I Hälsans Tjänst kapitel 16. Från sida 291ren sida tillbaka

Medarbetarens Hälsa

(291)Vi tillhör Gud
Våra kroppar tillhör Gud. Han erlade priset, för att förlossa kroppen, lika väl som själen. ”.. ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!” ”.. kroppen är inte till för otukt utan för Herren, och Herren för kroppen.”·{Första Korintierbrevet 6:20; vers 13.} Skaparen vakar över det mänskliga maskineriet, varvid Han håller det i skick. Vore det inte för Hans ständiga omsorg, skulle pulsen inte slå, hjärtats aktivitet skulle upphöra, hjärnan skulle inte längre göra sin del. rätt

(291)Hjärnan är sinnets organ och instrument, och kontrollerar hela kroppen. För att övriga delar av organismen skall vara friska, måste hjärnan vara frisk. Och för att hjärnan skall vara frisk, måste blodet vara rent. Om personen har sunda mat- och dryckesvanor, hålls blodet rent, och då erhåller hjärnan tillräckligt med näring. rätt

(291)Det är brist på harmonisk aktivitet i den mänskliga organismen, som för med sig sjukdom. Fantasins kontroll över kroppens övriga delar kan orsaka skada för dem. Alla delar hos systemet måste fungera i samklang. Kroppens olika delar, i synnerhet de, som ligger långt ifrån hjärtat, bör åtnjuta fri blodcirkulation. Lemmarna är en väsentlig del, och bör visas tillräcklig uppmärksamhet. rätt

(291)Gud är det mänskliga maskineriets store vårdare. I omvårdnaden av våra kroppar måste vi samarbeta med Honom. Kärlek till Gud är väsentlig för liv och hälsa.... För att äga fullständig hälsa, måste våra hjärtan vara fyllda av kärlek och hopp samt fröjd. rätt

(291)Jag önskar, att få läkarna att förstå faktumet, att de inte kan låta tankarna och fantasin löpa fritt och samtidigt tro sig vara trygga i sitt kall. Satan ödelägger; Kristus är återställaren. Min önskan är, att våra läkare fullt ut skall förstå den saken. De kan rädda själar från döden, genom att på rätt sätt tillämpa den kunskap de har vunnit, eljest verkar de mot den store Mästerbyggaren. De kan samarbeta med Gud, eljest motverkar de Hans planer, genom att inte verka i samklang med Honom. rätt

(292)Regelbundna Vanor viktiga
Alla läkare bör ställa sig under den Store Doktorns herravälde. Under Hans vägledning kommer de att göra, som de bör göra. Dock utför Herren inga underverk, för att undsätta läkare, som tanklöst underminerar Hans byggnad. Så långt som möjligt, bör läkare vara noga med, att äta på fasta klockslag. De bör motionera tillräckligt mycket. De bör vara fast beslutna, att de skall samverka med den store Mästerarbetaren. Gud verkar, och människan måste falla in i ledet och verka med Honom; Han är nämligen kroppens Frälsare. rätt

(292)Läkare, framför alla andra, bör förstå människans förhållande till Gud beträffande hälsans och livets bevarande. De behöver studera Guds ord flitigt, så att de inte förbiser hälsans lagar. De behöver inte bli svaga och obalanserade. Under vägledning från den himmelska myndigheten, kan de göra tydliga och klara framsteg. Samtidigt måste de lyda Guds lagar i allting. De bör mena sig vara Guds egendom, att de har köpts och betalningen erlagts, och att de därför skall förhärliga Honom i allt. –·Manuskript 24, 1900. rätt

(292)De aktar noga på Krafterna
De, som lägger ned hela själen i hälsomissionsarbetet, som arbetar oförtröttligt under faror, försakelser, vakor, trötthet och smärta, riskerar att glömma bort, att de måste noga ge akt på de egna mentala och kroppsliga krafterna. De får inte låta sig bli överansträngda. I stället är de fyllda av nit och allvarlig satsning, och det händer, att de agerar obetänksamt, varvid de utsätter sig för alltför stor belastning. Såvida inte sådana medarbetare vidtar en förändring, kommer de att bli sjuka och bryta ihop. rätt

