I Hälsans Tjänst kapitel 17. Från sida 299ren sida tillbaka

Hälsomissionsarbete i Storstäderna

(299)Kristi Strävanden i stora och små Städer
I detta nu talar Herren till Sitt folk, sägande: Vinn fotfäste i städerna, och förkunna sanningen enkelt och trosvisst. Den Helige Ande kommer att verka genom Era ansträngningar, för att göra intryck på hjärtan. Foga inga ovanliga lärosatser till budskapet, utan yttra Kristi evangeliums enkla ord, vilka både ung och gammal kan förstå. Lågt och högt utbildade skall kunna begripa sanningarna hos den tredje ängelns budskap, och undervisningen måste vara enkel. För att nå människorna på rätt sätt, skall Ni ödmjuka Era hjärtan inför Gud och lära Er Hans tillvägagångssätt. rätt

(299)Vi skulle vinna djupa insikter, att ta med oss i arbetet, genom att studera Kristi tillvägagångssätt och Hans sätt, att bemöta människorna på. I evangelieberättelsen läser vi om, hur Han verkade för alla samhällsgrupper, och om, hur tusenden lockades till Hans sida, för att lyssna till Hans undervisning, då Han var verksam i stora och små städer. Mästarens ord var klara och tydliga, och de uttalades med medlidsamhet och ömt hjärta. De förde med sig en övertygelse om, att detta var sanningen. Kristus drog så många till Sig, genom att verka i all enkelhet och uppriktighet. rätt

(299)Den Store Läraren planerade Sin verksamhet. Studera dessa planer. Vi finner, att Han reste från ort till ort, följd av stora skaror ivriga åhörare. Vid lägliga tillfällen tog Han dem med Sig bort från de överfulla städerna till stillheten på landet. Här bad Han med dem, och här talade Han med dem om eviga sanningar. rätt

(299)Förståelsen, som Kristus alltid uttryckte för åhörarnas kroppsliga behov, följdes av ett erkännande från många av sanningarna Han försökte att lära ut. Visst var evangeliets budskap av största betydelse för skaran på fem tusen, som i timmar hade varit med Honom och insupit Hans ord? Många hade aldrig tidigare hört sanningar som dessa, medan de lyssnade den gången. Ändå fick Kristi önskan om, att lära dem andliga sanningar, Honom att inte förbise deras kroppsliga behov. – The Review and Herald, den 8. Januari, 1912. rätt

(300)Hälsoevangelisering i Städerna
Nu är den rätta tiden, att bearbeta städerna; ty vi måste nå fram till människorna där. Som ett folk har vi riskerat, att samlas kring för många väsentliga intressen på en enda plats. Häri har vi saknat gott omdöme och klokhet. Intresse skall nu väckas i de viktigaste städerna. Många små centra måste inrättas, hellre än några få stora.... rätt

(300)Låt missionärer arbeta två och två inom skilda delar av samtliga våra stora städer. Medarbetarna i varje stad bör ofta sammanstråla för rådslag och bön, så att de vinner klokskap och nåd, för att verka tillsammans effektivt och i samklang. Måtte alla vara klarvakna, så att de gör det bästa av varje tillfälle. Vårt folk måste iföra sig rustningen och inrätta centra i alla storstäder. Satans redskap är aktiva ute på fältet, de anstränger sig, för att göra människorna förvirrade och fulla av fåfänga tankar, så att de inte skall bli nyfikna på sanningen.... rätt

(300)Jag har satsat, för att förmå vårt folk till, att verka inom de obearbetade områdena på det stora missionsfältet, men endast ett fåtal tycks bry sig om Guds Andes vädjanden. Vi inser ej, i vilken omfattning sataniska krafter verkar i storstäderna. Arbetet med, att framställa den nuvarande sanningens budskap för människorna, blir allt vanskligare. Det är viktigt, att nya och olika slags talanger förenar sig i förståndigt arbete för människorna. I fall bördan för de obearbetade städerna vilade på vårt folks hjärtan, såsom den borde göra, skulle de skynda sig, att arbeta såsom aldrig förr för de själar, som håller på att gå under i synd.... rätt

