I Hälsans Tjänst kapitel 12. Från sida 221ren sida tillbaka

Sjukdoms Förebyggande och Botande med naturliga Medel

(221)Sjukdoms Förebyggande
Skillnaden mellan förebyggande och botande har inte gjorts tillräckligt väsentlig. Lär människorna, att det är bättre att man vet, hur man håller sig frisk, än hur man botar sjukdom. Våra läkare bör vara kloka undervisare, som varnar mot varje själveftergift; som visar, att avhållsamhet från det av Gud förbjudna är det enda sättet, att förebygga kroppens och sinnets nedgång på. – Manuskript 99, 1902. rätt

(221)Tidig Undervisning om Fysiologi
Människans Skapare har ordnat våra kroppars levande maskineri. Varje funktion är förunderligt och klokt inrättad. Och Gud har utfäst ett löfte om, att Han skall hålla det mänskliga maskineriet i hälsosamt skick, om ägaren bara vill lyda Hans lagar och samverkar med Honom. Varje lag, som styr det mänskliga maskineriet, skall betraktas som lika gudomlig till ursprung, natur och betydelse, som Guds ord. Varje slarvig, nonchalant handling, all misskötsel av Herrens fantastiska mekanism, genom överträdelse av Hans noggrant angivna lagar för den mänskliga byggnaden, utgör en överträdelse av Guds lag. Vi kan se och beundra Guds verk i naturens värld, men den mänskliga organismen är det skönaste. rätt

(221)I takt med växande förstånd, bör barnet läras om sin kropp. Här har Herren iordningställt en kopia av Sig Själv; ty människan gjordes till Guds avbild. Det är Satans bestämda föresats, att förstöra Guds moraliska avbild i människan. Han vill förvandla hennes intelligens – människans största, förnämsta gåva – till ett ödeläggande redskap, varigenom hon besudlar allt hon berör med synd. – Manuskript 3, 1897. rätt

(221)Undervisa de Sjuka
En läkares första åtgärder bör vara, att undervisa de sjuka och de lidande om det de kan göra, för att förhindra sjukdom. Det bästa vi kan göra, är att försöka att upplysa alla, som vi kommer i beröring med, angående deras klokaste åtgärder, för att förhindra sjukdom och lidande samt en nedbruten kropp och en för tidig död. Men sådana, som skyr fysisk och psykisk ansträngning, skriver gärna ut recept. Därmed läggs grunden i mänskokroppen för ett betydligt större elände, än det, som de säger sig ha lindrat. rätt

(222)Den läkare, som besitter det moraliska modet, att riskera sitt rykte, genom att skingra dimmorna med klara fakta, varvid han visar sjukdomens art och hur den går att förebygga samt det farliga i, att tillgripa apoteksmedel, måste simma mot strömmen. Dock främjar han hälsa och välstånd.... Under förutsättning, att han är reformator, kommer han att ta bladet ifrån munnen, när det gäller olämplig aptit och fördärvande själveftergift på dessa områden: Kläder, mat och dryck, för mycket arbete på kort tid, vilket har ett menligt inflytande på temperamentet, liksom på kroppens och sinnets krafter.... rätt

(222)Om sunda vanor följs med förståndet och förmågan, avlägsnas orsaken till sjukdom, och då behövs det inga starka apoteksvaror. Många fortsätter med sina onaturliga eftergifter, vilket borgar för sämsta tänkbara tillstånd. rätt

(222)Stimulantia och Narkotika
Sjukdomar av alla de slag och sorter har åsamkats människor genom bruket av te och kaffe samt narkotika, opium och tobak. Dessa skadliga njutningar måste ges upp, inte bara en, utan samtliga; ty alla är farliga, de föröder kropp, sinne och moral, och bör undvikas ur hälsosynpunkt. Det spridda bruket av köttet från döda djur har haft en försämrande verkan på folks moral, liksom på deras fysiska tillstånd. rätt

(222)Om orsaken till dålig hälsa skulle spåras till sitt ursprung, skulle den oundvikliga följden av köttätande avslöjas. Frånvaron av kötträtter, ersatta av trevligt gjorda, hälsosamma rätter som ersättning, skulle bereda väg till återvunnen hälsa för många sjuklingar, utan att apoteksvaror skulle tillgripas. Men om läkaren uppmuntrar sina anfäktade patienter till köttkost, då gör han bruket av apoteksvaror till ett måste.... rätt

