I Hälsans Tjänst kapitel 4. Från sida 55ren sida tillbaka

Vår medicinska Skola

(55)Enligt Guds Försyn
Söndag, den 15. April helgades på allvarsmättat sätt byggnaderna och området på Loma Linda Sanitarium till Guds tjänst.... rätt

(55)Under invigningen upplystes folket om den anmärkningsvärda försyn, som hade möjliggjort varje steg under köpet av egendomen. Vår avsikt, att inrätta många andra hälsohem, belystes också. Jag närvarade blott delvis under invigningen, och talade fritt i nästan en halvtimme om fördelarna med utomhusvistelse vid behandlingen av sjukdom. rätt

(55)Jag försökte, att göra det glasklart, att läkare vid hälsohemmet och deras biträden skulle samarbeta med Gud vid nedgörandet av sjukdom, fast inte bara genom bruket av naturliga botemedel, som Han har placerat inom räckhåll för oss, utan också genom att uppmuntra patienterna till, att använda gudomlig kraft, genom att lyda Guds bud.... rätt

(55)En av de främsta fördelarna med Loma Lindas läge är den trevliga mångfalden av betagande vyer åt alla håll. Men viktigare, än strålande utsikt och sköna byggnader samt ett rymligt område, är inrättningens närhet till en tätt befolkad trakt, och möjligheten härigenom, att förmedla kunskap om den tredje ängelns budskap till många, många personer. Vi måste äga ogrumlad andlig urskiljningsförmåga, eljest kommer vi att förbise Guds möjliggörande försyn ägnad, att öppna vägen för oss, att lysa upp världen. rätt

(55)Den stora krisen väntar runt hörnet. Nu är tiden inne, att vi skall låta varningsbudskapet ljuda genom de medel, som Gud har gett oss härtill. Låt oss komma ihåg, att ett synnerligen väsentligt hjälpmedel är vårt hälsomissionsarbete. Vi får aldrig förlora ur sikte den stora avsikten med inrättandet av våra hälsohem - främjandet av Guds avslutande verk på jorden. rätt

(56)För att vara ett Utbildningscentrum
Loma Linda skall inte bara vara ett sanatorium, utan även ett utbildningscentrum. Med innehavet av detta ställe infinner sig det tungt vägande ansvaret, att göra inrättningen utbildande till karaktären. En skola skall grundas här för utbildandet av evangeliets hälsomissionärer. rätt

(56)Mycket hänger på detta verk, och det är av stor vikt, att vi börjar rätt. - The Review and Herald, den 21. Juni, 1906. rätt

(56)Ett Ställe att uppskatta
I Loma Linda har vi ett fördelaktigt centrum för förverkligandet av allehanda missionssatsningar. Helt klart lades hälsohemmet i händerna på vårt folk tack vare Guds försyn. Vi bör sätta värde på Loma Linda som en plats, vilken Herren förutsåg, att vi skulle komma att behöva, och som Han gav oss. - Manuskript 3, 1908. rätt

(56)För praktisk Upplärning
Vi har ett arbete att utföra med, att locka till oss de skickligaste medarbetarna, och att erbjuda dessa tjänster, där de kan lära upp andra medarbetare. När så våra hälsohem och missionsstationer ropar på läkare, kommer vi att ha unga män, som - tack vare den erfarenhet de har vunnit genom praktiskt arbete - har gjorts kvalificerade, att axla ansvar. - Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidan 473 rätt

(56)Upprop å vår Medicinskolas Vägnar
För att verksamheten vid Loma Linda rätt skall utvecklas, fordras det eftersinnande bön och planläggning, för att Herrens undervisning om arbetet där skall förverkligas.... Arbetet vid den medicinska skolan i Loma Linda får ej hindras på grund av bristande utrymme. Det måste planeras för, att snabbt bygga ut studenternas elevbostäder, så att ingen sökande till Loma Linda måste avvisas. rätt

(56)Eleverna vid Loma Linda önskar sig en utbildning enligt Herrens sinne, en utbildning ägnad, att göra dem till framgångsrika lärare och arbetare för andra. När deras utbildning vid Loma Linda är fullbordad, bör de vara i stånd till, att gå åstad och sluta sig till förståndiga arbetare på världens stora skördefält, som bedriver reformverksamhet, för att bereda ett folk på, att förbli stående vid Kristi uppenbarelse. Överallt behövs det medarbetare, som vet, hur sjukdom bekämpas och känner till sättet, att skickligt behandla de sjuka och lidande på. Vi bör göra allt i vår makt, för att jämna vägen för dem, som vill bli kvalificerade för tjänst, att erhålla nödvändig upplärning.... rätt

(57)Vårt folk bör lära sig, att behandla sjukdom, utan att tillgripa giftiga apoteksvaror. Många bör söka den utbildning, som gör det möjligt för dem, att bekämpa sjukdom i alla yttringar med de enklaste metoder. Tusenden har lagts i graven på grund av bruket av giftiga apoteksvaror, vars hälsa kunde ha återställts genom enkla behandlingsmetoder. Vattenbehandlingar, klokt och skickligt utförda, kan vara vägen till många livs räddande. Se till, att förena flitigt studium med noggranna behandlingar. Se till, att sända upp böner i tro vid de sjukas sängkant. Se till, att uppmuntra de sjuka till, att själva åberopa Guds löften. - Manuskript 15, 1911. rätt

(57)Att tillhandahålla det, som är väsentligt
Det här ljuset har getts mig: Vi måste tillhandahålla det, som är väsentligt, för att de ibland våra unga, som vill bli läkare, också skall bli det. Därmed kommer de, att på ett förståndigt sätt klara av de examensprov, som krävs, för att de skall bevisa sin duglighet som läkare. De bör läras, att insiktsfullt behandla de sjuka, så att ingen vettig läkare skall tro, att vi på vår skola inte ger den nödvändiga undervisningen, för att dugliggöra unga män och unga kvinnor för läkarvärvet. De utexaminerade eleverna skall avancera i kunnande; med övning kommer nämligen färdighet. rätt

(57)Den medicinska skolan i Loma Linda skall vara förstklassig, ty de närvarande på skolan har förmånen, att upprätthålla en levande förbindelse med den klokaste av alla läkare, från vilken förmedlas kunnande av överlägset slag. Och när det gäller den särskilda beredelse för dem av våra unga, som är fast övertygade om, att de skall tillägna sig en medicinsk utbildning, som låter dem klara av den av lagen fastslagna granskningen av alla tjänstgörande som utexaminerade läkare, skall vi hjälpa på allt sätt, så att dessa unga slipper, att besöka medicinskolor, vars utbildning ges av personer ej tillhörande vår tro. Härigenom stänger vi en dörr, som fienden gärna såge stå öppen; och våra unga män och unga kvinnor, vars andliga intressen Herren vill, att vi värnar om, kommer då inte att känna sig tvingade till, att ansluta sig till icke troende, för att säkra sig medicinsk skolning. - Pacific Union Recorder, den 3. Februari, 1910. rätt

(58)Sökes: De klokaste Talanger
Loma Linda har beskrivits för mig som en synnerligen betydelsefull plats, och ett ställe, som kräver de dugligaste Bibelundervisare vi kan hitta. Ibland oss finns det lovande ungdomar, som skall göras dugliga till, att fylla viktiga ställningar inom verket. De bör ha den bästa gruppen lärare, däribland skickliga Bibellärare, som förstår sanningarna hos ordet. Den sanning och rättfärdighet, som framgår av Guds ord, skall utgöra ryggraden åt våra medarbetare. rätt

(58)Till mig har getts en skiss av det arbete, som måste utföras på Loma Linda, och jag vet, att vi måste hängivet verka för det stället. Där vill Herren se de klokaste talangerna, ty med hjälp av våra duktigaste lärare skall vi träna upp våra predikande arbetare. Verket skall utföras enligt Herrens riktlinjer, och inte enligt människors idéer. rätt

(58)Herren har gett oss en underbar fördel, genom att göra det möjligt för oss, att köpa Loma Linda för införandet av den verksamhet, som pågår där. I Loma Linda skall det byggas upp en skola, som utbildar Bibelarbetare och missionerande sköterskor för verksam tjänst. - Brev 196, 1908. rätt

(58)Det Slags Arbetare, som skall läras upp
Guds sak skulle i dag ha kommit betydligt längre, än den har gjort, om vi under gångna år hade varit mera aktiva i upplärningen av sköterskor, som i tillägg till säkrandet av mer, än vanlig skicklighet i de sjukas omvårdnad, också hade lärt sig, att verka som evangelister i själavinnande arbete. rätt