(292)Samtidigt som Guds arbetare skall brinna av ädel entusiasm och bestämt följa den gudomlige arbetarens föredöme –·alltså den store Hälsomissionären –·skall de inte försöka, att dagligen famna hela världen. Annars kommer de snart att måsta lämna arbetet alldeles nedbrutna, därför att de har försökt, att bära en för tung börda. Min broder, Du gör rätt i, att på bästa sätt använda de fördelar Gud har gett Dig i allvarliga ansträngningar för lindring av lidande och själars frälsning. Men offra inte hälsan. rätt

(293)Vi har ett kall, vilket är lika mycket högre, än vanliga, själviska intressen, som himlarna är högre, än jorden. Dock skall inte den tanken förmå Guds villiga, hårt arbetande tjänare till, att bära alla bördor, som de över huvud taget orkar med, utan tider för vila. rätt

(293)Hur storslaget vore det ej, om det ibland alla, som är upptagna av förverkligandet av Guds vidunderliga plan för själars frälsning, inte funnes några slöfockar! Hur mycket mer skulle inte åstadkommas, om var och en ville säga: ”?ud håller mig ansvarig för, att jag är klarvaken, och låter mina ansatser tala väl om sanningen jag säger mig tro på! Jag skall arbeta praktiskt, inte dagdrömma.”·Det är dagdrömmarnas stora skara, som tvingar de äkta medarbetarna till dubbla skift. –·Brev 291, 1904. rätt

(293)Tyngden krossar
Jag hör talas om medarbetare, vars hälsa håller på att fallera under tyngden från bördorna, som de axlar. Så borde det inte vara. Gud önskar, att vi skall minnas vår dödlighet. Vi skall inte ta på oss för mycket arbete. Vi skall inte utsätta oss för så mycket slit, att våra fysiska och mentala krafter blir trådtunna. rätt

(293)Flera medarbetare behövs, för att en del av bördan skall gå att flytta från dem, som nu dignar under trycket. Herren vill, att de förfarna i Hans tjänst skall vara lärare. Vi skall vara lärare i Kristi skola, för att kunna nå andra, och för att kunna planera Guds vidare verk på ett klokt sätt. –·Manuskript 71, 1903. rätt

(293)Läkaren skall hushålla med Krafterna
Somliga, som har trätt in i läkarskrået, blir för lätt distraherade från en läkares plikter. En del försvagar krafterna genom felanvändning därav, så att de inte kan tjäna Gud fullt ut. De försätter sig själva i ett läge, där de är oförmögna till, att handla med vigör, takt och skicklighet, och inser inte, att de genom att nonchalera kroppens lagar gör sig själva för ineffektiva och därigenom rånar och vanärar Gud. rätt

(293)Läkare bör inte låta sig distraheras från sitt arbete. De bör heller inte bli så uppslukade av sitt yrke, att hälsan blir lidande. I sin vördnad för Gud bör de klokt hantera den kraft, som Gud har gett dem. De bör aldrig glömma bort de medel Gud har tillhandahållit för hälsans vidmakthållande. Det är deras skyldighet, att ställa varje från Gud erhållen kraft under förnuftets herravälde. rätt

(294)Av alla personer, bör läkaren, så långt det låter sig göra, använda regelbundna stunder till vila. Detta skänker honom uthållighet till, att orka med yrkets påfrestningar. I sitt jäktiga liv kommer läkaren att upptäcka, att studiet av Skrifterna och allvarlig bön gör sinnet starkt och karaktären stadig. –·Manuskript 53, 1907 rätt

(294)Utmattning leder till andlig Nedgång
Det finns de, som orkar med en bestämd mängd arbete, men som blir utmattade, griniga och otåliga, när det fordras av dem, att de skall mäkta med en större volym arbete, än de är fysiskt och psykiskt byggda för. Ur hjärtat smiter kärleken till Gud, och sedan följer genom svängdörren mod och tro, varpå Guds välsignelse upplöses i tomma intet. Det finns läkare, som har förlorat sin andliga styrka, därför att de har utfört dubbla mängden arbete mot, vad de borde ha gjort. När personer ombeds eller frestas till, att ta på sig mer arbete, än de orkar med, bör de bestämt säga: Det här går jag inte med på. Det är farligt för mig, att överanstränga mig. –·Manuskript 44, 1903 rätt

