I Hälsans Tjänst kapitel 5. Från sida 87ren sida tillbaka

Varning mot spiritistiska Spetsfundigheter

(87)Att bygga på Klippan
Kristus åskådliggjorde karaktärens formerande med ett hus byggt på klippgrund, mot vilket storm och vattuflod stod sig slätt, och huset byggt på lösan sand, vilket sveptes bort. Vi lever i en farlig tid. Mitt uppe i turbulensen - där kätteri och falska läror uppträder, för att pröva allas tro - ramlar inte huset byggt på den fasta klippan. Men när stormen verkligen bryter lös, kommer huset byggt på sand att falla, och förfärlig blir dess krasch. rätt

(87)Lås oss därför ge akt på, hur vi bygger. Måtte ingen bygga oklokt! Guds ord utgör vår enda grundval. Vi kommer att utsättas för varje slags lögn. Somliga av dessa villfarelser kommer att vara högst skenbart riktiga och tilltalande, men om de anammas, kommer de att rycka undan pelarna på den grund, som Kristus har lagt och uppresa en byggnad, vars arkitekt är människor. Det finns blinda seende och döva hörande, som under Satans vägledning förbereder falska grundvalar åt människors sinnen. rätt

(87)Kristi lärdomar bör studeras av alla och envar. Sanningen är solid, den bär upp sin egen vikt. Sanningen skall läggas fram inför alla; ty Satan kommer att lägga fram sina smickrande tankar, som skadskjuter Guds ord och ersätter sanningen med fabler. - Brev 223, 1905. rätt

(87)Falska Vetenskapsteorier
Skenfagra vetenskapsteorier smyger sig in likt en tjuv om natten, varigenom de undanröjer milstolparna och underminerar vår tros bärande valv. Gud har visat mig, att de medicine studerande inte skall undervisas om dylika teorier, eftersom Gud ej står bakom dem. Fiendens mest snärjande frestelser används, och de lyfts fram på högsta, mest upphöjda nivå. Härmed förandligas lärosatserna hos den nuvarande sanningen, till dess det inte återstår någon skillnad mellan rätt och fel. rätt

(87)Ni vet, att Satan skall försöka, att förvilla, om möjligt, jämväl de utvalda. Han säger sig vara Kristus, och han tränger sig på, under täckmantel av, att vara den store hälsomissionären. Han kommer att få eld att falla från himlen inför människors blickar, för att bevisa, att han är Gud. Vi måste barrikadera sinnet med Bibelns sanningar. Sanningens fallskärm är den enda skärm, som garanterar trygg landning. - Testimonies to the Church Regarding our Youth Going to Battle Creek to Obtain An Education, sidorna 32-33. rätt

(88)Den verkliga högre Utbildningen
Mänskliga villfarelser vimlar det av och de är skenfagra. Osedda makter är igång, för att få lögnen att se ut som sanningen; felaktigheter kläds i förledande dräkt, så att människor skall godta dem som viktiga för högre utbildning. Och många av dessa falsarier kommer att lura talrika av våra studenter, med mindre de noga aktar sig, och med mindre de leds av Guds Ande till, att inlemma ordets mäktiga och heliga sanningar i hjärta och sinne, varvid de godtar dessa som principerna för högre utbildning. Ingen undervisning överträffar Guds oförfalskade undervisning, vilken förmedlas, för att upplysa alla, som vill bli upplysta. rätt

(88)Våra studenter måste läras, att det inte finns någon högre utbildning, än den förmedlad av världens Store Lärare. Vi måste skydda våra studenter från frestelse, genom att göra de okränkbara sanningarna hos Guds ord till grund för deras utbildning. Denna högre utbildning, kunskapen om Guds ära, skall stråla in i deras hjärtan, så att denna underbara kraft befinns vara från Gud och ej från människor.... rätt

(88)Förmana varje student till ständig vaksamhet. Denna sanning skall mejslas ut av våra predikanter och av alla, som i tro spelar en roll i, att rensa bort lögnen ur folks sinnen och övertyga dem om, att det inte kan förekomma någon finare utbildning, än den, som härstammar från Honom, som offrade livet, för att mänskligheten skulle få ett fast grepp om Gud, och för att den fallna människan skulle bli till ett med Honom. En lärare, som är så dum, att han tror sig förmå skänka studenterna mera fullkomlig kunskap, än den förmedlad av den Store Läraren, Kristus Jesus, är okunnig om, vad som utgör den högre utbildningen. - Brev 98, 1909. rätt

(88)Sanningen stärker Förståndet
När Guds ord betraktas och studeras, som det bör, skänker det ljus och kunskap. Dess genomläsning stärker förståndet. Sinnet vidgas, smaken förfinas genom beröring med de renaste, mest upphöjda sanningar. rätt

