I Hälsans Tjänst kapitel 15. Från sida 273ren sida tillbaka

Kosthåll och Hälsa

(273)Viktiga Grundregler
Sjundedags-adventister hanterar väldigt viktiga sanningar. Angående frågan om nykterhet och måttlighet borde de ligga före alla andra. Frågan om hälsans bevarande är av enorm betydelse. När vi granskar den här saken i vördnad för Gud, lär vi oss, att det bästa för både vår kroppsliga hälsa och för våra andliga framsteg, är att hålla sig till ett enkelt kosthåll. Låt oss tålmodigt studera frågan. Vi behöver kunskap och omdöme, för att handla klokt på den här punkten. Naturens lagar skall inte trotsas, utan lydas. rätt

(273)Bara när vi är medvetna om hälsoreformens grundsatser, går det att väcka oss till insikt om det onda, som härrör från ett olämpligt kosthåll. När man inser sina misstag och är modig nog, att ändra på sina vanor, blir man varse den nödvändiga kampen och uthålligheten under reformeringens förlopp. Men väl man har lagt sig till med rätt slags smak, begriper man, att den mat man tidigare har betraktat som harmlös, sakta men säkert banade vägen för dålig mage och andra åkommor. rätt

(273)Servera näringsrik Mat!
Somliga i vårt folk avstår samvetsgrant från, att förtära opassande mat, men samtidigt försummar de, att äta mat, som skulle ge de behövliga ämnena för kroppens näring. Låt oss aldrig avlägga vittnesbörd emot hälsoreformen, genom att inte förtära hälsosam, smaklig föda i stället för de skadliga delar av kosten, som vi har lagt åt sidan. Mycken takt och eftertanke bör användas vid tillagningen av näringsbringande mat som ersättning för det, som har utgjort kosten i många familjer. En sådan ansträngning fordrar tro på Gud, hängivet syfte och villighet, att bistå varandra. Ett kosthåll, som saknar de nödvändiga näringsämnena, drar vanära över hälsoreformens sak. Vi är dödliga, och måste inta föda, som skänker nödvändig näring åt kroppen. rätt

(273)De, som inte vet, hur de skall laga hälsosam mat, bör lära sig, att kombinera hälsoenliga, näringsriktiga födoämnen på ett sådant vis, att de åstadkommer aptitretande rätter. Måtte de, som eftersträvar kunskap inom området, prenumerera på våra hälsotidningar.... rätt

(274)Utan att ständigt använda påhittighet, blir ingen en mästare på hälsosam matlagning; men den, vars hjärta är öppet för intryck och förslag från den Store Läraren, kommer att lära sig mycket, och kommer att kunna undervisa andra; ty Han kommer att ge vederbörande skicklighet och insikt. rätt

(274)Stor uppmärksamhet bör riktas mot det riktiga användandet av nöträtter. Vissa nötsorter är inte lika hälsosamma, som andra. Inskränk inte innehållet på matsedeln till några få rätter, som mest består av nötanrättningar. Sådan föda bör inte intas i betydande mängd. I fall de brukades mera sparsamt av somliga, skulle utfallet bli mera nöjaktigt. När de kombineras i stor kvantitet med andra födoämnen i en del recept, alstras rätter, som är så mäktiga, att organismen inte orkar med, att tillgodogöra sig hela innehållet. rätt

(274)Framsteg genom Eftertanke
Låt oss göra framsteg grundade på eftertänksamhet, när vi förenklar vårt kosthåll. Tack vare Guds försyn, producerar varje land födoämnen innehållande den näring, som behövs för organismens funktion. Dessa går att omvandla till hälsosamma, aptitretande rätter. rätt

(274)Måtte hälsoreformens vänner uppriktigt sträva efter, att göra den till allt det, som de säger att den är. Måtte de avstå ifrån allt, som skadar hälsan. Använd enkel, hälsobringande föda. Frukt är utmärkt, dessutom sparar den in mycket kokande. Strunta i mäktiga bakverk, tårtor, efterrätter och annat, som lagas till, för att fresta aptiten. Ät färre sorters mat vid en och samma måltid, och ät med tacksägelse. rätt

(274)Beträffande kött, kan vi alla säga: Låt bli! Och alla bör bära ett klart vittnesbörd mot te och kaffe, genom att aldrig inta dylikt. De är narkotiska medel, som skadar både hjärnan och kroppens övriga organ. Tiden är inte här, när jag törs säga, att vi helt bör upphöra med bruket av mjölk och ägg. Mjölk och ägg bör inte klassas med kött. Vid en del sjukdomar är användningen av ägg högst nyttig. rätt

(274)Måtte medlemmarna av våra församlingar neka all självisk aptit. Varje krona, som läggs ut på te, kaffe och kött, är mer, än bortslängd, ty dessa saker hindrar verklig utveckling av de kroppsliga, mentala och andliga krafterna. – Brev 135, 1902. rätt

(275)Helgelse och Självbehärskning
Det är meningen, att Guds folk skall lära sig innebörden av återhållsamhet i allting. De skall utöva måttfullhet i mat och dryck samt klädsel. Alla eftergifter för jaget skall strykas i deras leverne. Innan de egentligen kan förstå betydelsen av sann helgelse och underkastelse för Kristi vilja, måste de bemästra osunda vanor och handlingar, genom att samarbeta med Gud. – Manuskript 16, 1902. rätt