(300)Budskapet jag har getts, att framföra till vårt folk vid denna tidpunkt, lyder: Bearbeta städerna utan dröjsmål, ty tiden är kort. Herren har betonat vikten av det här arbetet för oss under de senaste drygt tjugo åren. En smula har uträttats på några få ställen, men mycket mera skulle kunna uträttas. Det här trycker mig dag som natt, eftersom så litet görs, för att varna invånarna i de stora befolkningscentra för straffdomarna, som kommer att drabba överträdarna av Guds lag. – Brev 168, 1909. rätt

(300)Utbildningen av Medarbetare
I varje storstad bör det finnas kårer med organiserade, väldisciplinerade medarbetare; fast inte bara en eller två, utan mängder borde sättas i arbete. Men den förbryllande och besvärande frågan förblir obesvarad: Hur skall vi klara det här ekonomiskt? rätt

(301)Jag har blivit visad, att vårt arbete för folkets upplysande i storstäderna inte har varit lika väl ordnat, eller arbetssätten varit lika verkningskraftiga, som de andra kyrkornas, som saknar det storslagna ljus, vilket vi betraktar som så väsentligt. Hur kommer det sig? Jo, för att så många av våra medarbetare har älskat predikande (och många dåligt kvalificerade förkunnare har satts att arbeta), och en stor andel av arbetet har gått åt till just predikande. rätt

(301)Större uppmärksamhet borde ägnas upplärning och utbildning av missionärer med särskild inriktning på arbete i städerna. Varje grupp med arbetare bör stå under ledning av en duglig ledare, och det bör alltid betonas för dem, att de skall vara missionärer i ordets sannaste bemärkelse. Sådant systematiskt arbete skulle, om det bedrivs på klokt sätt, bära mycken frukt. rätt

(301)En del har gjorts härvidlag, men alltför ofta har verksamhetens glöd falnat, och inget av bestående värde har åstadkommits. Nu fordras det allvarliga ansträngningar. De unga män, som går åstad som anställda av Generalkonferensen, skall ha klart för sig, att de inte bara skall förkunna, utan tjäna, att agera som män axlande det allvarsmättade ansvaret, att söka efter och rädda dem, som är förlorade. rätt

(301)Det skall inte vara viktigast för den anställde, att rabbla upp en lång lista över predikningar han har hållit, utan vad har han gjort inom verket för själars frälsning, för medarbetares utbildning? Detta kräver allvarligt arbete med ivriga, personliga insatser. Detta fordrar, att medarbetarna ofta ber enträget till Gud, och att de söker klokskap genom flitigt studium av Skrifterna. – Brev 34, 1892. rätt

(301)Svårigheter kommer att uppstå
Väsentligheten av, att vi skrider framåt i de stora städerna, hålls ännu levande för mig. I åratal har Herren tjatat på oss om denna plikt, och ändå ser vi förhållandevis litet uträttat i våra stora befolkningscentra. Om vi inte griper tag i arbetet med all bestämdhet, kommer Satan att resa talrika hinder, som inte blir enkla att ta sig över. Vi släpar verkligen efter i arbetet, som borde ha gjorts för dessa sedan länge försummade städer. Nu kommer arbetet att bli svårare, än det skulle ha varit för några år sedan. Men om vi tar oss an uppgiften i Herrens namn, kommer hinder att rivas, och avgjorda segrar att bli våra. rätt

(302)I det här arbetet behövs våra läkare och evangeliska förkunnare. Vi måste bestorma Herren med våra vädjanden, och göra vårt bästa, i det, att vi pressar oss framåt med varje uns av energi, för att åstadkomma en bräsch i de stora städerna. Hade vi i det förflutna verkat enligt Herrens planer, skulle många ljus stråla klart, som nu håller på att slockna. – Brev 148, 1909. rätt

(302)Inte dags att kolonisera
Nu är det inte dags att kolonisera. Arbetet skall bedrivas från stad till stad och det snabbt. Ljuset, som har satts under en skäppa, skall tas fram och sättas i en ljushållare, så att det ger ljus åt alla i huset. rätt

(302)Tusentals personer i våra städer har lämnats i mörker, och dröjsmålet gläder Satan; ty dröjsmålet låter honom verkar på dessa fält genom inflytelserika män, för att främja sina planer. Törs vi nu lita på, att våra män i ansvarshavande ställning skall spela sin roll med ödmjukhet och ädelhet? Måtte väktarna vakna! Måtte ingen fortsatt nonchalera situationen! Syskonen i samtliga våra kyrkor bör gnugga sömnen ur ögonen. rätt

