I Hälsans Tjänst kapitel 13. Från sida 237ren sida tillbaka

Hälsomissionsarbete och Evangeliets Tjänst

(237)Ett samfällt Verk
Jag skulle vilja ta upp förhållandet, som förekommer mellan hälsomissionsarbetet och evangeliets tjänst. Det har visats mig, att varje del av verksamheten skall utgöra en förenad helhet. Guds verk går ut på, att göra ett folk berett på, att möta Människosonen vid Hans anländande, och detta verk skall vara enhetligt. Verket, som skall göra ett folk orubbligt till den sista, stora dagen, får inte vara splittrat. rätt

(237)Evangeliets tjänst skall framställa den sanning, som måste tas emot, för att människor skall bli helgade och beredda på Herrens ankomst. Och detta verk skall omfatta allt, som omfattades av Kristi tjänst. Evangeliska arbetare skall tjäna åt alla håll och kanter, varvid de utför arbetet med tankeskärpa och fasthet. rätt

(237)Det får ej förekomma någon splittring mellan pastorstjänsten och den medicinska verksamheten. Läkaren bör verka skuldra vid skuldra med förkunnaren, och med lika stor uppriktighet och noggrannhet för själens frälsning, som för kroppens återställande.... rätt

(237)Kroppen – Armen – Huvudet
Det medicinska missionsarbetet har aldrig framhållits för mig på annat sätt, än som stående i samma förhållande till verket som helhet, som armens till kroppen. Evangeliets tjänst utgör ett organ för förkunnandet av sanningen och för utförandet av arbetet för sjuk som frisk. Detta är kroppen, hälsomissionsverket är armen, och Kristus är huvudet över allting. Så har saken beskrivits för mig. rätt

(237)Det har framhållits, att eftersom det medicinska missionsarbetet är kroppens arm, bör ömsesidig aktning visas dem emellan. Det är riktigt. Hälsomissionen är kroppens arm, och Gud önskar, att vi visar denna verksamhet avgjort intresse. rätt

(237)Kristus satsade helhjärtat på varje gren inom verket. Han skilde inga grenar åt. Han menade Sig inte tränga Sig på läkare, då Han helade de sjuka. Han förkunnade sanningen, och då de sjuka kom till Honom för botande, frågade Han dem, om de trodde på Hans helande förmåga. Han var lika villig till, att lägga Sina helande händer på de sjuka och drabbade, som Han var till, att predika evangeliet. Han var lika hemma inom det området, som inom sanningsförkunnandets; ty de sjukas botande ingår i evangeliet. rätt

(238)Att ta sig an folk, där de är, oavsett deras ställning eller tillstånd, och att hjälpa dem på varje upptänkligt sätt – detta är, att tjäna genom evangeliet. Det kan vara nödvändigt för predikanter, att gå in i hemmen hos de sjuka och säga: ”Jag hjälper Er gärna, och jag skall göra mitt bästa. Jag är ingen doktor, men predikant, och det är en glädje, att tjäna de sjuka och drabbade.” De, som är sjuka i kroppen, är nästan alltid sjuka i själen, och när själen är dålig, blir kroppen dålig. – Manuskript 62, 1900. rätt

(238)Öppnar Dörrar
Högerhanden används, för att öppna dörrar, genom vilka kroppen kan gå. Detta är hälsomissionens funktion. Den skall i hög grad bana väg för mottagandet av sanningen för denna tid. En kropp utan händer är värdelös. När kroppen äras, måste också de hjälpande händerna äras. Dessa är så viktiga redskap, att kroppen dem förutan är maktlös. Alltså uträttar en kropp ingenting vettigt, om den behandlar högerhanden nonchalant.... rätt

(238)Överallt i detta land måste det göras ett arbete, som hittills inte har gjorts. Hälsomissionsarbetet måste erkännas. De, som anträder pastorsbanan, måste vara kunniga om hälsoreformen. De män, som efter många års erfarenhet fortfarande saknar insikt om det medicinska missionsarbetet, bör inte sättas över våra församlingar. De vandrar inte i ljuset från den närvarande sanningen för vår tid. De, som älskar sanningen och förstår frågan om avhållsamhet i alla dess delar, bör inte ges ansvar för en förkunnare, som ej har rättat sig efter ljuset, som Gud har gett om hälsoreformen. Av vilken hjälp kan en man vara för en församling, om han inte vandrar i ljuset? rätt

(239)Inget annat Verk lika framgångsrikt
Inom nya områden är inget verk så framgångsrikt, som hälsomissionsarbetet. Om våra predikanter ville anstränga sig, för att säkra sig en utbildning för hälsomission, skulle de bli mycket mera kvalificerade, att utföra det arbete Kristus utförde som medicinsk missionär. Genom flitigt studerande och handlande kan de bli så kunniga om grundsatserna för hälsoreformen, att varhelst de är, kommer de att bli till stor välsignelse för människorna de råkar. rätt

(239)I trettio års tid har behovet av hälsoreform framhållits för vårt folk. Genom att använda dess enkla principer, får de sjuka och lidande lindring, och eljest stängda fält blir högst lovande fält att satsapå. När sanningens såningsfrön läggs i marken, ger de rik skörd.... rätt

(239)En Uppenbarelse av Kristi Medlidande
Hälsomissionens arbete för med sig till människorna evangeliets befrielse från lidande. Detta är evangeliets banbrytande verk. Detta är evangeliet i praktiken, uppenbarandet av Kristi medlidande. Av detta verk är det stort behov, och världen väntar på det. Gud give, att betydelsen av hälsomissionsarbete skall inses, och att nya fält genast skall gå att beträda. Sedan kommer pastorernas tjänst att stämma överens med Herrens ordning; de sjuka kommer att botas, och stackars, plågade människor kommer att välsignas. rätt

(239)Inled hälsomissionsarbete med till buds stående medel. Då kommer Ni att finna vägen till hållandet av Bibelläsningar ligga öppen. Den himmelske Fadern kommer att försätta Er i samband med dem, som behöver veta, hur de skall behandla sina sjuka. Omsätt i verket Er kunskap om sjukdomars behandlande. Härigenom kommer plågor att dämpas, och Ni kommer att ges möjlighet, att bryta livets bröd åt utsvultna själar.... rätt