(275)Visa Värdet av Hälsoreform
Budskapet jag har ombetts att framföra, lyder: Pressa arbetet med hälsoreform till fronten. Visa värdet av hälsoreform så tydligt, att ett vida spritt behov därav förnimms. Men förfäkta aldrig rena svältdieten. Det går, att uppnå ett hälsosamt, näringsriktigt kosthåll, utan att använda kött. – Brev 49, 1902. rätt

(275)Till Guds Ära!
Genom inspiration från Guds Ande, skriver aposteln Paulus, att ”vad ni än gör” – även den naturliga gärningen, att äta och dricka, skall utföras, inte för att tillfredsställa en förvänd aptit, utan under känslan av ansvar – ”gör allt till Guds ära.” {Första Korintierbrevet 10:31.} Varje del hos personen skall bevakas; vi skall tänka oss för, så att det vi inmundigar inte bannlyser ädla och heliga tankar från sinnet. rätt

(275)Individens Rättigheter
”Får jag inte göra som jag vill med mig själv?” frågar vissa, som om vi ville förneka dem något väldigt nyttigt, när vi påminner dem om det nödvändiga i, att äta med förståndet och rätta alla vanor efter de lagar, som Gud har infört. Dessa är verkligen mänskliga fri- och rättigheter! Vi har en individualitet och identitet, som är vår egen. Ingen kan låta sin identitet uppgå i en annans. Alla måste handla själva, enligt samvetets röst. rätt

(275)Vad beträffar vårt ansvar och inflytande, är vi ansvariga inför Gud, eftersom vi mottar vårt liv från Gud. Vi tar inte emot livet från människor, utan endast från Gud. Honom tillhör vi genom skapelse och frälsning. Själva våra kroppar är inte våra egna, att behandla som vi vill, att skada med vanor ledande till nedgång och oförmåga till, att ge Gud vår bästa tjänst. Våra liv och samtliga våra förmågor och krafter är Hans. Han sköter om oss varje ögonblick; Han upprätthåller det levande maskineriets funktion; om vi lämnades, att ta hand om det för ett ögonblick, skulle vi dö. Vi är fullständigt beroende av Gud. rätt

(276)Vi lär oss en viktig läxa, när vi förstår vårt förhållande till Gud och Hans till oss. Orden ”ni inte tillhör er själva”, ”Ni har blivit köpta och priset är betalt” {Första Korintierbrevet 6:19-20} bör naglas fast i minnet, så att vi alltid erkänner Guds rätt till våra talanger, vår egendom, vårt inflytande, våra egna liv. Vi skall lära oss, hur vi skall behandla denna gåva från Gud, till sinne, själ, kropp, så att vi som Kristi köpa egendom kan tjäna Honom på hälsosamt, behagligt sätt. rätt

(276)Daniels Rättskaffenhet
Varför vägrade Daniel och hans vänner, att äta kungens mat? Varför ville de inte inmundiga hans kötträtter och viner? Jo, för att de hade fått lära sig, att detta slags föda inte skulle komma att bibehålla sinnet och kroppen vid bästa hälsa, för att tjäna Gud.... rätt

(276)De såg noga till, att upprätthålla sambandet med Gud. De bad och studerade, dessutom styrdes deras praktiska liv av sträng samvetsgrannhet och sinnets ödmjukhet. De vandrade med Gud, såsom Hanok gjorde. Herrens ord utgjorde deras mat och dryck. ”Han fann att de i alla frågor som krävde vishet och förstånd var tio gånger klokare än någon annan av de spåmän och besvärjare som fanns i hela hans rike.” {Danielsboken 1:20.} rätt

(276)I ljuset av den här berättelsen i Skriften borde människors samlade vittnesbörd om fördelarna med ett kosthåll innehållande kött, eller en mängd olika födoämnen, inte tas på allvar av någon. När trons barn genom allvarlig bön helgar sig åt Gud utan förbehåll, kommer Herren att belöna deras förtroende och välsigna dem med klara tankar. – Brev 73, 1896. rätt

(276)Vädjan till en Läkare
Du kan inte bilda Dig en uppfattning om, hur mycket verksammare Du skulle vara som en trons tjänare, och hur mycket nöjdare Du själv skulle bli, om Du följde ljuset, som har getts Dig.... Skall Din aptit, Dina vanor och Din praxis vara av ett slag, som får omgivningen att komma med samma ursäkter, som Du har gjort för njutningen av, att äta köttet från döda djur? rätt

(277)Åter till det ursprungliga Kosthållet!
Det är Herrens avsikt, att återföra Sitt folk till, att leva på enkel frukt, grönt och säd. Han förde Israels barn ut i ödemarken, där de inte kunde livnära sig på kött; och så gav Han dem himmelens bröd. ”Änglabröd fick människor äta” {Psaltaren 78:25}. Dock suktade de efter köttgrytorna i Egypten, ja, de sörjde och grät, för att få kött, trots Herrens löfte om, att om de underordnade sig Hans vilja, skulle Han föra dem till Kanaans land och inrätta dem där som ett rent, heligt, lyckligt folk. Därutöver skulle det inte finnas en enda svag person i deras led; ty Han skulle avlägsna all sjukdom från dem. rätt