(302)I åratal har arbetet i städerna framhållits för mig, och har starkt betonats för vårt folk. Instruktion har getts om, att öppna nya verksamhetsfält. Stundom har det förekommit avundsjuk fruktan för, att någon banbrytare på nya fält skulle komma att erhålla medel från folket, som de menade behövdes för annat arbete. Somliga i ansvarsställning har menat, att inget bör göras utan deras personliga vetskap och godkännande. Därför har det hänt, att verkningsfulla arbetare har försenats och hindrats, och framstegens vagnshjul på nya fält har därför måst rulla sakta. rätt

(302)I varje stor stad borde det ha funnits en stark arbetsstyrka idogt varnande folket. Hade detta gjorts i ödmjukhet och tro, skulle Kristus ha gått framför de ödmjuka arbetarna, och så skulle Guds frälsning ha uppenbarats. rätt

(303)Se nu till, att raskt organisera kompanier, som träder ut två och två och verkar i Kristi Ande samt följer Hans planer. Även om någon Judas kan komma att nästla sig in i arbetarleden, kommer Herren att ta hand om verksamheten. Hans änglar kommer att gå före och jämna vägen. Före vår tid borde varje storstad ha hört det prövande budskapet, och tusenden borde ha omfattats av sanningens kunskap. Väck upp församlingarna, dra fram ljuset ifrån under skäppan. rätt

(303)Vårt Sölande är Satans Tillfälle
Var är männen, som tänker arbeta och studera samt kämpa i bön, såsom Kristus gjorde? Vi skall inte inskränka våra göranden till ett fåtal orter. ”Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan.” {Matteusevangeliet 10:23.} Se till, att följa Kristi plan. Han höll alltid utkik efter tillfällen, att utföra personligt arbete, alltid redo, att intressera och inleda ett Bibelstudium med människorna. Han strävade tålmodigt för människor, som saknade intellektuell kunskap om, vad som utgör sanning. Medan vi sover på vår post, och medan mycken tid går åt till planering, för att nå döende själar, är Satan strängt upptagen med, att hitta på nya vägspärrar. rätt

(303)Med tanke på de många försummade städerna från ena änden av Förenta Staterna till den andra, säger jag med all frimodighet, att för mycket arbete har lagts ned på inrättningarna på några gynnade orter. Låt inte så stora utlägg av medel och tid, som har gjorts i ___, göras annorstädes; ty detta kommer att hänvisas till som bevis för, att vi egentligen inte tror, att alltings slut är för handen. Satan vet, hur han skall han utnyttja varje inkonsekvens, och han kommer att få folk att peka finger mot oss och säga: ”De tror inte på sin egen lära.” – Manuskript 21, 1910. rätt

(303)En Mission i varje Stad
I varje stad bör det finnas en stadsmission, som fungerar som utbildningscentral för medarbetare. Många av våra bröder måste stå fördömda inför Guds åsyn, därför att de inte har uträttat det arbete, som Gud har fordrat av dem. rätt

(303)Om våra bröder använder sin gudagivna förmåga till, att varna städerna, kommer förvisso änglar från Gud att gå framför dem, för att göra intryck på de människors hjärtan, för vilka de arbetar. Herren har många tusen, som aldrig har böjt knä för Baal. Måtte inte våra förkunnare och våra läkare misslyckas, eller tappa modet. – Brev 56, 1910. rätt

(304)En mäktig Rörelse
Guds tidigare budskaps innehåll har inte ändrats. Arbetet i städerna är det avgörande verket för denna tid. När städerna bearbetas enligt Guds önskemål, kommer följden att bli igångsättandet av en mäktig rörelse, vars like vi hittills inte har skådat. Gud ropar efter självuppoffrande personer, som är omvända till sanningen, att låta sitt ljus skina med klara, tydliga strålar.... rätt

(304)Som ett folk, förnimmer vi inte tillnärmelsevis tillräckligt väl våra behov och de tider, som vi lever i. Väck upp väktarna. Först och främst bör vi rannsaka våra hjärtan och åter bli omvända. Vi har inte tid med oväsentliga spörsmål. – Brev 46, 1910. rätt