(223)Vanligen bryter apoteksvaror ned och förstör livskraften, och då försvagas naturens läkande kraft så mycket, att sjuklingen dör, inte för att det har varit ofrånkomligt, utan för att naturen har utsatts för övervåld. Om naturens krafter inte hade störts, skulle de ha satts in till det yttersta, för att rädda liv och hälsa. Naturen önskar icke det slags hjälp, som många säger sig ha gett. Befria naturen från dess bördor, som det senaste medicinska modet föreskriver, så kommer naturen i många fall att rätta till det hela. Användningen av apoteksvaror varken gynnar eller är naturlig för livets och hälsans lagar. Medicinbruk utsätter naturen för tvenne bördor, i stället för en. Den måste betvinga två vanskligheter, i stället för en. rätt

(223)Nu är det stort behov även ibland läkare, som skall gå i bräschen för behandlingen av sjukdom, att de anstränger sig mera helhjärtat för egen del, och att de osjälviskt undervisar dem, som vänder sig till dem i deras egenskap av skickliga doktorer, för att de skall utröna orsaken till deras obehag. Läkarna bör uppmärksamma patienterna särskilt på de av Gud stiftade lagar, som ej går att överträda ostraffat. De ordar mycket om sjukdomars förlopp, men talar litet om de lagar, som måste följas hängivet och med förståndet, för att sjukdom skall hindras. rätt

(223)Läkarens Exempel och Inflytande som Utbildare
I fall läkarens kostvanor har varit oriktiga, om han inte har begränsat aptiten till en enkel, hälsosam kost, varvid han till stor del har undvikit förtärandet av döda djurs kött, ... kommer han snart nog, att överföra på patienterna en smak för och aptit på sådant, som han själv älskar, än att bibringa dem hälsoreformens sunda grundregler. Han kommer att råda sina sjuklingar till, att följa en köttdiet, vilken är det allra värsta kosthåll, som de kan lägga sig till med. Den stimulerar, men skänker inte kraft. rätt

(223)Naturen behöver viss assistans, för att ställa saker och ting tillrätta. Denna hjälp kan hittas i de enklaste botemedel, främst i form av användningen av de av naturen själv tillhandahållna medlen – ren luft, och i den dyrbara insikten om, hur man bör andas; rent vatten, med kunskap om dess användning; gott om solsken, om möjligt, i varje rum i bostaden, och med förståndsgrundad insikt om de fördelar, som följer av dess bruk. Alla dessa medel verkar kraftfullt, och en patient med kunskap om hälsosam kost och klädsel, kan leva skönt och fridfullt vid god vigör, utan att tvingas till, att inmundiga apoteksvaror, vilka förlamar naturen, i stället för att bistå den. Om de sjuka och lidande bara följer hälsoreformens principer enligt bästa förstånd och förmåga, då kommer de i nio fall av tio att tillfriskna från sina åkommor. rätt

(224)Lydnad för Naturens Lagar
De svaga och lidande måste undervisas rad för rad, påbud efter påbud, litet grand här och litet grand där, till dess de beaktar och lever efter den lag, som Gud har stiftat för mänskokroppens funktion. De, som överträder insikt och ljus, och litar på en läkares förmåga, att skriva ut apoteksvaror, förlorar till slut greppet om livet. Ju blygsammare bruk av apoteksvaror, desto snarare återvinns hälsan. I stället för att bispringa naturen, förlamar apoteksvaror ständigt dess ansträngningar.... rätt

(224)De tänker inte på sina gamla mat- och dryckesvanor, de tar ingen notis om sina felaktiga vanor, som under årens lopp har lagt grunden för sjukdom. Samvetsgranna läkare bör stå redo, att upplysa de okunniga, och bör på ett klokt sätt ge sina råd, varvid de förbjuder sådant i kosthållet, som de vet är förkastligt. rätt

(224)Läkarna bör tala klarspråk om det, som de uppfattar som nedbrytande för hälsans lagar, och överlåta åt de lidande, att samvetsgrant vidta de åtgärder de kan för egen del, och härigenom försätta sig i ett fördelaktigt läge gentemot lagarna för liv och hälsa. När de utifrån ett upplyst samvete gör sitt allra bästa de vet, för att bevara hälsan, då kan de i tro blicka upp till den Store Läkaren, som helar både kropp och själ. rätt

