I Hälsans Tjänst kapitel 2. Från sida 19ren sida tillbaka

Guds Avsikt med Hälsomissionsarbetet

(19)Himmelens Majestät som Läkarmissionär
Denna värld har blivit besökt av himmelens Majestät, Guds Son. ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” {Johannesevangeliet 3:16.} Kristus kom till den här världen, för att uttrycka Guds innersta väsen. Han återgav klarheten hos Faderns härlighet, Han var en exakt bild av Hans person. Likväl lade Han undan Sin kungaskrud och kungakrona, och steg ned från Sin tron, för att anta tjänargestalt. Han var rik, men för att ge oss eviga rikedomar, blev Han fattig. Han hade skapat världen, men under Sin tjänstgöring avstod Han så fullständigt från allting, att Han yttrade: ”’Rävarna har lyor och himlens fåglar har bon, men Människosonen har inget att vila huvudet mot.’” {Lukasevangeliet 9:58.} rätt

(19)Han kom till denna värld och vandrade ibland de varelser Han hade danat och var en Sorgernas Man samt väl bekant med sorg och lidande. ”Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” {Jesaja 53:5.} I allt blev Han frestad, liksom vi blir, men Han föll aldrig i synd. {Jämför Hebréerbrevet 4:15.} rätt

(19)Allas Tjänare
Kristus stod i främsta ledet för människorna iklädd människornas natur. Så fylld av medlidande och kärlek var Han, att inte ens de fattigaste var rädda för, att komma nära Honom. Han var vänlig mot alla, tog gärna emot den anspråkslösaste. Han gick från hus till hus, helande de sjuka, givande de hungriga mat, tröstande de sörjande, lugnande de ångestfyllda, talande fridens ord till de förtvivlade. Han tog upp de små barnen i famnen och välsignade dem, Han talade ord fyllda av hopp och förtröstan till de utarbetade mödrarna. Han bemötte allt slags mänskligt lidande och motgång med osviklig ömhet och mildhet. Han verkade för andra, inte för Sig Själv. Han ödmjukade och förnekade Sig villigt. Han sökte inte, att utmärka Sig. Han var allas tjänare. Det var Hans levebröd, att gaska upp och trösta andra, att glädja de ledsna och betungade, som Han dagligen kom i beröring med. rätt

(20)Ett Uttryck för Guds Kärlek
För oss är Kristus Mönstermannen, den store Läkarmissionären - ett föredöme för alla efterföljare. Hans kärlek, ren och helig, utgjorde en välsignelse för alla, som kom inom dess räckvidd. Hans karaktär var helt och hållet fulländad, fri från minsta fläck av synd. Han framträdde som ett uttryck för Guds fullkomliga kärlek, inte för att trampa ned, döma och fördöma, utan för att bota varje svag, felbehäftad karaktär, för att rädda män och kvinnor undan Satans klor. rätt

(20)Han är mänsklighetens Skapare, Återlösare och Livsuppehållare. Till alla riktar Han inbjudan: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.’” {Matteusevangeliet 11:28-30.} rätt

(20)Följ i Hans Fotspår!
Hur skall vi då föregå med gott exempel inför världen? Jo, vi skall uträtta samma arbete, som den store Läkarmissionären åtog Sig å våra vägnar. Vi skall vandra på självuppoffringens stig, som också Kristus beträdde. rätt

(20)När jag ser så många bekännande läkarmissionärer, blixtrar en bild av, hur Kristus var på jorden inför mig. När jag tänker på, hur grundligt dagens medarbetare misslyckas jämförda med det gudomliga Exemplet, krossas mitt hjärta av en sorg, som ord ej kan uttrycka. Kommer män och kvinnor någonsin att utföra ett verk, som bär den store Läkarmissionärens kännetecken? ... rätt

(20)Visst är vår jord tillräckligt illa anfäktad och förbannad genom synd, för att vi skall helga oss åt uppgiften, att förkunna följande budskap: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv”? Guds Son har faktiskt vandrat omkring på denna jord. Han kom, för att bringa människorna ljus och liv, för att befria dem ur syndens träldom. Han kommer att återvända i makt och stor härlighet, för att ta dem till Sig, som under detta liv har följt Honom i spåren. rätt

