I Hälsans Tjänst kapitel 6. Från sida 105ren sida tillbaka

Äkta och falska Vägar, för att bota Sinnet

(105)Lycka och Hälsa
Ett mycket fint samspel finns mellan sinne och kropp. När det ena är påverkat reagerar också det andra. Sinnets tillstånd har mycket att göra med det fysiska systemets hälsa. Om människans sinne är fritt och lyckligt, och hon har ett gott samvete och en tillfredsställelsens känsla därför att hon försöker att göra andra lyckliga, kommer detta att skapa glädje som påverkar både kropp och själ. Guds välsignelser är en helbrägdagörare. De som har lärt sig att göra andra lyckliga kommer att förstå denna underbara välsignelse i sina hjärtan och liv. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidan 60. rätt

(105)Tusentals sjuka i Onödan
Tusentals är sjuka och döende runt oss, som skulle kunna må bra och leva om de ville, men de är styrda av sin inbillning. De är rädda för att de skall bli sämre om de arbetar eller använder sin kropp, när det är just den förändringen de behöver för att bli bra. Annars kan de aldrig bli bättre. De borde öva viljekraften, resa sig över sin värk och svaghet, sysselsätta sig med något nyttigt och glömma att de har värkande rygg, höfter, lungor och huvuden. När vi försummar att öva hela kroppen eller en del av den, kommer vi att dras med sjukdom och vara i dålig form. Om något av kroppens organ inte är i verksamhet kommer det som följd att minska i storlek och muskelkraft och blodet kommer att flyta trögt genom blodkärlen. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 76. rätt

(105)Hälsa genom Tjänst för andra
Den som, så långt som möjligt, engagerar sig i att göra andra gott och i praktisk handling visar sitt intresse för dem, lindrar inte bara det mänskliga livets ondska genom att bära deras bördor, utan bidrar samtidigt i hög grad till sin egen själs och kropps hälsa. Goda gärningar är ett arbete som gynnar både givare och mottagare. Om ni glömmer bort självet i er iver för andra, vinner ni seger över era svagheter. Den tillfredsställelse ni märker genom att göra gott kommer att hjälpa er mycket när det gäller att återfå fantasins sunda ton. rätt

(106)Nöjet i att göra gott ger sinnet nytt liv och vibrerar genom hela kroppen. Medan ansiktena på människor som gör gott är upplysta av vänlighet och deras ansiktsuttryck visar sinnets moraliska upphöjdhet, är de själviska, giriga människornas ansikten nedslagna och förmörkade. Deras moraliska brister ses i deras ansiktsuttryck.... rätt

(106)Jag uppmanar er som är sjukliga att visa mod. Väck er viljestyrka (535), försök åtminstone. Behåll era tankar och er hängivenhet borta från er själva. Gå ut i tro. Om ni har för vana att låta era tankar kretsa omkring er själva, om ni är rädda för att röra på er och rädda för att utsätta er för frisk luft, så kommer ni att förlora era liv. Stå emot dessa tankar och känslor. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 2:534-535. rätt

(106)Slavgöra eller hälsosam Aktivitet
Fysiskt arbete sätter fart på blodomloppet. Ju lättare blodet flyter, desto friare blir blodet från hinder och orenheter. Blodet ger näring åt kroppen. Kroppslig hälsa beror på blodets fria cirkulation. Om arbete utförs i dysterhet, är det bara slavgöra, och nyttan av denna motion uteblir. — The Health Reformer, Maj, 1873. rätt

(106)Förnöjsamhet och Gladlynthet
Ett förnöjsamt sinnelag och en gladlynt anda är hälsa för kroppen och styrka för själen. Inget är så säkra orsaker till sjukdom som depression, tungsinthet och svårmod. Depression är fruktansvärt. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 702. rätt

(106)Gör Bruk av Viljans Kraft!
Under mina resor har jag träffat många inbillningssjuka. De har saknat viljekraft till, att resa sig över och bekämpa kroppens och sinnets sjuklighet, vilket varit orsaken till deras trälande under lidandet. En hög andel av denna grupp står att finna ibland de unga. rätt

