I Hälsans Tjänst kapitel 18. Från sida 315ren sida tillbaka

Verkets Omfattning

(315)Kristi Medarbetare
En person, som tror på Jesus Kristus som personlig Frälsare, skall vara Hans medarbetare, vara ett med Hans hjärta av oändlig kärlek, samverka med Honom i självförnekande och välvilliga gärningar. Den, för vilken Kristus har uppenbarat Sin förlåtande nåd, finner sig förenad med Kristus , genom att utföra Kristi gärningar. Gud kallar dem, för vilka Han har gjort ett så omätbart offer, att inta sina platser som Hans medarbetare, genom att lägga sig till med Guds gudomliga välvilja och goda gärningar. rätt

(315)Kristus har dragit Sig tillbaka från världen, men Hans anhängare är fortfarande i den. Hans församling, vilken består av dem, som älskar Honom, skall, i sin osjälviska kärlek och välvillighet, med sina ord och handlingar, framställa Kristi kärlek. De skall utgöra medlen, varigenom de, med självförnekelse och korsbärande, ingjuter kärlekens princip i hjärtana på dem, som ej känner till Frälsaren av egen, personlig erfarenhet. rätt

(315)Avsikten med Församlingar
På alla troende har Gud lagt bördan, att forma församlingar, med den uttalade avsikten, att lära upp män och kvinnor till, att använda sina anförtrodda förmågor för världens bästa, varvid de brukar de medel Han har lånat ut för Sin äras skull. Han har gjort mänskliga varelser till Sina förvaltare. De skall glatt och givmilt använda medlen till förfogande för rättfärdighetens och sanningens främjande. De skall göra bruk av Hans till dem utdelade förmågor vid uppbyggnaden och utvidgandet av Hans rike. rätt

(315)Pastorer som Hälsomissionärer
Våra församlingar, stora som små, skall inte behandlas på så sätt, att de blir hjälplöst beroende av sina predikanter. Det är meningen, att medlemmarna skall befästas så grundligt i tron, att de känner till metoderna för hälsomission. De skall ta efter Kristi föredöme, genom att tjäna omgivningen. De skall troget uppfylla sitt doplöfte om, att utöva lärdomarna från Kristi liv. Genom sanningens helgelse, sådan den är i Jesus, skall de så den frälsande sanningens levande grundregler i andras hjärtan. I församlingen skall de gemensamt sträva efter, att upprätthålla principerna om självförnekelse och självuppoffring, vilka Kristus – vars gudomlighet doldes av Hans mänsklighet – rättade Sig efter i Sin hälsomissionsverksamhet. Det är ingjutandet av kunskapen om Kristi kärlek och ömsinthet, som skänker kraft åt missionsarbetet. rätt

(316)En Här av Arbetare
Herren Jesus önskar, att medlemmarna av Hans församling skall vara en här av arbetare, som verkar jämte Honom i enlighet med sina olika förmågor, och lever enligt principerna för självförnekelse och självuppoffring, varvid de bibehåller kärleken till Gud, som lockade bort dem från världen och som fogar dem samman, bort från allehanda samfund, bort från främmande, självgoda grupper. Verket skall utgöra en storslagen, harmonisk helhet i Kristus Jesus. Den tro, som verkar genom kärlek och renar själen, är det heliga, upphöjande, helgande medel, som skall mjuka upp och dämpa den stridiga mänskonaturen. Kristi kärlek skall lägga band på de troende, den skall få dem till, att som enhet harmoniskt agera vid Golgatas kors. När de lever ut principerna, som skilde dem från världen, binds de samman sinsemellan med den kristna kärlekens heliga band. rätt

(316)Utför Kristi Gärningar!
Med nåd i hjärtat, skall de troende utföra Kristi gärningar, varvid de ställer sig på Hans sida med själ, kropp och ande, såsom Hans mänskliga hand, för att dela med sig av Hans kärlek till dem utanför fållan. De troende skall umgås i kristen gemenskap, där de betraktar varandra som bröder och systrar i Herren. De skall älska varandra såsom Kristus älskade dem. De skall vara facklor åt Gud, som flammar inom församlingen och i världen, och som tar emot nåd i och med, att de förmedlar nåd till andra. På så sätt hålls de andligt nära Gud. De återspeglar Kristi avbild. rätt

(316)Helgad kärlek sprider sig naturligt, den stannar inte kvar inom familjen eller kyrkan. Den verkar för hotade själars frälsning. Varje hjärta, som har känt kärleken från en syndaförlåtande Frälsare, finner sig vara kopplat till varje annat kristet hjärta. Sanna troende går samman, för att verka för själar, som är nära att gå under. Måtte inte våra förkunnare lägga ned tid och kraft på, att arbeta för dem, som känner till sanningen. Måtte de i stället leta efter dem, som befinner sig utanför fållan, och var och en bör stimulera den andre till ivrigt agerande i väl avvägda, helgade strävanden, för att rädda de arma själar, som håller på att gå i kvav i sina synder. rätt

(317)En levande Församling
När våra församlingar förverkligar den plikt, som vilar på dem, är de levande, verksamma ombud för Mästaren. Förekomsten av kristen kärlek fyller själen med en djupare, mera allvarsmättad iver för, att arbeta för Honom, som offrade livet för världens räddning. Genom att vara goda och göra gott, fördriver Kristi efterföljare själviskheten från själen. För dem ter sig det kostsammaste offer för billigt, att ge. De ser en stor vingård att bearbeta, och de inser, att de måste vara redo, genom Guds nåd, att arbeta tålmodigt, allvarligt, vid lägliga och olägliga tillfällen, inom en gränslös sfär. De vinner seger efter seger, deras erfarenhet och verksamma kraft tilltar, åt alla håll ökar deras strävanden efter, att vinna själar åt Kristus. På bästa sätt använder de sin stigande erfarenhet; deras hjärtan smälter genom Kristi kärlek. rätt