(89)Vi är beroende av Bibeln för vetskap om den tidiga världshistorien, om människans skapelse och hennes fall i synd. Vad kan vi annat vänta oss, än att bli utsatta för fabler och vilda gissningar ledande till intellektets försvagande, om vi tar bort Guds ord? Det är nämligen den oundvikliga följden av, att flirta med lögnen. Vi måste utrustas med den sanna skildringen av jordklotets uppkomst, av den överskuggande kerubens fall, och av syndens inträde i vår värld. Utan Bibeln, blir vi förbryllade av falska teorier. Därmed belägras tankarna av vidskepelsens och lögnens tyranni. Men när vi i vår ägo har en tvättäkta berättelse om vår världs inledning, behöver vi inte gå omvägen via människors antaganden och opålitliga teorier. rätt

(89)Var kristna än befinner sig, kan de umgås med Gud. Och de kan dra fördelarna av helgad vetenskap. De kan få lika kraftfulla tankar, som Daniel. Gud gav honom ”kunskap och insikt i all slags skrift och vishet”. {Danielsboken 1:17.} rätt

(89)Effekten på Sinnet av, att ta till sig Lögn
Ett sinne, där lögnen har fått fotfäste, kan sedan aldrig fritt ta till sig sanningen, ens efter grundlig genomgång därav. De gamla teorierna pockar på uppmärksamheten. Insikten om sådant, som är sant och upphöjt samt helgande, hotas av förvirring. Vidskepliga tankar blandas med sanningen i tänkandet, och dessa uppfattningar sänker alltid nivån genom sitt inflytande. Kristen kunskap bär sitt eget sigill visande på omätbar överlägsenhet i allt, som berör beredelsen för det framtida, oändliga livet. Denna kunskap särskiljer Bibelgranskaren och den troende, som har tagit till sig sanningens dyrbarheter, från tvivlaren och den, som tror på hednisk filosofi. rätt

(89)Håll Dig till ordet ”Det står skrivet.” Fördriv ur sinnet de farliga, påträngande teorier, vars anammande håller tankarna fångna, så att personen i fråga aldrig blir en ny skapelse i Kristus. Sinnet måste fortlöpande hållas efter och bevakas. Det måste uteslutande serveras den föda, som stärker den trosmässiga erfarenheten. - Manuskript 42, 1904. rätt

(89)Församlingen är Kristi Fästning
Församlingen är Kristi fästning i en upprorisk värld, och den måste noggrant skyddas mot fiendens sluga list. Inom församlingen får bara Guds lagar erkännas. De av Gud utsedda väktarna får icke stilla åse, hur försök görs, att leda bort män och kvinnor från sanningen och ut i rena träsket. Nogsam akt skall ges på förförande andars verksamhet och djävlars läror. Gud kallar förkunnare och hälsomissionärer, att ställa sig i stram givakt för det rätta. De stränga fördömanden, som Kristus riktade mot fariséerna för deras utbredning av människors budord, visar på nödvändigheten av, att akta sig för alla teorier, som inte är i samklang med sanningen hos Guds ord. - Manuskript 78, 1904. rätt

(90)När Naturen upphöjs över Naturens Gud
Den gängse metoden, för att utbilda de unga, motsvarar inte standarden för sann utbildning. Ateistiska uppfattningar flätas in i texten präntad i skolböcker, och Guds uttalanden ställs i ett tvivelaktigt eller rent av motbjudande ljus. På det här sättet blir ungdomarna väl bekanta med Satans tankegångar, och tvivlarna blir övertygade om lögnens sanningshalt, varigenom vetenskaplig forskning blir vilseledande på grund av, hur dess upptäckter tolkas och förvrängs. rätt

(90)Män åtar sig, att ställa Guds ord inför begränsade personers tribunal, och så uttalas domen över Guds inspiration i enlighet med deras begränsade omdöme, varpå Guds sanning fås att framstå som ej överensstämmande med vetenskapliga rön. rätt

(90)Falska Utbildares Verksamhet
De här falska utbildarna upphöjer naturen över naturens Gud och över Upphovet till all verklig forskning. Just vid den tidpunkt, då utbildarna borde ha avlagt bestämda och osvikliga vittnesbörd, just vid den tidpunkt, då deras själar tydligt skulle ha framstått som fastnitade vid den eviga Klippan, då de borde ha kunnat ingjuta tro i de tvivlande, erkände de sin egen osäkerhet på, huruvida Guds ord eller den falskeligen så kallade vetenskapens upptäckter var sanna. rätt

(90)De verkligt samvetsgranna har fåtts, att vingla i tron på grund av tvekan från de bekännande utläggarna av Bibeln, då de har hanterat de levande gudasvaren. Satan har utnyttjat folks osäkerhet, och genom osedda ombud har han fått sina spetsfundigheter på plats, varigenom han har höljt personer i tvivlets tjocka dimma. rätt

(91)Lärda män har hållit föredrag, där de har blandat sanning med villfarelse; härigenom har de förmörkat sinnet på dem, som har varit benägna, att tro på lögnen, i stället för på sanningen. Så kallade visa mäns skickligt konstruerade spetsfundigheter tjusar en viss sorts studerande; men intrycket, som de här föreläsningarna lämnar på sinnet, är att naturens Gud begränsas av Sina egna lagar. rätt