(21)Hans Namn skall äras
Oh, så jag längtar efter, att de bekännande hälsomissionärerna skall ära det Stora Exemplet genom sitt leverne, och därigenom visa innebörden hos sitt uppdrag! Jag skulle önska, att de lade sig till med Frälsarens ödmjukhet och saktmod. Hjärtat smärtar av insikten om, att Kristus är så svårt sviken av Sina anhängare. De bär ett namn, som deras dagliga leverne inte alls motsvarar. rätt

(21)Vi måste helgas till själ och kropp, genom sanningen; sedan kommer vi att kunna ära titeln hälsomissionär. Oh, denna beteckning innebär så mycket! Den förutsätter en livsstil, som skiljer sig påtagligt från den, som många hälsomissionärer uppvisar. Snart kommer dessa att förstå, hur långt de har fjärmat sig från himmelens grundsatser, och hur stor smärta de har orsakat Kristi hjärta. - Brev 117, 1903. rätt

(21)Övning ger Färdighet och Insikt
När samtliga våra hälsomissionärers liv har förnyats av Kristus Jesus, och de tar Hans ord på fullaste allvar, kommer innebörden hos hälsomissionen att framstå mycket tydligare i sin fulla omfattning. Ja, detta slags arbete kommer bäst till sin rätt, när det praktiseras i sin enkelhet. Innebörden av denna verksamhet kommer att anta en djupare betydelse för dem, när de rättar sig efter den heliga lag, som Gud med Sitt finger ristade in i sten, däribland vilodagsbudet, som Kristus Själv påtalade för Israels barn genom Mose.... rätt

(21)Följ Mästaren
På Guds tjänare, som uträttar äkta läkarmissionsarbete, vilar ett ytterst allvarsmättat, heligt ansvar, att hålla blicken fästad på Kristi liv i osjälvisk tjänst. De bör glömma allt annat, och se hän till Jesus, sin tros Upphov och Fullbordare. Han är Källan till allt ljus, himmelens samlade välsignelsers Springbrunn. Åt varje hälsomissionär har jag kommenderats att säga: Följ Din Ledare. Han är vägen, sanningen, ljuset, livet. Han är Den, vars goda föredöme vi som verkliga läkarmissionärer måste följa. rätt

(22)Under denna ålder med försvagad gudaktighet och förvrängda principer, uppvisar de, som är omvända till liv och gärning, hälsosam och inflytelserik andlighet. De, som äger kunskap om sanningen sådan den uppenbaras i Guds ord, måste nu ställa sig i främsta ledet. Mina bröder, Gud kräver det av Er. Varje gnutta inflytande måste nu utövas på rätt sida i striden. Alla måste nu lära sig, att försvara den gillade sanningen. De, som försöker att leva som Kristus gjorde, måste kalla allt vid dess rätta namn, och värna sanningen sådan den är i Jesus. rätt

(22)Dags att skrida framåt
Det ankommer på varje själ, vars liv är dolt med Kristus i Gud, att marschera fram till fronten. Något måste göras. Vi skall troget kämpa för den tro, som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Den anda, varmed sanningen försvaras och Guds rike främjas, måste vara samma som den, vilken Kristus skulle låta Sig styras av. Vore Han här, skulle Han känna det nödvändigt, att allvarligt åthuta många, som säger sig vara hälsomissionärer, men som inte har valt, att lyssna till Hans förmaning, att av Honom lära sig ödmjukhet och saktmod. Jaget har upphöjts i vissa ledares livsstil. Inte förrän vederbörande gör sig kvitt varje önskan om, att upphöja jaget, kommer de att tydligt urskilja den Store Hälsomissionärens sinnelag och härlighet.... rätt

(22)Nu skall vi sluta oss samman, och verka för vår återvändande Kung genom sant hälsomissionsarbete. Låt oss öka vår kunskap om sanningen, och visa Honom, som är ett med Fadern, all vederbörlig hyllning och ära. Låt oss på riktigt allvar söka den himmelska smörjelsen, den Helige Ande. - Manuskript 83, 1903. rätt