(239)Bringar Strålar av himmelsk Lyskraft
Utförandet av medicinsk missionärsverksamhet bringar trötta, brydda, lidande själar strålar av himmelsk lyskraft. Det är som en källa, som öppnas för den reströtte, törstige vandraren. I samband med varje barmhärtighetsverk, varje kärleksgärning, närvarar änglar från Gud. De, som har tätast beröring med himmelen, återspeglar klarheten hos Rättfärdighetens Sol.... rätt

(240)Det här är sant Tjänande!
Läs Skrifterna noga, så kommer Ni att upptäcka, att Kristus ägnade den största delen av Sin tjänst åt, att återställa de lidande och drabbade till hälsa. På så sätt tillbakavisade Han anklagelserna om elakhet, som fienden till allt gott hade kommit med. Satan är ödeläggaren; Kristus är Återställaren. Och i vårt samarbete med Kristus kommer vi att vara framgångsrika, om vi verkar på ett praktiskt vis. Predikanter, inskränk inte Ert arbete till, att instruera ur Bibeln. Utför praktiskt arbete. Försök, att återställa de sjuka till hälsa. Detta är sant tjänande. Håll i minnet, att kroppens återställning banar väg för själens återställning. – Manuskript 55, 1901. rätt

(240)Ett verksamt Redskap
När hälsomissionen är kopplad till andra evangeliska satsningar, utgör den ett högst verksamt redskap, med vars hjälp åkern bereds för sanningens utsäde, och även det redskap, med vars hjälp skörden bärgas. Medicinskt missionsarbete är evangelietjänstens hjälpande hand. Så långt, som det låter sig göra, vore det nyttigt för evangeliets arbetare, att lära sig, att avhjälpa både kroppens och själens behov; ty när de gör det, följer de Kristi exempel. Omåttlighet och dryckenskap har fyllt nära nog hela världen med sjukdom, och evangeliets förkunnare kan inte lägga ned all sin tid och kraft på, att bistå alla hjälpbehövande. Herren har föreskrivit, att kristna läkare och sköterskor skall samverka med dem, som förkunnar ordet. Det medicinska missionsarbetet skall vävas samman med förkunnartjänsten. – The Review and Herald, den 10. September, 1908. rätt

(240)Uppmuntra Medarbetarna!
Nu ber vi dem, som blir valda till ordförande vid våra konferenser, att på rätt sätt inleda verksamhet på platser, där ingenting har gjorts. Erkänn hälsomissionsarbetet som Guds hjälpande hand. Som Hans uttalade ombud, skall det skänkas utrymme och uppmuntran. Hälsomissionärer skall ges lika mycken uppmuntran, som ordinerade evangelister. Be med dessa arbetare. Rådgör med dem, om de behöver rådgivning. Dämpa inte deras iver och energiskhet. Se till, att Ni genom Er egen helgelse och hängivenhet håller upp standaret högt inför dem. Herrens vingård ropar efter arbetare, och inte ett enda modberövande ord bör sägas till dem, som helgar sig åt verket. – Manuskript 33, 1901. rätt

(241)Den värsta Ondskan
Mina bröder, Herren uppmanar till enighet, till enhet. Vi skall vara ett till tron. Låt mig säga Er, att när evangeliets förkunnare och hälsomissionsarbetarna inte är förenade, drabbas våra församlingar av det värsta onda, som de kan utsättas för. Våra medicinska missionärer bör intressera sig för verksamheten inom våra konferenser, och våra konferensanställda bör vara lika intresserade av våra hälsomissionärers arbete. – Manuskript 46, 1904. rätt

(241)Ett Medel, att nå Hjärtan på
Den hälsomissionsmässiga verksamheten måste vara representerad i våra städer. Centra måste uppföras och missioner inrättas enligt Guds plan. Evangeliets förkunnare skall förena sig med det medicinska missionsverket, vilket alltid har framställts för mig som det verk, som skall bryta ned fördomarna, som förekommer i vår värld mot sanningen. rätt

(241)Hälsomissionsarbetet växer i betydelse, och fordrar våra församlingars uppmärksamhet. Det är en del av evangeliets budskap, och måste ges erkännande. Det är himmelens bestämda medel, för att nå människornas hjärtan. Det är våra församlingsmedlemmars skyldighet, att överallt följa den Store Lärarens anvisning. Evangeliets budskap skall förkunnas i varje stad; ty det rimmar väl med Kristi och lärjungarnas exempel. Hälsomissionärer skall tålmodigt och uppriktigt försöka, att nå de högre samhällsklasserna. Om verket utförs med trofasthet, kommer akademiskt utbildade personer att bli utbildade evangelister. – Manuskript 33, 1901. rätt

(241)Allvarlig Vädjan till Läkare
Det oroar mig, att våra läkare är så strängt upptagna med annat, att de avhålls från det arbete, som Gud vill se dem utföra som evangelister. Utifrån det ljus Gud har gett mig, vet jag, att levande, helgade och hängivna förkunnare, som verkligen litar på Gud, storligen behövs. Vi behöver ett hundra arbetare, där vi nu har en. Ett omfattande arbete måste göras, innan sataniskt motstånd spärrar vägen och våra nuvarande möjligheter till arbete försvinner. Tiden rinner snabbt ut. Våra publikationer är talrika, men Herren kallar våra manliga och kvinnliga församlingsmedlemmar, som äger ljuset, att engagera sig i äkta missionsarbete. Måtte de i all ödmjukhet använda sina gudagivna förmågor i förkunnelsen av budskapet, som bör spridas i världen just nu. rätt

(242)Jag hoppas, att Du tänker bruka Dina samlade talanger i detta verk. Framför vikten av den närvarande sanningen ur läkarens synvinkel. Herren har tillkännagett, att utbildade läkare kommer att finna en öppen dörr i våra städer, där vägen eljest är spärrad. Utbred budskapet om hälsoreform. Det kommer att ha inflytande över människorna. rätt

(242)Låt oss studera våra Biblar, och lära ut sanningens ord. Låt oss göra, som Kristi apostlar gjorde; låt oss be för de sjuka, ty det är många, som inte kan komma i åtnjutande av fördelarna på våra hälsohem. Herren kommer att avlägsna skröpligheter som svar på bön. Evangeliets förkunnare bör kunna förklara ämnet hälsoreform i dess enkelhet. Om den här delen av den nuvarande sanningen framställs på ett klart, enkelt, Kristuslikt sätt, kommer den att öva ett inflytande på människorna. Många hjärtan kommer att ge sitt gensvar. – Brev 128, 1909. rätt

