I Hälsans Tjänst kapitel 14. Från sida 259ren sida tillbaka

Lär ut Hälsoprinciper!

(259)Hälsans Evangelium
Principerna för hälsoreformen går att finna i Guds ord. Hälsans evangelium skall surras ihop med ordets förkunnande. Det är Herrens avsikt, att hälsoreformens återställande inflytande skall ingå i den sista, stora ansträngningen, för att sprida evangeliets budskap. Det är meningen, att våra läkare skall vara Guds arbetare. De skall vara män, vars krafter har helgats och förvandlats genom Kristi nåd. Deras inflytande skall knytas till sanningen, som skall förmedlas till världen. Arbetet med hälsoreformen kommer att uppenbara sin gudagivna kraft, när det är i allt förenat med predikotjänsten. Under inflytandet från evangeliet kommer stora reformer att åstadkommas genom hälsomissionsarbetet. – Manuskript 172, 1899. rätt

(259)Att göra först
Om vi tänker, att vi skall höja den moraliska nivån i länder, som vi må kallas till, måste vi först rätta till människornas fysiska vanor. En sund karaktär beror på sunda krafter hos sinnet och kroppen. – Counsels on Health, sidan 505. rätt

(259)Utbilda angående Livets Lagar
Guds välsignelse kommer att vila över varje försök, att väcka intresse för hälsoreformen; ty denna behövs överallt. Det här ämnet måste återupplivas; ty Gud har för avsikt, att uppnå mycket med detta redskap. Framställ avhållsamhetens och nykterhetens samlade hälsofördelar. Utbilda folk om livets lagar, så att de förstår, hur de kan bevara hälsan. De ansträngningar, som faktiskt görs, motsvarar inte Guds förväntningar. Medicinering med apoteksvaror utgör en förbannelse i denna upplysta tidsålder. rätt

(259)Lär människor, att undvika apoteksvaror. Använd dessa mindre och mindre, och förtrösta mera på hälsofrämjande medel; sedan kommer naturen att reagera på Guds läkare – ren luft, rent vatten, lämplig motion, rent samvete. rätt

(259)Många kunde bli friska, utan att ta en enda tablett, bara de ville leva ut hälsans lagar. Apoteksmedicin behöver sällan användas. Det kommer att krävas uppriktigt, tålmodigt, uthålligt arbete, för att sätta igång verket och bedriva det enligt hälsofrämjande grundsatser. Men om Ni lägger ihärdigt bedjande och tro till Era satsningar, kommer Ni att lyckas. Härigenom kommer Ni att lära patienterna, liksom andra, hur de skall ta hand om sig vid sjukdom, utan att ta till bruket av apoteksmedicin. – Brev 6a, 1890. rätt

(260)Självförnekandets Konst
Skulle alla sjuka botas genom bön, skulle väldigt få dra nytta av sina möjligheter, att lära sig rätt mat, dryck och klädsel. De, som hör till våra sanatorier, bör inse sin skyldighet, att ge patienterna utbildning i grundreglerna om hälsosamt leverne. rätt

(260)De sjuka har en läxa att lära sig. De måste förnekas de maträtter, som skulle försena eller omöjliggöra återvinnandet av hälsan. De måste lägga sig till med självförnekelse, äta enkel mat tillagad på enkelt sätt. De bör vistas mycket ute i solskenet, vilket bör släppas in i varje rum i byggnaden. Föredrag om hälsoämnen bör hållas. Dessa föreläsningar kommer att öppna förståndet på de ovetande, och aldrig tidigare kända sanningar kommer att fästas i minnet. – Brev 63, 1905. rätt

(260)Råd till en Hälsohemsläkare
Under nattens timmar talade jag med Dig. Jag hade en del att säga till Dig angående frågan om kosthållet. Jag talade frimodigt med Dig, och sade, att Du behövde tänka om beträffande dietfrågan för hälsohemmets gäster från världen. Dessa har levt på olämpligt sätt, på kraftig och mäktig mat. Deras lidande beror på, att de har gett efter för aptiten. rätt

(260)Reformering av deras mat- och dryckesvanor är nödvändig. Dock går inte denna reformering att göra i en handvändning. Alla förändringar måste ske gradvis. De hälsosamma rätterna på bordet måste vara aptitretande. Kanhända de alltid har ätit tre mål mat, som har varit mäktiga. Det är en viktig sak, att nå dessa personer med hälsoreformens sanningar. rätt