(304)Samarbete
Under satsandet på städerna, är vi i stort behov av samverkan mellan alla slags medarbetare. I synnerhet behöver vi den hjälp, som läkare kan ge som evangelister. Om predikanter och läkare lägger planer, för att samfällt nå de ärliga stadsinvånarna, kommer både läkarna och pastorerna att bli gynnade i sina uppgifter. När de verkar i all ödmjukhet, kommer Gud att öppna vägen för dem, och många kommer att ta emot en frälsande kunskap om sanningen. – Manuskript 9, 1910. rätt

(304)Gå framåt!
Grundsatserna för hälsoreformen skall spridas som del av arbetet i städerna. Rösten bärande den tredje ängelns budskap skall ljuda kraftfullt. Ge plats åt undervisningen om hälsoreform inom varje gjord satsning, för att få fram sanningens ljus inför folket. Välj ut medarbetare, som är ägnade att på ett klokt vis lära ut sanningen i tydliga, enkla ordalag. Låt oss inte vänta, tills vägen är rensopad, innan vi inleder verket. Tron säger: Gå framåt! Kristus säger: ”Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.'” {Matteusevangeliet 28:20.} Marschera vidare, steg för steg, utan att avvika från sanningens helgelse genom sanningen, vilken närvaron av Guds Ande och lydnad mot sanningen gör möjlig. – Manuskript 1, 1910. rätt

(305)En Liknelse om, hur det borde vara
Då doktor Paulson visade mig platsen vald till hälsohemsarbete i Hinsdale, gladde det mig storligen; ty platsen motsvarade bilderna, som hade visats mig av ställen, som vårt folk skulle köpa för sanatorieverksamhet utanför storstäderna. Tiden kommer att utvisa, att egendomar sådana som denna går att använda till långt större nytta, än byggnader i Chicago; ty ondskan i Chicago är lika stor som den i Sodom och Gomorra. Det blev också visat mig, att det fanns andra ställen nära Chicago, men en bit därifrån, som Herren ville, att Hans folk skulle skaffa sig. Det finns själar att nå. Budskapet måste förkunnas. Detta är ljuset, som har getts mig. rätt

(305)Jag har visats en framställning av sanningens predikande med tydlighet och kraft på många orter, där det ännu aldrig har ljudit. Herren önskar, att folket skall varnas; ty ett omfattande arbete skall uträttas på kort tid. Jag har hört Guds ord förkunnas på många orter utanför staden Chicago. Många röster förkunnade sanningen med stor kraft. Det, som förkunnades, var inga fantasifulla teorier, utan varningens budskap. Samtidigt som Bibelns orubbliga sanning kom ur munnen på män, som ej spred några märkvärdiga teorier eller vilseledande forskning, var andra ivrigt sysselsatta med, att på ett mäktigt sätt torgföra falska läror om Gud och Kristus. Och mirakel utfördes, för att, om möjligt, vilseleda även de utvalda. rätt

(305)Jag hörde budskapet förkunnas med kraft av män, som inte hade utbildats i ___. Ibland dem, som var engagerade i verket, fanns det unga män hämtade från plogen och åkrarna, som hade skickats ut, att predika sanningen sådan den är i Jesus. Icke ifrågasättande tro på Herren Gud i himmelen tilldelades dem, som var kallade och utvalda. ”Allt detta”, sade min Instruktör, ”är en liknelse om, hur det borde vara, och hur det kommer att vara.” rätt

(305)Förposter ute på Landet
För närvarande måste somliga arbeta i Chicago; men dessa bör ordna med verksamhetscentra ute på landet, varifrån staden bearbetas. Herren skulle vilja, att Hans folk blickar sig omkring och säkrar enkla, icke dyra platser som centra för sitt arbete. Och från tid till annan kommer de att få reda på större ställen, som de kommer att kunna köpa till överraskande lågt pris. – Manuskript 33, 1906. rätt

(306)Hälsohem och Hälsorestauranger
Gud har förklarat, att hälsohem och hälsorestauranger skall inrättas för syftet, att göra Hans lag känd i världen. Att vi stänger våra restauranger på Sabbaten, skall utgöra ett vittnesbörd om, att det finns ett folk, som inte struntar i Guds okränkbara helgdag för världslig förtjänst, eller för att tillfredsställa folk. Dessa restauranger skall grundas i våra städer, för att påminna många om sanningen, som annars är fullt upptagna av affärer och nöjen i denna värld. Många av dem är bekännande kristna, som älskar ”njutning i stället för Gud”. {Andra Timoteusbrevet 3:4.} Dessa skall göras medvetna om, att Gud har ett folk, som fruktar Honom och håller Hans budord. De skall få lära sig, att välja ut och laga anspråkslös mat, som är bäst ägnad, att ge näring åt kroppen och bevara hälsan. – Manuskript 115, 1903. rätt