(91)Läran om Naturens Oföränderlighet
Man har uppehållit sig vid naturens oföränderlighet, och skeptiska teorier har gärna anammats av dem, vars sinnevärld omhuldar tvivlet, eftersom de själva trotsar Guds lag, som utgör grundstenen åt Hans styre i himmelen och på jorden. Deras naturliga böjelse för det onda har underlättat deras felaktiga vägval och tvivel på både Gamla och Nya Testamentets facit över personer och historia. rätt

(91)Själva förgiftade av lögn, har de gripit varje tillfälle till, att plantera tvivlets frön i andra sinnen. Naturen upphöjs över naturens Gud, och trons enkelhet ödeläggs; ty trons grundvalar fås att framstå som osäkra. Tvivlarna, omtöcknade av otro, kan bara stånga huvudet blodigt mot ateismens vassa klippor. - The Youth’s Instructor, den 31. Januari, 1895 rätt

(91)Riktig Kunskap om Gud
Jag har ett budskap, att meddela dem, som känner sig säkra på, att de är färdiga som hälsomissionärer. Förstår de, som är engagerade i detta verk, att vi närmar oss slutet på denna världs historia, och att vi borde helt och fullt förstå arbetet, som väntar på oss? Först och främst bör hälsomissionärer skaffa sig en korrekt uppfattning om Gud, inte idéer härom vilande på deras eget mänskliga omdöme, utan en föreställning grundad på ett fortgående studium av Guds ord jämte Kristi sinnelag och leverne. rätt

(91)Guds ord och Hans händers verk omfattar kunskapen om Honom Själv, som Han har ansett vara lämplig att ge oss. Vi kan visst förstå den uppenbarelse, som Han på detta sätt har tillhandahållit om Sig. Dock är det med fruktan och bävan, samt medvetna om vår egen syndfullhet, som vi skall inleda detta studium. Det skall emellertid inte ske med en önskan om, att kunna dissekera Gud, utan med en önskan om, att vinna det vetande, som gör det möjligt för oss, att tjäna Honom bättre. rätt

(92)Ingen bör drista sig till, att förklara Gud. Människor förmår ej, att utröna sig själva, och hur understår de sig då, att försöka, att förklara den Allvetande? Satan är redo, att ge sådana personer felaktiga uppfattningar om Gud. rätt

(92)Åt de nyfikna har jag meddelandet, att Gud har bett mig om, att inte formulera några svar på frågorna från dem, som undrar över sådant, som inte har uppenbarats. Det uppenbarade gäller för oss och våra barn. {Se Femte Moseboken 29:29.} Längre än så skall människor inte söka sig. Vi skall inte försöka, att förklara det, som Gud inte har uppenbarat. Vi skall studera den uppenbarelse, som Kristus, den Store Läraren, har gett om Guds väsen, så att vi i anda och ord samt handling måtte kunna framställa Honom för dem, som inte känner Honom. rätt

(92)När tiga är Guld
Vad gäller Guds personlighet och företrädesrätt, där Han är, och vad Han är, utgör det ett ämne, som vi inte skall ta i. Att tiga, är guld om detta ämne. Det är de, som saknar praktisk kunskap om Gud, som vågar sig på, att spekulera om Honom. Om de bättre kände till Honom, skulle de ha mindre att säga om, vad Han är. Den, som i vardagen umgås närmast med Gud, och som äger den djupaste insikt om Honom, förstår särskilt väl människors fullständiga oförmåga, att förklara Skaparen.... rätt

(92)Gud har alltid funnits till. Han är den store JAG ÄR. Psalmisten säger: ”Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen, ja, från evighet till evighet är du, Gud.” {Psaltaren 90:2.} Han är den Höge och Upplyfte, som bebor evigheten. ”Jag, HERREN, har inte förändrat mig”, förklarar Han. {Malaki 3:6.} Hos Honom sker det ingen förändring och ingen växling mellan ljus och mörker. {Se Jakobsbrevet 1:17.} Han är ”densamme i går och i dag och i evighet.” {Hebréerbrevet 13:8.} Han är oändlig och allestädes eller överallt närvarande. Inget mänskligt språk kan beskriva Hans storhet och majestät. rätt

(93)Kristi enkla Undervisning
Bibelns undervisning rörande Gud är den enda undervisning, som är trygg för människor att följa. Vi skall inrätta vår tro enligt ett entydigt ”Så säger Herren.” Vetskapen om Honom, som Gud önskar, att vi skall utröna i Hans ord, gör män och kvinnor starka till, att stå emot det onda och företräda Honom, om denna kunskap omsätts i vardagen. rätt

(93)Vi behöver studera enkelheten hos Kristi lärosatser. Han manar starkt till bön och ödmjukhet. Dessa är våra skyddsmedel mot det felaktiga resonemang, varigenom Satan försöker, att vända oss till andra gudar, och ta till oss vilseförande teorier, som han har klätt i en ljusets dräkt. rätt

(93)En andligt blind person är enkel att förföra för dem, som griper efter varje halmstrå, för att torgföra teorier och gissningar angående Gud. En, som har lurats av Satan, vidarebefordrar till andra det nya ljus, som han menar sig ha fått, liksom Eva lade den förbjudna frukten i Adams hand. Icke upplysta hedningar är inte i sämre läge, än den, som har känt till sanningen, men har tagit emot lögnen.... rätt