(260)Men för att förmå dem till, att anta ett förnuftigt kosthåll, måste Ni locka dem med en betydande mängd hälsoenlig, läcker föda. Förändringarna får inte ske så hastigt, att de övertygas om, att de måste undvika hälsoreformen, i stället för att anta den. Maten de serveras, måste vara trevligt tillagad, och den måste vara mäktigare, än den, som Du och jag skulle äta.... rätt

(261)Detta skriver jag, därför att jag är säker på, att Herren vill ge Dig takt, för att bemöta dessa personer på deras eget plan, i deras mörker och själveftergivenhet. Vad mig själv personligen beträffar, är jag avgjort för ett enkelt, blygsamt kosthåll. Men det är inte det bästa, att sätta världsliga, själveftergivna patienter på en diet så sträng, att de avskräcks från hälsoreformeringen. Annars blir de inte övertygade om behovet av, att ändra sina mat- och dryckesvanor. Säg dem sanningen. Lär dem, att inse behovet av ett enkelt, återhållsamt kosthåll, och att vidta förändringarna långsamt. Ge dem tid till, att reagera på behandlingen och undervisningen de får. Verka och be, och led dem framåt så varsamt som möjligt. – Brev 331, 1904. rätt

(261)Så framställs ett nyttigt Kosthålls Grundregler
Herren önskar, att varje förkunnare, läkare och församlingsmedlem noga skall se till, att inte tvinga dem, som är obekanta med vår tro till plötsliga ändringar i sitt kosthåll, och härigenom ställa dem för tidigt på prov. Lägg fram grundsatserna för hälsoreformen, och låt Herren leda de i hjärtat uppriktiga. De kommer att höra och tro. Herren kräver ej av Sina budbärare, att de skall framställa hälsoreformens sköna sanningar på ett sätt, som väcker åhörarnas fördomar. Måtte ingen lägga hinder i vägen för dem, som vandrar längs okunskapens mörka stigar. Det är klokt, att inte vara för lidelsefull ens när man hyllar en god sak, för att inte överbelasta lyssnarna. Framställ principerna för nykterhet och måttfullhet på mest tilltalande sätt. rätt

(261)Led Människorna framåt
Vi får inte bära oss förmätet åt. Arbetarna, som träder ut på nya fält, för att grunda församlingar, får inte skapa svårigheter, genom att göra kostfrågan till en stor sak. De bör akta sig för, att vara för stränga. Barriärer skulle annars resas framför nästan. Driv inte på människorna. Led dem. Förkunna sanningen sådan den är i Kristus Jesus. Vår hälsotidning lär inte bara ut tillagningen av hälsosam mat, utan också, hur man undervisar andra härom. Arbetarna måste göra resoluta, uthålliga ansträngningar, samtidigt som de håller i minne, att det inte går att lära sig allting på en gång. De måste äga en okuvlig beslutsamhet, att de med tålamod skall lära upp människorna. rätt

(262)Vart sanningen än förs, bör människorna instrueras om tillagningen av nyttiga maträtter. Guds önskan är, att överallt skall människorna läras, hur de på ett klokt sätt skall använda de matvaror de kan odla själva, eller lätt få tag på inom sitt område av landet. På så vis går det att lära de fattiga, lika väl som de välsituerade, att leva hälsosamt. – Brev 135, 1902. rätt

(262)Arbete bortkastat utan Undervisning
Det är bortkastat arbete, att hänvisa människor till Gud som botare av deras krämpor, med mindre de lärs, att sluta med varje felaktig vana och inte längre ge efter för en förvrängd aptit. De måste lära sig, att använda de resurser, som Gud har ställt till förfogande. Att vägra, att använda de botemedel, som de kan få, utan att gå till doktorn och betala för sig, att försumma, att släppa in i varje rum Guds rena luft och solsken, visar bristande tro på Honom. Tron på Guds förmåga, att bota krämpor, är död, med mindre man följer Guds ljus, för att försätta ens vanor i samklang med riktiga principer. – Manuskript 86, 1897. rätt