(22)Meningen med Kristi Ödmjukhet
Det är för mycket av det egna jaget och för litet av Jesus i alla trossamfunds verksamhet. Herren använder ödmjuka män till att kungöra Sina budskap. Om Kristus hade kommit i en kungs majestät, med en pompa som utmärker jordens stora män, skulle många ha tagit emot Honom. Men Nasarets Jesus bländade inte sinnena genom att visa upp en yttre härlighet och lägga detta till grund för deras vördnad. Han kom som en ödmjuk man, för att vara Läraren och Förebilden lika väl som människosläktets Återlösare. Hade Han visat upp pompa och prakt och varit åtföljd av jordens stora män, hur skulle Han då ha kunnat undervisa om ödmjukhet? Hur skulle Han då ha kunnat framföra så brinnande sanningar som i Sin bergspredikan? Hans föredöme var sådant, att Han önskade att alla Hans efterföljare skulle efterlikna det. Vad skulle den ödmjuke sätta sitt hopp till, om Han hade kommit upphöjd och bott som en kung på jorden? Jesus kände världens behov bättre än den själv gjorde. Han kom inte som en ängel, klädd i himlens prakt, utan som en människa. Ändå var en medfödd kraft och värdighet kombinerad med Hans ödmjukhet, vilket ingav människor respekt, samtidigt som de älskade Honom. Trots att Han ägde en sådan älsklighet och ett så anspråkslöst uppträdande, rörde Han Sig bland dem med en i himlen född kungs värdighet och kraft. - Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidan 253. rätt

(23)Kristi Lärjungar skall leva ut Hans Karaktär
På denna jord levde Frälsaren ett liv, som kärlek till Gud kommer att förmå varje äkta kristen troende att också leva. Genom att ta efter Hans exempel, skall vi i vårt hälsomissionsarbete uppenbara för världen, att vår legitimation är från ovan, att vi som himmelrikets företrädare uppfyller dessa ord hos Fader Vår: ”tillkomme ditt rike” {Matteusevangeliet 6:9, 1917 Års Bibel}. Förenade med Kristus i Gud, skall vi visa för världen, att liksom Gud valde ut Sin Son som Sitt ombud på jorden, har Kristus valt ut oss, att leva Hans karaktär. Var och en, som besitter äkta tro på Kristus Jesus, företräder Honom till sinnelaget.... rätt

(23)Till Trons Höjder
Våra hälsomissionärer måste uppnå sådana höjder, som det endast går att nå genom levande, verksam tro. Vid den här tidpunkten i vår historia får inte de högst ansvariga låta förvirring råda gällande, vad som i sanning skall gå att fordra av hälsomissionärer utskickade av Gud. Vad hälsomissionsarbete innefattar bör tydligare och bättre förstås. Vi måste inse, att det vilar på en alltigenom högre nivå, och är avsett, att uppnå utfall av ett mycket mera helgat slag, innan Gud kan godkänna det som äkta. De, som vill ära Gud, kommer inte att blanda världslig taktik med Hans planer, för att lyckas med det verk, som Gud avser skall utföras.... rätt

(24)Vårt arbete har noggrant fastställts. Såsom Fadern sände Sin enfödde Son till vår värld, sänder Kristus oss, Sina lärjungar, som Sina hälsomissionärer. Genom att utföra detta högstämda och heliga uppdrag, gör vi Guds vilja. Ingen persons tyckande eller omdöme skall vara vår riktlinje för, vad som utgör äkta hälsomissionsarbete.... rätt

(24)Sant hälsomissionsarbete är av himmelskt ursprung. Ingen levande person kom på denna tanke. Men i samband med denna verksamhet ser vi så mycket, som vanärar Gud, att jag har blivit ombedd att säga detta: Hälsomissionsarbetet är gudomligt till upphovet, och har en synnerligen härlig funktion att fylla. I alla delar skall det stämma överens med Kristi verk. De, som är Guds medarbetare, skall lika tydligt återge Kristi karaktär, som Kristus återgav Sin Faders karaktär, medan Han vistades här i världen. rätt

(24)Renat från Jordiskhet
Jag har blivit ombedd att säga, att Gud önskar att få det hälsomässiga missionsarbetet renat från jordiskhetens skamfläck, och upphöjas till sin rätta ställning inför världen. När ränker, som försätter själar i fara, inverkar på denna verksamhet, förstörs dess inflytande. Detta är orsaken till förekomsten inom hälsomissionen av många bryderier, som fordrar vårt ingående beaktande.... rätt

