I Hälsans Tjänst kapitel 3. Från sida 31ren sida tillbaka

Den kristne Läkaren och hans Arbete

(31)Ansvar för Själ och Kropp
Varje utövare av medicin är, vare sig han medger det eller ej, ansvarig för både sina patienters själar och kroppar. Herren förväntar Sig av oss betydligt mer, än vi ofta uträttar för Honom. Varje läkare bör vara en hängiven, förståndig evangelisk hälsomissionär, som är väl medveten om Himmelens botemedel för den av synd sjuka själen, liksom om konsten, att avhjälpa kroppsliga åkommor. rätt

(31)Eftersom han dagligen kommer i beröring med sjukdom och död, bör han ha fyllt sinnet med kunskap om Skrifterna, för att han ur denna skattkammare skall kunna ta fram tröstens och hoppets ord och släppa ned dessa som friskt utsäde i hjärtan, som är redo att ta emot dem. Han bör uppmuntra de döende till, att lita på Kristus som den syndaförlåtande Frälsaren, och bör göra dem redo, att möta sin Herre i frid. rätt

(31)Läkare är i behov av en dubbel dos religion. Av personer, som har ett visst kall, är läkare mest i behov av ett klart sinne, en ren anda och den tro, som verkar genom kärlek och renar själen, så att de gör rätt intryck på alla, som de kan komma att påverka. Läkaren bör inte bara skänka mesta möjliga kroppsliga lindring åt dem, som snart skall ligga i graven, utan han bör även avlasta deras nedtyngda själar. Gör dem bekanta med den upphöjde Frälsaren. Låt dem betrakta Guds Lamm, som tar bort världens synd.... rätt

(31)De med insikt om kristendomens ABC äger en personlig troserfarenhet. Han, som verkar som väktare över kroppens hälsa, bör besitta takt, för att arbeta för själens räddning. Inte förrän Frälsaren förvisso är Frälsare åt läkarens egen själ, har han ett tryggt svar på frågan ”Vad skall jag göra, för att bli frälst?” ... rätt

(31)Ett tragiskt Misstag
Vilken möjlighet den helgade läkaren har, att visa ett Kristuslikt intresse för patienterna under sin vård! Det är hans förmån, att tala uppmuntrande till dem, och att böja knä vid deras sängsida, för att yttra några ord i bön. Att stå vid sjuksängen och ha inget att säga, är ett tragiskt misstag. Måtte läkaren förvandla sinnet till ett förrådshus, som är fullt av fräscha och friska tankar. Måtte han lära sig, att upprepa de trösterika ord, som Kristus yttrade under Sin jordiska tjänstgöring, då Han frambar Sina lärdomar och botade de sjuka. Måtte han tala ord av hopp och förtröstan på Gud. Därmed visar han sitt äkta intresse. Skriftens dyrbara ord, som den Helige Ande fäster i minnet, vinner hjärtan till Jesus, deras Frälsare. - Brev 20, 1902. rätt

(32)Trofasthet och Uthållighet
Läkare skall uppenbara Kristi egenskaper, de skall trofast vara uthålliga i det arbete, som Gud har gett dem att fullgöra. Änglar ges i uppdrag, att till sådana trogna medarbetare förmedla djupare insikt om Kristi karaktär och verk, liksom om Hans makt och nåd samt kärlek. På så vis blir de Hans avbilder, och växer dagligen upp till mäns och kvinnors fulla mått i Kristus. Det är Guds barns förmån, att ständigt bli allt mer medveten om sanningen, så att de omsätter kärlek till himmelens Gud i sitt arbete och väcker andras pris och tacksägelse till Gud, därför att Hans nåd är så rik.... rätt

(32)Läkare måste stå bestämt under banéret bärande den tredje ängelns budskap, varvid de utkämpar trons goda kamp framgångsrikt. Då förlitar de sig ej på den egna visheten, utan på Guds visdom, de iför sig den himmelska vapenrustningen, vari ingår Guds ord, utan att glömma bort, att de har en Ledare, som aldrig har, eller kan bli, besegrad av eller falla till föga för det onda. - Manuskript 24, 1900. rätt

(32)Att utsätta Herrens Verk för Vanära
En läkare skall aldrig uträtta sitt arbete på ett oborstat, nonchalant eller hafsartat sätt. Läkaren skall ständigt lära sig förfining. Han skall i ordets rätta bemärkelse vara en, som tjänar - en tjänare, åt vilken hans frånvarande Herre har anförtrott omvårdnaden av nästan. Det slappa, oengagerade arbetssättet åt vissa av våra läkare utsätter för vanära det verk, som borde hållas på en upphöjd plattform inför världen. När en läkare uträttar ett svagt, verkningslöst arbete, tar hans läkarbröder skada. - Manuskript 105, 1902 rätt

(33)Ge Utrymme åt Karaktärens Uppbyggnad
Om det någonsin har funnits sådana, som nogsamt bör ge akt på uppbyggnaden av karaktären, är det våra läkare. Det har ibland många av dem förekommit en gradvis nedgång i gudaktigheten, i självbehärskningen, i renheten, i helgelsen, i vaksamheten. En genomgripande förändring av sinne och anda behövs, innan de kan sägas vara godkända medarbetare.... rätt

(33)Endast den, som dagligen och stundligen lever ett kristet liv, kan på rätt sätt fullgöra en läkares plikter. Måtte våra läkare försöka, att inse sitt yrkes allvarsmättade ansvar, och att förstå omfattningen och graden av bemötandet av dem, som är dåliga till kropp och sinne. Patientens liv ligger ofta i läkarens händer. En oförsiktig rörelse med instrumentet under en operation, och ett liv går till spillo. Vilken allvarlig tanke! rätt

(33)Hur viktigt det är, att läkaren alltid står under den gudomlige Läkarens herravälde! Måtte den, som försöker att förlänga någons liv, se upp till Honom för vägledning i varje ögonblick. I fall läkaren är medveten om, att vid hans sida står Den, som är livet självt, En med förmågan, att uträtta det, som människor inte ens kan försöka sig på, vilken förtröstan skall inte detta vetande inge! Och vilken välsignelse läkaren kan vara i sjuksalen, om han har lärt sig, att ständigt lita på Honom, till vilken hör deras själar, som han tjänar. Frälsaren tillhandahåller åt honom takt och skicklighet vid behandlingen av vanskliga fall. - Brev 61, 1904. rätt

(33)Läkarens Inflytande
Läkare, som har vant sig vid Guds närvaro, gör intryck på sina patienter genom sanningens inflytande. När de visar, att de verkligen tror på orden ”Jag vet, att min Förlossare lever, för att gå i förbön för mig, och att eftersom Han lever, skall jag leva också”, märks inflytandet härav. Föga känner läkare till den makt de äger i sjuksalen, när de känns vid Guds närvaro. Deras ord blir då av ett slag, som lämnar efter sig stärkande intryck på sinnen.... rätt