(317)Tillfällen
Alla kan verka för frälsning för dem, som är utanför trygghetens ark. När församlingens medlemmar lovar Gud, att de skall tjäna Honom, när de lovar, att de skall uträtta missionsarbete, när de osjälviskt ger sig i kast med verket, därför att de älskar själarna, för vilka Kristus har dött och vill förenas med den store Hälsomissionären, kommer Herren dem väldigt nära, för att undervisa dem. Livet är fullt av tillfällen för praktiska missionärer. Varje man, kvinna och barn förmår dagligen, att så de vänliga ordens och osjälviska gärningarnas säd. rätt

(317)Tusen Strömmar
Vi kommer att få se hälsomissionsarbetet utvidgas och fördjupas vid varje steg på resan, tack vare inflödet av hundratals och tusentals strömmar, tills hela jorden täcks, såsom vattnet täcker havet. Våra predikanter gör Gud missnöjd genom sina svaga försök till, att låta sanningarna hos Hans ord stråla över världen. Inget stärker församlingarna lika mycket, som att se, hur verket fortskrider inom andra delar av vingården. När pastorerna förstår, vilken stor välsignelse, som kommer av arbete för dem, som inte känner till sanningen, kommer de att lämna församlingarna, sedan de har betonat för dem vikten av, att tänka ut planer och tillvägagångssätt, varigenom de i grannskapet kan uträtta samma slags arbete, som evangeliets förkunnare uträttar längre bort. rätt

(318)Livsverket en Skola
Världen är inte en krocketplan, på vilken vi skall förnöja oss; den är en skola, där vi skall studera intensivt och grundligt de lärdomar vi finner i Guds ord. Däri lär vi oss, att ta emot och ge vidare. Däri lär vi oss, att leta efter själar på livets vägar och stigar. Hur ivrigt bedrivs inte de lekar, spel och idrotter, som denna värld ägnar sig åt! Om deltagarna däri skulle sträva lika stenhårt efter livets krona, som inte tappar bladen, vilka segrar de skulle vinna! De skulle bli hälsomissionärer, och de skulle se, hur mycket de kunde göra, för att lindra mänsklighetens lidande. Vilken välsignelse de skulle bli! Vad vi behöver, är praktisk utbildning. Pastorer och folk, lev ut lärdomarna Kristus har gett i Sitt ord, så kommer Ni att bli lika Kristus till karaktären. – Manuskript 32, 1901. rätt

(318)Sanningen går att framställa på mångahanda Sätt
Kristi församling är beroende av Honom för själva sin existens. Blott genom Honom får den fortsatt liv och styrka. Medlemmarna skall hela tiden leva i närmast tänkbara förhållande till Frälsaren. De skall följa Honom i spåren genom självförnekelse och uppoffring. De skall gå ut på vägarna och stigarna här i livet, för att vinna själar åt Honom, varvid de använder varje till buds stående medel, för att sanningen skall framstå på rätt sätt inför världen. rätt

(318)Sanningen skall framställas på olika vis. En del i de högre samhällsklasserna omfamnar den, när den framställs genom bilder och liknelser. När Guds folk verkar, för att framföra sanningen med tydlighet, för att övertygelse skall gripa tag i åhörarna, närvarar Herren enligt Sitt löfte. När medarbetarna hastar i väg på sitt uppdrag, lärande ut allt det, som Kristus har meddelat, uppfylls löftet ”Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.'” {Matteusevangeliet 28:20.} De av hjärtat uppriktiga inser vikten av sanningen för denna tid, och intar sin plats i leden med dem, som håller och lär ut budorden. – Brev 223, 1905. rätt

(319)Så uppenbaras Kristus
Ett stort verk skall utföras. Hur skall vi uppenbara Kristus? Jag vet inte om något bättre sätt ... än att gripa sig an med hälsomissionsarbetet i samband med evangeliets förkunnelse. Inled verket, vart än Ni kommer. Fatta intresse för dem omkring Er, som behöver hjälp och ljus. Ni kan stå och predika här för dem, som känner till sanningen; Ni kan förkunna predikan efter predikan för dem, utan att det berör dem. Varför då? Jo, för att de är inaktiva. Var och en, som förmår att gå åstad och arbeta, skall till grundstenen foga, inte hö, trä, eller stubbar, utan guld, silver och ädla stenar. – The General Conference Bulletin, 1901, Extranummer, sidan 18. rätt

(319)Ett nytt Element
Arbetet behöver ett nytt element. Guds folk måste ta till sig Hans förmaning, och verka för själar precis, där de är; ty människorna förstår inte sitt stora behov och sin fara. Kristus sökte upp människorna, där de var, och gjorde dem bekanta med de stora sanningarna om Sitt rike. Då Han gick från plats till plats, välsignade och tröstade Han de lidande och botade de sjuka. Detta är vår uppgift. Gud vill, att vi avhjälper de utblottades nödvändiga behov. Skälet till, att Herren inte tydligare visar Sin kraft, är bristen på andlighet ibland dem, som säger sig tro på sanningen. – Brev 42, 1898. rätt

(319)Tillfällen för alla
”Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” {Markusevangeliet 16:20.} rätt

(319)Orden, som yttrades till lärjungarna, yttras också till oss. Ingen skall tro, att tiden för verksamhet lik lärjungarnas är förbi. I dag kan män och kvinnor verka, genom att ta efter Kristi exempel. Åt alla infinner sig möjligheter, att tjäna själar sjuka av synden och dem, som är i behov av fysiskt helande. Fysiskt helande utgör en vetenskap sprungen ur himmelen, den är förenad med det evangeliska budskapet. – Manuskript 16, 1904. rätt

(320)Kommer att väcka nytt Liv i Församlingarna
Sätt de unga männen och kvinnorna i församlingen i arbete! Förena hälso- och sjukvårdsarbetet med förkunnandet av den tredje ängelns budskap. Gör regelbundna, organiserade försök att väcka församlingsmedlemmarna ur det dödläge som de under åratal befunnit sig i. Sänd ut till församlingarna sådana som är villiga att i sitt liv omsätta hälsoreformens principer. Sänd sådana som inser behovet av självförnekelse när det gäller aptiten, annars blir de en snara för församlingen. Lägg märke till om inte en fläkt av liv då kommer in i våra församlingar. – Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 267. rätt