(24)Inget kan underlätta mera för oss i detta skede av vår verksamhet, än att vi förstår och förverkligar uppdraget från den störste Hälsomissionär, som någonsin har vandrat på jordens yta; inget kan bättre bereda vägen för oss, än att vi inser, hur heligt detta slags arbete är och hur fullständigt det motsvarar den Store Missionärens livsverk. Avsikten med vår uppgift är den samma som med Kristi uppgift. Varför sände Gud Sin Son till en fallen värld? Jo, för att tillkännage och visa människorna Sin kärlek. Kristus kom som Förlossaren. Under hela Sin tjänstgöring skulle Han hålla i minnet Sitt uppdrag, att rädda syndare.... rätt

(24)Guds tanke med, att bekläda män och kvinnor med det uppdrag, som Han anförtrodde åt Kristus, är att trassla loss Sina efterföljare från varje världslig taktik och att sätta dem i arbete med exakt samma verksamhet, som Kristus ägnade Sig åt. - Manuskript 130, 1902. rätt

(25)Orsaken till Framgång
Herren har meddelat oss, att insatser på alla våra hälsohem inte skall göras, som om arbetets framgång berodde på läkarnas skicklighet, utan på den gudomliga makt, som är kopplad till läkarna. Den Store Helaren skall upphöjas. Det skall framhållas, att Guds gillande vilar över inrättningarna, eftersom grundreglerna för hälsans förbättring respekteras och enär Kristus erkänns som Överläkare. Om arbetet bedrivs korrekt vid våra hälsohem, kommer de - såsom fallet har varit tidigare - att utgöra ett medel för mänsklighetens välsignelse och höjande. Om sanningen framställs rätt, kommer våra sanatoriegäster att lära sig mycket om dess principer, och många kommer att bli omvända. För mig har dessa institutioner visats vara fyrbåkar, som tecknar sanningen sådan den är i Jesus. Herren Jesus är hälsans sanne förverkligare, och Hans närvaro på våra inrättningar har utgjort en väldoft av liv till liv. Kristus anlände till världen som människans Store Läkare. Varhelst våra hälsohem upprättas, skall de göras till krafter för utbildning. Det skulle glädja Herren, om Du och utvalda biträden skulle bygga upp arbetet till, att anta en mera religiös karaktär. rätt

(25)Vidunderligt har förverkligandet av Guds plan för inrättandet av så många hälsoinrättningar varit. Måttlöshet av varje slag håller på att ta världen tillfånga, och dagens sanna utbildare - vilka betonar självförnekelse och självuppoffring - kommer att få sin lön. Nu är tiden inne, nu är tillfället lägligt, att utföra ett välsignat arbete. - Brev 50, 1909. rätt

(25)Typer av Guds frälsande Kraft
På våra medicinska institutioner skall människorna föras i beröring med de särskilda sanningarna för denna tid. Gud säger, att det skall upprättas inrättningar ledda av personer, som har gjorts friska genom tro på Guds ord, och som har betvingat sina karaktärsbrister. I världen har alla slags resurser ställts till förfogande för lindring av mänskligt lidande, men sanningen skall i sin enkelhet överföras till de lidande med hjälp av män och kvinnor, som är trogna Guds bud. Överallt i vår värld skall det upprättas hälsohem, och dessa skall förestås av ett folk, som lever i samklang med Guds lagar, ett folk, som gärna samarbetar med Gud i, att propagera för den sanning, som avgör ödet för varje själ, för vilken Kristus dog.... rätt

(26)Dåtidens samlade ljus, vilket strålar över nutiden och når ända in i framtiden samt framgår av Guds ord, är avsett för varje själ, som infinner sig vid våra hälsoinstitutioner. Herren önskar, att de ibland sjundedags-adventisterna grundade sanatorierna skall vara symboler på, vad som går att uträtta för världen, bilder på de evangeliska sanningarnas frälsande kraft. De skall vara redskap, för att förverkliga Guds storslagna planer för mänskosläktet. rätt

(26)Till Guds folk och Hans inrättningar i detta släkte, liksom till det forna Israel, hör de ord Mose skrev genom Inspirationens Ande: rätt

(26) ”Ty du är ett heligt folk inför HERREN, din Gud, utvalt att vara hans egendomsfolk framför alla andra folk på jordens yta.” {Femte Moseboken 7:6.} rätt