(93)Stå emot Fienden
Satan framställer till en början sina läror försiktigt, och om han ser, att hans ansträngningar är framgångsrika, kommer han med teorier, som är än mer vilseledande, varmed han försöker, att leda män och kvinnor bort ifrån de grundläggande principer, som Gud avser skall vara Hans folks flytdräkt och livboj. rätt

(93)Måtte våra hälsomissionsarbetare inte godta teorier, som Gud inte har gett till någon. Gud ursäktar ingen, som utbreder läror ej förmedlade av Kristus. Han manar Sin här med arbetare, att rätta in sig i ledet, varvid de skall ställa sig under sanningens banér. Han förmanar dem till, att inte slösa bort tid, genom att dryfta saker, som Gud inte har gett människor rätt, att diskutera. rätt

(93)Låt oss iföra oss varje del av den kristnes vapenrustning, och ståndaktigt stå emot fienden. Vi kommer att nödgas möta fallna änglar och mörkrets furste. Satan är inte det minsta sömnig; han är klarvaken, och spelar poker om Guds folks själar. Han kommer att smickra dem på alla sätt, i hopp om, att förmå dem till, att avvika från sin trohet. Han önskar, att avleda deras uppmärksamhet från de verkliga frågorna till falska trossatser. rätt

(94)Vakna upp!
Pastorer och läkare, låt larmet gå. Uppmana Guds folk till, att vara äkta och trogna. Var på Er vakt. Kom ihåg, att när Ni samverkar med Gud, har Ni som medhjälpare änglar, som utmärker sig för sin styrka. Förkasta de läror, som marknadsförs av dem, som inte står på den sanna grundvalen, dem, som låter sig tjusas av sådant, vars egentliga mening de ej känner till. rätt

(94)Vakna upp, mina bröder, vakna upp och signalera faran. Låt varningssirenerna ljuda. Låt Er inte övertalas av någon till, att godta teorier, som går tvärs emot sanningarna hos Guds ord. Guds tjänare har ett allvarsmättat budskap att framföra till denna fallna, genom synden förbannade värld. Det är meningen, att de skall hålla uppe banéret, på vilket står skrivna orden ”Guds bud och Jesu tro”. - Manuskript 132, 1903. rätt

(94)Gud uppenbaras genom Sitt Ord och Sina Gärningar
Måtte ingen lära ut dylikt, som Förlossaren - vilken äger människan till kropp, själ och ande - inte har lärt ut. Vi behöver ingen märkvärdig lära beträffande Guds person. Vad Gud vill, att vi skall veta, framgår av Hans ord och Hans gärningar. Allt det sköna i naturen uppenbarar Hans karaktär och Hans förmåga som Skapare. De är Hans gåvor till vårt släkte, för att visa Hans kraft och att Han är en kärlekens Gud. Dock har vi ej tillåtelse, att påstå att Gud personligen är i blomma eller löv eller träd. Dessa ting är Guds danade verk, genom vilka Han visar Sin kärlek till mänskosläktet. rätt

(94)Men att peka på Guds verk och hävda, att de är Gud, är en allvarlig felbild av Honom. Den här bilden fick jag i uppgift, att bemöta tidigt i min verksamhet, då jag i min ungdom gavs i uppdrag av Herren, att gå åstad och tillkännage det, som Han skulle komma att kommendera mig, att tillkännage. Och i enlighet med Herrens anvisningar, måste jag nu göra, vad jag kan, för att motverka all sådan undervisning, och de teorier, som för till dylika åsikter. De, som förfäktar dessa teorier, vet inte, vart de är på väg. rätt

(95)Det vi bäst behöver, är praktisk kännedom om Gud, såsom Han uppenbaras i Sitt ord. Sådan kännedom skulle låta oss inse vår ofullkomlighet till karaktären och vårt ovetande om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus.... rätt

(95)Gissningar om Gud
Med sina talanger och gissningar har människor försökt, att utröna, vem och hurdan Gud är. Många har följt denna stig. Den mäktigaste tänkare tröttar bara ut sig själv med sina gissningar om Gud. Ja, försöken kommer att bli förbli fruktlösa, och faktumet kvarstå, att den grunnande människan inte kan utforska Gud. Det här mysteriet har inte ålagts oss att lösa. Allt, som människan behöver och kan veta om Gud, har avslöjats genom Hans Sons, den Store Lärarens, leverne och karaktär. I takt med, att vi lär oss ständigt mer om, vad en människa är, hur vårt inre är i Guds ögon, kommer vi att frukta och darra inför Honom. rätt

(95)Föds Människan som Kung?
Till dem, som gärna beskriver varje man som född till kung, till dem, som inte gör någon skillnad mellan den omvände och den icke omvände, till dem, som håller på att förlora sin insikt om sitt behov av Kristus som sin Frälsare, skulle jag vilja säga: Tänk på Er själva, såsom Ni hittills har varit under Er levnad! Skulle det vara angenämt eller trevligt för Er, att gå igenom detalj efter detalj i Ert livsverk inför Honom, som känner till en människas samtliga tankar och inför vars anblick en människas samtliga gärningar ligger blottade som en uppslagen bok? rätt