(262)Utbilda, utbilda, utbilda
Vi måste utbilda, utbilda, utbilda på ett trevligt och intelligent sätt. Vi måste förkunna, be och leva sanningen, varvid vi för dess nåderika, hälsogivande inflytande inom räckhåll för dem, som ej känner till det. När de sjuka sätts i samband med Livgivaren, förnyas krafterna hos deras sinnen och kroppar. Men för att det skall ske, måste de utöva självförnekelse, och vara återhållsamma i allt. På så sätt kan de räddas undan fysisk och andlig död samt återställas till hälsa. rätt

(262)När det mänskliga maskineriet fungerar harmoniskt med Guds livgivande arrangemang, såsom framgår av evangeliet, betvingas sjukdom och skjuter hälsan i höjden. När mänskovarelser verkar samfällt med Livgivaren, som offrade livet för dem, fylls sinnet av lyckliga tankar. Kropp och sinne samt själ helgas. Mänskliga väsen lär sig av den Store Läraren, och allt, som de betraktar, förädlar och berikar tankarna. Kärleken ägnas Skaparen i glädje och tacksamhet. Livet åt en person, som förnyas till Kristi avbild, är ett i mörkret strålande ljus. – Brev 83, 1905. rätt

(263)Välgärningar
Till lärare på våra skolor, pastorer och läkare samt sköterskor skulle jag vilja säga: Om Ni så önskar, kan Ni framgångsrikt uppenbara sanningarna hos den tredje ängelns budskap. Det sker inte bara genom ordets predikan, utan genom verkliga välgärningar. Det är ordets anda, som vi så väl behöver. De, som besitter Kristi anda, utför Hans gärningar. rätt

(263)Jag har blivit tillsagd, att hänvisa vårt folk till Jesajas femtioåttonde kapitel. Läs kapitlet omsorgsfullt och se det slags tjänande, som kommer att väcka församlingarna till liv. Evangeliets verk skall utföras lika väl genom vår givmildhet som genom våra ansträngningar. När Ni träffar lidande själar, som behöver hjälp, ge dem den. När Ni stöter på hungriga, ge dem mat. Genom att göra det, verkar Ni i enlighet med Kristi tjänstgöring. Mästaren utförde välvillighetens arbete. Överallt skall vårt folk uppmanas till, att delta i det. – Manuskript 7, 1908. rätt

(263)Lär ut Självförsakelse
Arbetet Ni har utfört i städerna, har getts himmelens godkännande.... Vad Ni har gjort, visar, att om våra läkare och predikanter förmår, att arbeta tillsammans vid framställandet av sanningen till folket, går det att nå flera, än pastorn ensam når.... rätt

(263)Tala med folket om behovet av, att motstå frestelsen, att ge efter för aptiten. Det är härvidlag, som många felar. Förklara det nära sambandet mellan kropp och sinne och visa behovet av, att hålla båda i bästa tänkbara skick. Hälsoföreläsningarna, som Ni håller på mötena, är ett av de bästa sätten, att göra reklam för våra hälsohem på.... rätt

(263)Avhållsamhet och Hälsa
De lidande måste i tankarna fås, att greppa hoppet om befrielse från allehanda faror. Tala till dem hoppingivande ord, modingivande ord. Ibland våra hälsohems gäster finns det sådana, som Herren kommer att bota, om de bara avstår från bruket av sprit och apoteksmedicin samt använder enkla och trygga botemedel, för att motverka sjukdom orsakad av en förvrängd aptit. Om de gör sitt till, för att bryta fiendens förtrollning, genom att bestämt stå emot frestelse, och överlämna sig åt Den, som offrade livet för syndiga själars skull, kommer de att bli Guds söner och döttrar. rätt

(264)Alla, som kelar med aptiten, föröder kroppens krafter och försvagar moralens styrka, de märker förr eller senare straffet, som följer på brott mot den fysiska lagen. rätt

(264)Kristus offrade livet, för att verkställa syndarens förlossning. Världens Frälsare visste, att eftergifter för aptiten medförde kroppslig nedgång och uppfattningsförmågans bedövning, så att heliga och eviga angelägenheter inte gick att skönja. Han visste, att jagets bortklemande förödde de moraliska krafterna, och att människans stora behov var omvändelse – till hjärta och sinne samt själ, från ett liv i själveftergift till ett i självförnekelse och självuppoffring.... rätt