(320)Var praktiska Missionärer
Överallt finns det sjuklingar, och Kristi utsända arbetare bör vara tvättäkta hälsoreformatorer, redo, att ge de sjuka de enkla behandlingar, som hjälper dem, och sedan be med dem. Härigenom öppnar de dörren för sanningen att träda in. Utförandet av detta arbete följs av gott utfall. Våra familjer, som helighåller Sabbaten, bör fylla sinnet med praktiska principer för hälsans reformering och andra slags sanningar, så att de blir till hjälp för sina grannar. Var praktiska missionärer. Samla på Er all tillgänglig kunskap, som bidrar till sjukdomars lindrande. Det här klarar flitiga studerande av! rätt

(320)Endast ett fåtal kan gå förberedande kurser på våra medicinska institutioner. Dock kan alla studera vår hälsolitteratur och få detta väsentliga ämne klart för sig. – Manuskript 19, 1911. rätt

(320)Uppgifter för Barn och Unga
Herren har utsett de unga till att vara hans hjälpande händer. Om de i varje församling ville helga sig åt honom, om de ville öva sig i självförsakelse i hemmet och hjälpa sin trötta mor, kunde hon få tid till att gå på besök till grannarna. När de unga fick tillfälle till det kunde de själva hjälpa till med att gå ärenden och utföra barmhärtighets- och kärleksgärningar. Böcker och tidningar som innehåller undervisning om hälsa och nykterhet kunde föras ut till många hem. Att sprida denna litteratur är mycket viktigt, för på det sättet kan människor få kunskap om hur man behandlar sjukdom, en kunskap som skulle bli till stor välsignelse för sådana som inte har råd att betala ett besök hos en läkare. – Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 64, 65. rätt

(321)När Förföljelsens Vindar viner
När religiös trångsynthet undergräver friheterna i vår nation, kommer samvetsfrihetens vänner att försättas i ogynnsamt läge. För sin egen skulle bör de, medan tillfälle finns, lära sig om sjukdom, dess orsaker, förebyggande och kurerande. Och de, som gör det, kommer att finna ett verksamhetsfält överallt. Det kommer att finnas lidande personer, och det i stort antal, som kommer att behöva vår hjälp, inte bara inom våra egna led, utan i hög grad ibland dem, som inte känner till sanningen. Tidens korthet fordrar en energi, som inte har kommit till stånd ibland dem, som hävdar sig tro på den nuvarande sanningen. – Counsels on Health, sidan 506. rätt

(321)Lockelsen med icke lovande Fält
Enligt Herrens instruktion till mig, skall inget fält skys, därför att det är svårarbetat. Denna värld hade sårats och ärrats av förbannelsen, ändå kom Kristus till den. Han, Sonen till den högste Guden, gjordes till kött, och bodde ibland oss. Han lämnade frivilligt Sin höga befälsposition, för att inta Sin plats i spetsen för ett fallet släkte, varvid Han blev fattig, så att vi genom Hans fattigdom måtte bli gjorda rika. – The Review and Herald, den 4. Mars, 1902. rätt

(321)Självunderhållande Arbete
Det makedoniska ropet hörs från varje håll. Skall arbetarna infinna sig hos de ”reguljära linjerna”, för att utröna, huruvida de får lov till, att arbeta, eller skall de ge sig i väg och arbeta efter bästa förmåga, förlitande sig till egen duglighet och Herrens bistånd, varvid de börjar i all anspråkslöshet och skapar intresse för sanningen på orter, där inget har gjorts, för att ge varningsbudskapet? rätt

(321)Herren har uppmuntrat dem, som själva har inlett en verksamhet, att arbeta för Honom, med hjärtan fyllda av kärlek till själar, som varit redo att gå under. Sann missionsanda andas över dem, som uppriktigt och allvarligt menat söker, att lära känna Gud och Jesus Kristus, som Han har sänt. Herren lever och regerar. Unga män, skynda Er till de platser, som Guds Ande visar Er till. Arbeta med händerna, så att Ni blir självförsörjande, och förkunna varningens budskap, när tillfälle ges. – Brev 60, 1901. rätt

(322)Medicinska Missioner i varje Stad
Måttlöshet och onykterhet fyller världen, därför bör medicinska missioner upprättas i varje stad. Med det menar jag inte, att dyra institutioner skall inrättas, som drar på sig väldiga omkostnader. Verksamheten hos dessa missioner skall bedrivas på så vis, att de inte allvarligt belastar saken; och deras uppdrag är, att bereda vägen för införandet av den nuvarande sanningen. Hälsomissionsarbetet skall omfatta varje ort, där våra kyrkor inrättas. Lindrandet av kroppsligt lidande öppnar vägen för helandet av den syndsjuka själen. – Manuskript 88, 1902. rätt

(322)Fördelarna med små Skolor
Förvisso bereder Herren vägen för oss som ett folk, att dela på och sedan ytterligare dela på de företag, som har blivit för stora, för att fungera tillsammans till största fördel. Och detta uppdelande bör göras, inte bara för att studenterna skall bli gynnade, utan för att lärarna skall få det lättare, vilket innefattar liv och hälsa. Att grunda en ny skola vore bättre, än att ytterligare bygga ut skolan i -----. Låt en annan ort njuta fördelarna av, att ha en av våra läroanstalter. Anställ vid den de största talangerna, och motverka farorna av en skola fylld med folk till bristningsgränsen. – Brev 252, 1908. rätt

(322)Många Upplärningsanstalter
Släpp loss krafter, som röjer ny mark, för att inrätta nya, inflytelserika centra, varhelst en möjlighet yppar sig. Samla arbetare, som äger verklig missionsiver, och låt dem hasta åstad, för att sprida ljus och vetande vida omkring. Låt dem bringa hälsoreformens levande principer till samhällen, som till stor del är okunniga om dessa principer.... rätt

(323)Efter viss tid, i takt med verkets fortskridande, kommer skolor att inrättas i många städer, där arbetare går att raskt utbildas och läras upp för tjänande. Eleverna och lärarna kan bege sig ut med våra publikationer och sprida sanningen med hjälp av tryckalster. Åtråvärda ställen att hålla möten på går att ordna, och dit kan människorna inbjudas till att komma. Måtte de, som passar till uppgiften, de unga och de medelålders, agera på ett oegennyttigt, osjälviskt sätt i sitt arbete på fälten, som har vitnat till skörd. – Manuskript 11, 1908. rätt