(95)Den farliga Fåfängan
Jag manar alla, som verkar i Guds tjänst, att ställa sig helt och fullt på Kristi sida. Det förekommer faror till höger och till vänster. Vår största fara kommer från personer, som har låtit själen snärjas av fåfänga, som inte har lytt varningens och tillrättavisningens ord, som Gud har sänt dem. När sådana individer väljer sin egen vilja och väg, står frestaren, iförd änglaskrud, bredvid dem redo till, att förena sitt inflytande med deras. Han målar upp för dem fagra skenbilder, som de låter Guds folk titta på. En del av åhörarna blir bedragna och börjar, att verka med sådant, som är farligt. rätt

(96)Herren kallar. Tänker män och kvinnor lyssna till Hans röst? Han ger varning och förmaning. Tänker de rätta sig därefter? Kommer de att lyssna till nådens sista budskap till en fallen värld? Tänker de ta på sig Kristi ok och av Honom lära sig Hans blidhet och ödmjukhet? - Brev 240, 1903. rätt

(96)Spekulationer beträffande Guds Person
Ditt vetande om Gud och om Hans egenskaper har minskat, sedan Du började med Dina teorier angående Hans natur och privilegier. rätt

(96)Församlingen är nu invecklad i ett krig, som kommer att tillta i styrka på exakt den punkt, där Du har blivit vilseledd. Inte en knappnål skall rubbas hos vår tro. Inte en enda mening av den uppenbarade sanningen skall ersättas med nya och märkvärdiga läror. rätt

(96)Vi har erhållit sanningen på entydigt sätt. Under Guds ledning har böcker skrivits, som tydligt uttalar sanningen för vår tid. Om Du förkastar dessa belägg, skulle Du heller inte tro, i fall någon restes upp från de döda. rätt

(96)Du måste grundligt ångra Dina synder. Gå till Gud i ödmjukhet och syndaånger. Guds folk måste samverka harmoniskt. Vi måste veta, vilka det är, som tänker följa ljuset. ”Om det är HERREN som är Gud, så följ honom. Men om det är Baal, så följ honom.’” {Första Konungaboken 18:21.} - Brev 247, 1903. rätt

(96)Raffinerade Teorier om Gud
Låt ingen lura Dig till att tro, att Gud är en grundbeståndsdel, som genomsyrar naturen. En sådan tanke är ett fräckt bedrägeri. Måtte alla akta sig för dylika tankegångar. Dessa finmaskiga påståenden, iförda sköna kläder, asfalterar vägen för större villoläror. Om dessa godtas, för de bort till och med samvetsgranna troende på sanningen från deras ståndaktighet, till falska lärosatser. rätt

(96)Från gång till annan behöver vi förenat gå igenom skälen till vår tro. Det är väsentligt, att vi noggrant studerar sanningarna hos Guds ord; ty vi läser, att ”i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars [demoners] läror.” {Första Timoteusbrevet 4:1.} Vi svävar i allvarlig fara, när vi lättsamt betraktar en sanning; ty då står sinnet öppet för lögn. Vi måste se upp med, hur och vad vi hör. Vi behöver inte försöka, att förstå andras sakskäl för sina teorier, när det tydligt framgår, att dessa teorier inte stämmer överens med Skrifterna. Somliga, vilka menar sig äga vetenskaplig kunskap, sprider med sina tolkningar galna idéer om både vetenskapen och Bibeln. Låt Bibeln avgöra varje fråga, som människans frälsning hänger på. - Brev 25, 1904. rätt

(97)Återhållande Verkan och moralisk Kontroll ödeläggs
Vi uppmanas inte till, att inleda kontroverser med dem, som håller sig till falska läror. Kontroverser leder ingenstans. Sådant sysslade aldrig Kristus med. ”Det står skrivet” var det vapen, som världens Återlösare använde. Låt oss hålla hårt om ordet. Låt oss släppa fram Herren Jesu och Hans budbärares vittnesbörd. Vi vet, att deras vittnesbörd är sant. rätt

(97)Kristus står över alla delar av Sin skapelse. I eldstoden vägledde Han Israels barn, varvid Han såg forntiden, samtiden och framtiden. Alla, som älskar Gud, skall erkänna och ära Honom. Hans bud skall aktas högt och omhuldas samt lydas. De skall vara den förhärskande kraften i Hans folks liv. rätt

(97)Frestaren kommer med påståendet, att Kristus har flyttat Sin härlighets och krafts tron till okänd ort, och att människorna ej längre behöver besvära sig med, att upphöja Hans karaktär och lyda Hans lag. Människorna skall vara sin egen lag, förklarar han. Spetsfundigheterna han för med sig, viftar bort och gör Gud till ingenting. Återhållsamhet och moralisk kontroll inom mänskofamiljen ödeläggs. Hindren mot ogudaktigheten demonteras. Världen varken älskar eller vördar Gud. Och de, som varken älskar eller vördar Gud, förlorar snart tanken på inbördes solidaritet. De är utan Gud och utan hopp i världen. - Manuskript 92, 1904. rätt