(264)Kristi Viktoria en Lärdom för oss
Kristus gick in i prövningen på aptitens område, och i nära sex veckor motstod Han frestelse å människans vägnar. Den långa fastan i ödemarken skulle vara en lärdom för den fallna människan under alla tidsåldrar. Kristus föll inte för fiendens starka frestelser, vilket är uppmuntrande för varje själ, som kämpar mot frestelse. Kristus har gjort det möjligt för varje medlem av mänskofamiljen, att stå emot frestelse. Alla, som vill leva gudaktigt, kan segra, såsom Kristus segrade, genom Lammets blod och sitt vittnesbörds ord. Frälsarens långa fasta stärkte Honom till, att uthärda. Han visade människorna, att Han ämnade inleda verket med seger exakt, där eländet började – på aptitens område.... rätt

(264)Läkares och Pastorers Ansvar
Vi behöver inflytandet från ett sunt exempel genom våra läkare och pastorer. Måtte de använda sina krafter för aptitens styrning, så att mentala och moraliska krafter stärks. De bör, så långt det är möjligt, lägga sig till med sådana vanor i livet, att kroppens och sinnets krafter ansträngs lika mycket. Röstens användning i tal är nyttig motion. Lär och lev omsorgsfullt. Håll fast vid inställningen, att alla, även våra ledande män, behöver använda sunt förnuft i vården av hälsan, varvid de säkrar lika stor ansträngning av kroppen och hjärnan. – Brev 158, 1909. rätt

(265)Hälsofrämjande Restauranger som Skolor
Intresserade arbetare kommer att förmås till, att erbjuda sina tjänster inom olika missionsverksamheter. Hälsofrämjande restauranger kommer att grundas. Men med vilken omsorg bör inte detta arbete förrättas! rätt

(265)Varje hälsofrämjande restaurang bör samtidigt vara en skola. Arbetarna knutna till den bör ständigt studera och prova sig fram, så att de kan göra framsteg i tillagandet av hälsoenliga rätter. I städerna går detta undervisningsverk att bedrivas i mycket större skala, än på mindre orter. Men på varje ort, där det finns en församling, bör undervisning ges beträffande tillagning av enkla, hälsosamma maträtter åt dem, som vill leva i enlighet med grundsatserna för hälsans förbättring. Och församlingsmedlemmarna bör ingjuta hos sina grannar det ljus, som de erhåller om detta ämne. –Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 112, 113. rätt

(265)Undervisning i Hem och på Skolor
I San Bernadino har doktor ----- funnit många öppna dörrar för utbildningsverksamhet. För omkring tre månader sedan inledde hon studier i matlagning, hälsosam klädsel och allmän renlighet tillsammans med en del av familjerna i vår egen församling. Hon biträddes i arbetet av vissa av medhjälparna från sanatoriet, som praktiskt visade hälsosam matlagning och enkel hälsovård. rätt

(265)Grannar bjöds in, att närvara vid dessa kurser, och några av de inbjudna efterfrågade liknande studier i sina hem, till vilka de kunde bjuda in somliga av sina vänner. På detta vis växte arbetet snabbt, till dess doktor ----- inte förmådde, att svara ja på alla förfrågningar hon mottog. Hennes verksamhet påtalades för chefen för de kommunala skolorna, och på hans inbjudan höll hon hälsoföreläsningar inför hela 1 500 barn i stadens skolor. Hennes samarbete med Kvinnornas Kristna Nykterhetsförbund har låtit henne stifta många framträdande kvinnors bekantskap. Satsningar som dessa är kraftfulla verktyg, för att undanröja hos många de fördomar, som förekommer mot vårt folk. – The Review and Herald, den 1. Augusti, 1907. rätt

(266)Samverkan med andra Nykterhetsivrare
Vi bör göra allt i vår makt, för att samverka med himmelska krafter, för att sprida sanning och rättfärdighet på jorden. Vi kan inte uträtta ett bättre verk, än att förena oss, så långt det är möjligt utan eftergift, med arbetarna hos KKN. För åratal sedan såg vi spridandet av nykterhetsprincipen som en av våra viktigaste skyldigheter. Det bör vi fortfarande göra. Våra skolor och hälsohem skall uppenbara Kristi makt och nåd, att förvandla liv. De bör vara viktiga brickor i nykterhetssaken. – Brev 274, 1907. rätt