(58)Det är utbildningen av sådana medarbetare, liksom för upplärningen av läkare, som skolan i Loma Linda har grundats. I denna skola skall många arbetare kvalificeras med läkarförmåga, fast inte för, att verka som doktorer på hälsocentraler, utan som evangeliserande hälsomissionärer. Den här utbildningen skall gå hand i hand med principerna för sann högre utbildning. Saken är i behov av hundratals arbetare, som har fått en praktisk och omfattande utbildning i hälsolära, och som står redo, att verka från hus till hus som lärare, Bibelarbetare och kolportörer. Dylika elever bör lämna vår skola, utan att ha uppoffrat grundsatserna för hälsoreformen, eller sin kärlek till Gud och rättfärdigheten. rätt

(59)De med genomförd avancerad sjuksköterskekurs, som går ut till alla delar av världen som hälsoevangelister, skall inte vänta sig världens heder och belöning, som ofta tillfaller fullt utbildade läkare. Men i det, att de bedriver arbetet med undervisning och helande, och ansluter sig nära till Guds tjänare, som är kallade som förkunnare, vilar Hans välsignelse över deras ansträngningar, och förunderliga förvandlingar äger rum. På ett särskilt vis är de Hans hjälpande hand. - Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidan 471 rätt

(59)Att göra sig redo för många Slags Arbeten
Det är ett väldigt viktigt arbete att uträtta, för att stärka intressena vid Loma Lindas hälsohem och skola; och det kommer att uträttas, när alla strävar mot detta mål. Guds ord skall vara vår lärobok. Av den enighet, som allt mer kännetecknar vårt folk, ser vi, att Gud verkar i våra led.... rätt

(59)På vår skola i Loma Linda kan många utbildas till missionärer inom hälsa och måttfullhet samt avhållsamhet och nykterhet. De bästa lärare skall tjäna som utbildare - de får dock inte vara personer, som yvs över den egna förmågan, utan personer, som tar sig i akt och är fullt ut beroende av Herren.... rätt

(59)Om lärarna vid medicinutbildningen troget står på post, kommer vi att se ett gott verk utföras. Min själ sträcker sig efter Gud i allvarlig bön om, att Han måtte bevara de i hjärtat uppriktiga från att bli vilseledda av dem, som själva vistas i förvirring och mörker. rätt

(59)Lärarna skall själva utbildas för många slags insatser. Skolor skall upprättas på platser, där inget har gjorts.... Sanningen, Bibelns sanning, skall framställas på många orter. Bilden av Kristus är, att Han identifierar Sig med alla de nödlidande i världen, när Han säger: ”Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig.” {Matteusevangeliet 25:40.} rätt

(60)Alla bör arbeta på, att utvidga sin kristna erfarenhet. Vi befinner oss i ett ytterst prekärt läge; men Kristus gör våra behov till Sina. Det är meningen, att kristna skall lära sig dagligen av Kristus. Andliga senor och muskler krävs nu, för att omsätta sunda principer i varje stor och liten stad samt by. Olika slags förmågor skall erkännas och uppodlas, och därvidlag behöver vi sann visdom. Kanhända vi ej uppfattar vårt behov av, att rådgöra med Gud; men en sann kristen frågar alltid efter Herrens vilja beträffande tjänarens arbete.... rätt

(60)Arbetet med, att sprida grundsatserna för hälsoreformen enligt Herrens mönsterbild, måste fullbordas. När vi studerar Kristi självförnekelse, och gör Hans liv till vårt föredöme, kommer sanning och rättfärdighet att härska ibland oss. Då kommer vi att sätta det högsta värde på den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Denna är väldigt dyrbar i Guds ögon. {Jämför Första Petrusbrevet 3:4.} - Brev 132, 1908. rätt

(60)Särskild Utbildning för Kvinnor
Jag har instruktioner att förmedla till Dig och Dina kollegor, som är pastorer och läkare samt rådgivare i Loma Linda.... rätt

(60)Gud har på ett anmärkningsvärt sätt gjort oss till ägare av vissa inrättningar, genom vilka vi skall åstadkomma det reformarbete, vilket vi som ett folk är kallade till. I detta ögonblick bör varje talent åt varje medarbetare betraktas som ett heligt, anförtrott medel, att använda för reformens främjande. Herren har sagt mig, att våra systrar, som har erhållit en utbildning ledande till ansvarsställningar, skall tjäna med trofasthet och urskiljning i sitt kall, varvid de skall bruka sitt inflytande på ett klokt sätt och vinna, jämte sina bröder i tron, en erfarenhet, som gör dem kvalificerade för än större användbarhet.... rätt

(60)I svunna tider verkade Herren på ett fantastiskt sätt genom hängivna kvinnor, som samarbetade med män, som Han hade valt ut, att fungera som Hans ombud. Han använde kvinnor i vinnandet av storslagna och avgörande segrar. Mer, än en gång ställde Han dem i främsta stridslinjen vid en kris och verkade genom dem, för att rädda talrika liv.... rätt

(60)Det finns många, som kunde uträtta arbete på hälsohemmet med sina män, för att ge behandlingar åt de sjuka, och för att yttra ord av rådgivning och uppmuntran till andra. Det finns sådana, som borde tillägna sig en utbildning, som låter dem tjänstgöra som läkare. rätt

(61)Inom det här verksamhetsfältet måste det till ordentligt arbete. Kvinnor, liksom män, skall erhålla en allsidig medicinsk utbildning. De bör i synnerhet studera kvinnosjukdomar, så att de förstår, hur dessa skall behandlas. Det anses vara väldigt viktigt, att framtida manliga läkare ges den breda utbildning, som krävs för det yrket. Det är lika viktigt, att kvinnor ges sådan skolning, och tar examen bevisande deras rätt, att arbeta som läkare. rätt

(61)Våra institutioner bör vara särskilt noggranna i, att ge kvinnor en utbildning, som gör dem dugliga som barnmorskor. På våra hälsohem bör det finnas kvinnliga läkare, som är väl bevandrade i sitt yrke, och som kan ta hand om kvinnor, när de skall föda. Ljus har getts mig om, att kvinnor - inte män - bör tjänstgöra i detta sammanhang. Jag gjordes uppmärksam på Bibelns ordning, där kvinnor i det läget fungerade som läkare. Denna plan bör vi hålla oss till; ty den är Herrens plan. rätt

(61)Om och om igen har ljus getts mig om, att kvinnor bör väljas ut och skolas för detta slags arbete. Nu är tiden inne för oss, att ta saken på allvar. Fler kvinnor bör utbildas för denna uppgift, varigenom det går att stänga en dörr mot frestelse. Vi bör inte tillåta onödiga frestelser, att stå i vägen för läkare och sköterskor, eller för de personer, som de tjänar. - Brev 22, 1911. rätt

(61)Inga Eftergifter
Jag har i uppdrag att säga, att det inom vår utbildningsverksamhet inte skall göras eftergifter, för att motsvara världens standard. Guds budlydiga folk skall icke förena sig med världen, för att uträtta olika slags arbeten enligt världsliga planer och världslig klokhet. rätt

(61)Vårt folk prövas nu, för att det skall utrönas, om de tänker ta emot sin visdom från den störste Lärare, som världen någon gång har känt till, eller uppsöka guden i Ekron. Låt oss bestämma oss för, att vi inte skall bindas med så mycket som en tråd vid den utbildningsmässiga uppläggningen åt dem, som ej urskiljer Guds stämma och vägrar, att följa Hans budord. rätt

(62)Vi skall rätta oss efter denna förmaning: ”Gå in genom den trånga porten.” Matteusevangeliet 7:13, 14. De, som går genom den trånga porten, följer i Jesu fotspår. Ljuset från himmelen lyser upp deras stig. rätt

(62)Skall vi säga till världen, att våra läkare måste följa världens mönster, innan de räknas som dugliga sådana? Denna fråga prövar nu vissa syskons tro. Måtte ingen av bröderna misshaga Herren, genom att i sina samlingar framkasta tanken, att vi behöver skaffa oss från icke troende en högre utbildning, än den, som Herren har bestämt. rätt

(62)Den Store Lärarens föredöme härvidlag skall betraktas som tillfyllestgörande uppenbarelse. De i våra led, som håller måttet som läkare, skall enbart erhålla en utbildning, som står i samklang med dessa gudomliga sanningar. Somliga har föreslagit, att väl eleverna har verkat en tid på Loma Linda, bör de fullgöra sin medicinska utbildning på världsliga högskolor. Men detta strider mot Herrens plan. Gud är vår visdom, vår helgelse och vår rättfärdighet. Resurser bör ställas till förfogande på Loma Linda, så att nödvändig utbildning inom medicin går att ges av lärare, som vördar Herren och lever enligt Hans planer för de sjukas behandlande. rätt

(62)Jag har inget till övers för världens uppfattning om högre utbildning på någon skola, som vi skall komma att ordna för utbildningen av läkare. De riskerar, att fästa sig vid världsliga inrättningar och arbeta under ledning av världsliga läkare. Satan utfärdar sina order till dem, som han har förmått, att överge tron. I nuläget skulle jag inte råda någon enda av våra unga, att ansluta sig till världsliga medicinska institutioner i hopp om, att vinna större framgång, eller mera inflytande som läkare. - Brev 132, 1909. rätt