(306)Fara för, att skjuta bredvid Målet
Vid inrättandet av restauranger riskerar vi, att förlora ur sikte verket, som först och främst skall uträttas. Medarbetarna riskerar, att förlora ur sikte verket med själars frälsning, när de bedriver själva affärsverksamheten. Affärsdelen hos verket riskerar, att tränga undan den andliga delen. rätt

(306)En del gott görs genom restaurangverksamheten. Män och kvinnor lär sig, att avstå från kött och andra skadliga sidor hos sin kost. Men hur många mättas med livets bröd? Förverkligas Guds syfte, i fall det inte förekommer några omvändelser genom verksamheten? Det är dags, att stanna upp, så att vi inte lägger ned all vår energi på instiftandet av ett verk, som åstadkommer föga för ett folks beredelse inför Herrens ankomst. rätt

(306)Den enda meningen med restaurangers inrättande har varit, att utrota fördomar hos män och kvinnor, och vinna dem för sanningen. Samma idoghet vid spridandet av våra tryckalster, vid evangelisering, skulle skvallra om, att vi verkligen vill se själar frälsta. rätt

(307)Personligt Arbete skall utföras
De anställda på våra restauranger uträttar inte det personliga arbete, som de borde göra, för att bibringa matgästerna sanningen. Och i vissa avseenden görs det intryck på de anställdas sinnen, som inte gynnar tillväxt i nåd. rätt

(307)Maten själv helgar inte servitörernas själar. Förverkligas följande ord? ”Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. ... Så har ni blivit ett föredöme för alla troende…. Ty från er har Herrens ord gett återljud … överallt” {Första Tessalonikerbrevet 1:5, 7-8.} rätt

(307)Det här är det verk, som Gud har skisserat för oss. Blir det gjort? Har vi anställda på våra restauranger, som äger tillräcklig andlig styrka, att stå emot frestelserna de möter i städerna? rätt

(307)Måtte vi uppvisa en större önskan om, att ta emot den Helige Ande som lärare, och en mindre önskan om, att i mänsklig visdom bedriva ett verk, som innefattar så mycket! rätt

(307)Våra unga män och unga kvinnor skall sättas i arbete, där deras förmågor används till störst nytta. De skall befinna sig, där de kan utföra Kristi själafrälsande verk. De skall inte behållas inom ett yrke, där de ständigt förlorar terräng, ett yrke, där inga själar bringas kunskap om sanningen. rätt

(307)Duglighet avgörs genom Utfallet
Det är inte ett stort antal serverade mål mat, som ger Gud ära. Vad nyttar det, i fall inte en enda själ har blivit omvänd, till de anställdas stora glädje? rätt

(307)Denna fråga ställdes: Vad har allt det utförda arbetet utmynnat i? Har det haft ett helgande, gudaktigt inflytande på medarbetarnas sinnen, eller har det utgjort vägen till frestelser, som har ödelagt deras frid och hopp? rätt

(307)Måtte våra predikanter och läkare resonera från orsak till verkan. Med mindre vårt restaurangarbete för med sig ett andligt gynnsamt utfall, må världen själv få servera vid matborden och Herrens folk inleda arbete, där deras talenter sätts in på banken. rätt

(308)Stunden är kommen, när Herrens folk förvissas om sin plats i ett verk, som både producerar och konsumerar. De, som har anslutit sig till kyrkan, skall se till, att deras andliga kraft inte slocknar, utan tilltar. De skall inte försätta sig i situationer och på platser, där de saknar tillfällen till tillväxt i nåden. – Manuskript 84, 1903. rätt

(308)Ett Hälsohem utanför New York
Vi behöver ett hälsohem och en skola strax utanför New York City, och ju längre förvärven därav dröjer, desto svårare blir de. rätt