(224)Vi är hälsoreformatorer. Läkare bör äga visdom och erfarenhet, samt i allt vara hälsoreformatorer. Då kommer de fortlöpande att kunna lära sina patienter, att genom föreskrift och exempel avstå från apoteksvaror. De är nämligen väl medvetna om, att bruket av apoteksvaror för tillfället kan ge gott utfall, men samtidigt belastar organismen med sådant, som i det långa loppet orsakar stor olägenhet. Denna kanske de inte blir fria ifrån under hela sitt liv. Naturen måste ges ett tillfälle, att utföra sitt verk. Hinder måste tas bort och möjlighet ges naturen till, att tillämpa sina botande krafter. Detta kommer naturen förvisso att också göra, om den slipper varje slags misshandel och ges en riktig chans. rätt

(225)Förtroende för Naturens Botemedel skall uppammas
De sjuka bör läras, att hysa förtroende för naturens storslagna välsignelser, som Gud har tillhandahållit; och de verksammaste medlen mot sjukdom är rent, mjukt vatten, det välsignade, gudagivna solskenet, som strömmar in i sjuklingars salar, mesta möjliga utomhusvistelse, med hälsobringande motion, inmundigandet av mat och dryck, som tillreds på hälsosammaste vis.... rätt

(225)I vår värld finns det många, många, som lider av tobaksförgiftning.... Såvida inte han är nybörjare, kan läkaren spåra verkningarna till deras verkliga orsak, men kan ej förbjuda dess bruk, eftersom han själv slavar under det. Somliga råder litet försynt tobaksanvändarna, att inta mindre av denna drog; men de säger inte till dem: Den här vanan tar livet av Dig. De ordinerar apoteksvaror, för att bota en åkomma, vilken beror på eftergivenhet inför en onaturlig aptit, och så åstadkoms två onda saker, i stället för att en undanröjs. rätt

(225)Tusentals behöver upplysas på ett tålmodigt, vänligt, ömsint, men bestämt sätt om, att nio tiondelar av deras besvär beror på deras eget handlande.... rätt

(225)Själveftergivenhet är en Orsak till Sjukdom
Somliga saknar det moraliska modet till, att vandra i gudsfruktan. Det förekommer även ibland dem, som känner till lagarna för liv och hälsa, en pågående, självisk eftergivenhet för det, som ödelägger själ och kropp. Överdrivet ätande och för många olika sorters mat förekommer under samma måltid. Vid matlagningen blandas på ett ohälsosamt sådant, som ligger och jäser i magen och orsakar stort obehag. Och ändå fortsätter man med njutandet, vilket lägger grunden till talrika besvär. Om vederbörande ägde självbehärskning, och förmådde sig själva till, att endast äta det, som den misshandlade magen kan tillgodogöra sig, skulle de spara stora pengar på läkarbesök och undvika omfattande lidande.... rätt

(226)Det är läkarens uppgift, att undervisa dem, som är okunniga härvidlag. Det borde hållas kurser, för att utbilda sköterskor och göra dem uppmärksamma på denna fara och få dem att inse vikten av, att skickligt laga den mat, som skall ersätta en köttkost. Den här sortens utbildning betalar sig i slutändan. Klokhet bör användas, så att kött inte genast tas bort för dem, som är vana vid denna mat. I stället bör de läras, att inse vikten av bruket av hälsobringande mat. – Manuskript 22, 1887. rätt

(226)Lagen om Tro och Gärningar
Guds nåd leder alltid till reform. Varje människa går i en skola, där hon skall lära sig, att ge upp skadliga handlingar, och att vinna kunnande om, vad hon kan göra för sitt eget bästa. De, som struntar i det, som inte vidtar åtgärder, för att säkra ren luft att andas och rent vatten att dricka, blir inte annat, än sjuka. Deras organismer sätts igen och skadas. rätt

(226)Sådana personer är oaktsamma, likgiltiga, förmätna och förstör sig själva. Kunskapen strös längs deras vandrings väg, men de vägrar, att samla ljusstrålarna. I stället säger de, att de litar på Gud. Men tänker Gud göra det, som Han har överlåtit åt dem att göra? Ämnar Han avhjälpa deras försumlighet? Kommer Han att överse deras självvalda ovetande, och uträtta storverk för dem, genom att återställa själ, kropp och ande, samtidigt som de struntar i de enklaste verktyg, vars användning skulle göra dem friska? Kan de vänta sig ett Herrens återställande under, när de dag för dag ge efter för aptiten? Så här verkar inte Herren. Med sitt handlande gör de Herren till sin avbild. Tro och gärningar följs åt.... rätt