(277)Israels Muttrande
Men fastän de ägde ett tydligt ”Så säger Herren”, sörjde och grät de, ja, de muttrade och klagade, tills Herren blev vred på dem. Enär de var så fast inställda på, att få köttet från döda djur, gav Han dem just den kost, som Han hade förvägrat dem.... rätt

(277)Herren hade kunnat ge dem kött, i fall det hade varit viktigt för deras hälsa, men deras Skapare och Förlossare ledde dem under deras långa färd genom ödemarken, för att utbilda och disciplinera samt lära upp dem till sunda vanor. Herren förstod köttätandets inverkan på den mänskliga organismen. Han önskade Sig ett folk, vars yttre skulle skvallra om deras umgänge med Gud, trots den långa resan.... rätt

(277)Ett av de allvarliga missförstånd, som många vill göra gällande, är att starka muskler får man av köttätande. Men de enkla sädesslagen, frukten i träden och grönsakerna äger alla näringsmässiga egenskaper, som alstrar bra blod. Detta går inte att säga om ett köttbaserat kosthåll.... rätt

(277)Vi består av det, som vi äter, och äter vi mycket kött, avtar vår intellektuella aktivitet. Skolelever skulle uppnå mycket bättre studieresultat, om de aldrig toge en tugga kött. När det djuriska hos människan stärks genom köttätning, avtar de intellektuella krafterna i motsvarande grad. Ett liv i gudstro vinns och upprätthålls enklare, om kött ges upp, ty denna kost stimulerar personens lustfyllda läggning till intensiv aktivitet, samtidigt som den försvagar vederbörandes moraliska och andliga natur. ”Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet.” {Galaterbrevet 5:17.} rätt

(278)Vi behöver verkligen uppmuntra till och uppamma rena, kyska tankar, och att stärka de moraliska krafterna, än de lägre och köttsliga krafterna. Gud väcke oss ur vår själveftergivliga aptit! ... rätt

(278)Dödsorsak
Kräfta {cancer}, svulster och samtliga inflammationssjukdomar beror till stor del på köttätande. rätt

(278)Utifrån det ljus Gud har gett mig, beror förekomsten av kräftsjukdomar och svulster i hög grad på flitigt köttätande. Det är mitt uppriktiga och bönefyllda hopp, att Du, som läkare, inte alltid skall vara blind på det här området, ty blindheten förenas med brist på moraliskt mod, att förvägra aptiten, att lyfta upp korset, varmed menas, att utöva just de plikter, som går emot den naturliga aptiten och lidelserna.... rätt

(278)Saken har framställts för mig ur olika synvinklar. Dödsfallen orsakade av köttätning förnimms ej; om de gjorde det, skulle vi inte höra ytterligare sakskäl och ursäkter för eftergifter för aptiten på dött kött. Vi har gott om nyttig föda, som stillar hungern, utan att vi skall behöva lägga lik på bordet som enda erbjudande på matsedeln.... rätt

(278)Detta dietspörsmål har visats för mig vara en snubbeltråd för Dina egna andliga framsteg, liksom ett hinder i vägen lagt av Dig för andra, och allt detta beroende på, att Din egen känslighet hade avtrubbats på grund av Ditt själviska tillfredsställande av aptiten. För Kristi skull, borra djupare, studera grundligare, och agera i enlighet med ljuset, som det har behagat Gud, att skänka Dig och andra om den här saken. – Brev 72, 1896. rätt

(278)Vädjan till en Predikant
Det har tydligt visats mig, att Guds folk skall inta en bestämd hållning mot köttätning. Skulle Gud under trettio års tid ge Sitt folk budskapet, att om de åstundar rent blod och klara tankar, måste de ge upp användningen av kötträtter, om Han inte ville, att de skulle rätta sig efter detta budskap? Genom bruket av kötträtter, stärks den djuriska naturen och försvagas den andliga naturen. Män sådana som Du, vilka är engagerade i det allvarligaste och viktigaste verk, som någonsin har anförtrotts åt människor, bör noga se upp med, vad de äter. rätt

(279)Kom ihåg, att när Du äter kött, förtär Du bara säd och grönsaker i andra hand; ty därifrån erhåller djuret näringen, som får det att växa och förbereder det för köttdisken. Livet, som fanns i säden och grönsakerna, går in i djuret och blir en del av dess liv, och sedan slukar människor djuret. Varför är de så angelägna om, att äta sin mat i andra hand? ... rätt

(279)Tanken på, att döda djur för matens skull, är i sig motbjudande. Om människans inre inte hade fördärvats av eftergiften för aptiten, skulle ingen tänka på, att äta köttet från djur. rätt

(279)Motverka inte Reformen!
Vi har getts uppgiften, att föra hälsoreformeringen vidare. Herren önskar, att Hans folk skall vara i samklang med varandra. Som Du måste veta, skall vi inte överge den hållning, som Herren under de trettiofem senaste åren har sagt till oss, att vi skall inta. Akta Dig för, att ställa Dig i harnesk till hälsoreformverket! Det kommer att gå framåt; ty det utgör Herrens medel, för att lindra lidandet i vår värld och för att rena Sitt folk. rätt

