmuntras till, att börja i detta arbete. Många av de unga män, som säger sig gärna vilja bli utbildade till läkare, saknar de karaktärsdrag, som låter dem stå emot de frestelser, som är så vanliga inom läkaryrket. Bara de bör väljas ut, som ger löfte om, att bli skickade till det stora och heliga arbetet med, att ingjuta principerna hos sann hälsoreform. rätt

(218)Blygsamt Uppförande
De unga damer, som är knutna till våra institutioner, bör noga ge akt på sig själva. De bör vara reserverade i ord och handling. De bör aldrig visa den minsta familjaritet, när de talar med gifta män. Till mina systrar, som har med våra sanatorier att göra, skulle jag vilja säga: På med vapenrustningen! När Ni talar med män, var vänliga och artiga, men släpp dem aldrig in på livet. Observanta blickar följer Er, de iakttar Ert uppträdande, och av den bedömer de, huruvida Ni verkligen är Guds barn. Var blygsamma. Avhåll Er från varje antydan till ondo. Ha hela tiden på himmelens rustning, eller kapa eljest för Kristi skull banden till hälsohemmet. Det är där, som stackars, förlista själar skall finna en tryggad hamn. De tjänstgörande där skall vaka över sig själva. Aldrig bör de, genom ord eller handling, ge minsta orsak åt onda personer, att tala illa om sanningen. rätt

(218)Inte av denna Värld
I den här världen finns det bara två riken, Kristi rike och Satans. Till det ena av dessa riken måste var och en av oss höra. I Sin underbara bön för Sina lärjungar sade Kristus: ”Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen. Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt dem till världen.” {Johannesevangeliet 17:15-18.} rätt

(218)Det är ej Guds vilja, att vi skall isolera oss från världen. Men medan vi är i världen, bör vi helga oss till Gud. Vi skall inte ta efter världen. Vi skall vara i världen som ett korrigerande inflytande, som ett salt, vilket behåller sin sälta. Mitt ibland ett oheligt, orent, avgudadyrkande släkte skall vi vara rena och heliga, vi skall visa, att Kristi nåd har kraft till, att hos människan återställa Guds bild. Vi skall utöva ett frälsande inflytande på världen. rätt

(218)”... detta är den seger som har besegrat världen: vår tro.” {Första Johannesbrevet 5:4.} Världen har blivit ett syndens spetälskehus, en härva av fördärv. Den känner inte Guds barn, eftersom den inte känner Honom. Vi skall inte följa dess vägar och vanor. Vi måste fortgående stå emot dess slappa principer. Kristus yttrade till Sina anhängare: ”Låt... ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er Fader i himlen.” {Matteusevangeliet 5:16.} Det är läkares och sköterskors plikt, att skina som ljus ibland världens fördärvliga inflytande. De skall värna principer, som världen inte kan skada.... rätt

(219)Nådens välsignelse ges till människor, för att det himmelska universum och den fallna världen skall kunna se, som aldrig annars, fullkomligheten hos Kristi karaktär. Den Store Läkaren kom till vår värld, för att visa män och kvinnor, att de tack vare Hans nåd kan leva på så vis, att de på Guds stora dag får höra det dyrbara vittnesbördet ”i honom är ni fullkomliga”. {Kolosserbrevet 2:10, Reformations-Bibeln.} – Manuskript 24, 1900. rätt

(220)För vidare Studium
Institutioners framgångsrika Arbete:
Counsels on Health, sidorna 255-320 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 586, 587).
Sanatorieanställdas höga Kall: Counsels on Health, sidorna 250-254 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 68-71).
Sanatorieanställdas Plikter och Förmåner: Counsels on Health, sidorna 398-411, 420-424.
Anställdas Trofasthet: Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 554-564.
Kristet Inflytande: Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 565-570.
Anställdas moraliska och intellektuella Halt: Counsels on Health, sidorna 257-260 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 454-459).
Anställda skall vara Hälsoreformatorer: Counsels on Health, sidan 261.
Valet av Kollegor: Counsels on Health, sidorna 414-419 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 587-591).
Delat Ansvar: Counsels on Health, sidorna 338, 339; Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 231-235.
Principfasthet: Counsels on Health, sidorna 287, 288 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 576, 577).
Gladlynthet: Counsels on Health, sidorna 406, 407 (Hälsa för Hela Människan, sidorna 222-224).
Klander och Felfinnande: Counsels on Health, sidorna 296, 297.
Lättsinnighet och Klander: Counsels on Health, sidorna 412, 413.
Samvetsgrann Uppmärksamhet på små Saker: Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidan 572.
Sabbatens Iakttagande på Hälsohemmen: Counsels on Health, sidorna 234-239 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 104-109); Counsels on Health, sidan 422.
Överläkaren: Counsels on Health, sidorna 337-339.
Kaplanen: Counsels on Health, sidan 289 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 546, 547). rätt

nästa kapitel