(33)Öppna varje fönster mot skyn till, välkomna ljuset från Rättfärdighetens Sols klara, himmelska sken. ”Att frukta HERREN är början till vishet”. {Ordspråksboken 9:10.} Ett leverne och en verksamhet under den ständiga förnimmelsen ”Se, Gud är här” för med sig ett helgat inflytande, vilket Anden ständigt stämplar hjärta och sinne med. - Manuskript 33, 1901. rätt

(34)Ett Mönster för gott Omdöme
Herren vill, att Du skall vara glad och positiv, och förmedla solskensord till de sjuka. Låt Rättfärdighetens Sol prägla ansiktsuttrycket. Var helhjärtad i Din tjänst för Gud. Gör Herren Jesus till Din förtrogne och rådgivare. Sikta mot stjärnorna, och utveckla Dina förmågor ständigt samt stegra Ditt kunnande om Din Herre och Frälsare Jesus Kristus. - Brev 128, 1905. rätt

(34)Himmelska Assistenter
Tiden nedlagd på umgänge med Gud, med att söka Hans hjälp före insatser för lindring för dem, som har varit allvarligt illa däran, har låtit änglar infinna sig vid doktorns och hans assistenters sida. Du har lyckats i enlighet med Din förtröstan på Gud. Han har stått lika sant vid Din sida, som Kristus gjorde vid deras sida, som led under Hans närvaro ibland dem på jorden. - Health, Philanthropic, and Medical Missionary Work, sidan 40. rätt

(34)Ge Gud Äran
Gud samverkar gärna med varje kristen läkare. Och Honom skall läkaren ge äran och härligheten för framgången, som åtföljer hans arbete. Det enda säkra för läkare ligger i, att de vandrar och verkar i ödmjukhet och tro.... rätt

(34)Din förmåga och kraft till, att uträtta gott, vilar helt och fullt på den Store Läkaren. Klamra Dig fast vid Jesus. Han kommer att skärpa Ditt intellekt, så att Du ser och förstår allting klart samt ge Dig starka nerver, för att hantera skalpellen med precision. - Brev 3, 1901. rätt

(34)Gud skänker Läkaren Verkningskraft
Herren skall vara varje läkares dynamo. Om kirurgen i operationssalen är medveten som sin roll som Herrens synliga, hjälpande hand, är den Store Läkaren på plats, för att med Sin osynliga hand hålla i det mänskliga redskapets hand och underlätta vederbörandes göranden. Herren känner till, hur darrande och skräckslagna många patienter är, när de skall opereras som enda möjlighet, att rädda livet. Han vet, att de svävar i större fara, än de någon gång har gjort. De känner det, som om deras liv ligger i händerna på en, som de tror är en skicklig läkare. Men när de ser kirurgen stå på knä och be Gud om, att göra den kritiskt viktiga operationen till en framgång, fyller bönen både dem och kirurgen med starkt hopp och förtroende. Även i de besvärligaste fall utgör detta förtroende ett medel till vällyckade operationer. Sunda intryck görs, enligt Guds önskan, på sinnen.... rätt

(35)Fastän en dylik bön må yppas inför icke troende, ja, rent av inför hånfulla, sopar den likväl undan skuggan, varigenom Satan har förmörkat sinnet, och när sjuklingen har övervunnit krisen, ersätts tvivel och otro av sanningen. Skepsisens dimma, som har omtöcknat sinnet, skingras. - Manuskript 26, 1902. rätt

(35)Popularitetens Fara
Doktor ----- har inte låtit sig nöja med en ytlig utbildning, utan har gjort det bästa av sina möjligheter, för att säkra sig djupgående kunskap om mänskokroppen och de bästa sätten, att behandla sjukdom på. Det har gjort honom inflytelserik. Han har förtjänat samhällets aktning som en person med gott omdöme och klar urskiljning, någon, som noggrant utröner en verkans orsak; och han uppskattas varmt för sin artighet och kristna rättskaffenhet. Men på den institutionen finns det också andra, som kan uppvisa inflytande, pålitlighet och kraft.... rätt

(35)Den 23. November, 1879 blev jag visad vissa saker och ting rörande våra inrättningar, och farorna för dem, som innehar förtroendeposter vid dem. Jag såg, att doktor ----- hade beretts på, att göra ett bestämt arbete som Guds redskap, varvid han skulle ledas, föras rätt och behärskas av Hans Ande. Han skall motsvara Guds krav, utan att mena sig vara sin egen och kunna använda sina krafter, för att gynna sig själv. Ehuru han har för avsikt, att vara andligt sund och göra det rätta, kommer han förvisso att fela, med mindre han ständigt lär sig i Kristi skola. Hans enda trygghet ligger i, att ödmjukt vandra med Gud. rätt

(36)Trygghet kommer endast genom ett Mirakel
Faror lurar längs hans stig, och om han segrar till sist, kommer han förvisso att ha en segersång att sjunga i Guds Stad. Han har starka karaktärsdrag, som ständigt måste hållas i schack. I fall de hålls under Guds Andes tukt, kan dessa drag vara en välsignelse; men om inte, kommer de att visa sig vara en förbannelse. Om doktor -----, som nu åtnjuter stort gillande, inte ramlar ur sadeln, beror det på ett nådens under. Skulle han förlita sig på sin egen visdom, såsom så många andra i motsvarande ställning har gjort, kommer hans klokhet att visa sig vara dårskap. Bara han osjälviskt hänger sig åt Guds verk, utan att alls ge avkall på principen, kommer Herren att ta upp honom i Sin trygga famn och visa Sig vara hans mäktige Hjälpare. ”Jag skall ära dem som ärar mig”. {Första Samuelsboken 2:30.}... rätt

(36)Onda Personlighetsdrag på Grund av Eftergivenhet
När han gör Gud till sin starkhet, samt älskar och fruktar Honom, kommer han att förbli i balans; men så snart, som han kapar banden till Gud och söker, att handla av egen kraft, kommer denna vilja - som har visat sig vara till välsignelse - att visa sig skada honom och andra. Han kommer att bli högdragen, tyrannisk, fordrande och diktatorisk. Dessa personlighetsdrag får icke tillåtas, att ta överhanden under några som helst omständigheter; ty de kommer bara att stärkas genom bruk och kommer snart att bli förhärskande. Härigenom kommer hans karaktär att råka ur balans, och därmed kommer han att bli olämplig för Guds verk.... rätt

(36)Gud manar till fullständig och ytterlig helgelse, och något mindre kommer Han ej att godkänna. Ju svårare ställning, desto mera behöver man Jesus. Kärleken till och aktningen för Gud bibehöll Josef ren och ofläckad vid kungens hov. Han upphöjdes till, att bli rik, till den stora hedern som kungens närmaste man; och upphöjelsen var lika plötslig, som den var omfattande. rätt