(242)Många räddade undan Urartning
Jag har blivit visad, att det medicinska missionsverket kommer att vaska fram, ur urartningens svartaste djup, personer, som en gång ägde utsökta sinnen, de rikaste kvalifikationer. Dessa kommer att undsättas från sitt fallna tillstånd genom lämpligt arbete. Det är sanningen sådan den är i Jesus, som skall bringas människorna, sedan de har vårdats med omsorg och deras kroppsliga behov har tillfredsställts. Den Helige Ande verkar och samarbetar med mänskliga redskap, som kämpar för sådana själar, och somliga kommer att uppskatta den bergfasta grunden för tron. rätt

(242)Det skall ej förekomma något uppseendeväckande förmedlande av underliga läror till dessa undersåtar, som Gud älskar och tycker synd om; men i takt med, att hälsomissionsarbetarna hjälper dem fysiskt, samverkar den Helige Ande med människor, för att väcka samvetets röst. Sinnets krafter väcks till aktivitet, och många av dessa arma själar kommer att frälsas och se Guds rike. – Special Testimonies for Ministers and Workers, Nummer 11, sidan 32. rätt

(243)De Fattiga skall inte glömmas bort
Vi lever under de yttersta dagarna av denna världs historia, och det är meningen, att hälsomissionsarbete skall vara just det, som namnet antyder. Evangeliet skall förkunnas för de fattiga. Den fattige, lika väl som den rike, är föremål för Guds särskilda omsorg och uppmärksamhet. Ta bort fattigdomen, och vi skulle inte kunna förstå Guds förbarmande och kärlek, inte kunna lära känna den medlidsamme och sympatiske himmelske Fadern. rätt

(243)De, som äger sanningen för dessa sista dagar, kommer att sprida ett budskap anpassat för de fattiga. Man skulle tro, att evangeliet var inspirerat, för att nå denna samhällsgrupp. Kristus kom till jorden, för att vandra och verka ibland de fattiga. För de fattiga förkunnade Han evangeliet. I Hans verk ingår, att evangeliet levs ut för hälsomission – med rättvisa, barmhärtighet och Guds kärlek, som alltid bärs av ett gott träd. Och i dag besöker Kristus, genom Sina troende, verksamma barn – som handlar ledda av den Helige Ande – de fattiga och behövande, varvid Han tillfredsställer behov och lindrar lidande. – Brev 83, 1902. rätt

(243)Arbeta för de Rika
De, som använder sig av sin gudagivna förmåga, för att omvända de intellektuella, de förfinade och den rika, av världen uppslukade klassen, utför ett gott och väsentligt arbete. Många ser på denna klass som hopplösa, och de gör föga, för att öppna ögonen på dem, som har förlorat varje tanke på evigheten, eftersom Satan har förblindat och omtöcknat dem. Dock finns här ett verksamhetsfält, vilket inte borde försummas. Dessa personer är förvaltare, som Gud har anförtrott viktiga förtroenden. Vi bör söka upp den här klassen, för jag vet, att många bär på tunga själsbördor; de längtar efter något, fast de vet inte efter, vad. rätt

(243)Om de blir frälsta till Jesus Kristus, kommer de att bli användbara pjäser i Guds händer, för att förmedla ljuset till andra. Om de blir omvända till sanningen, kommer de att känna ett särskilt ansvar för, att locka andra själar från denna försummade klass till ljuset. De kommer att känna, att en evangelisk ordning gäller dem angående dessa, som har gjort världen till sin gud. De behöver det uppvaknande, som Guds Helige Ande förmår att ge dem, och de med praktisk erfarenhet av sanningen är skyldiga Gud, att sprida det dyrbara ljuset till själar fångade av och förälskade i världen. rätt

(244)Vissa kommer att bli övertygade och lyda de ord, som har talats till dem i kärlek och ömsinthet. De kommer att erkänna, att sanningen är precis det, som de behöver, för att bli befriade från syndens slaveri och trälandet under världsliga principer. Framför dem öppnas tänkesätt, fält att verka på, som de aldrig hade förstått sig på tidigare. rätt

(244)I Förlossaren Jesus skönjer de oändlig vishet, rättvisa, förbarmande – djup, höjd, längd och bredd hos kärleken, som övergår allt förstånd. När de betraktar fullkomligheten hos Kristi karaktär, när de tänker ingående på Hans uppdrag, kärlek, nåd, sanning, blir de förtjusta; själens stora behov blir tillfredsställt, och de säger med psalmisten: ”jag skall mättas av din åsyn när jag vaknar.” {Psaltaren 17:15.} Guds avsikt med tro och kärlek känner de igen hos Jesus Kristus; i deras fall har kärleken till världen, tillbedjan av jordiska skatter, upphört.... rätt

(244)Genom personliga Ansträngningar och levande Tro
Gud vill, att sanningen läggs fram åt de personer, som Han har skänkt särskilda gåvor, men som är ovetande om själens springande behov. Det finns vissa, som är särskilt lämpade, att uträtta detta verk; det finns de, som bör söka Herren var dag, och sedan lära sig, hur de skall nå personer i denna samhällsklass – inte för att göra deras ytliga bekantskap, utan för att komma dem riktigt nära genom personlig ansträngning och levande tro, varvid de ger prov på djup kärlek till deras själar, ett verkligt intresse för, att de skall få kunskap om sanningen, såsom den framgår av Guds ord.... rätt

(244)Den här samhällsgruppen har sorgligt nog försummats. Arbetarna har dömt efter skenet, och har dragit slutsatsen, att de skulle anstränga sig i onödan. Men de här personerna, som Gud har skänkt gåvor, både predikanter och andra, skall vinnas genom levande tro. Måtte arbetarna gripa tag om Guds ord, sägande: ”Du har lovat: ’Bed och ni skall få’. {Johannesevangeliet 16:24.} Jag måste få den här själen omvänd till Jesus Kristus.” Begär förbön för de själar, som Du verkar för; framställ dem inför församlingen som föremål för dessa vädjanden. Det här är rätt medicin för församlingen, att glömma bort sina små, banala vanskligheter, till att känna en tung börda, ett personligt intresse, för en själ, som är redo att gå under. Välj ut en själ till och sedan ytterligare en, sök dagligen vägledning från Gud, lägg fram allting inför Honom i allvarlig bön, och verka med gudomlig visdom. När Du gör det, kommer Du att bli varse, hur Gud ger den Helige Ande, för att övertyga, och sanningens kraft, för att omvända. rätt