(106)Det händer, att jag råkar unga kvinnor, som ligger i sjuksängen. De klagar på huvudvärk. Pulsen kan vara jämn, och de brukar inte vara magra; men deras gulbleka hud antyder, att de har fel på gallan. Då har jag tänkt, att vore jag i deras belägenhet, skulle jag genast veta, vad jag borde göra, för att bli bättre. Fastän jag kanske skulle känna mig krasslig, skulle jag inte vänta mig, att sängliggandet skulle göra mig friskare. Jag skulle använda viljekraften, stiga upp och ägna mig åt litet kroppslig ansträngning. Jag skulle se till, att stiga upp tidigt varje dag. Jag skulle äta blygsamt, så att kroppen sluppe onödig belastning, och skulle se det från den glada sidan, samt ge mig själv fördelarna med rejäl motion i friska luften. Jag skulle bada ofta, och dricka mycket rent, mjukt vatten. Om denna ordning följdes ingående, varvid frestelsen till avvikelse skulle stås emot, skulle hälsan snabbt återställas. rätt

(107)Bedrägliga Krämpor
Det smärtar mig, att vederbörande inte bara bedrar sig själva med tanken, att de är dåliga, utan kvarhålls i sin inbillning av föräldrar och vänner, som ömkar dem för deras åkommor och låter dem slippa arbete. I fall de bara skulle måsta arbeta, skulle de knappt lägga märke till svårigheter, som i deras sysslolöshet har låtit dem ligga kvar i sängen. Kroppslig ansträngning är en dyrbar välsignelse för den, som lider av antingen mental eller fysisk svaghet. Motion, plus gladlynthet, skulle i många fall visa sig kunna göra den klagande sjuke frisk. Nyttiga sysslor skulle sätta fart på de försvagade musklerna, och skulle ge ny skjuts åt det stillastående blodet i kroppen, likaså skulle de väcka den avdomnade levern till, att utföra sitt arbete. Blodcirkulationen skulle komma i balans och hela det kroppsliga systemet piggas upp, för att undanröja nedgången. rätt

(107)Ofta vänder jag mig bort från dessa självförvållade sjuklingars bäddar, sägande till mig själv: De dör bit för bit, de dör av lathet, en sjukdom, som bara de själva förmår att bota. Emellanåt ser jag unga män och kvinnor, som kunde vara en välsignelse för sina föräldrar, bara de ville dela deras omsorger och livsbördor. Men det känner de sig inte hågade till, ty det är inte skojigt, utan jobbigt. De lägger ned mycken tid på fåfänga nöjen, till men för plikter, vars uppfyllande skulle ge dem en erfarenhet, som skulle vara till stort gagn för dem under framtida nappatag med det verkliga livets vanskligheter. De lever endast för dagen, och försummar de fysiska, psykiska och moraliska kvalifikationer, som skulle göra dem skickade till, att möta livets utmaningar och skänka dem självtillit och självaktning under stunder av prövning och fara. — The Health Reformer, Januari, 1871, sidorna 132, 133. rätt

(108)Den Helige Ande som återställande Medel
Doktor E har gjort ett stort misstag när det gäller motion och förströelser, och ett ännu större misstag när det gäller sin undervisning om religiösa upplevelser och religiös sinnesrörelse. Bibelns religion är inte skadlig för kroppens eller sinnets hälsa. Guds Andes upphöjande inflytande är det bästa stärkande medlet för de sjuka. Himlen består helt och hållet av hälsa, och ju mer det himmelska inflytandet känns, desto säkrare är den troende patientens tillfrisknande.... rätt

(108)Låt de sjuka göra något i stället för att fylla sina tankar med ett enkelt spel som gör dem sämre i sina egna ögon och får dem att tro att deras liv är värdelösa. Håll viljestyrkan vid liv, för en vaken och rätt styrd vilja är ett potent lugnande medel för nerverna. Sjuka är mycket gladare över att få något att göra, och de blir mycket lättare friska. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidorna 556, 557. rätt

(108)Helgad Sinnesbot
Det ljus, som har getts mig, visar, att om den av Dig omtalade systern skulle ta sig samman och uppodla sin smak för nyttig mat, skulle hennes svaghetsanfall försvinna. Hon har underhållit sin fantasi; fienden har dragit nytta av hennes kroppsliga svaghet, och hennes sinne är inte starkt nog, att klara av vardagens prövningar. Det är en bra, helgad sinnesbot hon behöver, liksom tilltagande tro, och aktivt tjänande för Kristus. Hon behöver också träna musklerna under praktiskt utomhusarbete. För henne skulle kroppsarbete utgöra en av hennes livs största välsignelser. Hon behöver inte vara invalid, utan en sunt resonerande, frisk kvinna, som är redo, att axla sina bördor på ett ädelt och gott sätt. rätt