(36)Exempel på Framgång Tack vare Ödmjukhet
Det är omöjligt, att stå på svindlande höjder, utan att utsättas för fara. Stormen skadar ej den enkla blomman i dalen, men kopplar brottargrepp om det ståtliga trädet på bergets topp. Det har funnits många personer, som Gud kunde ha använt med underbar framgång mitt uppe i deras svåra fattigdom - Han kunde ha gjort dem nyttiga här och krönt dem med ära härefter - men välståndet ödelade dem; de hamnade i avgrunden, eftersom de glömde bort ödmjukheten, glömde bort Gud sin starkhet, samt blev oberoende och självgoda. Ni svävar i samma fara. rätt

(37)Josef bestod karaktärsprovet i motgång, och guldet devalverades inte av framgång. Han visade samma höga aktning för Guds vilja, då han stod vid tronen, som då han satt i fängelsecellen. Josef tog med sig sin tro överallt, vilket var hemligheten bakom hans osvikliga trofasthet. I egenskap av ställföreträdande män, måste Ni äga den äkta gudaktighetens genomsyrande kraft. I vördnad för Gud säger jag Er, att längs Er stig lurar det faror, som Ni varken ser eller förnimmer. Ni måste gömma Er i Jesus. Ni är inte trygga, med mindre Ni håller Kristus i handen. Ni måste särskilt akta Er för självöverskattning, och styras av den anda, som får Er att hellre lida, än att synda. Ingen seger går att jämföra med den över jaget. - Special Testimonies to Physicians and Helpers, sidorna 7-27. rätt

(37)Läkarens främsta Uppgift
Förlossaren förväntar Sig, att våra läkare skall se själars frälsning som sin främsta uppgift. Bara de vandrar och verkar med Gud, i Hans kärlek och fruktan, kommer de att ges löv från livets träd, att skänka vidare till de lidande. De kommer att åtföljas av Hans frid, varigenom de görs till fridens sändebud. rätt

(37)Det räcker inte med, att vi bara läser Skrifterna. Vi skall be Herren, att fylla våra vilsna hjärtan med Sin Ande, så att vi förstår betydelsen av Hans ord. För att dra nytta av läsandet av Kristi ord, måste vi korrekt tillämpa dem i våra personliga liv. rätt

(37)Vi har getts ett budskap, vars vikt överstiger det hos varje annat budskap, som någonsin har anförtrotts åt dödliga. Kristus infann Sig Själv på ön Patmos, för att meddela Johannes detta budskap. Han sade åt honom, att han skulle skriva ned det han såg och hörde under sin syn, för att kyrkorna måtte veta, vad som väntade på jorden. Inser våra hälsoarbetare, hur viktigt budskapet i Uppenbarelseboken är? ... rätt

(37)Uttalandet ”Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek” {Uppenbarelseboken 2:4} går att tillämpa på många, som lever i vår tid. Gud manar till ögonblicklig syndaånger och bättring. Tiden är inne för en genomgripande förändring att äga rum hos det folk, som väntar på sin Herres andra framträdande. Snart skall märkliga saker och ting inträffa. Gud kommer att hålla oss ansvariga för det sätt, varpå vi behandlar sanningen. Vår renhet till tro och handling kommer att avgöra vår framtid. rätt

(38)Gud menar allvar med oss. Han har gett varje en person en uppgift. Var och en skall utföra sitt arbete. Ett entydigt, bestämt vittnesbörd skall frambäras, ty ett folk skall göras redo, att uthärda en tid av nöd, som inte har haft sin like ända från den dag, då människor blev till. {Se Danielsboken 12:1.} - Manuskript 136, 1902 rätt

(38)Att göra Själar redo för Döden
Denna fråga har ställts många gånger: Bör läkaren känna det som sin plikt, att inviga sina patienter i sanningen? Det beror på omständigheterna. I många fall skall endast Kristus pekas ut som personlig Frälsare. Det finns sådana, som bara skulle ta skada av belysandet av nya läror, som inte stämmer överens med dem, som de tror på. Gud måste få vägleda i det här arbetet. Han kan göra sinnen redo, att ta till sig sanningens ord. Det är lika mycket en skyldighet för läkaren, att bereda själarna han möter för framtida händelser, som att avhjälpa deras fysiska behov. Låt dem veta den fara de svävar i. Var en trofast förvaltare åt Herren. Låt ingen stiga ut i evigheten utan ett förmaningens eller varningens ord. Det går inte, att göra så och samtidigt vara en trogen förvaltare. Gud fordrar rättskaffenhet av Dig, oberoende av Din vistelseort. Det återstår ett omfattande verk att utföra. Grip tag om det, och utför det med förståndet. Gud kommer att hjälpa var och en, som gör det. - Manuskript 62, 1900. rätt

(38)Ärlighet ett Måste
Läkaren får aldrig, aldrig mena det vara rätt, att slingra sig. Det är inte alltid tryggt och bäst, att lägga fram hela omfattningen av hans ohälsa för en sjukling. Det är inte alltid, som sanningen bör sägas, men uttala aldrig en lögn. Om det är lugnast för en sjuk, att inte oroas och därmed bli sämre, skall Ni inte ljuga för honom.... rätt

(38)Religiös tro och praxis har försvagats på grund av utspädning med världsliga vanor och bruk, och av den orsaken är ren och ofläckad religion sällsynt. Själen, den dyrbara själen, är av värde, och den måste göras ren i Lammets blod. Gud har tillhandahållit kraft och nåd genom ett oändligt offer, för att Ni skall kunna motstå Satans ingivelser och frestelser och framträda osolkade och ofördärvade, liksom Josef och Daniel gjorde. Låt livet, karaktären, vara det mäktigaste sakskälet för kristendomen, ty härigenom kommer alla att bli medvetna om, att Ni har varit med Jesus och lärt Er av Honom. Levernet, orden och uppförandet utgör det mest övertygande argumentet, den ivrigaste vädjan, till den nonchalante, den ogudaktige och den tvivlande.... rätt

(39)Alla behöver Ni en levande tro, så att Ni uppträder som Guds vittnen, varvid Ni tillkännager till de sjuka, att på synd följer alltid lidande; och samtidigt som Ni bekämpar smärta och åkomma, bör Ni klart och tydligt lyfta fram det, som Ni vet är den verkliga orsaken härtill, och botemedlet - ”Upphör med att synda” - och hänvisa dem till den syndaförlåtande Frälsaren. - Manuskript 4a, 1885. rätt

(39)Att leda Själar till den Mäktige Helaren
Inom ingen annan verksamhetsgren är det meningen, att sanningen skall stråla skönare, än inom hälsomissionen. Varje sann hälsomissionär har ett botemedel åt den syndsjuka själen, liksom åt den av krämpor ansatta kroppen. Genom tro på Kristus skall han fungera som evangelist, en nådens budbärare. I det, att han använder sig av de enkla sjukdomshävande medel, som Gud har försett oss med som bot för kroppsligt lidande, skall han tala om Kristi förmåga, att hela själens åkommor. rätt