(62)Kristi Ansvar och vårt
Frälsarens verksamhet, att tjäna lidande människor, var alltid förenad med Hans tjänst som predikant. Han förkunnade evangeliet och botade åkommor genom samma mäktiga kraft. Han gör gärna detsamma i dag; men vi måste göra vår del, genom föra de sjuka till den Mäktige Helaren. Frälsaren lämnade härlighetens salar och kom till vår värld, för att uthärda frestelse och stå emot det onda, för att människan skulle kunna anknyta till Hans kraft. En själ, som kommer till Kristus i levande tro, mottar Hans kraft och helas från sin sjukdom. rätt

(63)I dag kombinerar vi arbetet med förkunnelse och bot som aldrig tidigare. Vi verkar, för att utbilda vårt folk i, hur kroppen skall behandlas vid sjukdom, hur hälsan skall återställas, och hur den återvunna hälsan skall bibehållas. - Manuskript 95, 1908. rätt

(63)Verkliga Missionärer som Banbrytare
En natt blev jag väckt och tillsagd, att skriva ett vittnesbörd rakt på sak beträffande verket på vår skola i Loma Linda. Genom den skolan skulle ett allvarsmättat och heligt verk utföras. Hälsoreformens undervisning skulle skina som en fyrbåk, på det att de församlade ungdomarna skulle lära sig, att utöva den. Alla våra utbildare skulle vara stränga hälsoreformatorer. Herren önskar, att verkliga missionärer skall lämna våra skolor som banbrytare. Det är meningen, att de skall vara helt hängivna medarbetare åt Gud, som dagligen ökar i duglighet och blir allt mera helgade genom sanningen. Inflytandet från hängivna lärare i hälsomission vid våra skolor är oskattbart. - Manuskript 31, 1908. rätt

(63)Den medicine Studerande
När han bereder sig för sitt livsverk, bör den medicine studerande uppmuntras till, att utveckla sina krafter till det yttersta. Hans studier, ehuru ansträngande, behöver inte nödvändigtvis underminera hans kroppsliga hälsa, eller göra honom mindre andligt lagd. Under hela studiegången kan han fortsätta, att växa till i nåden och i kunskapen om sanningen, samtidigt som han fortlöpande kan utöka sin vetskap och därmed bli en duktig doktor. rätt

(63)Till medicine studerande vill jag säga: Inled Er studietid fast beslutna om, att göra rätt och vidmakthålla Era kristna principer. Fly frestelsen, och undvik varje ont inflytande. Försvara Er rättskaffenhet. Håll liv i Er medvetna kärlek till sanningen och rättfärdigheten. Var trogna i det lilla, och visa Er vara nogsamma, kritiska tänkare, som äger sunda hjärtan och ryggrad, som är trogna Gud och äkta mot människorna. rätt

(64)Möjligheter
Möjligheter väntar Er; om Ni är flitiga och ärliga, kommer Ni att säkra en utbildning av största värde. Gör det bästa av Era förmåner. Låt Er inte nöja med vardagliga bedrifter; försök, att göra Er lämpliga för ansvarsställningar i samband med Herrens verk på jorden. Genom att förena Er med vishetens och kraftens Gud, kan Ni bli intellektuellt starka, och stiga från den ena graden till den andra som själavinnare. Om Ni ställer viljan på Guds sida och Ni satsar helhjärtat på en bra utbildnings uppnående, kan Ni bli ansvariga och inflytelserika män och kvinnor. rätt

(64)Använd Era mentala krafter, och försumma aldrig de fysiska. Låt inte intellektuell slöhet bomma till dörren för uppnåendet av större vetande. Lär Er, att reflektera lika väl som att studera, så att Ert tänkande vidgas, stärks och utvecklas. Tro aldrig, att Ni har lärt Er nog mycket och att Ni nu kan luta Er behagligt tillbaka. Ett kultiverat sinne utmärker en förfinad individ. Er utbildning bör fortsätta livet ut; varje dag bör Ni lära Er något nytt och omsätta i praktisk nytta den vunna kunskapen. rätt

(64)För att Ni skall bli pålitliga män och kvinnor, måste Era krafter växa till, varje förmåga motioneras, även i det lilla; då får Ni större kraft till, att axla större ansvar. Den enskildes ansvar och räkenskapsavläggande är av nöden. För att använda Er av Ert kunnande från studietiden, skall Ni inte dra Er för, att bära Er del av ansvaret, bara för att risker måste tas, bara för att något måste vågas. Låt inte andra tänka åt Er. Ni måste öva upp Era krafter, så att de blir starka och hålls vid god vigör; då kommer nämligen de åt Er anförtrodda talangerna att växa till, i och med att en stadig, allsidig, orubblig energi används till, att axla personligt ansvar. Gud vill, att Ni dag för dag gradvis utökar Era insikter och agerar, som om varje ögonblick vore en juvel, att försiktigt plocka upp ur marken och beundra i stillhet. Härigenom vinner Ni spänst till tanken och intellektet. rätt

(65)Inga bortslösade Stunder
Gud kommer inte att fordra noggrannare redogörelse av människorna, än av det sätt, som de har tillbringat sin tid på. Har den slösats bort och varit till ingen nytta? Gud har gett oss livets värdefulla förmån, som inte skall ödslas på självisk njutning. Vårt verk är för allvarstyngt, vår tid för kort, att tjäna Gud och nästan, för att vi skall vilja bli ryktbara. Oh, vilken annorlunda tjänst Gud skulle erhålla, om människorna ville nöja sig med de framgångar, som Gud medger! rätt

(65)Noggrannhet
Det finns många, som i all hast söker sig uppför utvecklingens stege och därvid hoppar över vissa av stegpinnarna. På så vis går de miste om den erfarenhet, som krävs, för att de skall bli förnuftiga medarbete. I sin iver betraktar de kunskapen om vissa saker som oväsentlig. De läser ytligt, utan att tränga på djupet i sanningens gruva. Annars skulle de, genom ett långsamt och mödosamt förlopp, vinna en erfarenhet, som skulle göra dem till välsignelse för andra. Vår önskan är, att våra medicine studerande skall vara noggranna män och kvinnor, som menar det vara sin plikt, att göra det bästa av varje talang de har till låns, så att de slutligen mångfaldigar sitt anförtrodda kapital. rätt

(65)Ljuset, som Gud har gett rörande hälsomissionen, gör inte Hans folk underlägsna på det läkarvetenskapliga området, utan låter dem stå på den högsta toppen härvidlag. Gud önskar, att de på grund av Hans närvaro ibland dem skall framstå som ett vist och kunskapsrikt folk. Defekter och ovetande går att besegra i Hans styrka, som är källan till all visdom, all nåd. rätt

(65)Hög Målsättning
Varje medicine studerande bör sikta på stjärnorna. Under den ordnade ledningen från den störste av alla lärare måste vår kurs alltid leda uppåt till fulländning. Alla, som är kopplade till hälsomissionsverket, måste vara villiga, att lära sig. Ingen bör stanna upp med orden ”Det här mäktar jag inte med.” I stället skall han säga: ”Gud kräver, att jag skall bli fullkomlig. Han förväntar Sig, att jag skall lämna det simpla och billiga, och eftersträva det, som är av största värde.” rätt

(66)Det är bara en kraft, som förmår att göra medicine studerande, vad de borde vara, och hålla dem orubbliga - Guds nåd och sanningens kraft, som utövar ett frälsande inflytande på liv och sinnelag. Dessa elever, som har för avsikt, att tjäna den lidande mänskligheten, kommer inte att uppnå slutexamen på den här sidan om himmelen. Kunskapen, som går under beteckningen vetenskap, bör säkras, samtidigt som sökaren dagligen erkänner, att frukta Gud, är början till vishet. {Se Ordspråksboken 9:10.} De bör uppodla allt, som kan stärka sinnet, med all kraft, samtidigt som de vädjar till Gud om klokskap; ty med mindre de leds av visdom från ovan, faller de lätt offer för Satans bedrägliga kraft. Då finner de sig själva märkvärdiga, de blir uppblåsta och självtillräckliga. rätt

(66)Elevers Redbarhet
Lärarna på vår medicinska högskola bör uppmuntra eleverna till, att ta till sig all kunskap de kan finna i varje klassrum. I fall de upptäcker, att en elev brister i givande av omsorg, i insikt om sitt ansvar, bör de öppet påtala saken för vederbörande, och ge personen tillfälle till, att korrigera sina vanor och uppnå en högre standard. rätt

(66)Lärarna skall inte tappa modet, därest somliga har svårt för, att lära sig. Ej heller skall de rynka på näsan åt elevernas misstag. När fel och brister vänligt påpekas, bör eleverna å sin sida känna tacksamhet för all förmedlad instruktion. Högdragenhet hos eleverna bör inte uppmuntras. Alla bör vara villiga, att lära, och lärarna bör vara villiga, att undervisa, varvid de lär upp eleverna till, att bli självständiga, dugliga, nogsamma, idoga. I och med, att eleverna studerar under kloka lärare, och deltar i lärarnas ansvarstagande, kan de tack vare lärarnas hjälp klättra upp till stegens översta pinne. rätt