(108)All den behandling, som kan ges denna syster, kommer att vara till föga nytta, med mindre hon spelar sin roll. Hon behöver stärka muskler och nerver med kroppsarbete. Hon behöver inte vara invalid, utan kan uträtta bra, ärligt arbete. I likhet med många andra, äger hon en sjuklig fantasi. Dock kan hon betvinga den och bli en frisk kvinna. Det här budskapet har jag framburit till många, och med de bästa utfall. rätt

(109)Kronisk Svaghet
En gång ombads jag, att uppsöka en ung kvinna, som jag var väl bekant med. Hon var sjuk, och höll snabbt på att bli sämre. Mamman önskade, att jag skulle be för dottern. Mamman stod där gråtande och sade: ”Stackars liten; snart är det ute med henne.” Jag tog pulsen. Jag bad med henne, och sedan sade jag till henne: ”Min syster, om Du stiger upp och klär på Dig samt går till arbetet på kontoret, kommer den här svagheten att försvinna.” ”Tror Du verkligen det?” sade hon. ”Javisst”, svarade jag. ”Du har nära nog släckt livslågan med Ditt sängliggande.” Jag vände mig till mamman och sade till henne, att hennes dotter skulle ha dött av sjuklig fantasi, om de inte hade gjorts på det klara med sitt fel. Hon hade övertygat sig själv om, att hon var invalid. Det var en usel övertygelse. Men jag sade åt henne: ”Slå in på en ny väg; stig upp och klä på Dig.” Hon lydde, och lever till denna dag. — Brev 231, 1905. rätt

(109)Dålig Matsmältning orsakad av Fruktan
Motion kommer att hjälpa matsmältningen. Att ta en promenad efter maten, hålla huvudet upprätt, dra tillbaka skuldrorna och motionera måttligt, kommer att bli till stor nytta. Sinnet kommer att avledas från självet till allt vackert i naturen. Ju mindre uppmärksamheten riktas mot magen efter måltiden, desto bättre. Om ni hela tiden oroar er för att maten skall skada er, kommer den alldeles säkert att göra det. Glöm självet och tänk på något glädjande. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidan 530. rätt

(109)Inge den Dystre nytt Hopp
Berätta för de lidande om en medkännande Frälsare.... Han ser med ömhet på dem, som betraktar sig som hopplösa fall. När själen är full av fruktan och skräck, uppfattar inte sinnet Kristi kärleksfulla medlidande. Våra hälsohem skall vara ett redskap, för att bringa oroliga sinnen frid och vila. Om Du lyckas med, att ingjuta hoppgivande, frälsande tro i den dystre, kommer förnöjsamhet och gladlynthet att ersätta modstulenhet och oro. Förunderliga förändringar blir då möjliga i vederbörandes kroppsliga tillstånd. Kristus återställer både kropp och själ, och när personen förnimmer Hans medkänsla och kärlek, vilar han eller hon i Honom. Han är den strålande Morgonstjärnan, som skiner mitt uppe i denna syndiga, fördärvade världs moraliska mörker. Han är världens Ljus, och alla, som ger Honom sitt hjärta, finner frid, vila och fröjd. — Brev 115, 1905. rätt

(110)Falska Underverk
Satan är en flitig bibelforskare. Han vet att hans tid är kort och han försöker på alla tänkbara sätt att motarbeta Guds verk på denna jord. Det är omöjligt att förklara den erfarenhet som Guds folk, som lever på jorden, kommer att genomgå när himmelsk härlighet och ett återupprepande av gångna tiders förföljelser blandas. De kommer att vandra i det ljus som går ut ifrån Guds tron. Med änglarnas hjälp kommer det att ständigt finnas förbindelse mellan himmelen och jorden. Satan kommer, omgiven av onda änglar att göra anspråk på att vara Gud och kommer att utföra underverk av alla slag för att om möjligt bedra även de utvalda. rätt

(110)Guds folk kommer inte att finna någon trygghet i att utföra underverk, eftersom Satan kommer att efterbilda de underverk som blir utförda. Guds prövade folk kommer att finna sin kraft i de tecken som omtalas i 2 Mos. 31: 12-18. De kommer att förlita sig på det levande ordet: ”Det är skrivet.” Detta är den enda grund på vilken de tryggt kan bygga. De som har brutit sitt förbund med Gud kommer att på den dagen stå utan Gud och utan hopp. — Vittnesbörd för Församlingen, Band 9, sidan 16. rätt