(39)Genom den kristne läkarens insatser skall dåtidens och nutidens samlade ljus åstadkomma sin verkan. Läkaren skall inte bara ge instruktion från Guds ord, rad för rad, föreskrift efter föreskrift; han skall väta denna instruktion med sina tårar och stärka den med sina böner, för att själar måtte räddas undan döden.... rätt

(39)Under arbetet med sjukdom och död riskerar läkare, att glömma bort själens allvarstyngda verklighet inför framtiden. I sin uppriktiga, febrila iver efter, att avvärja kroppens fara, löper de risken, att försumma själens fara. Till Er säger jag: Var på Er vakt; ty Ni måste möta Era döende patienter framför Kristi domarskrank. - Brev 120, 1901. rätt

(40)Evangelistiska Plikter
Våra läkare behöver djupare insikt om det evangelistiska verk, som Gud förväntar Sig från dem. Måtte de minnas, att om de inte söker både själens och kroppens återställelse, följer de inte den store Hälsomissionärens föredöme. Måtte de studera Guds ord med all flit, så att de blir medvetna om dessa löften och i stånd till, att varsamt och kärleksfullt visa syndare hän till den Store Botaren. Det var, för att bringa andlig så väl som fysisk bot till de sjuka, som våra hälsohem inrättades. rätt

(40)Läkaren skall ständigt ta emot Kristi nåd. Han skall minnas, att en gudfruktig läkare har rätt till, att se sig själv som en Guds medarbetare. Frälsaren är villig till, att bispringa alla, som vänder sig till Honom för visdom och klara tankar. Och vilken är i större behov av visdom och klara tankar, än läkaren, på vars beslut så mycket hänger? rätt

(40)Herren önskar, att våra läkare skall samverka med Honom i sin behandling av de sjuka, varvid de skall visa större tro och använda färre apoteksmedel. Låt oss lita på Gud. Vår tro är svag, och våra hjärtans tillstånd är oförändrat. Gud efterlyser en förändring. Han säger: ”Jag skall ge er ett nytt hjärta”. {Hesekiel 36:26.} När det här löftet har gått i uppfyllelse ibland Guds folk, kommer sakernas tillstånd att bli ett helt annat, än det nu är. - Manuskript 14, 1904. rätt

(40)En djupare Längtan efter Själar
Inom hälsomissonen måste det förekomma en djupare längtan efter själar. Det var denna längtan, som fyllde hjärtana hos dem, som grundade vår första hälsoinstitution. Kristus skall finnas på sjuksalen, där Han fyller läkarens hjärta med väldoften från Sin kärlek. När läkarens liv är sådant, att Kristus törs följa med honom till sjuksängen, kommer läkaren att förnimma Hans, den medlidsamme Frälsarens, närvaro, och denna övertygelse kommer att kraftigt bidra till patientens återställande. rätt

(40)Med ord och gärning skall läkarna och sköterskorna på våra hälsoinrättningar säga så tydligt, att ingen kan missförstå: ”Gud är på denna plats”, för att frälsa, inte för att förstöra. Kristus inbjuder våra läkare, att lära känna Honom. När de tackar ja till Hans invitation, kommer de att veta, att de erhåller det, som de ber om. Deras sinnen kommer att upplysas från ovan. Genom att fortlöpande betrakta Frälsaren, kommer de att bli allt mera lika Honom, tills det slutligen går att säga om dem i de himmelska salarna: ”Ni är fullständiga i Honom.” Kristus har lovat, att Han skall ge Sina lärjungar, vad de önskar i Hans namn. I det, att de arbetar i samklang med Honom, kan de be Honom om hjälp i varje krävande läge. - Manuskript 14, 1904. rätt

(41)Ta Tid till Umgänge med Gud
En läkare, som verkligen är omvänd, belastar inte sig själv med ansvar, som hindrar hans verk för själar. Det är ett misstag, att lägga så mycket ansvar på en kristen läkare - som Gud har utsett till, att företräda Honom på Hans sätt - att han saknar tid till andakt med Gud i Bibelstudium och bön. Kristus förklarar: ”utan mig kan ni ingenting göra.” {Johannesevangeliet 15:5.} Hur skall således en hälsomissionär framgångsrikt kunna bedriva sin viktiga verksamhet, utan att allvarligt söka Herren i bön? Bönen och studiet av ordet för med sig liv och hälsa till den troende medarbetaren. - Manuskript 159, 1899. rätt

(41)Till en ung, bekymrad Läkare
Jag känner i hjärtat för Dig. Herren har inte lämnat Dig. Han är en Gud med ömsint medkänsla och förunderlig vänlighet, och Han vill inte, att Du vandrar i mörkret. Låt Dig inte bli nedslagen; ty Herren säger: ”Hans liv behöver inte bli ett misslyckande. Jag tänker göra honom till Min. Jag skall visa honom, att jag sätter värde på hans själ. Jag ämnar bearbeta honom, och stärka honom. Han får inte gå förlorad. Jag har en bestämd uppgift åt honom att utföra. Bara han vill förena sig med Mig, tro på Mig och arbeta för Mig, skall hans sämsta karaktärsdrag - trots hans tidigare misslyckanden - bli hans starkaste sidor.” rätt

(41)Stirra Dig ej blind på bekännande kristnas tillkortakommanden. Givetvis kommer Du att upptäcka brister hos dem. Men i fall Du koncentrerar Dig på deras fel, kommer Du att bli som en av dem. Titta på Jesus, inte på medmänniskornas egenskaper. Då kommer Du inte att skåda brister, utan fullkomlighet, rättfärdighet, godhet, förbarmande och sanning. Gör Frälsaren till Ditt exempel i allting. Det är genom att betrakta människor i stället för Kristus, som Du har begått Ditt allvarligaste misstag. rätt

(42)Utan Ursäkt
Du har inget att skylla på för Ditt okristna leverne. Kristus kom till denna värld, underställd Faderns vilja, av ett stort skäl - att visa män och kvinnor, vad Gud vill att de skall bli och vad de, genom Hans nåd, kan bli. Han kom, för att hos människan utveckla ett sinnelag enligt himmelskt mönster. rätt

(42)Nå, jag inledde inte det här brevet, för att döma ut Dig, utan för att uppmuntra Dig till, att blicka bort från syndiga exempel till det fullödiga Exemplet, för att hänvisa Dig till fridens och helgelsens stig. Herrens nåderika kärlek gäller ännu Dig. Dock skulle Han föredra, att Du följde en säkrare väg, än Du hittills har gjort. Det här skall Du inte göra, genom att fixera blicken på uselheten hos bekännande kristna, utan genom att betrakta Kristus, den från Gud Utskickade, som i denna värld och i Sin mänskliga natur levde ett rent, ädelt, perfekt liv, varigenom Han föregick med det exempel, som alla tryggt kan ta efter. rätt