(245)Jag har blivit visad, att tusentals rika människor har lagts i graven ovarnade, därför att de har bedömts utifrån skenet, och lämnats därhän som hopplösa fall. Herren önskar en förändring i detta sakernas tillstånd. Måtte samvetsgranna personer ta sig an uppgiften, personer, som hittills inte har gjort något inom detta område, eftersom det har tett sig nedslående och omöjligt. Det är ett stort och viktigt verk, och Gud kommer att förläna individer klokhet, för att anamma uppdraget. rätt

(245)Det är inte genom en lättsam, tillfällig beröring, som dessa besuttna, världsälskande, världstillbedjande själar kommer att låta sig dras till Kristus. Bestämda, personliga ansträngningar måste göras av män och kvinnor med brinnande missionsiver, som inte låter sig avskräckas eller ge upp. Guds budbärare skall alltid betänka, att det himmelska universum länge har väntat på, att få samverka med människor i detta verk, som har undvikits och försummats. – Brev 47, 1894. rätt

(245)Värdet av medicinsk Verksamhet
En del kan aldrig få klart för sig vikten av, att missionärer även är medicinska missionärer. En evangelisk predikant blir dubbelt så framgångsrik i sin verksamhet, om han vet, hur man botar sjukdomar. Fortlöpande har mer och mer ljus getts mig om den här saken. Vissa, som inte ser fördelen med, att utbilda de unga till läkare för sinnet och kroppen, säger, att tiondet inte borde användas, att stötta hälsomissionärer med – de ägnar ju sin tid åt, att behandla de sjuka. Som svar på dylika uttalanden, har jag ombetts att säga, att man inte får bli så inskränkt, att man inte kan ta till sig fakta i målet. En evangeliets förkunnare, som också är medicinsk missionär, som kan kurera kroppsliga åkommor, är en mycket verkningsfullare medarbetare, än den, som inte har denna förmåga. Hans arbete som en evangeliets tjänare är mycket mera fullständigt.... rätt

(246)Röjer undan Fördom
När den medicinske missionären sköter om de sjuka, röjer han förvisso undan fördom, om han är välförsedd med kunskap och de rätta redskapen, för att omsätta den kunskapen i praktiken. Kvinnor bör utbildas till hälsomissionärer, så att när de beger sig till hedniska länder, de kan bistå sina behövande medsystrar. Herren kommer att i Sin tjänandeverksamhet öppna dörrar, varigenom Hans ord vinner inträde. rätt

(246)Att leva ut evangeliet, att upprätthålla dess principer – det är en väldoft till liv. Dörrar, som har varit stängda för den, som bara förkunnar evangeliet, kommer att öppnas för den skarpt tänkande hälsomissionären. Gud når hjärtan, genom att avhjälpa lidande. Ett korn av sanning läggs i sinnet, och vattnas av Gud. Mycket tålamod kan behövas, innan kornet visar tecken på liv, men till sist skjuter det upp, och bär frukt till evigt liv. rätt

(246)Hur tröga folk är, att förstå Guds förberedelser inför dagen, som kommer att visa all Hans makt! Gud verkar i dag, för att nå hjärtan på samma sätt, som Han gjorde, då Kristus var i världen. När vi läser Guds ord, ser vi, att Kristus inlemmade hälsomission i Sin verksamhet. Går det inte, att öppna ögonen på oss, så att vi blir varse Kristi tillvägagångssätt? Kan vi inte fatta uppdraget Han gav lärjungarna och oss? – Manuskript 58, 1901. rätt

(246)Vad en missionerande Sköterska förmår att uträtta
Det finns många slags arbeten, som en missionerande sköterska förmår att uträtta. Det ges möjligheter för välutbildade sköterskor, att uppsöka familjer, för att väcka intresse för sanningen. I nästan varje samhälle är det stora grupper, som aldrig går i kyrkan. För att de skall gå att nå med evangeliet, måste det tas med till deras hem. Ofta är stillandet av deras kroppsliga behov det enda sättet, att nå dem på. I och med, att missionssköterskor vårdar de sjuka och mildrar de fattigas elände, kommer de att finna många möjligheter, att be med dem, att läsa för dem från Guds ord, att tala om Frälsaren. De kan be med och för de hjälplösa individer, som saknar viljekraft till, att styra aptiten, som lidelsen har gjort urartad. De förmår, att tända ett hoppets ljus för förlorarna och de modstulna. Deras osjälviska kärlek, bevisad genom självförnekande kärleksgärningar, gör det lättare för dessa lidande, att tro på Kristi kärlek. rätt

(247)Utan Motivation för Ros eller Belöning
Många saknar tro på Gud och har förlorat sitt förtroende för människor. Emellertid uppskattar de medlidsamma och hjälpsamma handlingar. När de ser en person, som inte drivs av önskan om jordiskt rosande eller belöning, komma till deras hem, där vederbörande betjänar de sjuka, ger de hungriga mat, ger de nakna kläder, tröstar de ledsna, och med ömhet hänvisar alla till Honom, vars kärlek och medkänsla medarbetaren försöker att vara talrör för – när de ser det här, rörs de i sina hjärtan. Tacksamheten väcks, tron får liv. De inser, att Gud bryr Sig om dem, och när Hans ord slås upp, är de redo att lyssna. – The Review and Herald, den 9. Maj, 1912. rätt

(247)Verkningskraft och Styrka
När Bibelns grundregler framförs av en skärpt läkare, lyssnar många uppmärksamt. Den, som i sin tjänst förenar en läkares och en evangeliepredikants arbete, uppnår verkningskraft och styrka. Hans verk utgör sitt eget rekommendationsbrev och bedöms med gillande av människorna. – Counsels on Health, sidan 546. rätt