(110)Greppa den Eviges Hand
Sinnets botemedel måste vara fritt från människors förtrollande makt. Det får inte lägga sig platt till marken inför någon person, utan måste sväva högt upp till den andliga världen, där det greppar den Eviges hand. — Brev 120, 1901. rätt

(110)Satans synbara Mirakel
Vi måste vara på vår vakt mot Satans bedrägliga konstgrepp. Han intar människors kroppar, och sedan gör han män och kvinnor sjuka. Så slutar han plötsligt, att utöva sin onda makt, varpå det basuneras ut, att ett underverk har skett. Nu måste vi äga sann insikt om Jesu Kristi förmåga, att till det yttersta frälsa alla, som kommer till Honom.... rätt

(110)Det är ej meningen, att män och kvinnor skall studera vetenskapen om, hur de förhäxar dem, som de umgås med. Den här tekniken lär Satan ut. Vi måste stå emot allt av detta slag. Vi får icke mixtra med mesmerism och hypnos — den teknik, som togs fram av honom, som förlorade sitt ursprungliga hem och kördes ut ur de himmelska salarna. rätt

(111)Kunskapen om ett rent, sunt, konsekvent kristet liv uppnås, genom att studera Herrens ord. Detta är den högsta utbildning, som en människa kan vinna. Dessa är de lärdomar, som eleverna vid våra skolor skall bibringas, så att de träder fram med rena tankar och ofläckade sinnen och hjärtan, beredda att klättra uppför utvecklingens stege och att leva ut de kristliga dygderna. — Manuskript 86, 1905. rätt

(111)Satans Försök, att förvirra Sinnen
I tusentals år har Satan gjort försök på egenskaperna hos mänskosinnet, och nu känner han till dem väl. Genom sina snillrika åtgärder under dessa yttersta dagar håller han på, att länka människans sinne till sitt, varvid han inger det sina tankar; och han uträttar detta verk på ett så slugt sätt, att de, som följer hans vägledning, inte inser, att han med lätthet för dem vilse. Den store förvillaren hoppas, att han så fullständigt skall förvirra mäns och kvinnors tänkande, att ingen annan stämma, än hans skall höras. — Brev 244, 1907. rätt

(111)Farliga Metoder för Sinnens Kurerande
Ditt ärende gör mig så orolig, att jag måste skriva på nytt till Dig, för att Du i Din blindhet inte skall förbise, var Du behöver bättra Dig. Jag har blivit upplyst om, att Dina tankar kretsar kring sådant, som Gud har förbjudit Dig att befatta Dig med. Jag skulle kalla detta för ett slags sinnesbot. Du tror Dig kunna bota denna teknik i Ditt yrke som läkare. Med den allvarliga varningens ord yttrades följande: Se upp, se upp, var Du sätter fötterna och vad Du tänker på. Gud har inte tilldelat Dig detta arbete. Teorin om, hur ett sinne härskar över ett annat, har sitt upphov hos Satan, för att han skall kunna presentera sig som den främste tänkaren, som vill ersätta den gudomliga filosofin med mänsklig. rätt

(111)Ingen man eller kvinna bör använda sin vilja, för att styra över en annans sinnen eller förstånd, så att vederbörandes förstånd förlamas och underkastas hypnotisörens önskan. Denna teknik må te sig skön, men den är en vetenskap, som aldrig skall läras.... Du har bättre saker att göra, än att härska över en medmänniskas natur. rätt

(112)Jag blåser alarm. Den enda trygga och sanna sinnesboten omfattar mycket. Läkaren måste lära människorna, att glömma det mänskliga och se hän till det gudomliga. Han, som har gjort människans sinne, vet exakt, vad sinnet behöver. rätt

(112)Genom att befatta Dig med den teknik, som Du har börjat att förespråka, förmedlar Du en utbildning, som är otrygg för både Dig och Dina lärjungar. Det är farligt, att färga andras tänkande med sinnesbotens vetenskap. rätt

(112)En bedräglig Vanföreställning
Denna vetenskap må verka högst värdefull för Dig; men för Dig och andra utgör den en vanföreställning skapad av Satan. Den innebär ormens tjusning av människan, vilken orsakar hennes andliga död. Den innefattar mycket, som tycks fantastiskt, men den är främmande för Kristi natur och anda. Denna vetenskap och teknik leder ej till Honom, som är liv och frälsning. rätt