(42)Herren sträcker ut Sin hand, för att frälsa Dig. Jag längtar efter, att se Dig gensvara på Hans inbjudan om, att söka ”skydd hos mig för att sluta fred med mig. Ja, fred må man sluta med mig.” {Jesaja 27:5.} ... rätt

(42)Många frestelser har förekommit, för att få Dig att lämna sanningen, men Frälsaren har varit villig, att leda Dig steg för steg. Herren söker unga män, att bli Hans medhjälpare. Samuel var bara en liten pilt, då Herren brukade honom till, att uträtta ett ädelt och nobelt verk.... rätt

(42)Att bygga Karaktären för Evigheten
Bara för att en del tjänstgör på fiendens sida, behöver inte alla överge Herren. Hopa i själen ljuset från Guds ord. Kom ihåg, att Du dag för dag bygger upp en karaktär för tid och evighet. rätt

(42)Bibelns lära om karaktärsbyggande går verkligen rakt på sak: ”allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn”. {Kolosserbrevet 3:17.} Ställ Dig under Hans kontroll, och be sedan om Hans skyddande kraft. Han gick i döden för Dig. Orsaka Honom inte sorg. Vaka över alla Dina ord och handlingar. Kristus vill bli företrädd för andra unga män genom Dig, Sin utsedde, evangeliske hälsomissionär. rätt

(43)Håll i minnet, att i Ditt liv skall tron inte bara ett av flera inflytanden. Tron skall vara det högsta inflytandet. Var strängt återhållsam. Stå emot varje frestelse. Gör inga eftergifter till den sluge fienden. Lyssna ej till hans resonemang, som flödar ur munnen på män och kvinnor. Du har en seger att vinna. Du har en ädel karaktär att uppnå; men det är omöjligt, så länge som Du är nedstämd och nedslagen genom misslyckanden. Kapa banden, som Satan håller Dig fast med. Du behöver inte vara hans slav. ”Ni är mina vänner”, sade Kristus, ”om ni gör vad jag befaller er.” {Johannesevangeliet 15:14.} rätt

(43)Jesus älskar Dig, och Han har gett mig ett meddelande till Dig. I Sitt väldiga hjärta med oändlig ömsinthet längtar Han efter Dig. Han sänder Dig budskapet, för att Du skall komma loss ur fiendens snara. Du kan återta Din självaktning. Du kan stå, där Du inte betraktar Dig själv som förlorare, utan som segervinnare, i och genom det upphöjande inflytandet från Guds Ande. Ta Kristi hand, och släpp inte taget. rätt

(43)Du kan bli en stor välsignelse för andra, om Du överlämnar Dig förbehållslöst åt Herren som Hans tjänare. Du kommer att få kraft ovanifrån, om Du ställer Dig på Herrens sida. Tack vare Kristus, kan Du undvika fördärvet, som råder i världen på grund av lustan, och bli ett ädelt exempel på, vad Kristus förmår att uträtta för dem, som samarbetar med Honom. rätt

(43)Val av Umgänge
Välj inte, att umgås med syndens tjänare, för då ställer Du Dig i vägen för frestelse. Karaktärens fasthet säkras inte, genom att välja tvivelaktiga vänner. Skjut inte undan de storslagna kraven hos Guds ord. Din enda trygghet består i, att Du intar rätt hållning mot Gud. Du har trott Dig kunna så förhärda hjärtat, att Du skulle stå över sanning och rättfärdighet. Men det har inte låtit sig göras. Du har längtat efter, att gripa om handen åt Den, som upprätthåller, stärker och stöttar. rätt

(43)Guds avsikt rörande oss, är att vi alltid skall stiga uppåt. Till och med, när det gäller enkla vardagssysslor skall vi fortsatt växa till i nåden, eftersom vi erhåller höga och heliga bevekelsegrunder. Dessa är mäktiga, eftersom de kommer från En, som gav Sitt liv, för att ge oss impulsen till, att bli i allt framgångsrika i formandet av en kristen karaktär. rätt

(44)Kristus har åstadkommit försoning för Dig. Du skall inte gå genom livet med halvdan karaktär. Du skall vara stark i Guds styrka, fastlimmad i det evangeliska hoppet. Du känner till Guds fordringar, därför vädjar jag till Dig, att Du inte skall förbli en vekling.... rätt

(44)Jag hyser gott hopp om, att Du skall bli allt det, som Herren önskar Dig bli - en evangelisk hälsomissionär. Du skall inte bara bli en ständigt allt skickligare läkare, utan en av Herrens utsedda missionärer, varvid Du i alla Dina göranden sätter tjänsten åt Honom främst. rätt

(44)Ge Kristus Ditt Bästa
Låt inget störa Din frid. Skänk hjärtats djupaste hängivenhet åt Honom, som gav Sitt liv, för att Du skulle ingå i den förlossade familjen i de himmelska salarna. Strävandet efter livets krona kommer inte att göra Dig missnöjd eller mindre användbar. Den Store Läraren önskar, att erkänna Dig som Sin hjälpande hand. Han efterlyser Din samverkan. Visst tänker Du ge Honom allt, som Du har och är? Visst tänker Du helga Dina förmågor åt Hans tjänst? rätt

(44)Det är nu, som Du sår. Visst tänker Du förplikta Dig till, att följa Gud, så att Din sådd inte orsakar törnen, utan en rik veteskörd? Gud tänker verka genom Dig; Han tänker utöka Din användbarhet. Han har anförtrott åt Dig förmågor, så att Du i Hans kraft skall bidra till en dyrbar skörd. - Brev 228, 1903. rätt

(44)Till en Läkare i Bryderi
Jag har hett önskat mig en språkstund med Dig. Finge jag träffa Dig, skulle jag upprepa, vad jag nyligen har sagt Dig i nattens syner. Uppenbarligen var Du osäker på, vad Du skulle göra i framtiden. Jag frågade: ”Varför är Du brydd?” Du svarade: ”Jo, för att jag är osäker på, vad som är bäst för mig att göra.” Då steg En med myndighet fram till Dig och sade: ”Du tillhör inte Dig själv. Du har köpts för ett pris. Din tid, Dina förmågor, varje uns av Ditt inflytande, tillhör Herren. Du är Hans tjänare. Din uppgift är, att lyda Hans order, och dagligen lära Dig av Honom. Du skall inte starta ett eget företag. Det ingår inte i Herrens plan. Du skall inte slå Dig ihop med icke troende inom medicinsk verksamhet. Det ingår heller inte i Herrens plan. Hans ord till Dig lyder: ”Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.” {Andra Korintierbrevet 6:14-16, kursivering i Svenska Folk-Bibeln 98.} ... rätt

(45)Det är meningen, att Du skall ta emot nåd från Kristus, den store Hälsomissionären. Hans gudomliga visdom kommer att ges Dig, om Du vägrar, att falla för världens lockrop. Gud önskar, att Du försätter Dig i den ställning, där Du kan samarbeta med andra läkare. Du och kollegan kanske inte delar temperament. Faktiskt är det bättre. Den enes brist kan den andre avhjälpa, om båda lär sig, att bära Kristi ok.... rätt