(308)Vi gjorde klokt i, att skaffa oss ett ställe som bas för våra missionsarbetare utanför staden. Det är väldigt viktigt, att de njuter fördelarna av rent vatten, som är fritt från all förorening. Av det skälet, är det ofta förnuftigt, att överväga fördelarna med platser ibland bergen. Och härtill bör höra en smula mark, där det ginge att odla frukt och grönt till medarbetarnas fromma. Måtte det bli en mission i hälsosammast möjliga omgivningar, med ett tillhörande, mindre sanatorium. Ett ställe i staden bör också inhandlas, där enkla behandlingar kunde ges. rätt

(308)Ett dylikt hem skulle vara en välkommen tillflyktsort för våra medarbetare, där de sluppe stadens smuts och larm. Den nödvändiga motionen, som krävs vid vandring i kuperad terräng, är ofta till stort gagn för våra predikanter, läkare, eller andra arbetare, som riskerar för mycket stillasittande. rätt

(308)Måtte sådana hem köpas i utkanten av flera städer, och allvarligt menade, beslutsamma ansträngningar göras av dugliga män, för att i dessa städer utbreda varningens budskap, som skall spridas över hela världen. Vi har, så att säga, endast vidrört ett fåtal städer. rätt

(308)Välj ut män med sunt omdöme, som inte pratar vitt och brett om sina intentioner, utan som letar efter dylika egendomar på landet, med farbara och korta vägar till städerna. Dessa skall vara lämpliga för mindre utbildningscentra för medarbetare, där det också går att upprätta faciliteter för behandling av de sjuka och trötta själar, som ej känner till sanningen. Spana efter sådana egendomar strax utanför de stora städerna, där passande byggnader går att förvärva, antingen som gåvor från ägarna, eller handlas till överkomligt pris genom gåvor från vårt folk. Uppför inga byggnader i de larmande städerna. rätt

(309)Att skaffa Byggnader
I varje stad, där sanningen förkunnas, skall kyrkor uppföras. I en del storstäder behövs det kyrkor i olika stadsdelar. På vissa ställen kommer möteslokaler att erbjudas till rimliga priser, och gå att köpa förmånligt. På somliga viktiga orter kommer det att vara till salu egendomar, som är särskilt väl ägnade för hälsohemsarbete. Fördelarna med dessa bör nogsamt övervägas. rätt

(309)För att en del av dessa ställen skall gå att foga till verksamheten, kommer vi att behöva hushålla noga med slantarna och undvika onödiga utgifter på någon enda plats. Själva enkelheten hos byggnaderna, som vi använder oss av, kommer att utgöra en lärdom i samklang med sanningarna vi skall framföra. Åt vårt hälsohemsarbete måste vi ordna med byggnader, vars utseende och arrangemang visar på principerna för god hälsa. rätt

(309)Medarbetares Förläggning
Att ha våra byggnader ute på landet, så långt det låter sig göras, kommer att visa sig vara en stor fördel. Omgivningarnas hälsosamhet bör ingående tas i beaktande. Ställen liggande något bortom städernas oljud, bör väljas. De, som verkar i de stora städerna, behöver bestämda fördelar, så att de inte måste offra livet eller hälsan i onödan. rätt

(309)Det här skriver jag, eftersom det har visats mig vara väsentligt, att våra medarbetare bör, så vitt möjligt, undvika allt, som skulle underminera deras hälsa. Härvidlag behöver vi använda allt vårt omdöme. Svaga eller ålderstigna män och kvinnor skall inte skickas, att verka i hälsovådliga, folkfyllda städer. Låt dem i stället verka, där de inte i onödan riskerar livhanken. Våra bröder, som för med sig sanningen till städerna, skall inte behöva äventyra hälsan i oljudet och jäktet samt förvirringen där, om undanskymda platser går att finna. rätt

(309)De, som ägnar sig åt det svåra och prövande arbetet i städerna, bör ges varje tänkbar uppmuntran. Skona dem från ovänlig kritik från syskonen. Vi måste bry oss om Herrens arbetare, som förmedlar sanningens ljus till dem, som befinner sig i lögnens mörker. Vi har en hög standard att rätta oss efter. rätt

(310)Varje evangeliepredikant bör vara en vän åt de fattiga, de hemsökta och de nedtryckta ibland Guds troende folk. Kristus var alltid den fattiges vän, och de fattigas intressen bör bevakas noga. Det har alltför ofta förekommit en märklig brist på Kristi medlidande och kärleksfulla intresse för de fattiga och hårt drabbade. Kärlek, helig, förfinad kärlek, skall uttryckas mot de fattiga och otursförföljda. – Brev 168, 1909. rätt