(279)Välj noga Din inställning, så att Du inte befinns orsaka splittring! Min broder, även om Du inte släpper in i Ditt och Din familjs liv välsignelsen, som kommer sig av, att lyda hälsoreformens principer, skada inte andra, genom att gå emot det ljus, som Gud har gett om det här ämnet. rätt

(279)Ehuru vi inte gör användningen av köttätande till ett trosprov, och vi inte tänker tvinga någon till, att sluta med detta bruk, är det likväl vår skyldighet, att be om, att ingen av samfundet anställd förkunnare skall ta lätt på eller motarbeta budskapet om reform på denna punkt. Om Du, trots Guds upplysningar om köttätandets inverkan på organismen, fortsätter därmed, måste Du själv stå för följderna. Men inta inte en hållning inför folket, som låter dem tro, att det är onödigt med upprop till reformering gällande köttätande; ty Herren efterlyser reformering. rätt

(280)Herren har gett oss uppgiften, att förkunna budskapet om hälsoreform, och om Du inte vill träda fram i ledet ibland dem, som bär fram budskapet, skall Du inte göra den saken iögonenfallande. Genom att motverka Dina medarbetares ansträngningar, för att lära ut hälsoreformen, har Du hamnat snett, Du verkar på fel sida. – Brev 48, 1902. rätt

(280)Vädjan till Föräldrar
Herren kommer att hastigt fullborda Sin gärning i rättfärdighet. Jorden är fördärvad, eftersom människorna lever i fördärv {jämför Första Moseboken 6:12}. Sjukdom av alla de slag plågar mänskosläktet. Eländet framkallat av fördärvet, som råder i världen på grund av lusta, tilltar på ett häpnadsväckande sätt i begåendet av brott av alla tänkbara slag. Rån, mord, sinnlighet, grymheten hos de sataniska krafterna – dessa och andra slags ondska förekommer överallt. Vi är omringade av osynliga faror. rätt

(280)När tänker de, som känner till sanningen, ställa sig på de sunda principernas sida en gång för alla? När tänker de vara trofasta gentemot grundreglerna för hälsoreformen? När kommer de att lära sig, att det är farligt, att äta kött? rätt

(280)Jag har ombetts att säga, att i fall köttätande någonsin har varit ofarligt, är det inte riskfritt nu. Sjuka djur fraktas till storstäderna och till byarna, där de säljs som mat. Många av dessa arma varelser skulle ha dött av sjukdom kort tid därefter, om de inte hade slaktats; ändå görs de sjuka djurens kadaver klara för marknaden, och folk äter glatt upp den förgiftade födan. Ett dylikt kosthåll förorenar blodet och eggar de lägre lidelserna. rätt

(280)Många föräldrar handlar, som om de hade förlorat förståndet. De är sömngångaraktiga, förlamade av eftergifterna för förvänd aptit och förnedrande passion. Våra förkunnare, som känner till sanningen, borde väcka människorna ur deras paralyserade tillstånd och förmå dem till, att ge upp sådant, som skapar aptit på kötträtter. Om de inte bättrar sig, kommer de att mista sin andliga kraft, och bli allt mer urartade på grund av syndfulla eftergifter. Vanor, som äcklar det himmelska universum, vanor, som sänker människor till en nivå under djurens, utövas i många hem. Måtte alla, som känner till sanningen, säga: ”håll er borta från de köttsliga begären som för krig mot själen.” {Första Petrusbrevet 2:11.} rätt

(281)Exempel på rätt Handlande
Måtte ingen av våra pastorer föregå med uselt exempel, genom att äta kött. Måtte de och deras familjer leva upp till ljuset från hälsoreformen. Måtte inte våra predikanter försinnliga och förråa sina egna och sina barns naturer. Barn, vars önskningar inte har återhållits, frestas inte bara till, att hänge sig åt omåttlighetens gamla vanliga seder, utan att ge fria tyglar åt sina lägre lidelser och bortse ifrån renhet och dygd. Dessa förleds av Satan inte bara till, att fördärva sina egna kroppar, utan till, att jämväl viska sina onda ord åt andra. Om föräldrarna själva är förblindade av synd, märker de sällan dessa förhållanden. – Manuskript 133, 1902. rätt

(281)Så gör man en sur Mage!
Snart når vi en tidpunkt, när vi måste förstå innebörden av ett enkelt kosthåll. Den tid är inte långt borta, när vi måste anta ett kosthåll, som markant skiljer sig från vår nutida diet.... rätt

(281)Vi behöver studera konsten, att på ett enkelt sätt bereda frukt, säd och grönt. Vi behöver inte dessa invecklade sammansättningar, som finns att tillgå. Som det nu är, riskerar vi, att orsaka sura magar. – Manuskript 150, 1905. rätt