(66)Elever bör vara villiga till, att arbeta under erfarna personers ledning, följa deras maningar, anamma deras råd, och att sträcka sig så långt som möjligt i tanke, utbildning och förnuftiga företaganden; men de bör aldrig trotsa en regel, aldrig fnysa åt en princip, som har sammanflätats med inrättningens upprättande. Att förirra sig, är lätt hänt; trotsandet av regler faller sig naturligt för ett hjärta inställt på självisk maklighet och tillfredsställelse. Det är mycket enklare, att riva ned, än att bygga upp. En enda elev med förkastliga uppfattningar kan göra mer, för att sänka standarden, än tio personer med all ansträngning kan göra, för att motverka det fördärvliga inflytandet.... rätt

(67)Utan att skryta
Gudfruktiga läkare talar blygsamt om sitt arbete; men nybörjare, med begränsad erfarenhet av hanteringen av människors kroppar och själar, talar ofta skrytsamt om sitt kunnande och sina bedrifter. De behöver större självinsikt; då skulle de få bättre grepp om sina plikter och inse, att inom varje område, där de skall verka, måste de äga ett villigt sinne, en allvarligt menande anda och en hjärtevärmande, osjälvisk iver, att göra andra gott. Då kommer de ej att sträva efter, att försvara sin värdighet, utan kommer genom eftertänksamhet och omsorg att förtjäna ett gott rykte för noggrannhet och exakthet, och genom medlidsamt tjänande vinna deras hjärtan, som de tjänar. rätt

(67)Inom läkaryrket förekommer det många tvivlare och gudsförnekare, som upphöjer Guds verk över vetenskapens Gud. Förhållandevis få av dem, som börjar på världsliga medicinska högskolor, lämnar dem rena och ofläckade. Där har de inte blivit upphöjda, förädlade, helgade. Det materiella får gå före det himmelska och eviga. Många blandar tron och principerna med världsliga seder och vanor, varför den rena och icke nedsmutsade tron är sällsynt. Dock är det varje elevs förmån, att träda in på högskolan med samma fasta, beslutsamma principer, som Daniel hade, då han trädde in vid hovet i Babylon, och där bibehöll han sin rättskaffenhet intakt. rätt

(67)Seger
Guds styrka och nåd har tillhandahållits genom ett oändligt offer, för att människorna skulle betvinga Satans maningar och frestelser och förbli rena. Levernet, orden och uppträdandet utgör det kraftfullaste sakskälet, den mest allvarstyngda vädjan, som går att rikta till den nonchalante, den vanvördige och den klentrogne. Låt levernet och karaktären fungera som det starkaste argumentet för kristendomen; då måste människorna ta till sig, att Du har varit med Jesus och lärt Dig av Honom. rätt

(68)Måtte medicine studerande inte luras av Djävulens listiga anslag, eller av någon av hans förevändningar, vilka så många använder sig av, för att bedra och snärja. Var principfast. Fråga vid varje steg: ”Vad säger Herren?” Säg bestämt: ”Jag tänker följa ljuset. Jag tänker respektera och hedra sanningens Majestät.” rätt

(68)I synnerhet bör de, som läser medicin på världens skolor, akta sig för föroreningar från det onda inflytande, som ständigt omger dem. Med världsligt visa lärare, och studiekamrater tomma på gudstankar, svävar även erfarna kristna i fara, att bli påverkade av dessa ogudaktiga personer. Icke desto mindre har somliga fullgjort sin medicinska utbildning och varit principfasta. De höll inte på med studierna på Sabbaten; och de bevisade, att det går att kvalificera sig för en läkares plikter, utan att svika förväntningarna från dem, som har uppmuntrat en till, att söka en utbildning. rätt

(68)Patienters Bästa
Under träningen, för att behandla sjuka, skall eleven starkt inges övertygelsen om, att hans högsta mål alltid skall vara, att värna om patienternas andliga välmående. Han bör lära sig, att upprepa löftena hos Guds ord och att dagligen sända upp brinnande böner, samtidigt som han förbereder sig för tjänst. Hjälp honom till insikt om, att han ständigt skall framhålla den store Hälsomissionärens ljuva, helgande inflytande för patienterna. Om det går, att övertyga de lidande om faktumet, att Kristus är deras medlidsamme, barmhärtighetsrike Frälsare, kommer de att få sinnesfrid, som är så avgörande för tillfrisknande. rätt

(68)Förberedande Utbildning
Det beror på dessa speciella frestelser, vilka våra unga utsätts för på världens medicinskolor, att åtgärder bör vidtas för förberedande och långtgående medicinsk utbildning vid våra egna skolor, under kristna lärare. Vårt samfunds större utbildningsenheter inom olika delar av fältet skall försättas i bästa möjliga läge, att möjliggöra för våra unga, att motsvara antagningskraven, som noga anges i delstaternas lagar beträffande medicine studerande. De allra skickligaste lärare bör anställas, för att våra skolor skall hålla rätt standard. De unga, och de längre upp på åldersskalan, som känner en plikt, att göra sig dugliga för arbete krävande avklarandet av vissa prov enligt lag, bör vid vårt samfunds utbildningsenheter få den nödvändiga skolningen för inträde vid medicinska högskolor. rätt

(69)Bön åstadkommer underverk för dem, som hänger sig däråt, under vaksamhet. Gud önskar, att vi skall vänta, fulla av hopp. Vad Han har lovat, kommer Han att göra; och eftersom det föreligger lagenliga krav, som fordrar medicine studerandes deltagande på bestämda, förberedande kurser, bör våra högskolor se till, att de ger eleverna nödvändig teoretisk och praktisk utbildning. rätt

(69)Förutom att tillhandahålla förberedande utbildning åt dem siktande på utbildning till läkare, bör våra utbildningscentra dessutom göra allt behövligt, för att fullkomna kurserna, som erbjuds av vårt Loma Linda College of Medical Evangelists {Loma Lindas Högskola för Hälsoevangelister}. Såsom påpekades vid skolans tillblivelse, måste vi sörja för det, som behövs för dugliggörandet av våra unga, som vill bli läkare, så att de förståndigt kan bereda sig på, att klara av proven, som fordras, för att de skall bevisa sitt kunnande som läkare. De bör lära sig, att insiktsfullt behandla de sjukas åkommor, så att ingen vettig läkare kan hysa tanken, att vi på vår skola inte ger nödvändig skolning, för att utbilda unga män och kvinnor till läkarvärvet. De utexaminerade eleverna skall fortlöpande växa till i kunskap, ty på övning följer färdighet.... rätt

(69)Vikten av Bibelstudium
Om medicine studerande granskar Guds ord ingående, blir de långt bättre beredda, att förstå övriga studier; ty upplysning kommer sig alltid av ivrig forskning i Guds ord. Ingenting stärker minnet, som studiet av Skrifterna. Måtte våra hälsomissionsarbetare få klart för sig, att ju bättre de lär känna Gud och Kristus, och ju mera medvetna de blir om biblisk historia, desto bättre förberedda blir de, att utföra sitt arbete. rätt

(70)Bibelkurser
Trogna lärare bör få leda Bibelkurser, alltså lärare, som kämpar för elevernas förståelse av lektionerna, fast inte genom att förklara allt för dem, utan genom att fordra av dem, att tydligt förklara varje avsnitt de läser. Lärarna skall själva minnas, att föga vinns, genom att ytligt läsa ordet. Eftertänksam forskning och allvarligt, ansträngande studium behövs, för att förstå ordet. rätt

(70)Kristus, den store Medicinmissionären, kom till denna värld genom ett omätbart offer, för att lära män och kvinnor de läxor, som skulle låta dem lära känna Gud på rätt sätt. Han levde ett perfekt liv, varigenom Han föregick med det föredöme, som är tryggt för alla att följa. Låt våra medicine studerande gå igenom de lärdomar, som Kristus har förmedlat. Det är viktigt, att de får en klar förståelse av dessa lärdomar. Det vore ett fruktansvärt misstag för dem, att försumma studiet av Guds ord, för att sätta sig in i teorier, som är vilseförande, som leder sinnen bort från Kristi ord till människors falsarier. Gud vill, att alla bekännande evangeliska hälsomissionärer flitigt lär sig den Store Lärarens läxor. För att finna vila och frid, måste de göra detta. Genom att lära sig av Kristus, kommer deras hjärtan att fyllas av den frid, som Han allena kan skänka. rätt

(70)Gör Bibeln till Er rådgivare. Er bekantskap med den kommer att tillta raskt, om Ni håller Era sinnen fria från världens skräp. Ju mera Ni studerar Bibeln, desto mera omfattande blir Er vetskap om Gud. Sanningarna hos Hans ord kommer att skrivas i Era själar, där de kommer att göra ett outplånligt intryck. rätt