(97)Inte en Gnutta Panteism
Från Kristus strålar all sanning ut. Skild från Kristus, är vetenskapen vilseledande och filosofin dårskap. De, som har separerat från Frälsaren, torgför teorier med upphov hos den sluge fienden. Kristi liv är raka motsatsen till all falsk vetenskap, alla felaktiga teorier, alla vilseförande tillvägagångssätt. rätt

(97)Skojare kommer att träda fram med teorier, som saknar stöd i Guds ord. Det är meningen, att vi skall hålla uppe banéret med texten ”Guds bud och Jesu tro”. Vi skall hålla ett fast grepp om vår förtröstan ända till slutet. Ingen skall försöka, att späda ut sanningen med en nypa spetsfundighet. Ingen skall försöka sig på, att riva grunden för vår tro, eller att förfula mönstret, genom att i tyget väva in trådar av mänskligt upphov. Inte en gnutta panteism skall infogas i väven. Sinnligheten, som fördärvar själ och kropp, beror alltid på, att dessa trådar förs in i väven. - Brev 249, 1903. rätt

(98)Saken har förutsetts
Jag har förvarnats [1890] om, att hädanefter kommer striden att ständigt rasa. Den så kallade vetenskapen och religionen kommer att ställas mot varandra, eftersom begränsade människor inte inser vidden av Guds makt och storhet. Dessa ord från den Heliga Skrift framfördes till mig: ”Ja, ur er egen krets skall män träda fram och förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på sin sida.” {Apostlagärningarna 20:30.} rätt

(98)Det här kommer förvisso att ses ibland Guds folk, och vissa kommer inte att kunna förnimma de mest förunderliga och väsentliga sanningarna för vår tid, sanningar livsviktiga för deras egen trygghet och frälsning, samtidigt som saker och ting, vilkas betydelse är liten som atomer i jämförelse och som saknar all sanningssubstans, framhävs och förstärks genom Satans kraft, så att de ter sig synnerligen viktiga. Dessa personers moraliska uppfattningsförmåga är sjuk; de förnimmer inget behov av den himmelska salvan, för att känna igen andliga företeelser. De tror sig vara för smarta, för att fela. rätt

(98)Människor, som saknar daglig erfarenhet av det, som hör till Gud, brukar hantera heligt ansvar illa; de blandar ihop ljus och mörker, varvid de kallar allvarliga felslut för ljus, tar irrsyner för verklighet och verklighet för irrsyner, de kallar en värld för en atom och en atom för en värld. De kommer att falla för bedrägerier och lurendrejerier, som Satan har gillrat som dolda nät, för att snärja fötterna på dem, som tror sig kunna handla i sin egen visdom utan Kristi särskilda nåd. Jesus vill, att människorna inte skall se varandra som vandrande träd, utan allting klart. Det finns bara ett botemedel för en syndig själ, och med mindre det tas emot, kommer människorna att ta emot det ena bedrägeriet efter det andra, tills de är helt förvirrade.... rätt

(99)Moralen går ej att skilja från Religionen
Moralen går ej att skilja från religionen. Konservativ tradition erhållen från välutbildade personer och genom stora mäns gamla skriverier utgör ingen trygg vägledare för oss i dessa yttersta dagar; ty den väntande, stora striden är sådan, att världen aldrig har sett maken. Bröderna, som inte har deltagit i verket i det flydda, behöver skrida fram betydligt försiktigare, när det gäller, vad de tar till sig och vad de förkastar; de behöver tränga in i saken mycket djupare, än deras begränsade andliga kunskap eller deras nuvarande hållning tillåter dem. De kan alla behöva ändra sig. rätt

(99)Inte en enda ibland oss är trygg, ens om vi har egen erfarenhet av verket, och vi är verkligen inte trygga, om vi helt saknar sådan erfarenhet, såvida inte vi lever, som om vi såge Honom, som är osynlig. Dagligen, stundligen, måste vi livas och styras av Bibelns sannings grundsatser - rättfärdighet, barmhärtighet och kärlek till Gud. Den, som önskar sig moralisk och intellektuell styrka, måste söka denna från den gudomliga Källan. Ställ den här frågan vid varje steg och beslut: Löper Herrens väg här? rätt

(99)Rådgör, med Bibeln uppslagen framför Er, Ert helgade förnuft och goda samvete. Era hjärtan måste beröras, Era själar påverkas, Ert förstånd och intellekt väckas, av Guds Ande; de heliga principerna, som vilar i Hans ord, skänker ljus åt själen. Jag säger Er, mina bröder, vår sanna källa till vishet och dygd samt kraft är Golgatas kors. Kristus är Upphovet till och Fullbordaren av vår tro. Han säger: ”utan mig kan ni ingenting göra.” {Johannesevangeliet 15:5.} Jesus är den enda garantin för intellektuell framgång och framåtskridande. - Manuskript 16, 1890. rätt