(266)Utbilda de Fattiga
Frågor [i en syn] ställdes om, hur vi borde lära andra, att ersätta kött och te samt kaffe med ett hälsosammare kosthåll. Borde vi tillkännage våra tillvägagångssätt, och därigenom avskära oss från fördelarna vi kunde uppnå, genom att inleda handel i kolonierna? Borde vi skänka bort hemligheten bakom tillagandet av dessa hälsosamma rätter och födoämnen? Borde vi lära de fattiga människorna, hur de lever utan bruket av kött från döda djur? Borde vi lära de fattiga människorna, som anammar sanningen, hur de skall plantera och odla nötter, hur de skall åt sig själva alstra sådant, som skulle kosta för mycket, om de handlade det av andra? Borde vi lära dem, att tillaga dessa rätter själva? rätt

(266)Klokhetens Röst
Dessa tycktes vara viktiga, men svårbesvarade, spörsmål. Sedan hördes klokhetens röst; frågan om hälsoreform är ett stort ämne, ett väsentligt ämne, och det här missionsarbetet skall bedrivas vida omkring. Den tredje ängelns budskap utgör den nuvarande och närvarande sanningen för 1898, och hälsofrågan är lika intimt förbunden med detta budskap, som armen är med kroppen. Därför måste ljus ges angående de bästa sätten, att införa hälsoreformen på. Kött är den allvarligaste sjukdomsalstraren, som går att föra in i mänskokroppen. Men det går inte, att lära ut hälsoreformen, med mindre de billigaste sätten att leva på framställs. Fienden får inte ges några som helst fördelar. Herren kan endast välsigna dem, som följer varje påbud Han har gett angående detta vårt liv. – Manuskript 105, 1898. rätt

(267)Meningen med Hälsokostverket
Enligt det ljus, som Gud har gett mig, bör matvaruverksamheten bedrivas med avsikt, att lära människorna, att leva hälsosamt och ekonomiskt, inte för att vi skall tjäna pengar. Var och en bör lära sig, vilka födoämnen bäst lämpar sig för vederbörandes behov. – Brev 82, 1903. rätt

(267)Likt Mannat
Det ljus, som Gud har gett och kommer att fortsatt ge angående matfrågan, skall för Hans folk i dag vara det, som mannat var för Israels barn. Mannat föll från skyn, och folket skulle samla det och laga till det för förtäring. Likaså kommer ljus att ges åt Herrens folk i världens olika länder, och hälsokost lämpad för dessa nationer kommer att lagas till. rätt

(267)Medlemmarna av varje församling skall uppodla den takt och snillrikhet, som Gud ger dem. Herren har skicklighet och insikt att ge åt alla, som använder sina förmågor, för att försöka att lära sig, hur de skall blanda markens alster, så att det går att göra simpel, enkelt tillagad mat, som ersätter kötträtter, så att folk inte har någon ursäkt för, att äta kött. – Manuskript 78, 1902. rätt

(267)Herren undervisar den Lydige
I säd, frukt, grönt och nötter finns alla födoämnen, som vi behöver. Om vi träder framför inför Herren med ett barns enkelhet, kommer Han att lära oss, hur vi skall laga till hälsosam mat, som inte bär några spår av kött. – Manuskript 27, 1906. rätt

(267)Instruktion i Matlagningskonsten
Vi är i behov av äkta utbildning i matlagningens konst.... Ordna med kurser, där Ni lär folket, att göra nyttigt bröd och sätta samman ingredienser, som utmynnar i hälsosamma födoämneskombinationer från säd och grönsaker. Dylik utbildning bidrar till, att skapa en önskan hos vårt folk om, att flytta ifrån städerna, och köpa lantställen, där de kan odla sin egen frukt och grönsaker. – Manuskript 150, 1905. rätt

(268)Samfällt Handlande nödvändigt
Det är Herrens avsikt, att män och kvinnor på varje ort skall åtnjuta förmånen, att utveckla sina förmågor, genom att laga hälsoenliga rätter med hjälp av de naturliga alstren från deras region i landet. Ingen får förbjuda dem det. Om de blickar hän till Gud, och använder sin skicklighet och snillrikhet under den Helige Andes ledning, kommer de att lära sig, hur de skall förvandla naturliga alster till nyttiga maträtter. Härigenom kommer de att kunna lära de fattiga, hur dessa skall tillreda rätter, som ersätter kött. rätt