(70)Om detta har Gud talat med mig i åratal. På våra utbildningsanstalter för utbildning i hälsomission behöver vi folk med ingående kunskap om Skrifterna, individer med förmågan, att lära ut dessa läxor åt andra enkelt och tydligt, precis som Kristus undervisade lärjungarna om det, som Han bedömde var viktigast. rätt

(70)Ja, den nödvändiga kunskapen kommer att ges åt alla, som uppsöker Kristus och tar emot samt utövar Hans lärdomar, varvid de gör Hans ord till en del av sina liv. Den Helige Ande lär Bibelstudenten, att bedöma allt enligt måttstocken för rättfärdighet och sanning samt rättvisa. Den gudomliga uppenbarelsen skänker honom sanningen han behöver. De, som låter sig instrueras av den store Hälsomissionären, som samverkar med Honom, får en kunskap, som världen - med all sin traditionella lärdom - inte kan ge. - Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidorna 474-484 rätt

(71)Tilltagande Erfarenhet Andlig Växt
Till varje student, som vill ha medicinsk utbildning, skulle jag säga: Se bortom nutiden. Vänd ryggen åt detta livs övergående företeelser, åt själviska strävanden och nöjen. Av vilken orsak söker Ni en utbildning? Är det inte, för att lindra människors lidande? Liksom sinnet får vidgade vyer genom sann kunskap, värms hjärtat av förnimmelsen av Guds godhet, förbarmande och kärlek. Själen blir fylld av en uppriktig längtan efter, att berätta för andra, hur de kan samverka med store Mästerarbetaren. Ni kommer verkligen att gynna Er själva, när Ni förmedlar det vetande Ni mottar. Härigenom kommer Ni att vinna ytterligare vetande att förmedla, och Er arbetsförmåga för Gud kommer att öka. rätt

(71)Det finns de, som kommer att säga Er, att framgång i yrket kräver slughet; att Ni emellanåt måste ge avkall på Er stränga uppriktighet. De här frestelserna finner en tryggad hamn i människans hjärta; men jag uttalar mig om sådant, som jag känner till. Låt Er inte bedras eller luras. Måna inte om jaget. Öppna inte dörren, för fienden att kliva in och ta själen i besittning. Faran lurar i farstun vid första lilla avvikelse från strängaste rättskaffenhet. Var ärliga mot Er själva. Försvara Er av Gud givna värdighet i vördnad för Honom. Varje hälsoarbetare har stort behov av, att gripa tag om och hålla i den Oändliga Kraftens arm. rätt

(71)Var sanna!
Principen om taktik och slughet leder ofrånkomligen till svårigheter. Den, som betraktar människors favör som mera eftersträvansvärd, än Guds gillande, faller snart för frestelsen, att offra principen för världslig vinning eller erkännande. På det här viset offras hela tiden troheten mot Gud. Sanningen, Guds sanning, måste hållas kär i själen och försvaras i himmelens kraft, annars vrider Satan den ur händerna på Er. Tänk aldrig tanken, att en ärlig, sanningsenlig läkare inte kan lyckas. En dylik inställning vanhedrar sanningens och rättfärdighetens Gud. Han kan visst lyckas; för han har Gud och himmelen på sin sida. Se till, att bestämt avvisa varje muta, för att vara oärliga. Håll ett fast grepp om Er oförvitlighet i Kristi kraft och nåd, så kommer Han att uppfylla Sitt ord till Er. rätt

(72)En medicine studerande, oavsett ungdom, har tillgång till Daniels Gud. Genom gudomlig nåd och kraft kan han bli lika verkningsfull i sitt kall, som Daniel var i sin upphöjda ställning. Dock är det ett misstag, att göra akademiska beredelser till det allra viktigaste, samtidigt som trons principer - vilka ligger till grund för framgång som läkare - blir försummade. Många hyllas som skickliga inom sitt yrke, trots att de gör narr av tanken på, att de måste vara beroende av Kristus, för att arbeta på ett klokt sätt. Men om dessa herrar, som förlitar sig till vetenskapen för sin vishet, upplystes av ljuset från himmelen, hur mycket skickligare skulle de inte bli! Hur mycket skulle inte deras styrka växa, med hur mycket större tillförsikt skulle de inte ta sig an vanskliga fall! En person, som står den Store Läkaren nära, förfogar över himmelens och jordens resurser, och han förmår, att verka med en visdom, en osviklig precision, som en gudlös person inte äger. rätt

(72)Liksom Hanok, bör läkaren vara en person, som vandrar med Gud. Detta innebär för vederbörande ett skydd mot alla de bedrägliga, fördärvliga tankegångar, som gör så många till icke troende och tvivlare. När Guds sanning omsätts i livet och ständigt vägleder i allt, som har med andras angelägenheter att skaffa, barrikaderar den själen med himmelska grundregler. Gud är inte omedveten om våra strider, för att upprätthålla sanningen. När vi låter varje ord, som kommer ur Guds mun, gå före världslig slughet, före felande, svaga människors samtliga påståenden, kommer vi att föras in på en sund och helig väg. rätt

(72)Genom att godta sanningen i sitt doplöfte, har den kristne läkaren förbundit sig till, att företräda Kristus, den överste Läkaren. Men om han inte noga ger akt på sig själv, om han låter barriärerna mot synden brytas ned, kommer Satan att få övertaget med sina försåtliga frestelser. Därmed uppstår det en fläck på karaktären, som genom sitt inflytande kommer att forma andra sinnen. Syndens förlamande inflytande ödelägger inte bara själen åt den, som avviker från Skriftens stränga principer, utan äger kraften till, att hos andra åstadkomma samma onda. rätt

(73)Var ihärdiga!
Det är inte tryggt, att vara kristen bara nu och då. Hela tiden måste vi vara lika Kristus till uppträdandet. Tack vare nåden, är vi sedan trygga för tid och evighet. Den praktiska erfarenheten av nådens kraft erhållen i krislägen, överstiger guld och silver i värde. Den bekräftar den troendes tillit och förtröstan. Försäkran om Jesu närvaro som ständig Hjälpare skänker honom en djärvhet, som låter honom ta Gud på ordet, och lita på Honom med orubblig tro under de mest prövande omständigheter. rätt

(73)Vår enda garanti för, att vi inte skall falla i synd, är att fortgående hålla oss under den Helige Andes formande inflytande, samtidigt som vi aktivt engagerar oss för sanningens och rättfärdighetens sak, varvid vi utför varje av Gud förelagd plikt, utan att ta på oss bördor, som Gud inte har lagt på oss. Läkare och medicine studerande måste stå fasta under den tredje ängelns banér, de måste utkämpa trons goda strid med kraft och framgång. Härvidlag skall de ej förtrösta på sin egen visdom, utan på Guds, varigenom de iför sig den himmelska vapenrustningen, det vill säga Guds ords utrustning, och alltid kommer ihåg sin Ledare, som aldrig har och aldrig kommer att kunna besegras av det onda. rätt

(73)Studera Er Ledare
Till varje medicine studerande, som vill vara en heder för Guds sak under den här världens avslutande historia, skulle jag säga: Betrakta Kristus, Guds Utsände, som i den här världen och i Sin mänskliga natur levde ett rent, ädelt, perfekt liv, varigenom Han föregick med det exempel, som alla törs följa. Herren räcker ut Sin frälsande hand. Reagera på Hans inbjudan: ”såvida man inte sökte skydd hos mig för att sluta fred med mig. Ja, fred må man sluta med mig.” Jesaja 27:5.... Hur ivrigt fattar inte Frälsaren den darrande handen i Sin, varvid Han håller den med varmt, fast grepp, tills personen står på fast mark! ... rätt

(73)Lita på Honom, som förstår just Din svaghet. Håll Dig nära invid Kristus; ty fienden är redo, att tillfångata var och en, som sänker garden.... rätt

(74)Herren åberopar unga män som Sina medhjälpare. Samuel var bara en pojke, då Herren använde honom till ett gott och nåderikt verk.... rätt

(74)Änglar ges i uppdrag, att skänka djupare insikt om Kristi makt och nåd samt kärlek åt dem, som ihärdigt försöker, att uppenbara Kristi särdrag. Härigenom blir de delaktiga i Hans natur, och dag för dag växer de upp till full mognad som män och kvinnor i Kristus. Helgelsen genom Anden framgår av tanke, ord och handling. Deras tjänst går ut på liv och frälsning för alla, som de umgås med. Angående sådana sägs det: ”i honom är ni fullkomliga”. Kolosserbrevet 2:10, Reformations-Bibeln. - Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidorna 485-491 rätt