(226)Måtte alla skärskåda sig själva, för att utröna, om de inte omhuldar sådant, som obönhörligen skadar dem, i stället för att de skulle öppna hjärteporten, för att släppa in Jesus, Rättfärdighetens Sol. Sedan klagar de på, att Guds Ande uteblir. Måtte dessa leta upp sina avgudar, och driva ut dem. Måtte de sluta med varje ohälsoenlig njutning till mat och dryck. Måtte de länka sina dagliga vanor till naturens lagar. Genom att göra, lika väl som att tro, kommer de att bygga en atmosfär kring själen, som blir en doft från liv till liv. – Manuskript 86, 1897. rätt

(227)Bekriga Sjukdom med enkla Metoder
Vårt folk bör lägga sig till med kunskap om sjukdomars behandling utan hjälp från giftiga apoteksvaror. Många borde eftersträva den utbildning, som gör det möjligt för dem, att bekriga sjukdomar i deras växlande former med de enklaste metoder. Tusentals har lagts i graven på grund av bruket av giftiga apoteksvaror, som annars kunde ha gjorts åter friska med enkla behandlingssätt. Vattenbehandlingar, som ges med eftertanke och skicklighet, kan utgöra räddningen för många liv. rätt

(227)Ingående studium skall förenas med ingående behandlingar. Trons bön skall sändas upp från sidan om sjuksängen. Lär de sjuka, att själva åberopa Guds löften. ”Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser.” {Hebréerbrevet 11:1.} Kristus Jesus, människornas Frälsare, skall ges större plats under våra ansträngningar och vid våra rådslag. – Manuskript 15, 1911. rätt

(227)Renlighetens Grundregler
Vår sanatorieverksamhet skall bedrivas enligt renlighetens regler. Ljuset från Gud om ämnet sjukdom och dess orsaker bör ges mycken uppmärksamhet; ty det är felaktiga vanor genom eftergivenhet för aptiten och försummelse av kroppens skötsel, som märks i människors besvär. Renlighetsvanor, noggrannhet i valet av födoämnen, skall iakttas. rätt

(227)Det är inte det klokaste, att säga till patienter, att kötträtter aldrig skall ätas; men förnuftet och samvetet skall väckas beträffande självbevarelse och undvikande av all förvrängd aptit. De kan visst lära sig, att gilla ett kosthåll, som är hälsosamt och måttfullt och som består av frukt, säd och grönsaker. rätt

(227)Medicinering med Apoteksvaror
Medicinering med apoteksvaror bör överges. Vad det här beträffar, måste läkarens samvete alltid vara ömsint och sanningsenligt samt rent. Fallenheten för giftiga apoteksvarors bruk, som dödar, om de inte botar, måste vakas över. Sakernas förhållande har beskrivits för mig, vad gäller användningen av apoteksdroger. Många har behandlats med apoteksmedicin, varpå de har avlidit. Genom att använda sig av apoteksmedicinering, har våra läkare förlorat många patienter, som inte hade behövt dö, om apoteksvarorna hade portförbjudits i sjukrummet. rätt

(228)Patienterna skulle ha hämtat sig från sin höga feber, ej dött, om läkarna i allt hade slutat deras medicinbehandling, och i stället tänkt till och med klokhet och envishet använt Herrens egna botemedel, nämligen mycket frisk luft och vatten. Den tanklösa användningen av dessa medel, som borde slängas, har avgjort utgången för sjukdomar. rätt

(228)Experiment med apoteksvaror kostar mycket. Ofta blir följden förlamning av hjärnan och tungan, varefter offren dör en onaturlig död, när de skulle ha varit i livet i dag, om de hade blivit behandlade uthålligt, med oförtröttlig, oupphörlig nogsamhet, brukande varmt och kallt vatten, varma omslag, inpackningar och droppande lakan. rätt

(228)Inget bör föras in i mänskokroppen, som lämnar efter sig skadliga verkningar. Och att i praktiken omsätta ljuset härvidlag, att ge hygieniska behandlingar, är skälet jag har fått för upprättandet av hälsohem på olika orter. rätt