(112)De stackars, anfäktade själar, som Du kommer i beröring med, har behövt mera av Din uppmärksamhet, än de har fått. Det ankommer på Dig, att uppmuntra dem till, att blicka upp på Jesus, och genom att betrakta Honom, förvandlas till Hans avbilder. rätt

(112)Den sanna vetskapen om Jesus Kristus kommer att föra Ditt sinne ... åt säkert håll. Den inspirerar till verklig tillbedjan. Den innebär själens gemenskap med Honom, som är dess liv. När sinnet kommer i kontakt med Honom, dras det till Hans livande hjärta och inspireras med kärnämnet hos Hans helgelse. rätt

(112)Var aktsam, min broder, ... på, vart Din tro för Dig. Jesus lever, för att gå i förbön för Dig. Låt Ditt sinne bli till ett med Kristi sinne. Väl Du besjälats av Hans sinne, kommer Du inte att sväva upp till några svindlande höjder, som i slutändan slungar ned Dig i bråddjupet. Kuckla inte med sådant, som för stunden är så lockande, men som leder bort från Kristus. Låt Din önskan sträcka sig högre upp, till ren, äkta gemenskap med Honom, som det är tryggt att förhärliga. Då kommer Din tro att vara en kraft för det goda. Då kommer Du inte att basunera ut det, som visar sig vara en fallucka ned i döden. rätt

(112)Upprop om Perfektion
Vår Frälsare ägde fullständig insikt om den mänskliga naturen, och Han säger till varje människa: ”Var alltså fullkomliga, såsom er Fader i himlen är fullkomlig.” {Matteusevangeliet 5:48.} Liksom Gud är fullkomlig i Sin sfär, skall människan vara fullkomlig i sin. De, som tar emot Kristus, ingår i skaran, till vilken dessa hoppfulla ord uttalas: ”Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn.” {Johannesevangeliet 1:12.} Dessa ord tillkännager för oss, att vi inte skall nöja oss med mindre, än den bästa och förträffligaste karaktär, en karaktär gestaltad i likhet med Guds egen. När en sådan karaktär har uppnåtts, utgör livet, tron, religionens äkthet ett undervisande exempel för andra. ”Rättfärdighet upphöjer ett folk, men synd är folkens vanära.” {Ordspråksboken 14:34.} ... rätt

(113)”Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.” {Andra Korintierbrevet 11:3.} ... rätt

(113)”Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.” {Efésierbrevet 6:11-17.} rätt

(113)Personlig Erfarenhet av, att bemöta falsk Vetenskap
I början på mitt arbete måste jag bemöta tekniken för sinnets botande. Jag skickades från den ena orten till den andra, för att tillkännage det falska hos denna vetenskap, som många höll på att anamma. Bruket av sinnesboten hade inletts på ett högst oskyldigt sätt - för att lindra nervvraks spänningar i sinnet. Men ack så bedrövligt utfallet blev! Gud sände mig från ort till ort, för att varna för allt, som hade med denna vetenskap att skaffa. rätt

(113)Jag tänker tala klarspråk med Dig. Du har börjat med en syssla, som en kristen läkare aldrig skall befatta sig med, och som inte får förekomma vid våra hälsoinrättningar. Om sinnesbotandet - ehuru synbarligen ofarligt - utövas på patienterna, kommer det att leda till deras död, inte till deras tillfrisknande. Det tredje kapitlet av Andra Timoteusbrevet beskriver personer, som godtar lögner, såsom den om en persons fullständiga herravälde över en annans sinne. Gud förbjuder allt sådant. Sinnets botande utgör en av Satans största vetenskapsgrenar, och det är viktigt, att våra läkare tydligt inser denna tekniks verkliga natur; ty genom den skall allvarliga frestelser drabba dem. Denna vetenskap får inte lämnas det minsta utrymme på våra hälsohem. rätt