(281)Att äta för ofta
Att hänge sig åt, att äta för ofta, och för mycket, överanstränger matsmältningsapparaten och orsakar ett feberaktigt tillstånd i organismen. Blodet blir orent, och sedan inträffar sjukdomar av allehanda slag. Läkare tillkallas, som skriver ut medicin, som ger snabb lindring, men inte botar sjukdomen. Åkomman kan ta sig nytt uttryck, men det verkliga onda ökar tiofaldigt. Naturen var i färd med, att rena organismen på en ansamling av orenheter, och hade den fått vara i fred – biträdd av himmelens standardvälsignelser som ren luft och rent vatten – skulle ett snabbt och säkert tillfrisknande ha inträffat. rätt

(281)De lidande kan i sådana fall bispringa sig själva på ett sätt, som andra inte kan göra för dem. De borde sätta igång med, att lätta på den tyngd, som de har påtvingat naturen. De bör avlägsna orsaken. Fasta en kort tid, och ge magen tillfälle till vila. Mildra organismens feberaktiga tillstånd, genom att försiktigt och förståndigt behandla med vatten. Dessa insatser kommer att underlätta naturens kamp, för att befria systemet från orenheter. – Spiritual Gifts, Band 4a, sidorna 133, 134. rätt

(282)Ordningen med två Måltider
Det är väldigt vanligt ibland världens människor med tre mål mat om dag, förutom ätande vid oregelbundna tider; och det sista målet brukar vara det största, och det intas ofta strax före sänggåendet. Därmed vänds den naturliga ordningen upp och ned; ett mäktigt mål bör aldrig intas så sent på dygnet. Skulle vederbörande ändra sin vana, och inta blott två mål om dag, och ingenting mellan måltider, inte ens ett äpple, en nöt, eller något slags frukt, skulle följden bli god aptit och avsevärt bättre hälsa. – The Review and Herald, den 29. Juli, 1884. rätt

(282)Uthållighet ger Seger!
Personer, som har låtit aptiten styra och ätit friskt av kött, kraftigt kryddat köttspad och diverse tungsmälta kakor och sylt, kan inte omgående gilla en enkel, hälsosam och näringsrik kost. Deras smak är så bakvänd, att de saknar aptit för en hälsoenlig kost bestående av frukt, alldagligt bröd och grönsaker. De kan inte vänta sig, att de genast skall uppskatta mat, som starkt skiljer sig från den, som de har skämt bort sig med. I fall de inte på en gång njuter av enkel mat, bör de fasta, tills de får smak för den. Fastan kommer att vara av större nytta för dem, än medicin, ty deras misshandlade mage får då den länge behövda vilan, och äkta hunger går att mätta med ett enkelt kosthåll. Det tar tid för smaken, att återhämta sig från den misshandel den har måst utstå, och att återta sin naturliga funktion. Dock gör uthållig självförnekelse vid matbordet enkel, hälsosam föda snart nog smaklig, och strax äts den med större nöje, än finsmakaren njuter av sina kraftiga godbitar. – Spiritual Gifts, Band 4a, sidorna 130, 131. rätt

(282)Be om moraliskt Mod!
Närhelst jag har sett barn stoppa i sig kötträtter, har jag, sedan himmelens ljus getts mig, känt, att om föräldrarna bara visste, vad de gjorde, skulle de fasta och be om moraliskt mod samt gudagiven klokhet och nåd, att göra det rätta. Alla, som erfar sitt behov av Hans Ande, för att utbilda och tukta jaget och på rätt sätt lära upp sina barn, förnekar jaget, och lyfter upp korset och följer Jesus. rätt

(283)I vissa fall är fasta och bön att förorda och det rätta. I Guds hand utgör de ett medel, för att rena hjärtat och göra sinnet mottagligare. Vi får svar på våra böner, eftersom vi ödmjukar våra själar inför Gud. I fall aptiten ropar på köttet från döda djur, behöver vi fasta och be Herren om, att tillhandahålla Sin nåd, för att förneka köttets lustar, som krigar mot själen. rätt

(283)Att livnära sig på Kristus
Vi borde oroa oss mycket mindre för, vad vi skall äta och dricka, för att göra vår köttsliga aptit nöjd; i stället skulle vi göra klokt i, att släppa själens aptit fri, och be om särskilt ljus över Guds ord, och sedan äta och dricka det ordet. Jesus säger: ”'Jag är livets bröd.” {Johannesevangeliet 6:35.} ... rätt

(283)Vi måste ständigt grunna på ordet, äta det, smälta det och, genom övning, tillägna oss det, så att det hamnar i vår andliga blodström. Den, som dagligen livnär sig på Kristus, lär andra genom sitt goda föredöme, att fundera mindre på, vad de skall äta och vara mycket noggrannare med själens föda. rätt

(283)Sann Fasta
Den sanna fasta, som bör förordas till alla, innebär avhållsamhet från alla slags stimulerande föda, och det rätta bruket av hälsosam, enkel mat, vilken Gud har tillhandahållit i överflöd. Människorna behöver tänka mycket mindre på, vad de skall äta och dricka av jordisk mat och dryck, och mycket mer på maten från himmelen, som skänker spänst och vitalitet åt deras kristna erfarenhet. – Brev 73, 1896. rätt