(294)Pastorns Skyldighet, att värna om Hälsan
Gud åstundar inte enbart, att Hans tjänare skall hysa förtroende för verksamheten på Hans institutioner. Han önskar, att de skall nå längre, än så. De bör inse, att Gud vill se dem som levande exempel på, vad fysisk och andlig hälsa innebär. Han vill se dem visa, att sanningen har uträttat stordåd för dem. rätt

(294)De, som samlas till våra konferenser, är inte alltid i sådant skick, att de kan bedöma saker och ting rättvist. Många lider av blodstockning i hjärnan. De, som samlas till dylika möten, bör först och främst göra allt i sin makt, för att komma i rätt förhållande till Gud och till hälsan. I fall det råder blockstockning i huvudet, behöver de ta reda på orsaken. Hjärnan är i obalans på grund av rubbning i magen. Alltså bör de finna ut, vad som är fel på deras kosthåll. Våra kroppar är den Helige Andes tempel, och om vi inte gör allt vi kan, för att försätta kroppen i bästa hälsotillstånd, berövar vi Gud på den ära, som tillkommer Honom från de varelser Han har skapat. rätt

(295)Om Du kallas till ett rådsmöte, ställ Dig då frågan: Är min förnimmelseförmåga i sådan form, att jag förmår, att väga för och emot? Om svaret är nej, om Dina tankar är omtöcknade, har Du inte rätt till, att delta på mötet. Är Du grinig? Är humöret ljuvligt och väldoftande, eller så oroligt och ur balans, att Du bara skulle fatta förhastade beslut? Känns det, som om Du skulle vilja strida med vissa? Gå då inte på mötet; för annars kommer Du förvisso att vanära Gud. Ta en yxa och hugg ved, eller ägna Dig åt fysisk aktivitet, tills Du är mild i anden och resonabel. Lika säkert, som att magen orsakar kalabalik i hjärnan, kommer orden att orsaka oro i församlingen. Mera trubbel skapas av matsmältningsorgan i olag, än många inser. rätt

(295)Vi bör alltid inta den enklaste kost. Ofta intas dubbelt så mycket mat, än systemet kräver. Sedan kämpar naturen, för att bli kvitt överskottet. Behandla magen vänligt, så gör den resten.... rätt

(295)Oavsett, om vederbörande känns vid det eller ej, har Gud ålagt varje person plikten, att sörja för själens tempel. Kroppen skall hållas ren och prydlig. Själen skall helgas och förädlas. Då, säger Gud, skall Jag komma till honom och göra Min boning hos honom. Vi ansvarar för vår egen frälsning, och Gud håller oss ansvariga för det inflytande vi utövar över omgivningen. Vi bör vara i ett dylikt skick, fysiskt och andligt, att vi utgör ett rekommendationsbrev för Kristi religion. Vi skall helga våra kroppar åt Gud. rätt

(295)Gud önskar, att Hans predikanter skall inta en hög och helig ställning. De, som öppnar Guds ord för andra, bör fråga sig själva, innan de kliver upp i predikstolen, om de har varit självförnekande, om deras mat har varit enkel, så att magen har kunnat smälta den, utan att omtöckna hjärnan. Vänligen läs första kapitlet i Andra Korintierbrevet. Hela kapitlet utgör en lärdom för alla troende. –·Manuskript 62, 1900. rätt

(296)Att stärka de mentala och moraliska Krafterna
Jag har i uppdrag, att säga följande till våra predikanter och ordförandena för våra konferenser: Er duglighet som arbetare åt Gud i arbetet med, att återvinna döende själar, hänger i mycket på Er förmåga, att betvinga aptiten. Besegra lusten, att tillfredsställa aptiten, ty då blir det mycket enklare, att styra humöret. Därmed stärks Era mentala och moraliska krafter. ”?e övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord.”·{Uppenbarelseboken 12:11.} –·Brev 158, 1909. rätt