(247)Ett Exempel på helande och själavinnande Arbete
Kristus har gett oss ett exempel. Från Skrifterna lärde han ut evangeliska sanningar, likaså helade Han de lidande, som uppsökte Honom för lindring. Han var den störste läkare, som världen någonsin har känt, och ändå förenade Han med Sitt helande verk ingjutandet av själafrälsande sanning. rätt

(247)Och så här bör också våra läkare verka. De uträttar Herrens verk, när de arbetar som evangelister, varvid de lär ut, hur själen går att läka genom Herren Jesus. Varje läkare bör känna till, hur han skall be i tro för de sjuka, liksom att utföra den riktiga behandlingen. Samtidigt bör han verka som en av Guds predikanter, för att lära ut syndaånger och omvändelse samt själens och kroppens frälsning. Kombinationen av dylika insatser vidgar hans erfarenhet och fördjupar hans inflytande storligen. rätt

(247)Detta vet jag: Våra läkares största uppgift är, att närma sig världens folk på rätt sätt. En värld håller på att gå under i synd, och vem tänker inleda arbetet i våra städer? Den främste doktorn är den, som vandrar i Jesu Kristi fotspår. – Counsels on Health, sidan 544. rätt

(248)En mångsidig Tjänst
Läkaren bör uppenbara sin högre utbildning genom sin förmåga, att hänvisa till världens Frälsare som den, som förmår, att hela och rädda själen och kroppen. Därmed ges den drabbade en uppmuntran, som är av det högsta värde. Behandlingen av det kroppsliga och det andliga skall förenas, varigenom de drabbade lär sig, att lita på den himmelske Läkarens makt. Den, som ber om Kristi botande nåd under givandet av rätt behandling, inger tro i patienternas sinnen. Deras eget handlande blir en inspiration för dem, som trott sina fall vara hopplösa. rätt

(248)Det här är, varför våra hälsohem har inrättats – för att ingjuta mod i de uppgivna, genom att lägga trons bön till rätt behandling, liksom instruktion om fysiskt och andligt sunt leverne. Genom sådana insatser kommer många att bli omvända. Läkarna på våra hälsohem skall förmedla det entydiga, evangeliska budskapet om själens återställande. – Brev 146, 1909. rätt

(248)Läkare som Stadsevangelister
De, som är kristna läkare, kan utföra ett värdefullt arbete åt Gud som hälsomissionärer. Alltför ofta upptas läkares tankar av så mycket annat, att de avhålls från det arbete, som Gud vill att de skall utföra som evangelister. Hälsoarbetarna bör lägga fram de viktiga sanningarna hos den tredje ängelns budskap ur läkarens synvinkel. Helgade och skickliga läkare blir hörda i storstäder, när andra medarbetare inte blir det. När läkare tillsammans med predikanter förkunnar evangeliet i landets stora städer, kommer deras förenade ansträngningar att utmynna i mångas anammande av sanningen för vår tid. rätt

(249)Utifrån ljuset, som Gud har gett mig, vet jag, att Hans sak i dag är i stort behov av levande företrädare för Bibelns sanning. De ordinerade förkunnarna räcker ensamma inte till. rätt

(249)Gud kallar inte bara predikanterna, utan också läkare, sköterskor, kolportörer, Bibelarbetare och andra hängivna lekmän med olika förmågor, som känner till den nuvarande sanningen, att beakta behoven i de icke varnade städerna. Det borde finnas ett hundra aktivt engagerade troende i personligt missionerande, där det nu bara finns en. Tiden går snabbt. Det återstår mycket att göra, innan sataniskt motstånd spärrar vägen. Varje resurs måste tas i bruk, för att aktuella möjligheter skall gå att använda på bästa sätt. – The Review and Herald, den 7. April, 1910. rätt

(249)En tvåfaldig Tjänst
Du behöver verkligen gudomlig vishet, för att Du skall kunna tjäna i två ansvarsställningar – som skicklig läkare, liksom som evangeliets förkunnare. För att framgångsrikt förena insatserna för kropp och själ, krävs det daglig omvändelse. Jag kan inte i detalj förklara för Dig, hur detta skall ske, men jag vet, att Du kan uträtta ett viktigt arbete som en ordets tjänare, genom att lära själarna Du verkar för, att lita på Jesus Kristus. – Brev 64, 1910. rätt

(249)Sänd ut dem två och två
Hälsomissionärer behövs överallt på verksamhetsfältet. Kolportörer bör nyttja varje tillfälle de får, till att lära sig sjukdoms avhjälpande. Läkare bör komma ihåg, att de ofta kommer att behöva fullgöra predikantens skyldigheter. Hälsomissionärer står under samma rubrik som evangelister. Medarbetarna bör gå åstad två och två, för att kunna be och rådslå tillsammans. De bör aldrig sändas ut ensamma. Herren Jesus Kristus skickade ut Sina lärjungar två och två till alla städer i Israel. Han gav dem följande uppdrag: ”Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.” {Lukasevangeliet 10:9.} rätt

(249)Guds ord säger oss, att en evangelist är en lärare. Han bör också vara en hälsomissionär. Dock ges inte alla samma uppgift. ”Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp”. {Efésierbrevet 4:11-12.} ... rätt

(250)De, som är verksamma som predikanter inom våra konferenser, bör lära sig konsten, att hjälpa de sjuka. Ingen predikant bör vara stolt över sin okunskap på något område. Hälsomissionsarbete knyter personen till nästan och till Gud. Visandet av medlidande och förtröstan skall inte begränsas av tid eller plats. – Manuskript 33, 1901. rätt

(250)Samverkan
Gud har utfärdat anvisningar om, hur arbetet skall utföras. På våra lägermöten träffar vi alla slags människor, hög som låg, rik och fattig. Inga utesluts. Det är Herrens önskan, att de allra främsta hälsomissionerande läkarna skall vara redo, att samverka med evangeliets förkunnare. De skall vara ett med Kristus, män, genom vilka Gud kan verka. Herren önskar, att Hans verk skall gå framåt på reformerade vägar. Under våra lägerträffar skall verkligt hälsomissionsarbete uträttas. rätt