(99)Spekulationer om det framtida Livet
I dag finns det personer, som uttrycker sin tro, att det på den nya jorden skall förekomma äktenskap och barnafödslar, men de på Skrifterna troende förkastar dylikt tänkande. Lärosatsen, att barn skall födas på den nya jorden, ingår ej i det fasta ”profetiska ordet”. {Andra Petrusbrevet 1:19.} Kristi ord är för tydliga, för att missförstås. De bör en gång för alla avgöra frågan om äktenskap och födslar på den nya jorden. Vare sig de, som väcks ur döden, eller de, som blir förvandlade, utan att smaka döden, kommer att gifta sig eller giftas bort. De kommer att vara som Guds änglar, medlemmar av kungafamiljen. rätt

(100)Förkunna Ordet
Till dem, som hyser uppfattningar stridande emot detta klara uttalande från Kristus, skulle jag säga: Gällande sådana saker, är tystnad vältalighet. Det är förmätet, att hänge sig åt antagande och teorier beträffande sådant, som Gud inte har påtalat för oss i Sitt ord. Vi behöver inte ta till spekulation gällande vårt framtida tillstånd. rätt

(100)Till mina bröder pastorerna skulle jag säga: ”predika ordet, träd fram i tid och otid”. {Andra Timoteusbrevet 4:2.} Bygg inte upp grunden med trä, hö och halm - Era egna förmodanden och gissningar, vilka gagnar ingen. rätt

(100)Kristus förteg inga sanningar väsentliga för vår frälsning. Det uppenbarade gäller för oss och våra barn, men vi skall inte låta fantasin upprätta doktriner rörande sådant, som ej har uppenbarats. rätt

(100)Herren har vidtagit varje förberedelse för vår lycka i det framtida livet. Dock har Han inte gjort några uppenbarelser beträffande dessa planer, och det är inte meningen, att vi skall spekulera om dem. Vi skall heller inte mäta det framtida livets tillstånd med detta livs tillstånd. - Manuskript 28, 1904 rätt

(100)Vilseledning rörande andligt Släktskap
Det har visats mig, att Du svävar i stor fara. Satan är Dig hack i häl, och stundom har han viskat behagliga fabler i Ditt öra och har visat Dig tjusiga bilder på en, som han menar vore en lämpligare livsledsagarinna, än Din ungdoms hustru, modern till Dina barn. rätt

(100)Satan verkar i smyg, utan att tröttas, för att åstadkomma Ditt störtande genom sina sluga frestelser. Han är fast besluten om, att bli Din lärare, och nu behöver Du ställa Dig, där Du får kraft, att stå emot honom. Han hoppas på, att kunna locka in Dig i spiritualismens irrgångar. Han hoppas på, att kunna avvänja Dig från Dina varma känslor gentemot Din fru, och ge dem åt en annan kvinna. Hans önskan är, att Du skall låta tankarna sysselsätta sig med den kvinnan, tills hon på grund av ohelig förälskelse blir till Din gud. rätt

(100)Själarnas fiende har uppnått mycket, när han har förmått en av Jehovas utvalda väktare, att fantisera om möjligheterna till giftermål, i den kommande världen, med någon kvinna, som han älskar, och om familjebildning där. Dylika behagliga bilder behöver vi icke. Alla sådana utsikter härrör från frestarens sinne. rätt

(101)Från Kristus har vi den enkla försäkran om, att i den kommande världen skall de förlossade varken gifta ”sig eller {bli} bortgifta. Inte heller kan de dö längre, ty som uppståndelsens barn är de lika änglarna och är Guds barn.” {Lukasevangeliet 20:35-36.} rätt

(101)Det har visats mig, att andliga fabler förtrollar många. Deras tänkande är sinnligt och med mindre det inträffar en förändring, kommer detta att bli deras undergång. Till alla, som ger efter för dessa oheliga föreställningar, skulle jag säga: Stopp; stanna för Kristi skull precis, där Ni är. Ni befinner Er på förbjuden mark. Ångra Er, är min vädjan, och omvänd Er. - Brev 231, 1903. rätt

(101)En falskmyntad Himmel
Hur outtröttligt har inte Gud hållit vakt över Sin församling! Borde inte vi göra vår del, så att Han kan ge oss den nåd, som låter oss fullkomna en kristen karaktär? Undvik tankegången, att Du skall leva i himmelen, samtidigt som Du befinner Dig i denna fallna värld. De, som tänker på det viset, väntar sig en underbar upplevelse, som höjer själen till en förfinad, andlig atmosfär. Men så här uppnås ej en verklig kristen erfarenhet. När vederbörande tror sig ha uppnått förfiningens andliga höjder, lockar Satan, utklädd till en ljusets ängel, dem med njutningar, som han får att te sig som harmlösa. rätt

(101)Jag varnar Dig för dessa uppenbart ädla läror, enligt vilka synd inte är synd, och som hävdar, att det går att leva ett spiritualistiskt liv bortom syndens moras. Det här skriver jag, eftersom vissa nu utsätts för frestelse genom de spiritualistiska färdigheternas förfinade teknik. Du kommer att möta denna teknik, och Du kommer att stå handfallen inför den. rätt

(101)Vi har nått de yttersta dagarnas faror, när somliga, ja, många, kommer att överge tron och hålla sig till förledande andars påverkan och demoners lärosatser. Se noga upp med, vad Du läser och vad Du lyssnar till. Visa inte minsta lilla intresse för spiritualistiska läror. Satan ligger i startgroparna, för att aktersegla var och en, som låter sig bedras av hans hypnos. Så snart som de börjar, att skärskåda hans teorier, börjar han, att utöva sin makt över dem. - Brev 123, 1904. rätt