(268)De, som blir hjälpta härvidlag, kan i sin tur instruera andra. Ett sådant arbete återstår ännu att göra. I fall det hade gjorts tidigare, skulle sanningen i dags omfattas av betydligt flera, än fallet är, och vi skulle ha haft många flera lärare, än vi gör. Låt oss ta reda på, vad vår plikt är, och sedan göra den. Vi skall inte vara beroende och hjälplösa, lita på människor. – Manuskript 85, 1902. rätt

(268)Drivkrafter till Handling
Somliga kanske säger: ”Om nu Herren kommer snart, varför skall vi då inrätta skolor, hälsohem och hälsokostfabriker? Varför behöver våra unga lära sig ett yrke?” rätt

(268)Det är Herrens plan, att vi ständigt skall ge större avkastning på de talenter Han har gett oss. Det kan vi inte göra, med mindre vi använder dem. Tanken på Kristi snara ankomst borde inte göra oss slöa. I stället borde den få oss till, att göra vårt yttersta, för att välsigna och gynna mänskligheten. Ingen slöfock står utan skuld i Herrens ögon. rätt

(268)Bibelns religion gör aldrig människor makliga. Vi tror, att Kristi ankomst är nära. Måtte därför var och en göra det bästa av sin gudagivna tid, för att bereda sig själv och andra för denna storslagna tilldragelse. Lär andra livets väsentligheter, i stället för att dessa skall fortsätta med, att förslösa sina gyllene tillfällen. rätt

(268)Verka för de onyktra och tobaksanvändarna, och säg åt dem, att ingen drinkare kommer att ärva Guds rike samt att: ”Aldrig någonsin skall något orent komma in i den” {Uppenbarelseboken 21:27}. Visa dem det goda de kunde göra med pengarna de nu lägger ut för sådant, som bara skadar dem. – Brev 25, 1902. rätt

(269)Att tåla andras Åsikter
Vi måste komma ihåg, att det i världen finns en uppsjö av olika sinnen, och vi kan därför inte vänta oss, att alla skall tänka som vi rörande varje punkt om kosthållet. Tänkandet går inte i samma banor hos alla. Jag äter inte smör, men det finns medlemmar av min släkt, som gör det. Smör ställs inte på mitt matbord; men jag bråkar inte, för att vissa släktingar väljer, att äta det emellanåt. Många av våra samvetsgranna bröder har smör på bordet, och jag känner mig inte förpliktigad till, att tvinga dem till, att göra annorlunda. Sådana här saker bör aldrig tillåtas, att orsaka gnissel mellan syskon. Jag ser inget behov av smör, där det förekommer mängder av frukt och pastöriserad grädde. De, som älskar och tjänar Gud, bör få följa sina egna övertygelser. Kanhända vi inte känner oss rättfärdiga i, att göra som de gör, men vi bör inte låta skilda åsikter skapa söndring. Må Herren hjälpa oss, att vara lika bestämda, som klippan är fast, när det gäller principerna hos lagen, som talades från Sinaiberget, och må Han hjälpa oss, så att vi inte låter skilda åsikter vara en barriär mellan oss och våra bröder. – Brev 331, 1904. rätt

(269)Att lära ut ytterliggående Meningar
Det är Satans önskemål och plan, att föra in ibland oss sådana, som går till ytterlighet – inskränkta individer, som är klandersjuka och elaka samt envist försvarar sina egna uppfattningar om sanningens innebörd. De är krävande, och hävdar rigorösa förpliktelser, samt går alldeles för långt gällande småsaker, samtidigt som de försummar lagens viktiga angelägenheter – dom och barmhärtighet samt Guds kärlek. På grund av ett fåtal dylika personers verksamhet stämplas hela skaran med Sabbatshållare som fördomsfulla, fariséiska och fanatiska. Sanningens sak betraktas, beroende på dessa medarbetare, som ovärdig personens notis. – The Review and Herald, den 29. Maj, 1888. rätt

(269)God Kokkonst en Vetenskap
Somliga kallas till det, som anses vara enkla plikter – däribland, att laga mat. Men matlagningskonsten är ingen struntsak. Skickligt utförd matlagning är en av de viktigaste konsterna, den tornar upp sig över musikundervisning och klädskapande. Med det förkastar jag förstås inte musikundervisning och klädskapande, ty de är också väsentliga. Men ändå viktigare är konsten, att tillaga mat, så att den är både hälsosam och aptitretande. Denna konst bör betraktas som den värdefullaste av alla konster, eftersom den är så nära knuten till livet. Den bör röna större uppmärksamhet; ty för att åstadkomma bra blod, behöver organismen bra föda. Grunden för hälsans bevarande läggs genom missionsarbetet med bra matlagning. rätt