(283)Föreslagen Sanatoriediet
Patienterna skall erbjudas en mängd hälsosam, läcker mat, som lagas och serveras på ett så aptitligt sätt, att de inte känner någon längtan efter kötträtter. Det går att göra måltiderna till ett medel för utbildning om hälsoreformen. Nogsamhet skall visas i valet av kombinationer av föda, som ges till patienterna. Kunskap om lämpliga födoämneskombinationer är av stort värde, och skall tas emot som klokhet från Gud.... rätt

(284)Vi måste komma ihåg, att medan det finns sådana, som mår bättre av endast två mål mat, finns det andra, som äter sparsamt under varje måltid, och som känner, att de behöver något på aftonen. Tillräckligt med mat skall ätas, för att stärka senor och muskler. Och vi skall också hålla i minnet, att sinnet hämtar sin styrka från den förtärda födan. Det ingår i hälsomissionsarbetet, som våra sanatorieanställda skall förrätta, att påvisa värdet av hälsosam mat. rätt

(284)Undvik plötsliga Ändringar
Det är rätt, att te, kaffe och kötträtter inte skall serveras på våra hälsohem. För många innebär det en stor omställning och en svår försakelse. Att då också tvinga igenom förändringar, såsom ändrat antal måltider om dag, gör, i en del fall, mer skada, än nytta. rätt

(284)Kvällsmålet har för många varit dagens höjdpunkt. Det är då, som hela familjen har samlats för umgänge efter dagens arbete. rätt

(284)Klart och tydligt är två mål mat om dag bättre, än tre. Det tror och utövar jag, men jag har inget ”Så säger Herren”, att det är fel för somliga, att äta ett tredje mål. Vi skall inte vara som fariséerna, som trälade under regler och föreskrifter. Guds ord talar inte om bestämda tidpunkter för varje mål mat. Vi skall akta oss för, att införa lagar lika fariséernas, eller lära ut mänskobud. rätt

(284)Låt Era regler vara så konsekventa, att de vädjar till förståndet även hos dem, vars uppfostran inte har låtit dem se allting tydligt. När Ni eftersträvar, att införa de återställande, förvandlande principerna hos sanningen i levernet åt dem, som kommer till hälsohemmet, för att förbättra hälsan, låt dem då förstå, att Ni inte utsätter dem för några godtyckliga krav. Ge dem ingen orsak till, att känna sig tvungna, att följa en kurs, som de inte har valt. – Brev 213, 1902. rätt

(284)Inga Kötträtter på Hälsohemmens Matbord
Herren har klart och tydligt sagt åt mig, att kötträtter inte skall ställas framför patienterna i matsalarna på våra hälsohem. Ljus har getts mig om, att patienterna dock kan serveras kött, om de först lyssnar till våra föreläsningar i salongen och ändå kräver det, men i sådana fall skall köttet förtäras på det egna rummet. Alla medhjälpare skall undvika köttmat. Men, som sagt, i fall några patienter, efter att ha hört om förbudet mot djurkött på matsalsborden, insisterar på kött, ge dem då det med ett leende på deras rum.... rätt

(285)Matens Mångfald!
Se till, att laga maten smakfullt och servera den inbjudande. Flera rätter kommer att behöva lagas till, än fallet vore med köttservering. Annat går att erbjuda, så att kött kan undvikas. En del må inta mjölk och grädde. rätt

(285)Jag ställer inte upp mig själv som rättesnöre för någon annan. Det är vissa saker jag inte kan äta, utan att må väldigt dåligt. Jag försöker, att lära mig, vad som är bäst för mig och sedan intar jag det jag kan äta, utan att tala om saken med andra. Det rör sig ofta två eller tre olika saker, som ej gör magen orolig. rätt

(285)Låt oss komma ihåg, att vi har haft gott om tid på oss, att vänja oss vid hälsoreformens kost. Vi skall inte vänta oss något annat, än att det på våra hälsohem kan vara behövligt, att tillhandahålla rätter, som tillagas aningen annorlunda, än dem vi själva äter; vi har nämligen lärt oss, att uppskatta enkel föda. För en medicinsk inrättning behöver man planera mera frikostigt för maten, än i en privat familj. Många saker skall tas hänsyn till, och vi måste vara tillmötesgående mot de särskilda behoven hos de många olika sorters patienter, som anländer till våra hälsohem. Aptiten skall inte plötsligt förses med tvångströja. När Ni har lärt känna personerna, och insett deras verkliga tillstånd, kan Ni vidta särskilda åtgärder, för att tillfredsställa individuella behov. – Brev 45, 1903. rätt

(285)Föreläsningar skall hållas
När vi har att göra med patienterna på våra hälsohem, måste vi resonera från orsak till verkan. Vi måste tänka på, att livslånga vanor och handlingar inte går att förändra i en handvändning. Med en förståndig kock, och ett rikligt förråd av hälsosamma råvaror, går det att åvägabringa väl fungerande reformer, men det kan ta ett tag, att nå därhän. Ihärdiga försök skall inte göras, med mindre de verkligen är påkallade. Vi måste ha klart för oss, att mat, som skulle få det att vattnas i munnen på en hälsoreformator, kan te sig högst fadd för dem, som är vana vid kraftigt kryddad mat. rätt