(74)Eftertanke behövs, när Elever skall uppmuntras
Många, som känner till läkarens plikter och hur sällan han får tillfälle till återhämtning ens på Sabbaten, avstår från denna tjänst som karriär. Nå, den store fienden är ständigt ute efter, att förstöra Guds händers verk, varför kultiverade och intelligenta män kallas, att bekämpa hans grymhet. Flera rättskaffens män behövs, som hänger sig åt detta yrke. Omsorgsfulla ansträngningar bör göras, för att förmå lämpliga kandidater, att utbilda sig till detta arbete. De bör vara män, vars karaktärer vilar på de omfattande principerna hos Guds ord - män i besittning av naturlig energi, framåtanda och uthållighet, som låter dem nå en hög grad av förträfflighet. rätt

(74)Det är inte alla, som kan bli framgångsrika som läkare. Många har inlett denna bana helt oförberedda. De har saknat erforderlig kunskap, liksom den skicklighet och takt, den omsorgsfullhet och intelligens, som krävs för framgång. Om han är fysiskt stark, når en läkare längre. Om han är kroppsligt svag, orkar han ej med det uttröttande arbete, som är förenat med hans kall. En person med vek konstitution och dålig matsmältning, eller som saknar självbehärskning, blir aldrig duglig till, att hantera alla slags sjukdomar. Man bör se noga till, att inte uppmuntra personer, som kunde vara till nytta i en mindre ansvarsfull ställning, till att studera medicin till stor tidsmässig och ekonomisk kostnad, när vederbörande saknar egentliga utsikter till framgång. rätt

(75)Jag har blivit tillsagd, att med tanke på hälsomissionens ansträngande natur, bör de, som vill tjäna inom detta område, först undersökas ingående av duktiga doktorer, för att utröna, huruvida de äger den nödvändiga styrkan, för att mäkta med utbildningen, som de måste klara av, för att ta examen på skolan. - Counsels to Parents, Teachers, and Students, 472-473 rätt

(75)Upprop för de bästa Talanger
Herren uppmanar de mest talangfulla, att förenas vid detta centrum [Loma Linda], för att utföra det arbete Han har planerat - inte de talangfulla, som kräver högst lön, utan de talangfulla, som ställer sig vid Kristi sida, för att verka i Hans linjer. Vi måste få fram medicinska instruktörer, som lär ut helandets vetenskap utan bruket av biverkningsrika apoteksvaror.... Vi skall utbilda en skara medarbetare, som följer Kristi tillvägagångssätt. - Brev 196, 1908. rätt

(75)Den högklassiga Skolan i Loma Linda
Här har vi bästa tänkbara förutsättningar för en skola och ett hälsohem. Här ges det fördelar åt eleverna, och stora fördelar åt patienterna. Jag har blivit informerad om, att vi här bör bedriva skolverksamhet enligt principerna för de gamla profetskolorna. Måhända verksamheten inte går att bedriva på precis samma sätt, som på världens skolor, utan skall särskilt anpassas för dem, som vill ägna livet åt, att osjälviskt tjäna Mästaren och inte göra pengastinn karriär. rätt

(75)Vi eftersträvar en skola av högsta klass - en skola, där Guds ord betraktas som väsentligt och där lydnad mot dess läror framhålls. För att bedriva dylik skolverksamhet, måste vi ha noggrant utvalda lärare. Våra unga skall inte behöva vara helt beroende av skolor, där de blir tillsagda, att: ”Om Du vill gå klart kursen, måste Du även gå denna, eller ytterligare en annan” - alltså hålla på med studier, som kanhända skulle sakna praktisk tillämpning för dem, vars enda åstundan eller längtan är, att ge världen Guds budskap om hälsa och frid. I den utbildning, som många tar del av, förekommer det inte bara ovidkommande utan rent av förkastliga ämnen. Vi bör göra vårt bästa, för att ge undervisning, som snabbt bereder eleverna på tjänst för nästan. rätt

(76)Vi skall leta reda på elever, som går på djupet i Guds ord, och som rättar livsstilen efter ordets sanningar. Låt oss se till, att den bedrivna undervisningen kvalificerar unga män och kvinnor till, att handla i samklang med det omfattande uppdraget.... rätt

(76)Läkare skall erhålla sin skolning här. Här skall de stöpas i en sådan form, att när de går ut i verket, kommer de inte att strejka sig till högsta möjliga lön. - Tal hållet av E. G. W. den 30. Oktober, 1907. Manuskript 151, 1907. rätt

(76)Vilka bör söka?
Blott de, vars hjärtan är fyllda med Guds kärlek och som visar, att Kristus har skänkt dem Sin nåd, att smycka deras heliga ämbete som Hans missionärer, bör söka sig till hälsomissionsarbetet. De, som inleder denna typ av missionsverksamhet, bör betrakta sitt yrke som ett högt och okränkbart kall. Arbetet ges dem som ett heligt förtroende; och varhelst de än är, förväntar Herren Sig, att de skall uppenbara förträffligheten hos uppdraget. - Brev 186, 1903. rätt

(76)Eleverna bör besitta moralisk Styrka
I nästan varje församling finns det unga män och kvinnor, som skulle kunna bli utbildade till antingen sköterskor eller läkare.... Jag skulle starkt yrka på, att den här saken skulle övervägas under bön, så att särskilda ansträngningar kunde göras, för att välja ut de unga, som ger tecken på användbarhet och moralisk kraft. - Counsels on Health, sidorna 506-507 rätt

(76)En stark Karaktär väsentlig
Många av de unga män, som säger sig vilja bli utbildade till läkare, saknar de karaktärsdrag, som skulle låta dem motstå de frestelser, som är så vanliga inom läkaryrket. Endast de bör godtas, som ger tecken på, att de går att utbilda för det stora verket med, att ingjuta den sanna hälsoreformens principer. - Letters from Ellen G. White to Sanitarium Workers, Nummer 15, sidan 21. rätt

(76)Underkastad Myndighet
Det första tecknet på dåligt uppförande bör motarbetas, och de unga bör läras, att vara rättframma, men ändå blygsamma och värdiga i allt sitt umgänge med andra. De bör läras, att respektera myndigheters rättfärdiga regler. Om de vägrar detta, skall de skickas hem, oavsett ställning, annars kommer de att fördärva andra. - Selections from the Testimonies for Students and Workers of our Sanitariums, Nummer 16, sidan 3. rätt

(77)Förhållandet mellan mental och fysisk Ansträngning
Unga, som hålls inomhus i skolan, och åläggs ingående studier, kan omöjligen bevara hälsan. Mentala ansträngningar, utan motsvarande fysisk motion, ger en olämplig mängd blod till hjärnan, och därigenom rubbas balansen hos cirkulationen. Hjärnan får för mycket blod, medan extremiteterna får för litet. Timmarna för studium och kroppsrörelse bör regleras noga, och en del tid bör användas till fysiskt arbete. När de studerandes mat- och dryckesvanor, kläd- och sömnvanor står i överensstämmelse med de fysiska lagarna, kan de få en utbildning utan bekostnad av hälsan. Denna lärdom måste ofta upprepas, och inpräntas i samvetet: Utbildningen blir till liten nytta, om kroppsliga krafter saknas att bruka den med vid utbildningens slut. rätt

(77)Studerande bör inte få lov till, att gå så många kurser, att de inte har tid till fysisk träning. Man kan inte hålla sig frisk, med mindre man tränar musklerna i fria luften under en del av vardagen. De första timmarna bör användas till kroppsarbete av ett eller annat slag, varvid alla kroppens delar aktiveras. Vid likartad belastning av de mentala och fysiska krafterna uppfriskas den studerandes tankebanor. I fall han är sjuk, bidrar fysisk motion ofta till hälsans återställande. När de studerande lämnar skolan, kommer de att vara friskare och ha klarare förståelse av livets lagar, än då de anlände dit. Hälsan bör värnas lika hängivet, som karaktären. rätt

(77)Slöa Sinnen och felaktigt Kosthåll
Många studerande är sorgligt okunniga om, att kosten faktiskt utövar ett mäktigt inflytande på hälsan. Vissa har aldrig ansträngt sig bestämt, för att styra aptiten, eller rätta sig efter sunda kostregler. De äter för mycket under sina måltider, och somliga äter mellan måltiderna, närhelst frestelsen därtill uppträder. Om kristna bekännare vill lösa de pockande frågorna om, varför de är så slöa, varför de saknar religiös ryggrad, behöver de i många fall inte gå längre, än till matbordet; där är orsaken tydligt upplagd på fat och tallrikar, som om ytterligare bevis skulle vara av nöden! rätt

(78)Lärarens Hälsovanor
Många skiljer sig från Gud, när de ger efter för aptiten. Han, som märker när en sparv faller till marken, som räknar hårstråna, märker deras synd, som lyder en förvanskad aptit, på bekostnad av fysiska krafters styrka, varigenom förståndet förslöas och den moraliska uppfattningsförmågan dämpas. rätt