(45)Min broder, välj att lyda Kristus. Ta till Dig Hans råd i Hans ödmjukhet och saktmod. Stå sida vid sida med Dina bröder, för det kommer att uppmuntra dem till, att stå sida vid sida med Dig. Dölj jaget i Kristus, så kommer Frälsaren att vara Din osvikliga hjälp i varje nödläge. rätt

(45)Att ingjuta Guds Kärlek
Guds folk har mycket att lära sig. De kommer att äga fullständig sinnesfrid, om de koncentrerar tankarna på Honom, som är för klok, för att fela och för god, för att göra dem illa. De skall uppfånga Guds leende, och återspegla det till andra. De skall utröna, hur mycket solsken de förmår, att bringa in i omgivningens liv. De skall hålla sig tätt intill Kristus, ja, så nära, att de sitter jämte Honom som Hans små barn, i ljuvlig, helig enhet. De skall aldrig glömma bort, att i och med att de tar emot Guds gillande och kärlek, står de under den allvarligaste förpliktelse, att ingjuta denna i andra. Härigenom kan de utöva ett glädjefyllt inflytande, som välsignar alla inom räckhåll och lyser upp deras vandringsstig. rätt

(46)Det är på denna punkt, som Guds folk så ofta misstar sig. De uttrycker ingen tacksamhet över Guds stora gåva kärlek och nåd. Själviskheten måste fördrivas ur själen. Hjärtat måste renas från all avund, alla onda tankar. De troende måste ständigt ta emot och sprida vidare Guds kärlek. Då kommer de icke troende att säga om dem: ”De har varit med Jesus, och lärt sig av Honom. De lever i ett nära förhållande med Kristus, som är kärleken.” Världens människor äger skarp iakttagelseförmåga, och blir snart varse dem, som sitter på himmelska platser i Kristus Jesus. Guds mänskliga ombuds sinnelag måste vara en avskrift av deras Frälsares karaktär.... rätt

(46)Att bli ett med Bröderna
Det här skriver jag till Dig, min broder, i hopp om, att kunna hjälpa Dig. Ditt sinne är i obalans, och Du känner Dig frestad till, att utföra ett främmande verk, som Gud inte har gett Dig i uppgift att uträtta. Ingen av oss skall handla självsvåldigt; vi skall förena oss med syskonen, och sträva åt samma håll, för då kommer Gud att ge oss inflytande och självbehärskning. Vi skall nalkas Gud, så att Han kan nalkas oss. rätt

(46)Ingen blir fullständig i Kristus, som ej inser, att varje stråle av himmelskt ljus, varje uns av välsignelse, har getts åt honom, för att han skall ge detta vidare till alla i närheten, eftersom han besitter nyckeln till vinnande av en mera omfattande erfarenhet av det gudomliga. Om vi håller på, att kvalificera oss för det himmelska livet, beror det på, att vi dagligen kommer allt närmare vår Återlösare. Vi skall återge Kristus genom alla delar och sidor hos vår karaktär. rätt

(46)Hur prövar Bibeln karaktärens värde? ”’Om någon älskar mig, håller han fast vid mitt ord, och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och ta vår boning hos honom.” {Johannesevangeliet 14:23.} Ingen behöver gå under på grund av andlig blindhet. Ett entydigt ”Så säger Herren” har utfärdats för allas vägledning. - Brev 40, 1903. rätt

(46)Rådgör med Bröderna
Vägra inte, att förena Dig med bröderna av fruktan för, att Du därigenom inte skall förmå, att göra allt det, som det egna omdömet må föreslå. Det är meningen, att Guds arbetare skall rådgöra sinsemellan. Predikanter, läkare eller ledare vandrar vilse, när de ser sig själva som en fullkomlig helhet; när de inte känner behov av råd från erfaret folk, som har varit ledda av Herren, som - då de har marscherat framåt i självförnekelse, för att främja verket - har gett bevis för, att de har varit anförda och styrda av den Helige Ande och därigenom har kunnat tala och planera samt agera visligt och begripligt. rätt

(47)Herren kallar på män, som villigt bär oket med Kristus och med sina syskon; män, som villigt eftersträvar, att bli allt det, som de måste vara, för att förståndigt föra Guds verk framåt; män, som ser på Jesus, varigenom de bejakar inbjudan ”Kom till mig, ... så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar.” {Matteusevangeliet 11:28-29.} - Brev 13, 1902. rätt

(47)Skall Jaget regera?
Varje läkare behöver nogsamt och kritiskt skärskåda sig själv. Hurdan är hans troserfarenhet? Låter han jaget styra? Lyder han alltid sina egna önskningar och sin egen längtan? Håller han Guds ära ständigt högst? Går han dagligen i Jesu skola? Om det här är Din erfarenhet, kommer omgivningen av ledas närmare Frälsaren. Varför? Jo, för att Du hela tiden betraktar Honom, som är vägen, sanningen och livet.... rätt

(47)Frestelsen, att känna sig självtillräcklig
Låt mig säga detta: Våra läkare riskerar, att blåsa upp sig i tron, att de vet bäst, vad de skall göra. De menar, att rådgivare inte förstår sig på deras duglighet, eller sätter värde på dem. På den här stötestenen har somliga snavat och fallit. Du är också utsatt för frestelsen, att tro Dig kunna arbeta bättre ensam, än om Du är ett med bröderna. Just de, som är av den här uppfattningen, behöver en kollegas sällskap och bistånd. rätt

(47)Min broder, Herren behöver Din hjälp i Sitt verk. Vill Du inte bli Hans medhjälpare? Du skulle begå ett allvarligt misstag, genom att anta en världslig anställning. Där vore det omöjligt för Dig, att uträtta det hälsomissionsarbete, som Herren vill se Dig göra. Begå inte det här misstaget. Ställ Dig under vägledningen från den störste Hälsomissionär, som världen någonsin har känt till. Under Hans ledning kommer Din förmåga, att uträtta Hans arbete, att öka. rätt

(48)Genom sina Kristuslika liv skall Herrens folk vittna om, att Gud har på jorden ett folk, som ingår i den rena och heliga skara, som kommer att mötas runt Guds tron, när de förlossade samlas i den Heliga Staden. De, som på den här jorden älskar och lyder Gud, kommer att räknas som äkta och rena samt trofasta, värdiga att dväljas eller bo med Honom i de himmelska salarna. - Brev 41, 1903. rätt