(102)Att strunta i grundläggande Sanningar till Förmån för gagnlösa Spekulationer
Inom Guds ords pärmar förekommer det mäktiga sanningar, som är värda intensivt studium. Skall vi försumma dessa storslagna, grundläggande sanningar, för att kunna inleda spekulationer om sådant, som inte har tydligt uppenbarats? Beträffande vissa teoretiska spörsmål mottar jag ofta frågor, som jag ej känner mig tillåten att besvara. Det händer, att jag svarar frågeställaren så här: ”Du har ordet. I fall Herren önskade, att Du skulle känna till svaret på Din fråga, skulle Du finna det i Guds ord, och skulle inte behöva fråga mig. Om vi når himmelen, kommer vi att förstå sådant, som inte är tydligt för oss nu.” Låt oss studera de grandiosa sanningarna i Skrifterna; de är tillräckligt stimulerande, för att vi skall behöva anstränga tankeförmågan till det yttersta. rätt

(102)”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.” {Johannesevangeliet 17:3.} Oh, känner vi Gud, såsom vi borde göra? Vilken tröst, vilken fröjd, vi skulle äga, om vi dagligen lärde oss de läxor Han förmedlar till oss! Vi måste känna Honom på ett praktiskt vis. Vi skulle tjäna på, att tillbringa längre tid i bön i skymundan, i att bli personligen bekanta med vår himmelske Fader. Vi får, i vår svaghet, komma till Honom och be Honom om, att ingjuta i oss en förståelse om, vad Han tänker göra för oss, så att vi skiljs från allt, som är olikt Hans egen karaktär. - The Review and Herald, den 15. Augusti, 1907. rätt

(102)Att hylla Vidskepelse och Lögn
Min bön är, att vårt folk inte skall falla offer för de snaror, som Satan har lagt ut, för att snärja oförsiktiga själar. Likväl kollras många bort. Alla behöver vara oberoende Bibelgranskare. Här formulerar jag varningens ord, för att ingen skall överlistas av fienden, och, i sin tur, ta med sig andra ut på krokvägar. rätt

(102)Offentliggörandet av ----- har orsakat mig mycket själsligt lidande. Jag tror, att Herren har tillåtit detta att ske, för att väcka vårt folk till insikt om de grundläggande sanningarnas rätta värde. Vi har ju, som ett folk, mottagit dessa från Guds ord. Vi måste vara säkra på, att vi inte har följt några utstuderade myter. {Se Andra Petrusbrevet 1:16.} Vår Fader kallar oss till, att dra oss till minnes de gångna dagarna, varefter vi uthärdade en svår prövningstid, sedan vi hade blivit upplysta. Jag har fått ack så värdefulla försäkringar om, att våra tidiga erfarenheter kom från Gud. Jag önskar, att envar inom vårt folk, liksom jag, kände till den säkra och trygga väg, på vilken Herren ledde oss i det förflutna.... rätt

(103)Det orsakar mig allvarlig smärta i hjärtat, att upptäcka dem ibland våra medarbetare, som inte inser det farliga hos de doktriner, som vissa tror på beträffande Gud. Jag vet, hur riskabla dessa uppfattningar är. Före min 17-årsdag måste jag avlägga vittnesbörd mot dem inför stora grupper.... rätt

(103)Nu utbreds falska tolkningar av ordets sanningar, för att tillfredsställa grundlurade personer. Lögnen fås att framträda som sanning. Jag har i uppdrag, att avlägga ett avgjort vittnesbörd mot dessa vilseledande teorier. I mig brinner ett budskap, som går emot de kätterier och spetsfundigheter, som Satan propagerar. Vår Herres liv och lärdomar ger ej utrymme åt dessa slugt framtagna fabler. Förlusten av evigt liv är priset, som måste betalas för fortsatt framlyftande av vidskepelse och falsarier på Guds ords bekostnad, varigenom Hans undervisning görs verkningslös. rätt

(103)Guds sinnesart och makt framgår av Hans händers verk. I naturens värld syns bevis för Guds kärlek och godhet. Dessa tecken finns där, för att leda tankarna från naturen till naturens Gud, för att Hans ”eviga makt och gudomliga natur” skall ses och uppfattas. {Se Romarbrevet 1:20.} - Brev 262, 1903. rätt

(103)För vidare Studium
Den helt nödvändiga Kunskapen:

Hälsa för Hela Människan, sidorna 407-466; Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 255-335. (Dessa sektioner löper jämsides, men där förekommer anpassningar och variationer, eftersom de skrevs för olika slags läsare.)
Faran med spekulativt Studerande:
Patriarker och Profeter, sidan 111.
Tom och bedräglig Filosofi:
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidorna 290-302.
Bekännande Predikanter, som förfäktar spekulativa Teorier:
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 281.
Lögnaktiga Läror kommer att medföra ”Sållning”:
Vittnesbörd för Predikanter och Bibelarbetare, sidan 112. rätt

nästa kapitel