(228)Det har plågat mig, då många elever har uppmuntrats till, att skriva in sig på skolor, där de skulle erhålla en utbildning i användningen av apoteksvaror. Ljuset jag har fått om saken med apoteksvaror, skiljer sig i allt från bruket därav på dessa skolor, eller vid hälsohemmen. Vi måste inhämta fakta om dessa ting. rätt

(228)Mediciners krångliga namn används i döljande syfte, så att ingen skall kunna veta, vad de får, med mindre de slår upp en ordbok.... rätt

(228)Patienterna skall ges god, hälsoriktig mat; fullständig avhållsamhet från alla berusande drycker skall gälla; apoteksvaror skall lämnas därhän, och naturens botemedel tas i bruk. Patienterna får ej ges alkohol, te, kaffe, eller apoteksvaror; ty dessa lämnar alltid skadliga spår efter sig. Genom att lyda dessa regler, går det att återställa hälsan åt många, som läkarna har gett upp hoppet för. rätt

(228)I det här arbetet kan det mänskliga och det gudomliga samverka i räddandet av liv, varvid Gud tilldelar Sin välsignelse. Många lidande, som inte tillhör vår tro, skall komma till våra institutioner för vård. De, vars hälsa har ödelagts genom syndfull njutning, och som har behandlats av läkarna, tills de utskrivna apoteksvarorna inte längre biter, kommer att infinna sig; och de kommer att bli hjälpta. rätt

(229)Herren kommer att välsigna inrättningar, vars verksamhet bedrivs enligt Hans planer. Han kommer att samarbeta med varje läkare, som troget och samvetsgrant engagerar sig i detta verk. Han kommer att gå in på sjuksalarna. Han kommer att ge sköterskorna klokhet. – Manuskript 162, 1897. rätt

(229)Dödens Fröer
När Du fullt ut förstår fysiologin, kommer Dina räkningar för apoteksvaror att krympa högst avsevärt, och till sist kommer Du att upphöra med, att alls dela ut apoteksvaror. En läkare, som är beroende av apoteksmedicin på sin mottagning, visar sig inte förstå mänskokroppens ömtåliga maskineri. Han för in i systemet en säd, som aldrig förlorar sina ödeläggande egenskaper, så länge som patienten är i livet. Detta säger jag till Dig, eftersom jag inte törs tiga om det. Kristus betalade för dyrt för människans återlösning, för att hennes kropp skulle behandlas så skoningslöst, som har skett med apoteksmedicin. rätt

(229)För åratal sedan visade Herren mig, att inrättningar borde grundas för medicinfri behandling av de sjuka. Människan är Guds egendom, och ödeläggelsen åstadkommen hos den levande maskinen, lidandet orsakat av såendet av dödens fröer i det mänskliga systemet, är en oförskämdhet mot Gud. – Brev 73, 1896. rätt

(229)Tusentals skulle kunna bli friska igen
Tusentals, som är dåliga, skulle kunna återvinna sin hälsa, om de, i stället för att gå till apoteket för sitt livselixir, skulle slänga alla apoteksvaror och leva enkelt, utan att använda te, kaffe, sprit, eller kryddor, vilka irriterar magen och gör den svag, oförmögen till, att smälta ens enkel föda, utan konstlad stimulans. Herren är villig till, att låta Sitt ljus skina i klara, tydliga strålar på alla, som är svaga och klena. rätt

(229)Grönsaker, frukt och spannmål bör utgöra vårt kosthåll. Inte ett uns kött skulle sväljas. Förtäringen av kött av onaturlig. Det är meningen, att vi skall återgå till Guds ursprungliga avsikt med människans danande. – Manuskript 115, 1903. rätt

(230)Vad vi kan göra för oss själva
När det gäller, vad vi kan göra för oss själva: Detta är en sak, som kräver ingående, eftertänksam betraktelse. Jag måste bli medveten om mig själv. Jag måste ständigt komma underfund om, hur jag skall ta hand om denna byggnad, kroppen Gud har gett mig, så att jag kan bevara den vid allra bästa hälsa. Jag måste äta det, som bidrar till min kropps bästa, och jag måste noggrant se till, att kläderna är sådana, att blodet flödar fritt. Jag får ej förneka mig motion och frisk luft. Jag måste få allt det solsken jag alls kan få. Jag måste vinna visdom, för att troget värna min kropp. rätt