(323)Sanatorier anknutna till Skolor
På varje ort, där skolor grundas, skall vi studera, vad för slags tillverkningsindustrier vi kan starta, för att ge studenterna en anställning. Små hälsohem bör grundas i anslutning till våra stora skolor, så att studenterna ges möjlighet, att samla kunnande om hälsomissionsarbete. Denna form av arbete skall införas på våra skolor som del av den vanliga undervisningen. – Brev 25, 1902. rätt

(323)Många små Hälsohem
Det är för, att törstiga själar måtte gå att ledas till det levande vattnet, som vi vädjar om hälsohem, inte dyra, jättelika sanatorier, utan hemtrevliga inrättningar, på behagliga ställen. rätt

(323)Bygg aldrig, aldrig jättestora institutioner. Låt dessa inrättningar vara små, och låt det bli många av dem, så att verksamheten med själavinning för Kristus går att förverkliga. Ofta kan det bli nödvändigt, att inleda sanatorieverksamhet i en stad, men uppför aldrig ett hälsohem där. Hyr ett hus, och håll ständigt utkik efter en passande egendom utanför staden. De sjuka skall nås, fast inte med imponerande byggnader, utan genom inrättandet av många små hälsohem, vilka skall vara som ljus, som strålar i mörkret. De, som sysslar med sådana projekt, skall återspegla solskenet från Kristi anlete. De skall vara som salt, som inte har mist sin sälta. Den rena religionen går att förmedla till många själar genom rätt utförd sanatorieverksamhet. rätt

(323)Från våra hälsohem skall upplärda medarbetare bege sig till orter, där sanningen aldrig har förkunnats, och uträtta missionsarbete för Mästaren. – Brev 17, 1905. rätt

(324)Tillfällen till Inköp av Sanatorieegendomar
Jag har precis läst Ditt brev av den 25. April, 1905 på nytt, och skall försöka, att skriva något som svar. Jag kan inte skriva ett långt brev, ty posten hämtas vid middagen i dag. rätt

(324)Jag önskar att få sagt, att jag inte ser något fel med, att köpa de omtalade byggnaderna. Ljuset jag har mottagit, visar, att byggnader lämpliga för vår verksamhet, kommer att erbjudas åt oss till ett pris långt under deras verkliga kostnad, vilket kommer att låta oss säkra dem. Så har fallet varit, då vi införde sanatorieverksamhet i Södra California, och så kommer fallet också att bli i andra länder. Fördel skall dras av dessa möjligheter, att inrätta och flerfaldiga hälsomissionscentra för evangeliets sak; ty tiden är kort, och vi måste så hälsoreformprincipernas frön. rätt

(324)När ett tillfälle kommer, att till lågt pris handla byggnader, vari vår verksamhet går att bedriva, låt oss då nyttja dessa tillfällen. Hade detta gjorts av ledarna för det medicinska verket i -----, skulle det nu finnas många, många anläggningar i våra amerikanska städer, som fortfarande inte har upplysts genom sanningen om hälsoreformen. Förbjud alltså inte dem, som vill utvidga hälsomissionen i andra delar av Australien. Adelaide ligger långt bort från Sydney. Ett hälsohem där skulle inte hindra arbetet på Wahroonga Sanitarium. rätt

(324)Det borde finnas hälsohem strax utanför alla våra storstäder. Fördel bör dras av möjligheterna, att inköpa byggnader på gynnsamma platser, så att sanningens standard går att resas på många orter. rätt

(324)Jag har blivit sagd, att vi inte skall försena det verk, som behöver utföras på hälsoreformens område. Genom det arbetet är det meningen, att vi skall nå själar på vägarna och stigarna. Jag har erhållit särskilt ljus om, att många själar kommer att ta emot och lyda den nuvarande sanningen. På dessa institutioner skall män och kvinnor läras, hur de skall ta hand om sina kroppar, och hur de samtidigt skall bli sunda i tron. De skall få lära sig, vad det innebär, att äta Guds Sons kött och dricka Hans blod. Kristus sade: ”De ord som jag har talat till er är Ande och liv.” {Johannesevangeliet 6:63.} rätt

(325)Sanatorier skall undervisa
Våra hälsohem skall vara skolor, vari det undervisas om hälsomissionsverksamhet. De skall ge syndsjuka själar löven från livets träd, som kommer att återställa åt dem frid och tro på Kristus Jesus. Förbjud inte dem, som hyser en önskan om, att göra verket större. Låt ljuset stråla klart! Alla sunda hälsovaror kommer att väcka intresse för hälsoreformen. Förbjud dem inte. Herren vill, att varje tillfälle till ett mera omfattande verk skall gripas.... rätt

(325)I varje storstad bör det sanna hälsomissionsverket vara företrätt. Principerna för äkta hälsoreform skall framställas tydligt och klart, i våra hälsotidningar, och i föredrag hållna inför patienterna på våra hälsohem. I varje stad finns det män och kvinnor, som skulle uppsöka ett hälsohem, i fall det låge ett i närheten och inte fjärran. Det är många, som kommer att bli övertygade och omvända, som nu tycks vara likgiltiga. Jag betraktar den här saken ur det klaraste ljus. rätt

(325)Nu borde många ställa frågan: ”Herre, vad vill du att jag skall göra?” {Apostlagärningarna 9:6, Reformations-Bibeln.} Det är Herrens avsikt, att Hans tillvägagångssätt för botande utan apoteksmedicin skall sättas i främsta rummet i varje stor stad tack vare våra medicinska inrättningar. Gud utrustar med helig värdighet dem, som går åstad i Hans makt, för att hela de sjuka. Låt ljuset stråla ut längre och ändå längre på varje ort, där det går, att vinna fotfäste. Satan kommer att göra arbetet så svårt som möjligt, men gudomlig kraft kommer att åtfölja alla uppriktiga arbetare. Låt oss, hållande vår himmelske Fader i handen, gå framåt och göra det bästa av varje läge, för att utvidga Guds verk! rätt