(26) ”Se, jag har lärt er stadgar och föreskrifter så som HERREN, min Gud, har befallt mig.... Ni skall hålla och följa dem, och det skall tillräknas er som vishet och förstånd av andra folk. När de får höra om alla dessa lagar skall de säga: ’I sanning, detta stora folk är ett vist och förståndigt folk.’ Ty finns det något annat stort folk som har gudar som är så nära det som HERREN, vår Gud, är nära oss, så ofta vi åkallar honom? Och finns det något annat stort folk som har stadgar och föreskrifter som är så rättfärdiga som hela denna lag som jag i dag lägger fram för er?” {Femte Moseboken 4:5-8.} rätt

(26)Inte ens de här orden ger full rättvisa åt storslagenheten och härligheten hos Guds avsikter, som skall förverkligas genom Hans folk. - Manuskript 166, 1899. rätt

(26)Det förnämsta Målet
Hälsohem behövs, vari framgångsrikt medicinskt och kirurgiskt arbete går att göra. Om verksamheten där bedrivs enligt Guds vilja, skulle fördomar undanröjas och en gynnsam bild av vår verksamhet tecknas. Patienternas andliga välmående skall vara det högsta målet för de anställda vid dessa institutioner. Framgångsrikt evangeliskt arbete går att utföra i samband med hälsomissionsarbete. Det är när dessa slags verksamheter sammanstrålar, som vi kan förvänta oss, att vi skall skörda den dyrbaraste frukt åt Herren. - Brev 202, 1903. rätt

(27)Minnesmärken för Gud
Våra sanatorier skulle i alla sina avdelningar vara Guds minnesmärken, Hans redskap för att så sanningens säd i människornas hjärtan. Detta blir de om de leds på rätt sätt. - Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 225. rätt

(27)Att förbättra medicinsk Praxis
Att apoteksvaror skulle användas vid våra institutioner, strider mot ljuset, som det har behagat Herren att skänka. Dylika medel har gjort vår värld större skada och dödat flera, än de har botat. Från första början har ljus getts om, varför inrättningar borde införas, nämligen att hälsohem skulle förbättra läkares medicinska praxis. - Brev 69, 1898. rätt

(27)Detta hedrar Gud
Himmelens Gud hedras av en inrättning, som sköts på detta vis. Hälsohemmet i ---- upprättades enligt Guds skiss, för att män och kvinnor bättre skulle förstå egenskaperna hos livets träd. I Sitt förbarmande har Gud gjort hälsohemmet till en sådan kraft för lindrandet av kroppsligt lidande, att tusenden lockas till det, för att bli botade från sina åkommor, och väldigt ofta blir de inte bara kurerade fysiskt, utan från Frälsaren erhåller de sina synders förlåtelse, varpå de identifierar sig helt med Kristus, med Hans intressen, Hans ära. Deras synder tas bort och läggs på Honom. Han tilldelar dem Sin rättfärdighet. Själen smörjs in med den helande balsamen. De tar emot Kristi nåd och hastar åstad, för att ingjuta sanningens ljus i andra. Herren gör dem till Sina vittnen. Deras vittnesbörd lyder: Han, som inte visste av synd, har Gud ”i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.” {Andra Korintierbrevet 5:21.} De glömmer aldrig bönerna, lovsången och tacksägelsen, som de hörde under tiden på hälsohemmet. Inser vi, hur mycket Gud förhärligas genom detta verk? - Brev 38, 1899. rätt

(27)Att upphöja Kristus
Meningen med våra hälsoinrättningar är inte först och främst, att vara sjukhus. Hälsoinstitutionerna, som är kopplade till evangeliets avslutande verk på jorden, står för grundsatserna hos evangeliet i dess helhet. Det är Kristus, som skall uppenbaras på alla inrättningar länkade till det avslutande verket, men ingen därav kan göra det i lika hög utsträckning, som de hälsohem, dit de sjuka och lidande kommer för lindring och befrielse från både fysisk och andlig smärta. Många av dem behöver, liksom den förlamade för så länge sedan, först och främst syndernas förlåtelse och lära sig, hur de skall kunna ”Synda inte mer”. {Johannesevangeliet 5:14.} rätt

(28)I fall ett sanatorium bundet till det sista budskapet inte upphöjer Kristus och principerna hos evangeliet, som utläggs i den tredje ängelns budskap, har det grundligt felat, och motverkar sin egen existens. - The Review and Herald, den 29. Oktober, 1914. rätt