(296)I varma Klimat
I varma, luftfuktiga klimat bör medarbetaren ges mindre att göra, oavsett inriktning, än i mera tempererade klimat. Herren minns, att vi bara är damm.... rätt

(296)Ju mindre socker i maten vid tillagningen, desto mindre olägenhet på grund av det heta klimatet. –·Brev 91, 1898. rätt

(296)Trädgårdsarbete och Hälsa
Låt män och kvinnor arbeta på åker och i fruktodling samt i trädgård. Det skänker hälsa och styrka till nerver och muskler. Att vistas mestadels inomhus och betrakta sig som krympling, blir ingen gladare av. Om de sjukliga motionerar nerver och muskler ordentligt i friska luften, förnyas deras hälsa. rätt

(296)Den mest häpnadsväckande okunskap råder, när det gäller användandet av hjärna, ben och muskler i aktiv tjänst. Varje del av den mänskliga organismen bör ansträngas lika mycket. Detta är nödvändigt, för att varje del skall utvecklas harmoniskt och fungerar riktigt. rätt

(296)Få inser vikten av, att äga land för odling, där frukt och grönt växer, så att matsedeln fylls av dessa ting. Det är min uppgift, att säga det här till varje familj och varje församling: Gud kommer att välsigna Er, när Ni arbetar med fruktan och bävan på Er frälsning, för att Ni skall undvika, att behandla kroppen fel och därmed ödelägga Guds plan för Er. {Se Filipperbrevet 2:12. Övers. anm.} rätt

(296)Många handlar, som om hälsa och sjukdom stode helt och hållet utanför deras kontroll. De resonerar inte från orsak till verkan, och faller därför nödvändigtvis offer för svaghet och sjukdom. Våldsamma sjukdomsangrepp tar de som särskilda uttryck för Försynens skickelse, eller som följden av någon befallande, okuvlig makts ingripande; och så tar de till apoteksmedicin, för att bota det onda. Den intagna medicinen försvagar dock systemet. rätt

(297)Regelbunden Motion
Om de, som är sjuka, bara ville motionera musklerna dagligen, kvinnor lika väl som män, vid utomhusarbete och använde hjärna, ben och muskler i lika hög grad, skulle svaghet och matthet försvinna. Hälsa skulle ersätta sjukdom, och styrka kraftlöshet. rätt

(297)Måtte de sjuka göra allt i sin makt –·genom sunda vanor i mat, dryck och klädsel samt omdömesgillt motionerande –·för att garantera hälsans återtagande. Se till, att lära patienterna vid våra hälsohem, att de skall samarbeta med Gud, när de söker god hälsa. ”·.. ni är en Guds åker, en Guds byggnad.”·{Första Korintierbrevet 3:9.} Gud gjorde nerverna och musklerna, för att de skulle användas. Det är det mänskliga maskineriets inaktivitet, som orsakar lidande och sjukdom. –·Brev 5, 1904. rätt

(298)För vidare Studium
Plikt, att bevara Hälsan:
Counsels on Health, sidorna 563-566.
Effektivitet beror på Hälsan: Counsels on Health, sidorna 193, 194 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 264-270); Counsels on Health, sidan 407 (Hälsa för Hela Människan, sidan 185).
Hälsans Pris: Counsels on Health, sidan 595 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 408, 409).
Motion och Kost: Counsels on Health, sidorna 572-574 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidorna 489-492).
Följderna av Studerandes Inaktivitet: Counsels on Health, sidorna 184-188 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidorna 148-152); Counsels on Health, sidan 20; (Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 94, 95).
Vederkvickelse: Counsels on Health, sidorna 197, 198 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidorna 514, 515).
Varning för utmattande Vederkvickelse, som inte innebär Återhämtning: Vägen till Mognad, sidorna 297, 298.
Regelbundna Timmar för Vila: Counsels on Health, 361.
Tillfällig Avlastning för Läkare på Hälsohem: Counsels on Health, sidan 354 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 182).
Kroppsarbete för Elever: Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidorna 285-293.
Vitaliserande Verkningar av kombinerat fysiskt och mentalt Arbete: Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 157.
Röstens rätta Bruk gynnar Hälsan: Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 404, 405. rätt

nästa kapitel