(78)Lärarna själva bör skänka hälsans lagar rätt uppmärksamhet, så att de bevarar sina egna krafter i bästa möjliga tillstånd, och kan, genom exempel såväl som genom föreskrift, utöva inflytande över sina elever. Den lärare, vars kroppsliga krafter redan försvagats av sjukdom eller överarbete, bör vara särskilt uppmärksam på livets lagar. Han bör ta sig tid till rekreation. Han bör inte ta på sig ansvar utöver sitt skolarbete, som belastar honom fysiskt eller mentalt, så att hans nervsystem kommer ur balans; ty därigenom blir han oförmögen till, att ha med mänskosinnen att göra, och kan inte göra sig själv eller eleverna rättvisa. rätt

(78)Våra undervisningsinstitutioner bör vara försedda med alla resurser, för att undervisa om det mänskliga systemets mekanik. Studerande bör lära sig, hur de skall andas, läsa och tala, så att tunga och lungor inte blir anspända. I stället skall de använda bukmusklerna. Lärarna (148) måste utbilda sig själva i denna riktning. Våra studerande bör ges en grundig upplärning, så att de kan starta yrkeslivet med förståndsmässig kunskap om den boning Gud har gett dem. Lär dem, att de måste vara elever, så länge som de lever. Och när Ni undervisar dem, kom då ihåg, att de kommer att undervisa andra. Era lärdomar kommer att upprepas till många andras nytta, än deras, som sitter framför Er i dag. - Grundsatser för Kristen Utbildning, sidorna 146-148. rätt

(78)Utbilda i Kristi Enkelhet
Herren har instruerat oss om, att vi på våra läroanstalter alltid bör eftersträva den karaktärens fullkomning, som förekom i Kristi liv och i Hans undervisning av lärjungarna. Eftersom vi har erhållit vårt uppdrag från högsta ort, skall vi utbilda, utbilda, utbilda i Kristi enkelhet. Vi måste sikta in oss på, att uppnå högsta tänkbara standard inom varje del av vår verksamhet. Han, som botade tusenden med en beröring och ett ord, är vår Läkare. De dyrbara sanningarna härbärgerade i Hans läror skall utgöra vår främre försvarsstyrka och vårt avslutande led. rätt

(79)Den standard, som har bestämts för våra hälsohem och skolor, är hög, och ett stort ansvar vilar på läkarna och undervisarna, som är kopplade till dessa inrättningar. Ansträngningar bör göras, för att anställa lärare, som instruerar med Kristi metod och som värdesätter denna högre, än mänskliga tillvägagångssätt härvidlag. De bör rätta sig efter den nivå för undervisning, som Kristus införde, och följa Hans anvisning, för att bibringa eleverna läxor om tro och om helgelse. rätt

(79)Kristus sändes av Fadern, för att vara en bild på Hans sinnelag och vilja. Låt oss följa Hans föredöme i, att verka, för att nå människorna, där de är. Lärare, som slarvar med lydnaden för Kristi undervisning, och som rättar sig efter världsliga läkares seder och bruk, sviker uppdraget, som Frälsaren har gett oss. - Brev 61, 1910. rätt

(79)Beräkna Kostnaden
Det har framställts för mig, att Du i Din grupp med hälsomissionselever har sådana, som först och främst borde lära känna sig själva, att beräkna kostnaden och ta reda på, huruvida de förmår, att gå i mål, väl de har inlett sitt bygge. Vanära inte Gud, genom att bryta ned personen under utbildningen; ty en nedbruten, modstulen person utgör en börda för sig själv. Att inbilla sig, att Gud kommer att ge honom kraft till allt arbete han måtte planera för, samtidigt som han staplar studier på sig själv och utsätter sig för sådant, som äventyrar hälsa och liv samt trotsar naturens lagar, är tvärt emot det ljus, som Gud har gett. Naturen låter sig inte gäckas. Hon har ej överseende med de skador, som åsamkas hennes förunderliga, ömtåliga maskineri. rätt

(79)En blek, vek elev utgör en ständig skamfläck för hälsoreformen. Det vore långt bättre för eleverna, att gå utomhus och bearbeta jorden. Motion är nyttig. Gud avser, att alla delar av det mänskliga maskineriet skall hållas igång. Det bör reserveras regelbundna stunder för arbete, regelbundna stunder för mat, utan att nagelfara det precisa priset för varje gnutta föda och bara tillhandahålla den billigaste sorten. Skaffa de födoämnen, som är bäst för alstrandet av ånga i det levande maskineriet. Det är ingen lyx, att skaffa fram de födoämnen, som kroppen bäst tillgodogör sig och sedan skickar ut i form av energi till hela den levande organismen för dess näring. rätt

(80)Han måste lära känna sig själv
Det här är varje elevs grundläggande plikt. Ingen skall försöka, att beräkna andra elevers förmåga. Varje elev bör resonera på ett sunt sätt om sin egen förmåga. Var och en har en individualitet, som ingen kan hantera lika framgångsrikt, som han själv. Ingen kan låta det egna jaget uppgå i en annans. Han måste lära känna sig själv, och ge sig själv en rättvis chans, att träda fram med oförstörd konstitution, med ett klart sinne, med välbalanserade nerver och god matsmältning. Härigenom står han redo, att utföra det arbete han har studerat till. Om han gör sig själv olämplig genom obetänksamhet, genom att kasta i sig maten på grund av tidsbrist, odugliggör han sig för all framtida vettig verksamhet.... rätt

(80)Ansvar inför Gud
Det första och högsta samt mest godtagbara missionsarbete, som eleven kan göra, är att lyda Gud i allt sitt handlande, i varje agerande med det fantastiska maskineri, som Gud tog fram för människans formande. Han skall inte behandla sig själv nonchalant; han skall lära känna sig själv, och verka med förståndsmässig kunskap om det han tryggt klarar av, liksom med insikt om, vad han skall undvika i matväg och arbete.... Oreda i magen orsakar oreda i huvudet. rätt

(80)Till varje elev skulle jag säga: Du behöver värna Dig själv, Du skall inte låta någon piska Dina trötta nerver och muskler, för att tillfredsställa hans tyckande. Du är Guds gedigna arbete, och eftersom Du i allt ansvarar inför Gud, skall Du behandla Dig själv korrekt. Tillåt Dig nog med sömn. Den sovande ger naturen tid, att bygga upp och laga den trötta organismen.... rätt

(80)Att överanstränga Kroppen
Du kan uträtta det bästa missionsarbetet hemmavid, genom att sköta Guds tempel.... Drista Dig inte till, att överanstränga detta vidunderliga maskineri, för att inte någon del därav skall ge upp och tvinga kroppen till, att tvärbromsa. rätt

(81)Det har smärtat mig, då jag har blivit visad elever, som blir utbildade till, att verka för deras själsliga och kroppsliga frälsning, som håller på att gå under runt omkring dem, men som själva kommer att gå under, innan de har åstadkommit det, som de så ivrigt eftersträvar. Tänker samtliga lärare och studerande lära sig rätt egenvård, innan de går längre, så att de kan samverka förståndigt med Gud, för att framföra Hans budskap, uträtta Hans arbete och inte gå i kvav vid precis den tid, när de som bäst behövs? rätt

(81)Praktiskt Arbete på Skolorna
Vid alla våra läroverk borde kroppsligt och mentalt arbete ha kombinerats. I kraftig motion finner de djuriska lidelserna ett hälsosamt utlopp och hålls i strama tyglar. Nyttig motion i friska luften stärker musklerna, underlättar blodets nödvändiga flöde, bidrar till kroppens skydd mot sjukdom, och stärker ens andliga sida. Under många år har det visats mig, att lärare och elever bör förenas i detta verk. Det skedde fordomdags på profetskolorna. - Brev 116, 1898. rätt

(81)Studera praktiska Ting
Alltför stor vurm för studier, även av sann vetenskap, skapar abnorm aptit, vilken ökar, när den tillfredsställs. Detta orsakar en önskan om, att skaffa sig mera kunnande, än behövlig för att utföra Herrens verk. Jakten på vetskap för dess egen skull leder tankarna bort från gudsfruktan och hejdar framåtskridandet längs den praktiska helgelsens stig.... Herren Jesus delade bara ut en sådan mängd med undervisning, som gick att använda.... Lärjungarnas sinnen väcktes ofta av nyfikenhet; men i stället för att tillfredsställa deras önskan, att få veta saker och ting, som inte var nödvändiga att känna till, för att korrekt uträtta arbetet, öppnade Han nya vyer för deras tänkande. Han skänkte dem ack så viktiga upplysningar om praktisk gudaktighet.... rätt

(81)Överdrivet Studerande
Omåttligt studerande är ett slags berusning, och dess utövare förirrar sig - likt drinkaren - från säkra vägar och faller omkull i mörkret. Herren vill, att varje elev håller framför sig vikten av Herrens ära. Han skall inte uttömma och slösa bort sina fysiska och mentala krafter på, att söka att vinna all tänkbar akademisk kunskap, utan skall bevara samtliga sina krafters fräschhet och vigör, för att kunna delta i det verk, som Herren har tilldelat honom, för att leda in själar på rättfärdighetens bana. - Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidorna 405-406 rätt