(325)Vi kommer att behöva arbeta under svårigheter, men låt oss fördenskull inte bli mindre ivriga. Bibeln känns inte vid en slöfock till troende, hur än märkvärdig hans bekännelse är. – Brev 203, 1905. rätt

(325)Ingen Affär för Spekulation!
De senaste månaderna har jag varit utomordentligt upptagen med, att skriva ut de anvisningar, som har getts mig i egenskap av Herrens vittne och budbärarinna. Ofta har jag skrivit tio sidor, innan de andra har klivit upp. Jag har måst frambära brådskande meddelanden till många personer.... rätt

(326)Herren känner till alla faror, som hotar oss i nuet. Han vet om våra behov. Han är medveten om den styrka, som vi behöver, för att upprätthålla sanningen i dess upphöjda, heliga karaktär, och Han kommer att tillfredsställa samtliga våra behov. Vi skall inte förtvivla inför de prövningar, som kan komma. rätt

(326)Jag önskar att säga Dig, att om Gud röjer vägen för bröderna i andra delar av Australien, för att köpa egendomar, som går att använda i sanatorieverksamhet, såsom stället, som broder ----- har skrivit om, förbjud dem inte. Yttra inte ett enda kritiserande ord. Det finns många städer att bearbeta, och hälsomissionsarbete skall inte begränsas till ett fåtal centra. rätt

(326)Under lång tid var Battle Creek Sanitarium den enda medicinska inrättning, där vårt folk bedrev verksamhet. Men under många år har ljus getts om, att hälsohem bör inrättas strax utanför varje stor stad. Hälsohem bör inrättas utanför sådana städer som Melbourne och Adelaide. Och när tillfälle ges till, att inleda verksamhet på ändå flera platser, skall vi aldrig höja handen till stoppsignal och säga: Nej, Ni får icke skapa intresse på andra orter, av fruktan för, att antalet gäster skall krympa. rätt

(326)Om hälsohemsverksamhet är den nyckel, som låser upp dörren för sanningens förkunnelse, uppmuntra då verkets villiga utbredare, gör dem inte modstulna. rätt

(326)Tron ett Måste!Måtte Herren öka vår tro och hjälpa oss, att inse Hans önskan om, att vi alla skall bli mera insatta i Hans helande tjänst och i nådastolens funktion. Han önskar, att ljuset från Hans nåd skall klart skina från många platser. Vi lever i den yttersta tiden. Svåra tider väntar oss. Han, som vet om, vad läget kräver, ser till, att ordna allt till det bästa för medarbetarna på skilda orter, för att de bättre skall kunna väcka människornas uppmärksamhet. Han känner till behoven hos de svagaste i Sin hjord och det, som är nödvändigt för dem, och Han utbreder Sitt eget budskap på vägarna och längs stigarna. Han älskar oss med en evig kärlek.... rätt

(326)Ljuset skall stråla och skina!
På våra hälsohem skall sanningen hållas högt i ära, inte portförbjudas eller döljas för andras anblickar. Ljuset skall spridas i klara, märkbara strålar. Dessa institutioner är Herrens faciliteter, för att pånyttföda en ren, upphöjd moral. Vi har inte inrättat dem, för att spekulera i affärer, utan för att hjälpa män och kvinnor, att lyda sunda levnadsregler. rätt

(327)Kristus, den store Hälsomissionären, är inte längre personligen i världen. Dock har Han inte lämnat världen i mörker. Till Sina undersåtar har Han lämnat uppdraget, ”'Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen”, ”lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.'” {Markusevangeliet 16:15; Matteusevangeliet 28:20.} De stora ämnena hos Bibelns sanning skall genomsyra allt i samhället, för att reformera och omvända män och kvinnor, så att de inser det trängande behovet av, att förbereda sig för inflyttning i de herrgårdar, som Kristus sade till lärjungarna, att Han skulle gå och uppföra åt dem, som älskar Honom.... rätt

(327)Ett samfällt Verk
Vårt verk går ut på, att vinna kännedom om Honom, som är vägen, sanningen och livet. Vi skall göra folk intresserade av de saker, som berör kroppens hälsa, lika väl som de saker, som berör själens hälsa. De troende har ett klart budskap att framföra, för att bana väg för Guds rike. Herrens vilja skall ske på jorden. Vi har inte tid med ett ögonblick tillbringat i lönlöst spekulerande. ”'Bered väg för HERREN, bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud” {Jesaja 40:3}, ljuder det budskap vi skall förkunna. Mitt uppe i all den förvirring, som nu fyller världen, skall ett klart och tydligt budskap höras. rätt

(327)Somliga kommer att lockas av en del hos evangeliet, somliga av en annan. Vi har blivit tillsagda av vår Herre, att vi skall verka på ett sådant sätt, att alla samhällsklasser nås. Budskapet måste cirkulera i hela världen. Våra hälsohem skall bidra till, att göra Guds hushåll fullt. Vi skall inte uppföra ett fåtal jätteinstitutioner; ty då ginge det inte, att skänka patienterna budskapen, som bringar hälsa till själen. Små hälsohem skall upprättas på många orter. rätt

(327)Håll Ögonen öppna!
Satan kommer att införa alla slags lögner i ett försök till, att föra själar bort från det verk, som skall utföras i dessa sista dagar. Det måste till ett avgjort uppvaknande, i enlighet med vikten av de ämnen vi för på tal. Själars omvändelse skall nu utgöra vår främsta uppgift. Alla resurser för Guds saks främjande skall användas, för att Hans vilja skall ske på jorden såsom i himmelen. Vi har inte råd med, att vara vanvördiga och likgiltiga nu. Vi måste använda oss av de medel, som Herren har ställt till vårt förfogande för bedrivandet av hälsomissionsarbetet. Genom detta arbete kommer icke troende att bli omvända. Tack vare de vidunderliga tillfrisknanden, som inträffar på våra hälsohem, kommer själar att förmås till, att betrakta Kristus som själens och kroppens Store Helare. – Brev 233, 1905. rätt