(230)Jag skulle göra något väldigt oklokt, om jag trädde in i ett kallt rum under svettning; jag skulle visa mig vara en oförståndig förvaltare, genom att tillåta mig att sitta i drag och härigenom riskera att bli förkyld. Jag skulle vara dum, om jag skulle sitta med kalla fötter och därmed driva undan blodet från lemmarna till hjärnan, eller de inre organen. Jag bör alltid skydda fötterna vid fuktigt väder. Jag bör äta regelbundet av den hälsosammaste mat, vilken alstrar det bästa blod, och jag bör inte arbeta omåttligt mycket, om det står i min makt, att undvika detta. Och när jag överträder de lagar, som Gud har stiftat i mitt väsen, skall jag ångra och bättra mig, samt försätta mig i det bästa skick med hjälp av de doktorer, som Gud har anställt – ren luft, rent vatten och det helande, dyra solskenet. rätt

(230)Förmätenhet och Slöhet
Om vi försummar, att göra det, som ligger inom räckhåll för praktiskt taget varenda familj, och ber Herren om smärtlindring, när vi är för slöa till, att använda botemedlen Han har gett oss, är vi förmätna. Herren förväntar Sig, att vi skall arbeta för vår mat. Det är inte Hans mening, att vi skall hösta skörden, med mindre vi plogar åkern, besår den, och låter säden slå rot. Sedan sänder Gud regn och solsken samt skyar, för att växtligheten skall spira. Gud verkar och människan samarbetar med Gud. Därpå följer sådd och skörd. Gud har gjort, att örter har skjutit upp ur mullen för mänsklig användning, och om vi lär oss dessa rötters och örters funktion, och brukar dem rätt, skulle vi inte behöva ränna till doktorn lika ofta, och folk skulle vara betydligt friskare, än de är för närvarande. – Brev 35, 1890. rätt

(231)Instruktion till Missionärer
De, som vill bli missionärer, skall instrueras av dugliga läkare, som lär dem, hur de skall vårda de sjuka, utan att använda apoteksmediciner. Sådana lärdomar kommer att vara av det högsta värde för dem, som far åstad, för att arbeta i utlandet. Och de enkla botemedel, som används, kommer att rädda många liv. – Manuskript 83, 1908. rätt

(231)Solljus, frisk luft och rätt temperatur
För att ge patienten de mest gynnsamma förutsättningarna för tillfrisknande, borde sjukrummet vara stort, ljust och trivsamt, och ha goda möjligheter för ordentlig vädring. Det rum i huset som uppfyller dessa krav bäst borde väljas som sjukrum. Många hus saknar god ventilation, och att ordna med det kan vara svårt, men man borde göra allt man kan för att frisk luft skall kunna strömma genom sjukrummet natt och dag. rätt

(231)Så långt det är möjligt borde man hålla en jämn temperatur i sjukrummet. Använd termometer. De som sköter om de sjuka berövas ofta sin sömn, eller blir väckta på natten för att se till patienten. De blir därigenom lätt frusna och har svårt att bedöma vad som är en hälsosam temperatur. – Hälsa för Hela Människan, sidan 186. rätt

(231)Naturens stora Medicinskåp
Vid försöken, att återföra de sjuka till hälsa, skall det sköna i Herrens skapelse nyttjas. Att se blommorna, plocka den mogna frukten från träden, höra fåglarnas glada sång, har en särskilt livande verkan på nervsystemet. Av utomhusvistelser får män, kvinnor och barn en önskan om, att bli rena och fria från svek. Tack vare inverkan från de uppfriskande, livande, livgivande egenskaperna hos naturens stora medicinskåp, stärks kroppens funktioner, väcks intellektet, snabbas föreställningsförmågan upp, livas andarna. Därmed görs sinnet redo, att uppskatta och förstå det sköna hos Guds ord. rätt

(232)Varför skulle inte unga män och kvinnor, som söker att uppnå kunnande om de sjukas vård, ges fördelarna av naturens underbara resurser? ... rätt

(232)Om Gud står mig bi, skall jag göra mitt yttersta, för att visa på den livgivande kraften hos solsken och frisk luft. Hur mycket bättre är det ej för de sjuka, att vistas utomhus i friska luften, än mellan fyra väggar, ehuru dessa väggar må vara prydda med många tavlor! – Brev 71, 1902. rätt