(286)Föreläsningar bör hållas om, varför reformer i kosthållet är viktiga, och de skall dessutom förklara, att användningen av kraftigt kryddad mat orsakar inflammation i matsmältningsapparatens känsliga slemhinnor. Visa, varför vi som ett folk har ändrat våra vanor gällande mat och dryck. Visa, varför vi har gett upp tobak och alla rusdrycker. Framställ principerna för hälsoreformen klart och tydligt, och duka i samband härmed upp en mängd hälsosamma rätter, som är smakligt tillredda; då kommer Herren att hjälpa Er med, att betona vikten av reformering, och kommer att övertyga dem om, att reformen är för deras eget bästa. De kommer att sakna den kraftigt kryddade mat, som de har varit vana vid, men det måste göras ett försök, att ge dem mat, som är så hälsosam och så aptitlig, att de inte längre saknar sina ohälsosamma rätter. Förklara för dem, att den erhållna behandlingen inte kommer att gynna dem, så vida inte de vidtar den nödvändiga ändringen i sina mat- och dryckesvanor. – Brev 331, 1904. rätt

(286)Till en Läkare, som höll på att ta ihjäl sig genom för mycket Arbete och usel Kost
Kör inte så hårt med Dig själv, som Du har gjort, och gå inte till ytterlighet i fråga om hälsoreform. Somliga av vårt folk är väldigt slarviga rörande hälsoreformen. Men bara för att vissa sackar efter, får inte Du, för att bli deras exempel, vara extremist. Du får inte neka Dig själv det slags mat, som gör bra blod. Din hängivenhet för sanna principer leder Dig till, att utsätta Dig för ett kosthåll, vars verkan svartmålar hälsoreformen. I denna fara svävar Du. rätt

(286)När Du ser, att Du försvagas fysiskt, är det väsentligt för Dig, att Du vidtar åtgärder, och det genast. Återställ till kosten något Du har berövat den på. Det är Din plikt, att göra så. Skaffa Dig ägg från friska hönor. Ät äggen kokade eller råa. Häll upp dem okokade i den bästa ojästa vindruvsdryck Du har. Det här skänker organismen det den behöver. Tro inte för ett ögonblick, att det här skulle vara galet. rätt

(286)En sak har räddat människoliv – blodöverföring från en person till en annan; fast det kanske skulle vara vanskligt eller rent av omöjligt för Dig att utföra. Det var bara en tanke. rätt

(287)Trons bön räddar den sjuke, och jag bönfaller Dig om, att kalla på församlingens äldste utan dröjsmål. Måtte Herren hjälpa Dig, lyder min uppriktigaste bön. rätt

(287)Användningen av Mjölk och Ägg
Vi uppskattar Din tjänstgöring som läkare, likväl menar jag, att mjölk och ägg bör ingå i Ditt kosthåll. I nuläget går inte dessa saker att undvara, och läran om deras undvikande skall inte spridas. rätt

(287)Du riskerar, att se frågan om hälsoreform i ett för radikalt ljus, och att övergå till en diet själv, som inte är tillräcklig. rätt

(287)Vidare, låt ingenting oroa Dig. Dra Dig undan och vila ett tag. Det måste Du göra. Ta emot från den Store Läkaren löv från livets träd. Vädja å Dina egna vägar, och låt också andra vädja för Dig. ”Må han greppa om Min styrka, så att han sluter fred med mig, ja, fred må han sluta med mig.” {Jesaja 27:5, King James Version.} rätt

(287)Jag hoppas verkligen, att Du tar fasta på de ord jag har yttrat till Dig. Det har förklarats för mig, att Du inte kommer att kunna utöva det framgångsrikaste inflytandet för hälsoreformen, med mindre Du inom vissa områden är mera frikostig mot Dig själv och mot andra. Tiden skall komma, när det inte går att använda mjölk lika gärna som nu; men nu är inte rätta ögonblicket, att undvika den. Och ägg innehåller ämnen, som är motmedel vid förgiftningar. Och även om förmaningar har riktats till mig, att dessa ämnen inte skall användas i kosthållet i familjer, där barnen har varit beroende av onani, ja, slavat under den lasten, skall vi ändå inte se det som ett förnekande av principen, att använda ägg från hönor, som sköts om och matas ordentligt.... rätt

(287)Använd aptitlig Mat
De, som betraktar hälsoreformen med extrem blick, riskerar att laga smaklösa rätter. Det har inträffat upprepade gånger. Födan har varit så fadd, att magen har vägrat, att befatta sig med den. Maten, som ges till sjuklingar, bör vara varierad. De bör inte ges samma rätter om och om igen.... rätt

(288)Näringsrik, smaklig Mat nödvändig
Gud uppmanar dem, som Kristus dog för, att ta väl hand om sig själva och föregå med gott exempel för andra. Min broder, det är inte meningen, att Du skall förelägga Guds folk ett prov i frågan om kosten; annars förlorar de bara tilliten till lärosatser, som går till ytterlighet. Herren önskar, att Hans folk skall vara sunda i allt, vad beträffar hälsoreformen, men vi får icke gå till ytterligheter.... rätt