(48)Vädjan om broderlig Enhet
Att frukta Gud och vandra med Honom, är varje läkares förmån. Jag har blivit visad, att Satan kommer med svårare frestelser till våra läkare mitt i vårt folk, än till dem utanför vår tro. Det är Satans avsikt, att väcka stolthet och äregirighet, själviskhet och kärlek till främsta rangen, för att omöjliggöra den starka, broderliga enhet, som borde förekomma ibland våra läkare. Denna skulle skänka vigör åt deras planer och skulle i hög grad garantera framgång för alla deras satsningar. Vid alla våra institutioner bör läkarna, som tror på sanningen, eftersträva harmoni. rätt

(48)Det skall inte förekomma någon rivalitet. Osämja och rivalitet är än mer motbjudande för Gud, när sådant förekommer ibland läkare, än ibland dem, som säger sig vara kallade till pastorsämbetet; för en gudaktig läkare är Kristi sändebud, som skall erbjuda livets ord till de lidande, som håller på att tappa taget om sina liv. Om han är vis nog, att tala ett ord i rättan tid, varvid han förmår den lidande, att förlita sig till Jesus, kan han bli det redskap i Guds hand, varigenom själen räddas. Hur väl befäst bör inte läkarens själ därför vara, så att orena, sinnliga tankar inte finner grogrund där! rätt

(48)Jag har blivit visad, att mycket går förlorat, när läkarna inom vår trosinriktning drar sig ifrån varandra på grund av olika arbetssätt. Läkare bör hålla gemensamma rådplägningar, där samtliga utbyter tankar och drar upp planer för gemensamma åtgärder. Herren danade människan, för att hon skulle vara sällskaplig av sig, och Hans önskan är, att vi skall låta oss styras av Kristi vänliga, kärleksfulla natur och att vi, genom umgänge, skall bindas tätt samman som Guds barn, varvid vi uträttar arbete för tid och evighet.... rätt

(49)Läkare bör rådslå sinsemellan
Läkare bör, i kärlek till och vördnad för Gud, hålla rådslagningsträffar, varunder de enas om det bästa sättet och de bästa medlen, för att tjäna Herren inom sin del av Hans breda verksamhetsfält. De bör använda sin samlade intelligens och skicklighet, för att vara varandra behjälpliga. Jag känner till mått och steg, som låter dem uppnå samklang, så att ingen följer sitt eget oberoende omdöme. - Brev 26a, 1889. rätt

(49)Att studera Orsak och Verkan
En intelligent kristen läkare blir allt mera medveten om sambandet mellan synd och sjukdom. Han försöker ständigt, att fullkomna sin insikt om förhållandet mellan orsak och verkan. Han ser behovet av, att deltagarna på sköterskekursen är strängt återhållsamma i allt, ty slarv med hälsans lagar, försummelse, att rätt sköta om kroppen, är orsak till många av sjukdomarna i vår värld. Nonchalans för det levande maskineriet utgör en oförskämdhet mot Skaparen. Det finns av Gud bestämda regler, vars efterlevnad låter människor slippa sjukdom och för tidig död.... rätt

(49)När en läkare ser, att en krämpa, som har gripit tag om kroppen, är följden av olämpligt ätande och drickande, men ändå försummar, att förklara för patienten orsaken till hans lidande, skadar han sin nästa. Framställ saken med omsorg, men tig aldrig om orsaken till felet. - Brev 120, 1901. rätt

(49)Läkaren som Helgare av Vilodagen
I grund och botten var Kristus sjundedags-adventist. Det var Han, som kallade upp Mose till berget och gav honom instruktioner rörande Guds folk.... I skräckinjagande majestät tillkännagav Kristus Herrens lag, varvid Han, bland annat, kom med denna maning: ”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.” Min broder, Du har inte behandlat Sabbaten med den vördnad, som Gud fordrar. Missaktning har smugits in, och Du har föregått med det slags exempel, som Herren icke godkänner. Han blir varken ärad eller förhärligad. rätt

(50)Det kommer alltid att förekomma plikter, som måste utföras på Sabbaten, för att lindra mänskligt lidande. Detta är rätt, och i överensstämmelse med Hans lag, som säger: ”Jag vill se barmhärtighet, inte offer.” {Matteusevangeliet 9:13, kursivering i Svenska Folk-Bibeln 98.} Men det är lätt hänt, att förfalla till slarv på den här punkten, och att göra sådant, som inte är absolut nödvändigt på Sabbatsdagen. rätt

(50)Onödigt resande sker på Sabbaten, förutom mycket annat, som lika gärna kunde lämnas ogjort. ”Ge noga akt”, säger Herren, ”på alla Dina vanor, så att Jag inte måste ta bort Min Helige Ande, därför att Du fuskar med Mina stadgar.” ”Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den.” Håll i minnet maningen, att tänka på {eller att ”minnas” i den engelska Bibeln. Övers. anm.}. Glöm inte lättvindigt bort följande: ”Sex dagar skall du arbeta och uträtta alla dina sysslor.” Under dessa dagar skall den nödvändiga förberedelsen inför vilodagen fullbordas. - Brev 51, 1901. rätt

(50)Vila för den Utmattade
Frestelserna, som möter en läkare, är väldiga, ty han blir ofta pressad bortom rimlighetens gräns, överansträngd, alldeles utmattad. Men om han anförtror själen åt Gud som åt en trofast Skapare, finner han vila och frid. Ett stillsamt inflytande kommer över honom från Jesus. rätt

(50)Det vimlar av ogudaktiga läkare. De vägrar, att ta emot ljuset, som strålar över andra. De upphöjer jaget, varvid de går miste om andliga och eviga fördelar. Men utövare av medicin, på vars sinne och hjärta sanningens inflytande vilar, är skickliga i bruket av botemedel för den av synd sjuka själen, liksom för kroppens åkommor. De förmår, att med himmelsk visdom tala ord, som släpper loss sköna melodier i själen tack vare andlig tillväxt. rätt

(50)Du är både en själens herde och en kroppens läkare. Du behöver gudomligt bistånd, och det kan Du också få, bara Du går till Gud såsom ett litet barn. Din erfarenhet kan bli rik. Dock skall Du inte slita ut Dig med för mycket oro och ansträngning. Om Du låter den Helige Ande bringa Dig i balans, kommer Du att först söka Guds rike och Hans rättfärdighet. Därmed placerar Du Dig, där sanningen för denna tid når Dig med klara, urskiljbara strålar. Du kommer att upptäcka sanningens koppling till nutidens händelser, och Din erfarenhet kommer att exakt stämma överens med den tredje ängelns budskap.... rätt

(51)Betrakta det Eviga och det Osynliga
Det går inte, att oavlåtligt rikta blicken mot det synliga, och ändå förstå sig på eviga angelägenheter. Vi, och i synnerhet Du, som har att göra med människors anfäktelser och behov, behöver hålla trons öga riktat mot det eviga och det osynliga, för att växa i insikt om Guds storslagna plan, för att förmå de lidande till, att urskilja värdet på den mänskliga själen. Du skall anse hånet mot Kristus vara värdefullare, än Egyptens skatter. rätt