(328)Handla med Eftertanke!
Måtte de, som överväger inrättandet av nya hälsohem, låta sig formas och styras av Guds Ande. Annars kommer vederbörande att felaktigt framställa Kristus genom sina karaktärsbrister. Måtte alla i förtroendeställning använda nådens heliga olja i anda, i ord och i handling. Måtte de ingående rena själens tempel, så att de blir insiktsfulla om verket de överväger att genomföra, och så att de blir i stånd till, att så sanningens säd i många hjärtan. I ena handen skall de bära evangeliet för syndatyngda själars lindring, och i andra skall de bära lindrande medel för sjuka kroppar. Härigenom blir de verkliga hälsomissionärer åt Gud. – Manuskript 41, 1902. rätt

(328)Att förverkliga Guds Planer
Jag har instruerats, att säga till vårt folk, att det kommer att bli nödvändigt för dem, att ge allt, som de kan undvara av sina medel för uppförandet av hälsohem, vari uträttas det verk, som Herren säger är nödvändigt. Dessa sanatorier skall stå under ledning av män, som kontrolleras av den Helige Ande, och som förverkligar Guds planer, inte sina egna.... rätt

(328)Vi skall samverka med Herren Jesus i det stora verket med, att framställa sanningen för denna tid för världens folk. Vi behöver hälsa, vi behöver själsstyrka; vi behöver en ren, ofördärvad tro på evangeliebudskapet. Vi behöver studera Uppenbarelseboken, i synnerhet de väsentliga budskap, som skall förmedlas till vår värld. När skall dessa budskap förmedlas, om inte nu? rätt

(329)Nu och alltid skall vi låta oss räknas som ett särskilt och helgat folk, fria från all världslig taktik, utan band till dem, som saknar visdom till, att urskilja Guds krav, som så tydligt framgår av Hans lag. – Brev 110, 1902. rätt

(329)Att säkra Hjälp från de Välbeställda
Vi har många intressen att odla. Vi har blivit ägare till institutioner på skilda orter. I Södra California har vi tre hälsohem, som har visat sig vara en stor välsignelse för många. Tack vare Guds försyn kommer vi att kunna inhandla ytterligare institutioner på allehanda platser. Vi måste utbreda vårt inflytande så mycket som möjligt.... rätt

(329)Det finns rika personer, som har anförtrotts Herrens pengar, och det är vår absoluta rättighet, att be dem om stöd i vårt missionsverk. Vi har ett verk att utföra i alla delar av världen, och måste ha medel. Skulle inte några av dessa förmögna personer kunna komma till vår undsättning? Skriftstället vi har läst [Jesaja 60:1] uppmuntrar oss till att tro, att det kommer de att göra. Det är vissa, som skulle betrakta det som en förmån. – Manuskript 113, 1908. rätt

(329)Våra Behov skall tydliggöras
Vi skall utföra ett särskilt verk för dem, som sitter på förtroendeposter. Herren manar dem, åt vilka Han har anförtrott Sitt goda, att i Hans tjänst använda sina intellektuella förmågor och medel. Somliga kommer att övertygas av den Helige Ande, att de skall investera Herrens pengar på så vis, att det för Hans verk framåt. De kommer att förverkliga Hans avsikter, genom att bidra till skapandet av inflytelsecentra i våra stora städer. Våra arbetare bör tydligt framställa våra behov inför dessa män. Låt dem veta, vad vi behöver, för att bistå de fattiga och nödställda, och för att ge arbetet en fast grund att vila på. – Manuskript 79, 1900 rätt

(329)Anläggningar i Utlandet
När de, som ansvarar för hälsomissionsverket, inser behovet av anläggningar på många platser, kommer Guds verk att intensifieras även på de vanskligaste fält. När nu folk inser det nödvändiga i, att etablera hälsomissionsarbetet i Amerika, kan de då inte inse, att samma arbete krävs på nya fält, där arbetet står och stampar? rätt

(330)Att skicka ut missionärer på uppdrag till främmande fält, utan att förse dem med faciliteter och medel, är som att fordra framställning av tegelstenar utan murbruk. rätt

(330)Måtte Guds tjänare agera likt kloka personer, hållande i minnet, att verket i hela världen skall underlätta för verket i... hela världen! ”Var därför inte oförståndiga utan förstå vad som är Herrens vilja.” {Efésierbrevet 5:17.} ... rätt

(330)Medarbetare på nya orter, där det saknas troende på den nuvarande sanningen, skall förses med medel, för att bispringa de nödställda. De kommer att träffa många, som är sjuka och i behov av hjälp. När de avhjälper deras timliga behov, öppnas vägen för dem, att tala om Frälsaren och Hans dyrbara sanning. Dessa medarbetare måste tillställas hjälpmedel för röjandet av Herrens väg och jämnandet av allfarvägen i ödemarken för vår Gud. Låt våra förlag bidrag med bok- och tidningsgåvor, och låt våra hälsohem bidra med verktyg för de sjukas omvårdnad.... rätt

(330)De, som träder ut på nya fält, för att med plogen bereda myllan för sanningens sådd, skall uppmuntras, bes för, förses med hjälpmedel och pengar. Det är Herrens åstundan, att varje medarbetare, som skickas till nya fält, skall förses med medel och möjligheter, för att framgångsrikt lyckas med Hans uppdrag. Det är meningen, att de skall erhålla hjälp och uppmuntran från dem på hemmafältet, så att de får mod till, att besegra svårigheterna, som de stöter på i arbetet. – Brev 92, 1902. rätt

(330)Hälsoinstitutioner i många Länder
Gud har dugliggjort Sitt folk till, att lysa upp världen. Han har anförtrott åt dem sinnesförmögenheter, med vars hjälp de skall utvidga Hans verk, tills det sträcker sig runt jordklotet. De skall i alla delar av världen upprätta hälsohem, skolor, förlag och diverse andra inrättningar, för att förverkliga Hans arbete. rätt