(288)Skälet till doktor -----s svaga hälsa är, att han har övertrasserat hälsans bankkonto och sedan inte ersatt medlen med hälsosam, näringsriktig, smakfull mat. Min broder, ägna hela Ditt liv åt Honom, som lät Sig korsfästas för Dig, men bind Dig inte vid en mager kost; ty härigenom målar Du upp en felaktig bild av hälsoreformen. rätt

(288)Samtidigt som vi skall motarbeta frosseri och omåttlighet, skall vi minnas de medel och tillämpningar av evangeliets sanning, som gillas av folk med sunt omdöme. För att uträtta vårt verk på ett vägvinnande, enkelt sätt, måste vi kännas vid de förhållanden, som mänskofamiljen lyder under. rätt

(288)Klok Undervisning!
Gud har ställt resurser till förfogande för dem, som bebor världens skilda länder. De, som vill vara Guds medarbetare, måste rannsaka sig själva angående, hur de lär ut hälsoreformen i Guds stora vingård. De måste tänka sig noga för, att slå fast, exakt vad för slags mat man bör och inte bör äta. Den mänsklige budbäraren måste förena sig med den gudomlige Hjälparen i framställandet av nådens budskap till de folkmängder, som Gud skulle vilja frälsa. rätt

(288)Vi kommer att föras i kontakt med massorna. Skulle de undervisas om hälsoreformen i dess mest ytterliggående tappning, skulle de åsamkas skada. Vi ber dem, att avstå från, att äta kött och dricka te och kaffe. Det är rätt och riktigt.... rätt

(288)All köttmat skall överges, men grönsaker bör göras smakliga med en smula mjölk eller grädde eller motsvarande. När hälsoreformen lyfts fram för de fattiga, säger de: ”Vad skall vi då äta? Vi har inte råd med nötmaten.” När jag förkunnar evangeliet för de fattiga, står jag under förhållningsorder, att säga till dem, att äta den mest näringsriktiga maten. Jag kan inte säga åt dem: ”Ni får inte äta ägg eller mjölk eller grädde. Ni får inte använda smör i matlagningen.” Evangeliet måste förkunnas för de fattiga, och ännu är inte tiden mogen, att föreskriva det strängaste kosthållet. rätt

(289)Tiden kan komma, när vi kanske måste överge delar av vårt aktuella kosthåll, såsom mjölk och grädde samt ägg; men mitt budskap lyder, att Du inte skall dra över Dig en nödtid i förväg, och därmed utsätta Dig för dödlig fara. Vänta, tills Herren har öppnat vägen för Dig. – Brev 37, 1901. rätt

(289)Ljuset ges i Kärlek och Medömkan
Vår nådige himmelske Fader ser det beklagliga tillståndet hos människor som, en del medvetet men andra omedvetet, lever i, då de överträder de lagar som han har stadfäst. Både av kärlek och medömkan till människosläktet låter han ljuset lysa genom hälsobudskapet. Han offentliggör sin vilja och straffet som kommer att följa överträdelsen av den, för att alla skall lära sig att vara noggranna och leva i harmoni med naturens lagar. Han förkunnar dem noggrant och gör dem så framträdande att de liknar en stad som ligger på berget. Alla tänkande människor kan förstå dem om de vill. Att förtydliga naturens lagar och uppmana till lydnad för dem, är det verk som åtföljer den tredje ängelns budskap för att bereda ett folk för Herrens återkomst. – Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 161. rätt

(290)För vidare Studium
Kosthåll och Hälsa:
Counsels on Health, sidorna 107-161 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 63, 362-364, 368-370, 374, 375, 412-414, 602, 603);
Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidorna 171, 172, 485-489; Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidorna 153-166; Hälsa för Hela Människan, sidorna 253-288;
Vägen till Mognad, sidorna 220-224.
Förhållandet mellan hälsosamma Vanor och Karaktären: Counsels on Health, sidorna 43-48 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 354-359); Counsels on Health, sidorna 64-70, 107-121; Hälsa för Hela Människan, sidan 101; Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidorna 487, 488, 618, 619; Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidan 404; Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidorna 162, 163; Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 199, 257, 258; Gospel Workers, 230, 241; Grundsatser för Kristen Utbildning, sidorna 143, 144, 147.
Reform nödvändig: Counsels on Health, sidorna 575-579.
Följden av Eftergifter för Aptiten: Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidorna 164, 165.
Ett enkelt Kosthåll: Counsels on Health, sidan 42 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidan 352).
Simpel Kost Orsak till Daniels Framgång: Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 515, 516.
Kosthåll för Barn: Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 365, 366; Grundsatser för Kristen Utbildning, sidorna 20, 143, 150.
Utarmad Kost: Counsels on Health, sidorna 151, 152 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 366-368); Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidan 254; Gospel Workers, sidan 241.
Flytande Föda inte bäst: Grundsatser för Kristen Utbildning, sidorna 226, 227;
Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 74.
Ytterligheter i Kosten: Counsels on Health, sidorna 153-156; Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 205; Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidan 538.
Hälsosam Matlagning och Matlagningskurser: Counsels on Health, sidan 135 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 161); Counsels on Health, sidorna 143-147 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidorna 681-687; Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 370, 373); Counsels on Health, sidorna 443, 450, 451, 551, 552; Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidan 537; Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 112, 113; Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 112. rätt

nästa kapitel