(250)Ingen gränslinje skall dras mellan äkta hälsomissionsverksamhet och evangeliets förkunnelse. Dessa två enheter måste förenas. De skall inte stå som två åtskilda verksamhetsgrenar. De skall vara oskiljaktigt förenade, såsom handen hänger ihop med kroppen. Personerna på våra institutioner skall visa, att de är medvetna om sin roll i evangeliets verkliga hälsomissionsarbete. En allvarsmättad värdighet skall utmärka äkta medicinska missionärer. De skall vara personer, som förstår och känner Gud och kraften hos Hans nåd. rätt

(250)Befriad från all Själviskhet
Oavsett utfallet av våra pengainsamlingar, skall konferensen hållas fri från varje antydan till själviskhet. Likaså bör det medicinska missionsarbetet befrias från all själviskhet, och utföras enligt Guds föreskrift. De olika verksamhetsgrenarna skall stötta varandra. – Brev 102, 1900. rätt

(250)Inte genom Ombud
Helgade och hängivna personer, både män och kvinnor, önskas nu som aktiva medicinska missionärer. Måtte de uppodla sina kroppsliga och själsliga krafter samt sin fromhet till det yttersta. Varje åtgärd bör vidtas, för att sända ut skärpta arbetare. Samma nåd, som kom från Jesus Kristus till Paulus och Apollos, vilken gjorde, att de utmärkte sig genom sin höga andlighet, går att få nu, och kommer att åstadkomma en kader av verksamma, hängivna missionärer. rätt

(251)Måtte inte en stor skara luta sig bekvämt bakåt med orden: ”Javisst, skicka ut den och den till obearbetade fält”, medan de själva inte ids, att verka med intresse, hängivenhet, självförnekelse, och vänta sig, att andra skall sköta de uppgifter, som Herren har anförtrott åt dem. Det finns de, som kommer att finna – bara de förnekar jaget och lyfter korset – att Gud kommer att kommunicera likväl med dem, som Han gjorde med Paulus och Barnabas. Dessa är exempel på, vad väldigt många borde vara. ”Skriften säger: Ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har en och samme Herre, och han ger sina rikedomar åt alla som åkallar honom.” {Romarbrevet 10:11-12, kursivering i Svenska Folk-Bibeln 98.} – Special Testimonies Relating to Medical Missionary Work, sidan 8 (1893). rätt

(251)Det utmärkande Tecknet
Sann medkänsla mellan människorna skall vara tecknet, som särskiljer dem, som älskar och vördar Gud från dem, som skrattar åt Hans lag. Vilket stor medkänsla uttryckte inte Kristus, genom att komma till denna planet, för att offra livet för en döende värld! Hans religion ledde till utförandet av genuint hälsomissionsarbete. Han utgjorde helande kraft. ”Jag vill se barmhärtighet, inte offer”, sade Han. {Matteusevangeliet 9:13, kursivering i Svenska Folk-Bibeln 98.} Detta är provet, som sanningens stora Upphov använde, för att skilja mellan sann och falsk tro. Gud önskar, att Hans hälsomissionärer skall handla med samma ömsinthet och barmhärtighet, som Kristus skulle visa, om Han vore i vår värld. – Manuskript 117, 1903. rätt

(251)Sann Kärlek
Det är endast genom osjälviskt intresse för de hjälpbehövande, som vi kan praktiskt demonstrera evangeliets sanningar. ”Om en broder eller syster inte har kläder och saknar mat för dagen och någon av er säger till dem: ”Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? Så är också tron i sig själv död, när den är utan gärningar.” ”Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.” {Jakobsbrevet 2:15-17; Första Korintierbrevet 13:13.} Mycket mer, än bara hållandet av predikningar ingår i evangeliets förkunnelse. De okunniga skall upplysas; de modstulna skall uppmuntras; de sjuka skall botas. Den mänskliga rösten skall spela sin roll i Guds verk. Ord uttryckande ömsinthet, medkänsla och kärlek skall vittna om sanningen. Allvarliga, hjärtevarma böner skall förmå änglar, att närma sig. – The Review and Herald, den 4. Mars, 1902. rätt

(252)Kärlekens Atmosfär
Besök hos de sjuka, tröstandet av de fattiga och sorgsna för Kristi skull, bringar medarbetarna Rättfärdighetens Sols klara strålar, varvid även anletet uttrycker den frid, som fyller själen. Ansiktena på män och kvinnor, som vandrar med Gud, för vilka den osynliga världen är en verklighet, uttrycker Guds frid. De för med sig himmelens mjuka och behagliga stämning, och sprider denna omkring sig genom vänliga handlingar och kärleksgärningar. Deras inflytande är av det slag, som vinner själar för Kristus. Om alla bara kunde se och förstå samt vara Guds ords görare, vilken frid, vilken lycka, vilken kroppslig och själslig hälsa skulle följden bli! Det går inte att sätta rätt värde på en varm, vänlig atmosfär med kärlek och Kristi ömsinta mildhet i själen. Priset på kärlek överstiger det på guld och silver samt ädelstenar, och gör människor lika Honom, som inte levde för egen nyttas skull. – Brev 43, 1895. rätt

(252)Så och skörda
Inte ett ord för mycket har sagts till försvar för och prisande av äkta medicinskt missionsarbete. När det medicinska missionsarbetet är sammantvinnat med evangeliets övriga verksamhetsgrenar, är hälsomissionen det redskap, varmed marken plöjs upp för sådden av sanningens frön, liksom det redskap, varmed skörden höstas. Om alla våra förkunnare hade erhållit och utövat ljuset, som Gud hade gett angående hälsoreformen, skulle de behövande och de utstötta omfattas vid varje väckelsemöte i mycket högre grad, än vad fallet har varit. Eftersom medicinsk missionsverksamhet fungerar som evangelieförkunnelsens hjälpande hand, skulle de sjuka återställas till hälsa, och många själar skulle föras till ljuset.... rätt

(252)Kristi evangelium skall gå hand i hand med hälsomissionsarbetet, och hälsomissionsarbetet skall gå hand i hand med evangeliets förkunnande. Världen behöver ansträngningarna från medicinska missionärer, som omhuldar evangeliets budskap. Evangeliets förkunnare lägger ned sin tid och kraft på, att uträtta det arbete, som behöver utföras inom denna gren, men de kan stärka arbetet med inflytandet från penna och röst. De skall betrakta det som evangeliets hjälpande hand, sätta stort värde på det som medlet, för att bereda hjärtan för sådden av sanningen, och för att bringa många till Kristus. rätt