(232)Helande Kraft i Vistelser utomhus
Ett hälsohems omgivningar bör vara så tilltalande som möjligt. Livet utomhus utgör ett medel, för att vinna hälsa och lycka. När de sjuka betraktar det sköna sceneriet, när de ser blommorna i deras ljuvlighet, kommer de att våga ta några steg ut i det fria, för att plocka några av blommorna – dyrbara budbärare med Guds kärlek till Sin lidande familj här nedan. I blomsterbädd och fruktträdgård kommer de sjuka att finna hälsa, gladlynthet och lyckliga tankar.... rätt

(232)Vilket inflytande utomhusvistelser ibland blommorna och fruktbärande träd har på dem, som är dåliga både till kropp och sinne! Hoppet intar förtvivlans plats, sedan de har bott en kort tid på ett sanatorium beläget i den sköna naturen. Hjärtat blir mildare av allt det vackra i naturen, som den store Mästermålaren har skänkt mänskligheten i form av bilder, varav framgår Hans godhet och kärlek.... rätt

(232)Uppmuntra patienterna till, att vistas utomhus. Lägg planer, för att hålla dem utomhus, där de kommer att göra Guds bekantskap genom naturen. I och med, att de rör sig i friska luften, inleds återuppbyggnaden av kropp, sinne och själ. Livet ute i det fria, väck från gyttret i städerna, är stärkande för hälsan. Den rena luften bär på hälsa och liv. När den fyller lungorna, vederkvicker den hela organismen.... rätt

(232)De, som är knutna till våra hälsohem, bör göra varje ansträngning, för att uppmuntra patienterna till vistelse utomhus, så långt det låter sig göras. Naturen är den store läkare, som kan bota alla deras åkommor, både andliga och kroppsliga. Allt, som går att göra, bör göras, för att ge gästerna vid våra hälsohem möjlighet, att vistas så mycket som möjligt i friska luften. Patienterna bör ges fördelarna, som kommer av naturliga omgivningar. Naturen är den stora återställaren av både själ och kropp. – Manuskript 43, 1902. rätt

(233)Rena Livselixiret!
När ett sanatorium anläggs ute på landet, kan de sjuka andas in himmelens rena luft. Medan de vandrar ibland blommorna och träden, fylls deras hjärtan av fröjd och glädje. I det, att de betraktar det vackra, som Gud har skapat, för att bringa fröjd till deras sorgsna hjärtan, tycks Hans leende vila över dem. rätt

(233)Vistelse i friska luften gynnar både kropp och sinne. Den är Guds medicin för hälsans återställande. Ren luft, gott vatten, solsken, ljuvliga omgivningar – dessa är Hans medel, för att återställa de sjuka till hälsa på naturliga sätt. rätt

(233)Sakförhållandet, att alla dessa fördelar står att finna på landet, utgör en stark drivkraft till upprättandet av ett hälsohem på landet. Där kan institutionen vara omgiven av blomster och träd, fruktodlingar och vingårdar. Verkan från dylika omgivningar är, så att säga, rena livselixiret. rätt

(233)Det är värt mer, än silver och guld för sjuklingar, att ligga i solskenet eller i trädens skugga. Och närhelst tillfälle härtill yppas, bör de ansvariga förmedla lärdomar om Guds kärlek utifrån naturens innehåll, från träden, det vajande gräset och de vackra blommorna. Varje utslagen knopp och blomstrande blomma är ett uttryck för Guds kärlek till Sina barn. Hänvisa dem uppåt till Honom, vars hand har gjort det sköna i naturen.... rätt

(233)Liv endast i Kristus
Frukten på livets träd i Edens Lustgård innehöll övernaturlig kraft. Att äta därav, innebar att leva för alltid. Dess frukt var motmedlet mot döden. Dess löv tjänade för livets upprätthållande och odödlighet. Men på grund av människans olydnad, trädde döden in i världen. Adam åt av trädet med kunskap om gott och ont, frukten, som han var förbjuden att vidröra. Det här var hans prov. Han underkändes, och så öppnades slussportarna för eländet över vår värld. rätt

(233)Livets träd var en bild på odödlighetens stora Källa. Om Kristus står det skrivet: ”I honom var liv, och livet var människornas ljus.” {Johannesevangeliet 1:4.} Han är livets källsprång. Lydnad mot Honom är lika med den livgivande, vederkvickande kraft, som glädjer själen. Genom synden slöt människan till dörren från tillgången till livets träd. Nu förs liv och odödlighet fram i ljuset genom Jesus Kristus.... rätt