(114)Genom Sinnet förmår Satan, att kontrollera Kroppen
Gud har inte gett en gnutta uppmuntran till våra läkare, för att de skall inleda verksamheten med, att ett sinne tar kontrollen över ett annat, så att en person gör en annans vilja. Låt oss lära oss Guds vägar och avsikter. Låt inte fienden uppnå minsta fördel på Din bekostnad. Låt honom inte få Dig till, att drista Dig till, att styra en annans sinne, till dess det är en maskin i Dina händer. Det är nämligen det, som Satans teknik går ut på. Så går han tillväga, när han förleder människor till, att sälja själen för ett glas sprit. Han intar kropp, sinne och själ, och sedan är det ej längre personen, som agerar, utan Satan. Och Satans grymhet uttrycks, när den druckne lyfter handen, för att slå ned den hustru, som han har lovat, att älska och vårda, så länge som livet varar. Drinkarens våldsamhet är ett uttryck för Satans våldsamhet. rätt

(114)En allvarlig Fara
Ja, min broder, jag anser Dig sväva i allvarlig fara. Jag låter Dig veta detta, eftersom Du riskerar, att bli förledd av Satan. Vi lever i en tid, när varje slags fanatism kommer att bana sig väg ibland troende och icke troende. Satan kommer att ta sig fram till dem, och tala hycklande lögner. Allting, som han kan hitta på, för att bedra män och kvinnor, kommer att användas. rätt

(114)I lika hög grad, som människorna mister sin insikt om behovet av levande tro, uppfylls de av simpla, världsliga uppfattningar, vilka de upphöjer som förunderlig kunskap. Läkare, som glider bort från Kristus, grips av sina egna tankegångar, vilka de betraktar som den märkvärdigaste vetenskap, att bibringas läkarskrået som något nytt och märkligt. rätt

(114)Jag väcktes mitt i natten, för att nedteckna dessa saker. Låt mig tala klarspråk: Ditt sinne är i obalans, och Dina försök till, att rädda Dig själv, är fåfänga. Ingen kan tjäna två herrar. Om Du vill tjäna världen och samtidigt Herren, kommer världslig taktik och världsliga planer att ta över i Ditt liv. Varför då? Jo, för att Guds ord inte är önskvärt; för att hjärtat inte är mottagligt för den Helige Andes formande och gestaltande inflytande. Viljan överlämnas inte till Gud, och därför uppenbaras fiendskap mot Gud. Hjärtats naturliga impulser, som underblåser den icke omvändes önskningar, tillåts att styra.... rätt

(115)Min broder, medan Du omhuldar Dina egna antaganden som sanning, kan Gud inte upplysa Dig. När Din karaktär är, som den för närvarande är, förmår Du ej, att se det bästa sättet, att införa principer, som vilar på en fast grund. Viktigast för Dig är: ”Gillas min intagna hållning? Får jag bestämma över saker och ting, såsom jag borde få göra?” Dina själviska idéer får aldrig bli förhärskande på något hälsohem. Det är meningen, att Du skall smälta in med andra förståndiga män och kvinnor.... rätt

(115)Våra läkare får inte låta sig nöja med en halvfärdig omvändelse. De måste helt förlita sig till Kristus. Sedan kommer de starka slagen från ett nytt hjärta att förändra atmosfären runt själen. Se till, att Kristus godtar Dig, eftersom Du förtröstar på en korsfäst och uppstånden Frälsares förtjänster. Hans rättfärdighet måste vara Din rättfärdighet. Han åstadkom den åt Dig, och när Du tar emot den, står Du rättfärdigad i Guds närvaro. — Brev 121, 1901. rätt

(115)Rikta Uppmärksamheten på Kristus
Kristus, den Mäktige Helaren, skall upphöjas — till skillnad mot vilken som helst mänsklig läkare. Läkare, Jesus hör Era böner. Sköterskor, om Ni äger en levande anknytning till Gud, kan Ni tillitsfullt framställa de sjuka inför Honom. Han tröstar och välsignar de lidande, Han formar och gestaltar sinnet, Han ingjuter i det tro och hopp samt mod. Kristuslivet, Kristusnåden, är den enda kraft, som med trygghet går att få att verka i människans sinne. Alla andra inflytanden skall avlägsnas. rätt

(115)Ingen individ bör låtas ta herraväldet över en annan persons sinne, och tro sig säkra vederbörande stor fördel härigenom. Sinnesboten är ett av de farligaste bedrägerier, som någon individ kan utsättas för. Tillfällig lindring må erfaras, men den styrdes sinne blir aldrig lika starkt och pålitligt. Vi kanske är lika svaga som kvinnan, som vidrörde den yttersta kanten på Kristi klädnad; men om vi använder oss av vår av Gud givna möjlighet, att nalkas Honom i tro, svarar Han lika snabbt, som Han gjorde på trons beröring från henne. rätt