(253)Predikanter skall bekämpa Sjukdom
Predikanten kallas ofta, att tjänstgöra som läkare. Han bör ha en utbildning, som låter honom utföra enkla behandlingar, för att lindra lidande. Förkunnare och Bibelarbetare bör förbereda sig till dylika insatser, ty härigenom tar de efter Kristi goda föredöme. De bör vara lika väl förberedda genom utbildning och praktik, att bekämpa sjukdom i kroppen, som de är, att bota själens syndasjuka, genom att hänvisa till den Store Läkaren. Därmed fullföljer de uppdraget Kristus gav de Tolv och sedan de Sjuttio: ”Och när ni kommer till en stad ... Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.” {Lukasevangeliet 10:8-9.} Kristus står vid deras sida, lika villig, att bota de sjuka, som då Han var på denna jord i egen hög person. – Manuskript 88, 1902. rätt

(253)Liksom Han är perfekt
Vår uppgift är, att eftersträva inom vårt handlingsområde den fullkomlighet, som Kristus i Sitt liv på jorden uppnådde till hela Sin karaktär. Han är vårt exempel. I allt skall vi sträva efter, att hedra Gud med vår karaktär. Om vi dagligen kommer till korta inför Guds krav, äventyrar vi våra själars frälsning. Vi behöver förstå och sätta värde på den förmån, som Kristus förlänar oss, och visa vår beslutsamhet, att uppnå den högsta standarden. Vi skall vara helt beroende av den kraft, som Han har lovat, att ge oss. rätt

(253)Strax innan Han utfärdade detta krav, sade Frälsaren till lärjungarna: ”Älska era ovänner och be för dem som förföljer er.” {Matteusevangeliet 5:44.} Det är meningen, att vi skall älska våra ovänner med samma kärlek, som Kristus visade Sina fiender, genom att offra livet för deras frälsning. Många kanske säger: ”Detta är ett svårt påbud; ty jag vill bara hålla mig så långt borta från mina fiender som möjligt.” Men att lyda den egna fallenheten, vore inte liktydigt med, att lyda vår Frälsares principer. ”... gör väl”, säger Han, ”emot dem som hatar er, och be för dem som hånar och förföljer er, för att ni skall vara er Faders barn, som är i himlen. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.” {Matteusevangeliet 5:44-45, Reformations-Bibeln.} Detta Skriftställe åskådliggör en fas hos kristen fullkomlighet. Medan vi ännu var Guds fiender, utgav Kristus Sitt liv för oss. Vi skall ta efter Hans exempel. rätt

(254)Älska Era Fiender
Jag måste skriva ändå mera om Skriftstället ”Älska era fiender, välsigna dem som förbannar er, gör väl emot dem som hatar er, och be för dem som hånar och förföljer er, för att ni skall vara er Faders barn, som är i himlen. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga....Var därför fullkomliga, såsom er himmelske Fader är fullkomlig.” {Matteusevangeliet 5:44-45, 48, Reformations-Bibeln.} De här orden har lämnat ett djupt intryck på mig. Vi måste lära oss deras sanna innebörd. Om vi avbildade Kristi karaktär, genom att efterkomma detta krav, skulle onda personer bli annorlunda. Många själar skulle bli överbevisade om sin syndaktighet och omvända genom intryck gjorda på dem av vår vägran, att hämnas för de gärningar, som utförs av sådana, som styrs av sataniska krafter. Vi måste verka jämte Herren i bön och bestämdhet. Vid alla provokationer mot själen bör vi stå emot det onda och vägra, att göra den elake illa. rätt

(254)Låt oss dagligen ge prov på Kristi stora kärlek, genom att älska våra ovänner, såsom Kristus älskar dem. Om vi på detta vis skulle stå för Kristi nåd, skulle starka känslor av hat kallna och i många hjärtan skulle äkta kärlek flamma upp. Många fler omvändelser, än som nu upplevs, skulle bli en följd. Visst skulle det kosta på, att göra detta. Om ordets förkunnare, och de i framträdande ställning inom hälsomissionsverket, skulle betrakta det som sin särskilda plikt, att leva efter ordets undervisning i vardagen, varvid de ställde sig under Kristi tukt och fordringar samt arbetade under Hans ledning, skulle deras konsekventa uppträdande förmå många till, att bryta sig loss från Satans tyranniska tjänst och ställa sig under Furst Immanuels blodstänkta fana. rätt

(255)En mera omfattande Erfarenhet
Åter igen tänker jag mycket på vårt uppförande och vår karaktärsdaning i det här livet. Vi har med vår bekännelse ställt oss på Herrens sida, för att i detta onda släkte förverkliga det nära förhållande, som kristna har med Gud och med Jesus Kristus, som Han har skickat ut. Det är förvisso vår förmån, att ordna en mera omfattande erfarenhet, att göra vår hängivenhet mera glödande, och att komma i närmare beröring med vår himmelske Fader, varigenom vi underordnar oss Hans vilja och vägval. rätt

(255)Min bön denna morgon är synnerligen uppriktig och pockande, nämligen att vi som Kristi stridsmän inte skall fallera eller tappa modet. ”Ljus kommer från ovan”, säger en Röst till mig, och mitt gensvar blir, att jag flyttar blicken från det jordiska och nedslående och tittar mot det himmelska, varvid jag ber ihärdigt om, att Guds folk mera tydligt och praktiskt skall skönja den värdighet, som vår himmelske Fader har tilldelat oss, genom att kalla oss till, att framställa Hans godhet och barmhärtighet inför världen, i vårt syndiga kött. På oss, liksom på de otacksamma och de vanhelgade, utgjuter Han otaliga välsignelser. Vi skall uttrycka vår tacksamhet mot Honom, för att vi har godtagits som Herren Jesu Kristi medarbetare. rätt

(255)De, som förkunnar Herrens ord, måste leva ut, vad de lär ut. Om vi tar emot Guds nåd i hjärtat, måste vi för andra visa denna nåd i varje ord och gärning. De, som gärna talar om Kristi tålamod och barmhärtighet, måste själva vara sådana, och aldrig ge prov på godtycklig orättvisa mot sina trossyskon eller andra. rätt