(270)Ofta blir hälsans reformering till hälsans deformering genom mats motbjudande beredning. Bristen på kunnande om hälsosam matlagning måste avhjälpas, innan hälsoreformen är ett faktum. rätt

(270)Bra kockar är sällsynta. Många, många mödrar skulle behöva ta lektioner i matlagning, för att servera sina hushåll väl lagad, prydligt upplagd mat. rätt

(270)Innan barn tar lektioner i orgel eller piano, bör de ges lektioner i matlagning. Arbetet med, att lära sig matlagning behöver inte utesluta musikstudier, men att lära sig musik är av mindre betydelse, än att lära sig att laga mat, som är hälsosam och aptitretande. rätt

(270)Matlagningskurser
Till våra hälsohem och skolor bör fogas matlagningskurser, där undervisning ges om rätt matlagning. På samtliga våra skolor bör det finnas de, som är dugliga, att undervisa eleverna, både män och kvinnor, i matlagningskonsten. I synnerhet bör kvinnor lära sig, att laga mat. rätt

(270)Det är en synd, att lägga upp dåligt lagad mat på bordet, eftersom frågan om matätande berör hela organismens välmående. Herren önskar, att Hans folk skall förstå nödvändigheten av, att laga till mat på så sätt, att den inte orsakar sur mage och härigenom sura miner. Låt oss minnas, att det ligger praktisk religion i en god brödlimpa. rätt

(270)En Talang av högsta Värde
Arbetet med matlagning bör inte betraktas som en typ av slaveri. Vad skulle ske med världens invånare, om alla matlagare skulle lägga ned arbetet med den dåliga ursäkten, att verksamheten inte är tillräckligt värdig? Matlagning må ses på som mindre önskvärd, än vissa andra slags arbeten, men i själva verket utgör den en konst, som står över alla andra konster. Så här ser Gud på tillagningen av hälsosam mat. Han sätter högt värde på dem, som trofast tjänar i tillagningen av hälsosam, läcker mat. rätt

(271)Den, som behärskar konsten, att rätt laga till mat, och som använder sin förmåga, är värdig mera pris, än de, som är involverade i allt annats slags arbete. Denna talang eller talent bör betraktas som lika med tio talenter; ty dess rätta bruk har mycket att göra med, att hålla den mänskliga organismen frisk. Eftersom den är så oskiljaktigt förenad med liv och död, är denna konst den värdefullaste av alla gåvor. – Manuskript 95, 1901. rätt

(271)Många kommer att räddas
Herren har visat mig, att genom hälsoreformens praktiska inflytande kommer många, många att räddas från fysisk, mental och moralisk degeneration. Det kommer att hållas hälsoföredrag och ges ut en mängd skrifter. Hälsoreformens principer kommer att få ett välvilligt mottagande och många kommer att bli upplysta. Det inflytande som hälsoreformen för med sig, kommer att anförtros åt alla, som vill ta emot ljus och de kommer steg för steg att gå framåt för att ta emot de särskilda sanningarna för vår tid. På det sättet möter sanningen och rättfärdigheten varandra. – Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 378, 379. rätt

(271)För vidare Studium
Hälsohemsarbetet skall vara undervisande:
Counsels on Health, sidorna 221-223, 248, 469, 470.
Läkaren som Utbildare: Hälsa för Hela Människan, sidorna 95-105.
Predikanter skall lära ut Hälsoreformen: Counsels on Health, sidan 43 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 376, 377).
Församlingen skall studera Hälsans Principer: Counsels on Health, sidorna 425-430 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 62-67).
Fortlöpande Reform skall förordas: Counsels on Health, sidorna 445-453.
Takt i Undervisningen om Hälsans Grundsatser: Counsels on Health, sidorna 438, 442 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidorna 20, 21).
Användningen av Hälso- och Nykterhetslitteratur: Counsels on Health, sidorna 445-447, 462-466, 479 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 136).
Lär ut Återhållsamhetens och Nykterhetens Reform: Counsels on Health, sidorna 432-437.
Att lära ut Hälsoprinciper på Lägermöten: Counsels on Health, sidorna 433, 467, 468. rätt

nästa kapitel