(330)Evangeliets sista budskap skall föras ut till ”alla folk och stammar och språk och folkslag.” Uppenbarelseboken 14:6. I främmande länder måste många företag för budskapets främjande grundas och tas i bruk. Öppnandet av hälsorestauranger och behandlingsrum, liksom inrättandet av hälsohem för vården av de sjuka och nödlidande, är lika viktigt i Europa, som i Amerika. I många länder skall hälsomissioner upprättas, för att fungera som Guds hjälpande hand i tjänandet av de drabbade. rätt

(331)Kristus samverkar med sådana, som engagerar sig i hälsomissionsarbete. Män och kvinnor, som osjälviskt gör, vad de kan, för att inrätta hälsohem och behandlingsrum i många länder, kommer att bli rikt belönade. De, som besöker de här enheterna, kommer att bli välsignade fysiskt, psykiskt och andligt – de trötta kommer att bli pigga, de sjuka återställda till hälsa, de syndtyngda lättade. I fjärran länder, från dem, vars hjärtan genom dessa medel vänds från, att tjäna synden till att tjäna rättfärdigheten, kommer det att höras tacksägelse och glädjens melodier. På det tacksamma prisets sångers vingar kommer att sväva det, som vinner andra till anhängarskap och nära umgänge med Kristus. – Counsels on Health, 215. rätt

(331)Gå framåt!
När jag tänker på vårt verks historia under de gångna tio åren, kan jag bara säga: Se, vad Herren har åstadkommit! Han har på ett nåderikt sätt verkat, för att stråla ljus på Sitt folks gångstig. Trots hindren, som har mött arbetet, behöver vi inte vara ledsna, förutom när vi tänker på, att Guds folk inte har följt sin Ledare steg för steg.... rätt

(331)Arbetet i städerna är det viktigaste arbetet för denna tid, och nu skall det verkligen utföras i tro. När städerna bearbetas enligt Guds önskemål, kommer det att utmynna i igångsättandet av en mäktig rörelse, vars maka vi hittills inte har upplevt. Måtte Herren ge våra bröder klokhet, så att de vet, hur de skall bedriva arbetet i samklang med Hans vilja. Detta rop skall ljud med stor kraft i våra stora populationscentra: ”Se, brudgummen kommer! Gå ut och möt honom.” {Matteusevangeliet 25:6.} rätt

(331)Varje Resurs måste tas i Anspråk
Den ordinerade predikanten ensam mäktar inte med, att varna världen. Gud manar inte bara förkunnare, utan även läkare, sköterskor, kolportörer, Bibelarbetare och andra helgade lekmän med olika färdigheter, som känner till den nuvarande sanningen, att beakta behoven i de icke varnade städerna. rätt

(332)Där det nu bara finns en arbetare aktivt sysselsatt med personligt missionsarbete, borde det finnas hundra. Tiden rinner snabbt undan. Det återstår mycket att göra, innan sataniskt motstånd blockerar vägen. Varje resurs måste tas i anspråk, så att aktuella lägligheter går att använda på bästa sätt. rätt

(332)Herren manar de män och kvinnor, som äger sanningens ljus för vår tid, att ägna sig åt sann, personlig missionsverksamhet. I synnerhet bör de församlingsmedlemmar, som bor i städerna, i all ödmjukhet använda sina gudagivna talanger i arbete för dem, som är villiga, att lyssna till budskapet, som skall komma världen till del vid innevarande tidpunkt. Omfattande välsignelser väntar dem, som fullt ut lyder Guds kallelse. När sådana arbetare går in för, att vinna själar åt Jesus, kommer de att upptäcka, att många, som aldrig gått att vinna på annat sätt, reagerar på förnuftig, personlig insats. rätt

(332)En verksam församling är en levande församling. Församlingsmedlemmar, släpp ljuset loss! Låt Era röster höras i ödmjuk bön, i vittnesbörd mot måttlösheten och onykterheten, dumheterna och nöjena i denna värld, liksom i tillkännagivandet av sanningen för denna tid. Era stämmor, Ert inflytande, Er tid – allt detta är gåvor ifrån Gud, och skall användas, för att vinna själar åt Kristus. Besök grannarna och visa intresse för deras själars frälsning. Väck upp varje andlig kraft till handling. Säg åt dem, som Ni besöker, att alltings slut är för handen. Herren Jesus Kristus kommer att öppna porten till deras hjärtan, och kommer att göra bestående intryck på deras sinnen. rätt

(332)Sträva efter, att bota män och kvinnor från deras andliga förlamning. Berätta för dem, hur Ni fann Jesus, och hur välsignade Ni har varit, sedan Ni vann erfarenheter av, att tjäna Honom. Säg åt dem, vilka välsignelser Ni erhåller av, att sitta vid Jesu fötter och lära Er dyrbara läxor ur Hans ord. Berätta för dem om glädjen och fröjden, som hör till kristenlivet. Era varma, ivriga ord kommer att övertyga dem om, att Ni har funnit den värdefulla pärlan. Låt Era glada, uppmuntrande ord visa, att Ni förvisso har upptäckt den högre utbildningen. Det här är äkta missionsarbete, och när det utförs, kommer många att vakna som ur en dröm. rätt

(332)Lyssna till Jesu röst, när den ljuder genom århundradena till vår tid, varvid den riktas till de bekännande kristna, som står sysslolösa på torget: ”Varför står ni här hela dagen arbetslösa? ... Gå till min vingård, ni också.” {Matteusevangeliet 20:6-7.} Verka under dagens lopp; ty natten stundar, när ingen kommer att kunna arbeta.... rätt

(333)En Tid av oöverträffat Intresse
Snart kommer det att utbryta strider mellan nationerna med en intensitet, som vi nu ej anar. Nuet är en tid av oöverträffat intresse för alla, som lever. Härskare och statsmän, personer i förtroende- och myndighetsställning, tänkande män och kvinnor i alla samhällslager, riktar blicken mot de händelser, som timar omkring oss. De betraktar det spända, rastlösa tillstånd, som förekommer mellan nationerna. De iakttar den intensitet, som griper tag i varje jordiskt element, och de inser, att någonting stort och avgörande snart kommer att äga rum, att världen står på gränsen till en oerhörd kris. rätt