(255)Gör rätt, oavsett Följderna!
En del kommer att säga: ”Hur skall vi kunna göra detta? Vi kommer att bli utnyttjade av de principlösa och sluga.” Kom ihåg, att lärjungen skall utföra mästarens vilja. Vi skall inte grubbla över följderna; annars skulle vi ständigt behöva göra det, och alla sväva i osäkerhet. Vi måste ta ställning och i allt kännas vid Guds ords kraft och myndighet, oavsett om det passar våra förutfattade meningar. Vi har en felfri Vägvisarbok. Herren har talat till oss; och vad än följderna må bli, skall vi anamma Hans ord och omsätta det i praktiskt leverne, eljest kommer vi att välja vår egen tappning av plikten och göra raka motsatsen till det, som vår himmelske Fader har gett oss i uppgift, att göra. rätt

(256)Vi är inte våra egna, att göra, som vi vill. Vi är kallade, att vara Kristi företrädare. Vi har köpts för ett pris. Som Guds utvalda söner och döttrar, bör vi vara lydaktiga barn, som agerar i enlighet med grundsatserna hos Hans sinnelag, som uppenbarats genom Hans Son. rätt

(256)Jesus har sagt: ”gör väl emot dem som hatar er”. Vi kan aldrig veta, hur mycket vi kan åstadkomma, genom att lyda denna instruktion: ”be för dem som hånar och förföljer er, för att ni skall vara er Faders barn, som är i himlen. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga.” rätt

(256)Nog blir principerna, som här lyfts fram i ljuset, ofta förbisedda? Mängden ont, som kunde undvikas, genom att följa dem, är inte ringa: ty förföljares hjärtan kan vara mottagliga för gudomliga intryck, som fallet var med aposteln Paulus före hans omvändelse. Det är alltid bäst, att försöka att förverkliga hela Guds vilja, enligt Hans specifikation. Han tar hand om följderna. – Manuskript 148, 1902 rätt

(256)Nit och Uthållighet inom Hälsomissionsverket
Hur tacksam jag skulle bli, om jag kunde väcka vårt folk till kristen insats, om jag kunde förmå dem till, att engagera sig i hälsomissionsarbete med heligt nit och gudomlig uthållighet, inte på några få platser, utan på varje plats, varvid de gjorde personliga ansträngningar för dem utanför fållan! Detta är sant missionsarbete. På vissa orter tycks det röna föga framgång; men likväl öppnar Herren vägen, och verklig framgång åtföljer satsningarna. Ord sägs, vilka fungerar som balsam. Änglar från himmelen samarbetar med mänskliga redskap, och syndare vinns åt Frälsaren. – Brev 43, 1903. rätt

(256)I gott Sällskap
Förföljelsens anda kommer inte att väckas mot dem, som saknar förbindelse till Gud, och som därigenom saknar moralisk styrka. Den väcks mot de trogna, som inte gör några eftergifter till världen och inte låter sig rubbas av dess åsikter, dess favör, eller dess motstånd. En religion, som bär ett levande vittnesbörd till förmån för helgelse, och som tillrättavisar för stolthet, själviskhet, girighet och populära synder, hatas av världen och av ytliga kristna.... När Ni utsätts för förebråelse och förföljelse, är Ni i gott sällskap; ty Jesus uthärdade allt sådant, och mycket mer därtill. Om Ni är trogna väktare för Gud, är detta rena komplimangen för Er. Det är de hjältemodiga själarna, som är trogna i sin ensamma kamp, som vinner den oförgängliga kronan. – The Youth’s Instructor, den 28. Maj, 1884 rätt

(257)Ett Återupplivande skall komma
Bara medarbetarna ödmjukar sig inför Gud, skall välsignelse komma. I samband härmed kommer de att motta fräscha, nya uppslag, och det kommer att bli ett underbart återupplivande av evangeliskt hälsomissionsarbete. – Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 219. rätt

(257)För vidare Studium
Hälsomissionärer och deras Arbete:
Hälsa för Hela Människan, sidorna 131-184.
Det banbrytande Verket: Counsels on Health, sidorna 497-502.
Bön om Hälsomissionärer: Counsels on Health, sidan 392-397 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidorna 167-172).
Upprop om evangeliska Hälsomissionärer: Vändpunkten, sidorna 824-832.
Råd till Hälsomissionärer: Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 201, 202.
Evangeliet, ”som Illustration”: Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 241;
”i Praktiken”: Counsels on Health, sidan 532.
Försummelse av Församlingen och Pastorskåren: Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 294-304.
Pastorer skall vara Hälsomissionärer: Counsels on Health, sidan 533.
Läkare som Evangelister: Counsels on Health, sidorna 535, 536, 543-548.
Möjligheter för helgade Sköterskor: Counsels on Health, sidorna 387-390 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 83, 84).
Evangeliska Arbetare skall lära ut Hälsoreform: Counsels on Health, sidan 43 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 376, 377).
Kosthållet, ett passande Ämne för Evangelisten: Counsels on Health, sidan 44 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidorna 112, 113).
Ett samlat Arbete: Counsels on Health, sidorna 513, 518 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 288-293); Counsels on Health, sidorna 516, 517 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 291-292); Counsels on Health, sidorna 519, 520 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 158, 159); Counsels on Health, sidorna 524, 525 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 240-242);
Counsels on Health, sidorna 534, 550 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidan 111); Counsels on Health, sidorna 557, 558.
Kombinerat Arbete som Läkare och Förkunnare inom Kristi Verksamhet: Counsels on Health, sidan 528.
Varningens Ord till en Läkare: Counsels on Health, sidorna 519-52 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 158-162).
Arbete från Hus till Hus av Hälsomissionärer: Counsels on Health, sidan 538.
”Undervisa och bota”: Hälsa för Hela Människan, sidorna 109-129.
Verka för de Fattiga: Counsels on Health, sidan 14 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 255); Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 83-85; Hälsa för Hela Människan, sidorna 153-176.
Verket kommer att stöttas av omvända Välbärgade: Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidorna 114, 115.
Nå Rika: Counsels on Health, sidorna 15-18 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 256-258); Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 80-83; Hälsa för Hela Människan, sidorna 177-184. rätt

nästa kapitel