(28)Kristus skall bringa Lindring och Helande
Jag har tillsagts, att vi skall övertyga de sjuka på våra institutioner om, att vänta sig stora ting på grund av läkarens tro på den Store Återställaren, som under Sin jordiska tjänstgöring genomkorsade landets städer och byar och botade alla, som trädde fram till Honom. Ingen avvisades; Han helade dem alla. Måtte de sjuka inse, att fastän osynlig, är Kristus där, för att ge lindring och bot. - Brev 82, 1908. rätt

(28)Att väcka Tron på den Store Läkaren
I egenskap av Kristi anhängare, skall vi använda alla förståndsmässiga tillvägagångssätt, för att förkunna den närvarande sanningens evangelium. Vi skall inte bara med ord, utan även genom handlingar, ge bevis för Kristi villighet, att gemensamt med Sina hängivna predikanter bota de sjuka och lidande även i dag. Herren vill i Sina medarbetares sinnen väcka levande tro på Sin makt. När vår tilltro till Kristi goda nyheter tilltar, och vi uppmuntrar till den tro, som framställs i Guds ord, skall det på våra sanatorier inte bara förekomma praktisk kunskap om, hur de sjuka bör behandlas på rätt sätt, utan dessutom yttringar av levande förtröstan på Gud, som kommer att förmå de anställda till, att åkalla den Store Läkaren om gudomlig assistans. Och Herren kommer att biträda dem som svar på deras tro på Hans kraft. rätt

(28)Eftersom vi äger hälsohem för de sjukas botande, skall vi inte upphöra med, att åkalla den Store Helaren. När vi ihärdigt uppmuntras till, att grunda sanatorier, är det inte för, att vi uteslutande skall förlita oss till de enkla botemedel, som används där, utan för att vi skall hänvisa de lidande till den Mäktige Sjukdomsbotaren. Det är meningen, att vi skall bönfalla Honom om, att lägga Sin kraft till våra medicinska strävanden. Arbetet på våra hälsohem skulle bli betydligt framgångsrikare, om läkarna toge ordet på större allvar och omsatte dess stadgar i praktiken, om de förkunnade Guds rike och bönade Kristus om, att Han skulle utgjuta Sin nåd över de drabbade. rätt

(29)Låt oss lägga fram evangeliet för de sjuka, samtidigt som vi förbinder Jesus, den Store Botaren, med de enkla botemedel vi använder oss av; för då kommer vår levande tro att bli besvarad. Dock måste de, som kommer till den Store Helaren, vara villiga till, att göra Hans vilja, att ödmjuka sina själar och bekänna sina synder. När vi greppar om Guds makt med en tro, som inte sviktar, kommer vi att uppleva Guds frälsning. rätt

(29)Kristus tillkännagav, att Han kommit, för att återställa människornas liv. Det arbetet skall göras av Kristi efterföljare, och det skall göras med de simplaste medel. Familjer skall lära sig, hur de skall ta hand om de sjuka. Evangeliets hopp skall tändas på nytt i mäns och kvinnors hjärtan. Vi måste försöka, att dra dem till den Store Läkaren. I det helande arbetet bör läkarna sträva med förståndet, inte med apoteksvaror, utan med hjälp av kloka tillvägagångssätt. Sedan bör de med trons bön åkalla Gud om, att Han skall använda Sin kraft, för att hejda sjukdomen. Det kommer att inge de lidande tro på Kristus och på bönens kraft, dessutom kommer det att skänka dem förtroende för våra enkla behandlingssätt vid sjukdom. Sådant arbete kommer att vara ett medel, för att leda sinnen till sanningen, och kommer att vara ett verksamt redskap i evangeliets tjänst. - Brev 126, 1909.

----------
rätt

(30)För vidare Studium
Kristi Metoder för Tjänande:

Counsels on Health, sidorna 30, 31, 34, 316-318, 497-499, 526-528;Hälsa för Hela Människan, sidorna 17-50, 73-94, 143.
Kristus vårt Föredöme i Enkelhet:
Counsels on Health, sidorna 319, 320.
Mening med och Mål för Hälsohem:
Counsels on Health, sidorna 203-254 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 219-228); Counsels on Health, sidorna 271-27 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 95-97); Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 181-191.
Hälsohem och evangeliskt Arbete: Counsels on Health, sidorna 212-214.
Den största Faran för Hälsohemsarbete:
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 560. rätt

nästa kapitel