(51)Skuffelser drabbar Dig, det är jag medveten om, och prövningar angriper Din själ, varvid Du nära nog glömmer bort, att Jesus är Din Hjälpare, och att Han hela tiden håller ögat på Dig. När Du förverkligar Dina planer för människors välsignelse och lindring, skall Du alltid minnas, att det inte är Du, som utför arbetet. Kristus fordrar, att Du bär Hans ok och lyfter Hans bördor. Kristi stora och medkännande hjärta identifierar sig alltid med den lidande mänskligheten. Av egen kraft förmår Du intet. Betrakta Dig som ett redskap i Guds händer, och låt Hans sinne, Hans frid, Hans nåd behärska hjärta och liv. rätt

(51)Var Guds tråd i varpen. Du kan inte hantera Dig själv. Du förmår aldrig, att fullt ut åstadkomma Din egen framgång. Du måste fungera i egenskap av samverkande med Gud. ”... arbeta med fruktan och bävan på er frälsning… Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.” {Filipperbrevet 2:12.} Här ser vi båda elementen i lag, Gud och det mänskliga väsendet, samverka harmoniskt. - Brev 97, 1894. rätt

(51)Dölj Jaget i Kristus
Under sin framgångsrika bana glömde inte doktor John Cheyne bort sina plikter mot Gud. En gång skrev han så här till en vän: ”Kanske Du vill veta, hur jag känner mig innerst inne. Jag ligger ödmjuk i gruset vid tanken på, att inte en enda gärning i mitt flitiga liv är något märkvärdigt i en helig Guds åsyn. Men när jag betänker Förlossarens inbjudan, ’Kom till Mig’, och att jag har antagit inbjudan; dessutom, att mitt samvete bär vittnesbörd om, att jag uppriktigt önskar lyda Gud i allt, känner jag frid; jag har blivit utlovad vila av Honom, i vilken inget svek stod att finna.” rätt

(52)Innan han dog, gav denne förträfflige doktor order om, att en pelare skulle resas nära den fläck, där hans kropp skulle vila, och att på pelaren skulle ristas in dessa texter, som ett eko från evigheten: ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila.” ”Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren.” {Johannesevangeliet 3:16; Matteusevangeliet 11:28; Hebréerbrevet 12:14.} rätt

(52)Och medan doktor Cheyne även från graven således strävade efter, att visa syndare hän till Frälsaren och härligheten, dolde han sitt eget namn, han lät det inte ristas in på pelaren alls. Han var noga med, att påpeka följande, som om han hade tilltalat en förbipasserande: ”Av föga betydelse har namn och yrke åt honom, vars kropp ligger här i marken. Desto viktigare är det för Dig att veta, att han tack vare Guds nåd leddes till, att betrakta Herren Jesus som syndares ende Frälsare, och att detta betraktande skänkte frid åt hans själ.” ”Be till Gud, be till Gud”, står det, ”att Du måtte bli upplärd i evangeliet; och var så säker på, att Gud tänker ge den Helige Ande, den ende Läraren av sann vishet, till dem, som ber Honom.” Minnesmärket var avsett, att vända allas uppmärksamhet mot Gud och få dem till, att förlora personen ur sikte. rätt

(52)Denne man skämde inte ut Kristi sak. Jag säger Dig, käre broder, i Kristus förmår vi allt. Det är uppmuntrande att minnas, att det har funnits läkare helgade åt Gud, som har varit ledda och undervisade av Gud; och det kan tänkas, att sådana finns också i våra dagar - läkare, som inte upphöjer jaget, utan som vandrar och verkar med full koncentration på Guds ära, män, som är hängivna principen, plikttrogna, alltid söker Jesu ljus.... rätt

(52)När vi går igenom facit över det flydda, reser sig läkare på rad, som har varit dugliga till, att tjäna själen lika väl som kroppen, och en del av dem gör detta också fortfarande. Drivna av farorna förknippade med yrket, har de sökt Guds klokskap, och har vägletts av Hans Ande längs stigen, som slutar i härligheten.... rätt

(53.)Den gudfruktige, gudsälskande läkaren längtar efter, att kunna uppenbara Jesus för den syndsjuka själen och förklara för honom, hur fria, hur fullständiga, resurserna ställda till förfogande av den syndaförlåtande Återställaren är. ”HERREN är god mot alla och förbarmar sig över alla sina verk” {Psaltaren 145:8}, men för människans skull har ändå större resurser ställts till förfogande, och löftet är osvikligt, som pekar ut Jesus som den öppna Källan till rening från synd och orenhet {se Sakarja 13:1}. Vad gör hjärtat så lättat, vad sprider så mycket solsken genom själen, som förnimmelsen av syndaförlåtelse? Kristi frid är liv och hälsa. rätt

(53)Alltså bör läkaren erkänna sitt ansvar och göra det bästa av sina tillfällen till, att uppenbara Kristus som en förlåtande Frälsare. Han bör högt skatta själar och göra sitt yttersta, för att vinna dem för Kristus och sanningen. Måtte Herren lägga Sin Ande på våra läkare, och hjälpa dem med, att verka förståndigt för Mästaren, eftersom de älskar Jesus och själarna, för vilka Kristus dog. - Manuskript 17, 1890.

*****
rätt

(54)För vidare Studium
Den kristne Läkaren:
Counsels on Health, sidorna 321-386 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 229-234; Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 566-569); Hälsa för Hela Människan, sidorna 111-124; Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidorna 243-253.
Mera lämplig, än Pastor, som enbart förkunnar:
Counsels on Health, sidorna 503, 504.
En Förbarmandets Budbärare:
Counsels on Health, sidorna 351-354 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 72-75).
Praktiska Utfall av Umgänge med Gud:
Hälsa för Hela Människan, sidorna 511, 512.
Försummelse av kristna Plikter:
Counsels on Health, sidorna 362; 403, 404.
Moralisk och intellektuell Odling:
Counsels on Health, sidorna 257-260 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 545-549).
Värdet av Prövning, Faran för Självtillräcklighet:
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 123-132.
Återhållsamhetens Vanor:
Counsels on Health, sidorna 321-32; Vittnesbörd för Församlingen, Band 5, sidorna 439-442.
Tålamod och Medlidande med de Oförtjänta:
Counsels on Health, sidorna 347-354
(Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidorna 178-184; Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 72-75).
Att vara bestämd, men samtidigt artig och ömsint:
Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 170.
Plikten, att alltid vara ärlig:
Hälsa för Hela Människan, sidan 245.
Att förklara Orsaker till Sjukdom:
Counsels on Health, sidan 366.
Passande Löften till de Döende:
Hälsa för Hela Människan, sidorna 121-124.
Gudomlig Hjälp i Operationssalen:
Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 187, 188.
Att prisa Gud för Tillfrisknande:
Counsels on Health, sidorna 334, 335; Hälsa för Hela Människan, sidan 119.
Ingen Slutexamen:
Counsels on Health, sidan 405 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 554-562). rätt

nästa kapitel