(116)Det är inte Guds vilja, att någon människa skall överlåta kontrollen av sinnet till en annan mänsklig varelse. Den uppståndne Kristus, som nu sitter på Faderns högra sida, är den Mäktige Helaren. Se till Honom för botande kraft. Endast genom Honom törs syndare träda fram inför Gud sådana de är. Det kan de aldrig göra genom någon persons sinne. Det mänskliga redskapet får aldrig gå emellan de himmelska redskapen och dem, som lider. rätt

(116)Var och en bör vara i ett tillstånd, som låter vederbörande samarbeta med Gud i, att rikta andras uppmärksamhet på Honom. Berätta för dem om nåden och kraften tillhöriga Honom, som är den störste Läkare världen någonsin har känt till. Han kom till jorden, för att återställa Guds moraliska avbild i människan. Medveten om, att Satan utövade sitt kontrollerande inflytande över mäns och kvinnors sinnen, för att främja sina onda avsikter, kom Kristus, för att strida mot mörkrets makter, för att bryta det herravälde, som Satan hade vunnit över människors sinnen. Gör Frälsaren till den, som drar mest. rätt

(116)En gång sade en predikant, att han var övertygad om, att Kristus måste ha känt till något om vetenskapen. Vad kan förkunnaren ha haft i tankarna? Vetenskapen! Kristus kunde ha öppnat den ena vetenskapliga dörren efter den andra. Han kunde ha blottat för människorna vetenskapliga skatter, som de kunde ha festat på ända till i dag. Men eftersom Han visste, att sådan kunskap skulle ha använts på fel sätt, öppnade Han inga dörrar. rätt

(116)En farlig Vetenskap
Vi manar Dig ej till, att låta någon person styra Ditt sinne. Sinnesboten är den vidrigaste teknik, som någon gång har förfäktats. Varje elak varelse kan använda den, för att förverkliga sina onda avsikter. Vi skall hålla oss undan från all dylik bot. Vi bör frukta den. Vi bör inte ens andas om den på våra institutioner. rätt

(117)Kristus förmår ej, att uträtta något för dem, som går i ok med fienden. Hans inbjudan till oss lyder: ”Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.’” {Matteusevangeliet 11:28-30.} När vi i vardagen lägger oss till med Hans mildhet och ödmjukhet, finner vi vila. Då föreligger det inget behov av, att leta fram någon mystisk teknik, för att trösta de sjuka. Vi besitter redan den vetenskap, som skänker dem verklig vila — frälsningens vetenskap, återställelsens vetenskap, vetenskapen om den verksamma trons förtröstan på en levande Frälsare. — Manuskript 105, 1901. rätt

(118)För vidare Studium
Sinnets Bot:

Counsels on Health, sidorna 344-346; Hälsa för Hela Människan, sidorna 241-260; Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidorna 168, 169.
Sinnets Förhållande till Kroppen:
Counsels on Health, sidorna 28, 29.
Kroppens Helande genom Sinnet:
Counsels on Health, sidorna 349, 350 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidan 184).
Exempel på en sjuklig Fantasis Inverkan på allehanda Åkommor:
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidan 700; Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 523-536.
Orsakade av spännande Läsning:
Grundsatser för Kristen Utbildning, sidorna 163, 164.
Viljans Kraft vid Återställelse:
Counsels on Health, sidorna 94, 439, 440; Vändpunkten, sidorna 190, 191;
Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 325, 428, 533.
Åskådliggjord genom den Lames Botande:
Vittnesbörd för Församlingen, Band 3, sidorna 168, 169; Vändpunkten, sidorna 257-259.
Kontroll över Fantasin:
Counsels on Health, sidorna 95-97 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 2, sidorna 522-525).
Att hantera andliga Sjukdomar:
Counsels on Health, sidorna 323-325.
Gudaktighetens Inverkan på Hälsan:
Counsels on Health, sidorna 627-630; Vittnesbörd för Församlingen, Band 4, sidorna 552-554.
Tron ödelagd genom felaktiga Metoder:
Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidorna 291, 296, 297.
Falska Underverk:
Early Writings, sidorna 30, 31.
Synska och magnetbrukande Helare:
Profeter och Kungar, sidorna 204, 205. rätt

nästa kapitel