(310)Att gottgöra Tiden
De ohyggliga katastrofer, som drabbar stora städer, borde väcka oss till intensiv aktivitet, för att ge varningens budskap till människorna i dessa hopgyttrade befolkningscentra, medan vi fortfarande har tillfället. Den mest gynnsamma tiden, för att framställa vårt budskap i städerna, har gått. Synd och ondska tilltar raskt; så nu måste vi gottgöra tiden, genom att anstränga oss desto ihärdigare. – Brev 148, 1906. rätt

(310)Sök Hem på Landet
Till föräldrar bosatta i städerna, sänder Herren Sitt varningsrop: För in Era barn i Era egna hus; hämta hem dem från dem, som bryter mot Guds bud, som lär ut och utövar det onda. Lämna städerna snarast möjligt. rätt

(310)Föräldrar kan köpa små hem på landet, med mark för fruktträdgårdar och odlingar av grönt och småfrukt, som ersättning för kött, vilket far så illa fram med det livgivande blod, som pulserar genom deras ådror. På sådana platser omges inte barnen av stadslivets fördärvande inflytande. Gud kommer att hjälpa Sitt folk, att finna sådana hem utanför städerna. – Manuskript 133, 1902. rätt

(310)Institutioner förlagda till Landsbygden
Så långt som möjligt, bör våra institutioner vara belägna bortom städerna. Till dessa inrättningar krävs det arbetare, och om de ligger i städer, innebär det, att vårt folks familjer måste bo i närheten. Men det är inte Guds avsikt, att Hans folk skall slå sig ned i städerna, där det ständigt råder oro och förvirring. Detta borde deras barn besparas; ty hela ordningen där är ödelagd genom jäktet och tempot samt oljudet. rätt

(311)Herren önskar, att Hans folk skall slå sig ned på landet, där de kan bo nära naturen och odla sin egen frukt och grönsaker, och där barnen kommer i beröring med Guds verk i omgivningarna. Ta med Er Era familjer bort ifrån städerna, lyder mitt budskap. – Brev 182, 1902. rätt

(311)Verka för det Utstötta!
På senare tid [1899], har ett stort intresse väckts för de fattiga och utstötta samhällsklasserna; ett omfattande arbete har inletts för upphöjandet av de fallna och nedgraderade. I sig självt är detta ett ädelt verk. Kristi Ande bör alltid bo i oss, och vi skall uträtta samma slags arbete, som Han gjorde för lidande människor. Herren pekar på insatser, som skall göras för de utstötta. Utan tvivel är somliga skyldiga, att verka ibland dessa och försöka, att frälsa själar, som håller på att gå under. Det finns utrymme för sådant i samband med förkunnandet av den tredje ängelns budskap och mottagandet av Bibelns sanning. Men det är risk för, att belasta var och en med den här typen av arbete på grund den intensitet, med vilken det bedrivs. Det är risk för, att ledande män koncentrerar sina krafter på denna uppgift, när Gud har kallat dem till annat arbete. rätt

(311)Den stora frågan om vår skyldighet gentemot mänskligheten är en allvarsladdad sådan, och mycken nåd från Gud behövs, för att avgöra, hur vi skall bete oss, för att åstadkomma mesta möjliga goda. Inte alla kallas till, att först verka ibland de lägsta samhällsklasserna. Gud kräver inte, att Hans medarbetare skall studera och läras upp, för att ägna all tid åt vederbörande. rätt

(311)Guds verk kännetecknas av övertygelsen om, att Han står bakom det, och att sunda principer styr varje handling. Dock har Gud förklarat för mig, att vi riskerar att planera för de utstötta på så vis, att insatserna blir ryckiga och hetsiga. Därmed uppnås inget bestående gott. En grupp uppmuntras till ett slags arbete, som nästan inte alls bidrar till, att stärka alla sidor av verket genom harmoniskt agerande. rätt