(82)Inte Nöjen, utan hängivet Arbete
Det är vissa, som menar att om framgång uppnås här [i Loma Linda], bör det firas med litet nöjen. Låt oss genast skaffa undan de tankarna. Låt hellre människorna upptäcka Ditt sinne för användbarhet och plikt, liksom för själens räddning. Tidsödande nöjen, för jagets behag, för inget gott med sig.... rätt

(82)Somliga är av den uppfattningen, att nöjen här stärker vårt inflytande. Nå, vi skall ju tåga framåt, med fast grepp om Guds löften, i tron på Kristi ledning och välsignelse samt himmelens sigill på våra insatser. Mena inte, att vårt verk på denna plats för Kristus och himmelriket måste förstärkas genom nöjen jämte Din anförtrodda uppgift. Tänk inte så; för detta skorrar mot Kristi exempel. Stå orubblig för Gud. Säg till eleverna: Här har vi Riverside och andra orter. Om Ni vill förrätta en god syssla, ta med Er våra publikationer och sprid dem på de ställena. Håll möten, och låt människorna se, att Ni äger en levande, himmelsk förbindelse. - Manuskript 9, 1911. rätt

(82)Missionsarbete
Uppmuntra eleverna till större aktivitet inom missionsverket under studietiden. - Manuskript 53, 1909. rätt

(82)Låt inte Sanningen fördrivas från Själen
Studerande bemyndigas till, att gå på skolan under en bestämd tidsperiod, för att få akademisk kunskap. Men när de gör det, bör de ta hänsyn till sina fysiska behov, och studera på så sätt, att det inte på minsta vis skadar kroppens tempel. Måtte de se till, att de inte gör sig skyldiga till syndiga utsvävningar, inte tynger ned sig med för många studier, inte blir så upptagna av sina studier, att sanningen förträngs och Gudskunskapen fördrivs från själen av människors påfund. rätt

(83)Alla stunder ägnade åt studier bör innebära, att själen handlar samvetsgrant mot sitt Gudagivna ansvar. Då behöver inte de studerande påminnas om, att vara sanna och rättfärdiga, och bevara själens renhet. Då kommer de att andas in en himmelsk atmosfär, och alla handlingar kommer att inspireras av den Helige Ande, och rättfärdighet och förnuftighet kommer att läggas i dagen. rätt

(83)Men i fall kroppen försummas, i fall opassande stunder ägnas åt studier, i fall sinnet överbelastas, i fall de fysiska krafterna inte används, utan försvagas, då hämmas det mänskliga maskineriet, och de ting, som är viktiga för vår framtida välgång och eviga frid, försummas. Boklig kunskap görs till det viktigaste, varvid Gud vanäras.... rätt

(83) Många människors sinnen behöver förnyas, förvandlas och formas enligt Guds plan. Många fördärvar sig själva fysiskt, mentalt och moraliskt genom överdrivna studier. De bedrar sig själva för tid och evighet, genom att lägga sig till med omåttliga vanor, när de utbildar sig. De mister sin önskan om, att lära sig saktmodets läxor och hjärtats ödmjukhet i Kristi skola. Varje ögonblick, som försvinner hän, är laddat med eviga följdverkningar. Det säkra utfallet av, att följa rättfärdighetens väg, är renhet. - Special Testimonies On Education, sidorna 126, 127. rätt

(83)Råd till dem med begränsad Uthållighet
Jag har upplysts om, att med tanke på hälsomissionsverkets krävande natur, bör kandidaterna för detta slags arbete först grundligt undersökas av skickliga läkare, för att fastställa, huruvida de äger den nödvändiga styrkan, för att klara av studietiden, som de måste gå igenom på skolan. rätt

(83)I fall de är oförmögna till, att bedriva tankearbete under en period på två, tre, eller fem år, allt eftersom fallet må vara, bör de få veta det, och ges rådet, att tillbringa sommarlovet med arbete i friska luften; eller om de inte klarar av trycket från ständigt skolarbete, bör de ges rådet, att tillbringa mycket av sin tid med arbete utomhus, och att studera läxböckerna på egen hand. Om de noga ser till, att motionera, kommer tankarna att vara klara nog, att få grepp om de ämnen de studerar på egen hand, och så kommer de att göra snabba framsteg. Låt dem försöka, att, vid tillfälle, behandla de sjuka, varvid de omsätter i handling den teori de vinner från studiet av böcker. Jag har upplysts om, att i många fall går det att tillägna sig mer praktiskt kunnande på så vis, än genom en lång studiegång vid en läkarskola. - Manuskript 123, 1902. rätt

(84)Vår Inställning till Lagars Krav
En del frågor har ställts till mig rörande vår hållning till de lagar, som reglerar utövarna av medicin. Vi behöver agera eftertänksamt, ty fienden skulle gärna spärra vägen för vår verksamhet, så att våra läkares inflytande skulle bli kraftigt begränsat. Somliga handlar ej i gudsfruktan, och de kan försöka, att försätta oss i bryderi, genom att lägga på våra halsar ok, som vi inte frivilligt skulle gå med på att bära. Vi kan inte gå med på regleringar, om principer därmed skulle äventyras; ty därmed skulle själens frälsning råka i fara. rätt

(84)Men närhelst vi törs rätta oss efter landets lag, utan att försätta oss i ett syndigt läge, bör vi göra det. Kloka lagar har stiftats, för att skydda människorna mot okvalificerade läkares bedrägeri. Dessa lagar bör vi respektera, ty de skyddar oss själva mot fräcka lurendrejare. Skulle vi visa motstånd mot de här kraven, skulle inflytandet från våra hälsomissionärer riskera att begränsas. rätt

(84)Vi måste noga betänka, vad dessa saker inbegriper. I fall vi ej kan finna oss i vissa villkor, bör vi göra vårt bästa, för att få dem ändrade, så att våra läkare inte skulle mötas med starkt motstånd. Frälsaren har rått oss till, att vara listiga som ormar och oskyldiga som duvor. {Se Matteusevangeliet 10:16.} rätt

(84)Herren är vår Ledare och Lärare. Han har befallt oss, att vi inte skall sluta oss till dem, som inte erkänner Gud. ”Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er”. {Andra Moseboken 31:13.} Håll ihop med dem, som ärar Gud, genom att lyda Hans bud. Om vårt folk förordar, att våra medarbetare skall söka, att bli framgångsrika, genom att erkänna världens utbildning som väsentlig, säger vi praktiskt taget, att världens inflytande överstiger Guds. Det skulle skämma ut Gud. Gud är fullt medveten om Sitt bekännande folks tro och förtröstan på samt tillit till Hans försyn. rätt

(85)Våra medarbetare skall bli fullt medvetna om Kristi liv och arbetssätt. Herren kommer att bistå dem, som vill samarbeta med Honom som läkare, bara de går med på, att lära sig av Honom, hur de skall verka för de lidande. Han kommer att utöva Sin kraft genom dem för de sjukas tillfrisknande. rätt

(85)Samverkan med den Store Läkaren
Omåttlighet, onykterhet och ogudaktighet tilltar överallt. Måttfullhetens och nykterhetens verk måste inledas i våra egna hjärtan. Och läkarens verk måste inledas med insikt om den Store Läkarens verk och lärosatser. Kristus lämnade himmelens salar, för att tjäna de sjuka och lidande på jorden. Vi måste samarbeta med Överläkaren, varvid vi ödmjukt vandrar inför Honom. Då kommer Herren att välsigna våra ansträngningar, att lindra mänsklighetens plågor. Det här sker inte genom bruket av giftiga mediciner, utan genom bruket av enkla botemedel. Vi bör försöka, att motverka felaktiga seder och vanor, och lära ut självförnekelsens läxor. Eftergivenhet för aptiten är det allvarligaste onda, som vi måste kämpa emot. rätt

(85)Sanningen, som Kristus förde fram i ljuset, lär ut, att människan - genom lydnad för sanningen sådan den är i Jesus - kan få kraft till, att besegra det på grund av lustan i världen rådande fördärvet. Medelst levande tro på Kristi förtjänster, kan själen bli omvänd och förvandlas till Kristuslikhet. Änglar från Gud kommer att stå vid deras sida, som i ödmjukhet dagligen lär sig Kristi läxor - Brev 140, 1909. rätt

(85)För vidare Studium
Loma Lindas Evangelistskola:

Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidorna 173-178.
Arbetarna, som skall utbildas vid Loma Linda:
Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidorna 465-471.
Elevernas Samverkan med Församlingen och Pastorerna:
Counsels on Health, sidorna 516, 517 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 6, sidan 291).
Vikten av, att medicine Studerande granskar Bibeln:
Counsels on Health, 369-37; Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 156, 157.
Medicine Studerandes Redbarhet:
Counsels on Health, sidorna 328, 329.
Faran med Noviser som Läkare eller Utläggare av Hälsoreformen:
Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 375, 385-387. rätt

nästa kapitel