(234)Fördelar med Motion i friska Luften
Varför förneka patienterna den hälsogivande fördelen med utomhusvistelser? Jag har blivit visad, att när de sjuka uppmuntras till, att gå från sina rum och tillbringa tid i friska luften, där de sköter om blommorna, eller utför något annat lättsamt arbete, vänds tankarna bort från jaget till något hälsosammare. Motion ute i det fria bör ordineras såsom ett fördelaktigt, livgivande måste. Ju längre tid patienterna tillbringar utomhus, desto mindre omsorg kräver de. rätt

(234)Ju trevligare omgivningar, desto mera hoppfulla blir de. Omge dem med det sköna i naturen, låt dem vara, där de ser blommorna växa och hör fåglarna sjunga, så kommer deras hjärtan att brista ut i sång i samklang med fåglarnas drillande. Stäng in dem på deras rum, så blir de irriterade och dystra, hur än elegant möblerade dessa rum är. Skänk dem välsignelsen med utomhusvistelser; ty härigenom upphöjs deras själar omedvetet och, till stor del, medvetet. Kropp och sinne erhåller lindring.... rätt

(234)Hälsa och Fröjd på Åker och i Fruktträdgård
Hela tiden verkar vår Förlossare, för att återställa Guds moraliska avbild i människan. Och fastän hela skapelsen suckar under förbannelsen, och frukt och blommor är inget i jämförelse med, vad de kommer att vara på den nya jorden, kan de sjuka även i dag uppleva hälsa och glädje på åker och i fruktträdgård. Tala om återställelse! Vilket förebyggande av sjukdom! Löven på livets träd är till för de troendes helande, när Guds syndaångrande barn gör bruk av välsignelsen hos träd och buske samt blomster, ehuru ärrad, som naturen är på grund av förbannelsen. – Manuskript 41, 1902. rätt

(234)Väck Tron på den Store Botaren
Sanningens balsam, när denna kraft ses, levs ut och upprätthålls till alla delar, är av ett värde, som inga ord kan uttrycka åt personer, som lider av sjukdom. Påminn alltid de lidande sjuklingarna om Kristi medlidande och ömsinthet, och väck samvetet till tro på Hans förmåga, att minska plågor, och vägled dem till tro och förtröstan på Honom, den Store Botaren, så har Du vunnit en själ och ofta ett liv. rätt

(235)Därför är personlig tro för alla läkare på sjuksalen väsentlig, för att framgångsrikt ge enkla behandlingar utan apoteksvaror. Gud vill, att läkaren – hälsans och kroppens väktare – på allt sätt skall utbilda sig, för att dra lärdomar från den Store Undervisaren om, hur han skall verka i Kristus och genom Kristus, för att frälsa de sjukas själar. Hur skall en doktor kunna känna till detta, innan han tar emot Frälsaren som en personlig Räddare, när han tjänar lidande människor? rätt

(235)Religionen bör göras framträdande på ett ytterst ömsint, medlidsamt, förbarmande vis. Ingen av alla de individer, som han umgås med, kan uträtta lika mycket för de sjuka, som en i sanning omvänd sköterska eller läkare. Rena och förfinade handlingar i ögonkast och ord, och i synnerhet bönens samlade, ljuva ord – om än få till antalet – är ett starkt ankare för de lidande. – Brev 69, 1898. rätt

(235)För vidare Studium
På Sjuksalen:
Hälsa för Hela Människan, sidorna 185-189.
Bruket av naturliga Botemedel: Hälsa för Hela Människan, sidorna 199-204.
Regler för Renlighet: Hälsa för Hela Människan, sidorna 229-252.
Ren Luft och Solsken: Counsels on Health, sidorna 55-60.
Fördelar med Vistelse utomhus: Counsels on Health, sidorna 162-183 (Hälsa för Hela Människan, sidorna 35-39, 81, 82; Såningsmannen, sidorna 12-14; Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 525-527; Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidorna 135-138; Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 76-79, 85-87; Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidan 187); Hälsa för Hela människan, sidorna 223-228.
Fördelar med Motion: Counsels on Health, sidorna 52-54 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 528-533); Counsels on Health, sidorna 189-192 (Vägen till Mognad, sidorna 228-231); Counsels on Health, sidorna 199, 200 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 78).
Cleanliness: Counsels on Health, sidorna 61-63; Counsels on Health, sidorna 101-104 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidorna 70, 71). rätt

nästa kapitel