(333)Gud har nådefullt gett oss ett ögonblick för andhämtning. Varje kraft, som Himmelen har lånat oss, skall nu brukas i arbete för dem, som håller på att gå under i sitt ovetande. Vi får inte vänta. Sanningen måste förkunnas i jordens mörka vrår. Hinder måste tas vid hornen och klättras över. Ett storslaget verk skall utföras, och åt dem, som känner till sanningen för denna tid, har detta verk anförtrotts. rätt

(333)Som en brinnande Fackla
Jag har anmodats, att yttra ord till vårt folk, som kommer att skänka dem mod till, att ivrigt och nogsamt utföra det verk, som väntar på dem under denna, deras möjlighets, dag. Jag har anmodats, att betona nödvändigheten av personlig helgelse, ja, hela personens helgelse åt Gud. Måtte var och en fråga: Herre, vad vill Du, att jag skall göra, så att Kristi vaksamhet blir synlig i mitt liv, så att jag följer i Hans fotspår, så att jag talar uppriktiga ord, som hjälper själar i mörker? Oh, så jag längtar efter, att se församlingens medlemmar iförda sina vackra skrudar, och beredda på, att gå ut och möta Brudgummen! Många, som är oförberedda på sitt möte med Kungen, förväntar sig, att få sitta ned under Lammets bröllopsmåltid. De är som de blinda; de verkar inte vara varse den fara de svävar i. rätt

(333)Herren kallar Er, oh, församling välsignad med sanningen, att skänka kunskap om denna sanning till dem, som inte känner till den. Från världens ena ände till den andra måste budskapet om Kristi snara ankomst förkunnas. Den tredje ängelns budskap – nådens sista meddelande till en döende värld – är så dyrbart, så härligt. Låt sanningen skina lika klart som en brinnande fackla. Gåtor, som änglar längtar efter att få skåda in i, som profeter och kungar samt rättfärdiga män ville lära känna, skall Guds församling göra kända. rätt

(334)En Maning till större Självförnekelse
Det är vår förmån, att uppleva Guds verks framåtskridande i städerna. Kristus väntar, väntar på, att verksamhet skall inledas på skilda orter. Vilka håller på, att göra sig redo för denna verksamhet? Vi påstår inte, att vi är alldeles utan arbetare. Det finns några arbetare, och det är vi glada för. Dock återstår det ett större, ett långt större arbete att uträtta i våra städer. Långt mera omfattande självförnekelse skall utövas, för att ordets liv skall kunna föras från en plats till annan och från hus till hus. rätt

(334)Mer och mer går män och kvinnor åstad bärande på evangeliets budskap. Det tackar vi Gud för. Dock krävs det ett större uppvaknande. Vi håller på att återgå till själveftergifter; vi utövar inte till det yttersta de dygder, som Kristus har lovat oss, i fall vi ber därom i tro. Det, som vi får ifrån Kristus, måste vi ge vidare till andra. Lika säkert, som att vi erhåller, lika säkert skall vi skänka. Ingen, som tar emot Kristi nåd, kan behålla den för sig själv. Så snart, som Kristus blir en ständig gäst i hjärtat, kommer vi inte att stillatigande kunna åse själar gå under av okunskap om sanningen. Vi kommer att göra vilken som helst uppoffring, för att nå dem; och ingen av oss är så fattig, att den inte kan göra dagliga uppoffringar för Kristus. rätt

(334)Inflytandet från arbetet vi utför, kommer att märkas under all evighet. Bara vi verkar i samklang med varandra och med himmelen, kommer Gud att ge prov på Sin makt å våra vägnar, såsom Han gjorde för lärjungarna på Pingstdagen. Förberedelsedagarna, som lärjungarna tillbringade i bön och försoning, gav dem ett så nära förhållande till Gud, att Han kunde verka för och genom dem på ett fantastiskt sätt. I dag vill Gud åstadkomma stora ting genom Sitt troende folks tillit och gärningar. Men vårt förhållande till Honom måste vara det rätta, så att vi hör och förstår Hans röst, när Han talar till oss. rätt

(335)Mota all otro i grind; ty Guds verk skall breda ut sig från stad till stad, från land till land. Guds fiender må lägga sina planer, för att omintetgöra Hans verk; men var så säkra på, att Jehova skall undanröja alla hinder mot dess framgång! Tala tro, verka i tro, och tåga framåt i tro. Hindren kommer att stötas bort, när vi åberopar Guds löften. Måtte Herrens folk gå framåt, för då kommer deras hjärtan att stärkas. rätt

(335)Hur lyder löftet till dem, som lever under dessa avslutande dagar? – ”Vänd åter till ert fäste, ni fångar som har ett hopp. Ja, i dag förkunnar jag för er att jag skall ge er dubbelt igen.... Bed HERREN om regn i vårregnets tid. HERREN gör åskmolnen, skurar av regn ger han människorna”. {Sakarja 9:12; 10:1.} – The Review and Herald, den 17. November, 1910. rätt

(335)För vidare Studium
Till hela Världen:
Counsels on Health, sidorna 215-220 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 51-60).
Bredden av Hälsomissionsverket inses inte: Counsels on Health, sidorna 509, 510 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 203, 204).
Varning mot Centralisering: Counsels on Health, sidorna 223-227 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 99-102; Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 204, 205.
Jerusalemcentra skall skingras för Vinden: Counsels on Health, sidorna 299, 300.
Centra i alla Städer: Counsels on Health, sidan 214 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 204, 205).
Skolors Förhållande till Hälsohem: Counsels on Health, sidorna 242, 243, 301, 54;Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 178.
Osjälviskt Intresse för alla Delar av Fältet: Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 170, 171.
Välbärgade Inrättningar skall bistå andra: Counsels on Health, sidan 220 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 59, 60; Counsels on Health, sidorna 308-3; Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 136-144).
Många skall bli snabbt utbildade: Counsels on Health, sidorna 394, 395, 397.
Självunderhållande Medarbetare: Hälsa för Hela Människan, sidorna 122-126, 420-422; Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 23, 24, 227, 254; Löftestiden, sidan 21.
Hälsans Evangelium skall beredas Plats: Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 327. rätt