(312)Evangeliets inbjudan skall överlämnas till rik och fattig, hög och låg, och vi måste komma på sätt, för att sprida sanningen på nya orter och till alla samhällsklasser. Herren bjuder oss: ”Gå ut på vägar och stigar och uppmana enträget människor att komma in, så att mitt hus blir fullt.” {Lukasevangeliet 14:23.} Han säger: ”Börja på vägarna; genomarbeta vägarna; bered ett sällskap, som i enhet med Er går åstad, för att uträtta exakt samma arbete, som Kristus gjorde, då Han sökte efter och räddade de förlorade.” rätt

(312)Kristus förkunnade evangeliet för de fattiga, men Han satsade inte bara på den samhällsklassen. Han verkade för alla, som ville lyssna till Hans ord – inte bara publikanen och de utstötta, utan även de rika och kultiverade fariséerna, den judiska adeln, de romerska befälhavarna och den romerske landshövdingen. Detta är det arbete, som jag alltid har insett bör utföras. Vi skall inte anstränga varje andlig sena och nerv, för att verka för de lägsta samhällsklasserna, och stanna upp vid dem. Det är andra, som vi måste föra till Mästaren, själar i behov av sanningen, som bär på ansvar, och som skulle arbeta med all sin helgade förmåga längs hela samhällspyramiden. rätt

(312)Insatserna för de fattigare samhällsklasserna saknar begränsning. De kommer aldrig att avslutas, och de måste ses som ingående i det stora hela. Att först och främst rikta uppmärksamheten mot detta verk, samtidigt som väldiga delar av Herrens vingård är öppna för uppodlande och ännu orörda, är att börja i fel ände. Liksom högerarmen är omistlig för kroppen, är hälsomissionsarbetet det för den tredje ängelns budskap. Dock skall inte högerarmen bli till hela kroppen. Arbetet med, att söka upp de utstötta, är viktigt, men det får inte bli det, som hela vår mission kretsar kring. – Manuskript 3, 1899 rätt

(312)Skydda de Unga!
Grundlig eftertanke måste styra arbetet för de utstötta. Varken unga män eller unga kvinnor bör sändas till de värsta gettona i våra städer. Ungdomar bör besparas förfärliga ljud och anblickar. Det finns mycket, som de unga kan göra för Mästaren. Om de är vaksamma och ber samt litar på Gud, görs de redo till, att uträtta alla möjliga goda gärningar under ledning av erfarna medarbetare. – Manuskript 33, 1901. rätt

(313)Bemästrade Vanskligheter
I syner på natten visades jag de vanskligheter, som måste bemästras under verket med, att varna stadsborna; men trots svårigheter och motgångar, bör ansträngningar göras, för att predika sanningen för alla samhällsklasser.... rätt

(313)Herren önskar, att Hans folk skall ställa sig upp och utföra sitt tilldelade arbete. Ansvaret för världens varnande vilar inte bara på predikanterna. Församlingens lekfolk skall delta i det själafrälsande verket. Med hjälp av missionsbesök och klok förmedling av vår litteratur, går det att nå många, som aldrig har varnats. Låt grupper organiseras, för att leta efter själar. Låt församlingens medlemmar besöka grannarna och öppna Skrifterna för dem. Somliga kan sättas i arbete längs stigarna och genom klok planering kan sanningen förkunnas inom alla distrikt. rätt

(313)Med uthållighet i arbetet kommer större skicklighet, och många kommer att se frukten av sina ansträngningar i form av frälsta själar. Dessa omvända personer kommer, i sin tur, att lära andra. Härigenom kommer säden att sås på många platser, och sanningen proklameras för alla. – The Review and Herald, den 25 Januari, 1912. rätt

(314)För vidare Studium
Hälsomissionsarbete i Städer:
Counsels on Health, sidorna 549-553 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 110-114).
Arbetet i Städerna: Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 34-36.
Arbetet i Stor-New York: Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 37-39; Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidorna 137-151.
Särskild Verksamhet på Turistorter: Counsels on Health, sidorna 500, 501.
Hälsohem som Förposter till Städer: Counsels on Health, sidorna 554-556.
Behandlingsrum i Stadskyrkor: Counsels on Health, sidan 468 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 113).
Stadsmissioner: Counsels on Health, sidorna 443, 444 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidorna 112, 113).
Undsättningsarbete ofta ytligt och dåligt: Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 184, 185.
Verksamheten med Hälsokost och Hälsorestauranger: Counsels on Health, sidorna 471-496 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 54-57, 60, 115-120, 121-126, 128, 129, 132-137). rätt

nästa kapitel