I Hälsans Tjänst kapitel 7. Från sida 119ren sida tillbaka

Avgifter och Löner

(119)Skyhöga Avgifter
Traditioner och sedvanliga bruk har sammanflätats så tätt med läkarskråets tänkande, att läkare behöver bli lärda Herrens ABC. Läkaren underlättar kroppens helande, likväl utför Herren hela arbetet. Han måste samverka med läkarna, eljest uteblir framgången. rätt

(119)Vänligen läsa noga Andra Moseboken kapitel 15. Genom Mose förmedlade Herren ett uppmuntrande budskap till Israels barn. De förtjänade inte det goda Han hade gjort och gjorde för dem, ändå ingick Han ett barmhärtighetens förbund med dem, sägande: ”’Om du hör HERRENS, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.’” {Andra Moseboken 15:26.} Studera också kapitel 7, 8 och 28 i Femte Moseboken. rätt

(119)Guds Lärdom för Israel
Herren hade en lärdom att bibringa Israels barn. Vattnet i Mara utgjorde en åskådliggörande undervisning, en bild på de sjukdomar, som människor ådrar sig genom synden. Inte att undra över, att världens invånare lider av varje upptänklig sjukdom. Detta beror på, att de överträder Guds lag. Så gjorde Israels barn. De bröt ned de barriärer, som Gud i Sin försyn hade uppfört, för att de ej skulle bli sjuka, så att de skulle leva i hälsa och helighet och härigenom lära sig lydnad under färden genom ödemarken. De färdades under Kristi personliga ledning, som hade utgett Sig som ett offer, för att bevara ett folk, som alltid skulle hålla Gud i åminne, detta trots Satans mästerliga frestelser. Höljd i eldstoden, var det Kristi önskan, att hålla under Sin skyddande vinge alla, som gjorde Hans vilja. rätt

(120)Det var ingen tillfällighet, att Israels barn under sin vandring nådde Mara. Före uttåget ur Egypten inledde Herren Sitt undervisningsverk, för att få dem till att inse, att Han var deras Gud, deras Förlossare, deras Beskyddare. De muttrade mot Mose och mot Gud, men ändå försökte Herren att visa dem, att Han tänkte minska deras bryderier, bara de ville se hän till Honom. Allt det onda de stötte på, ingick i Guds stora plan, med vars hjälp Han ämnade, att sätta dem på prov. rätt

(120)”Sedan kom de till Mara, ... Då knotade folket mot Mose och sade: ’Vad skall vi dricka?’ Men han ropade till HERREN, och HERREN visade honom ett slags trä. Han kastade det i vattnet och då blev vattnet sött. Där förelade han folket lag och rätt, och där satte han det på prov. Han sade: ’Om du hör HERRENS, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.’” {Andra Moseboken 15:23-26.} Ehuru osynlig för mänsklig blick, var Gud israeliternas ledare, deras mäktige Helare. Det var Hans åtgärd, varigenom trädet gjorde vattnet sött. På detta sätt ville Han visa dem, att Han genom Sin kraft förmådde, att kurera de onda egenskaperna hos mänskohjärtat. rätt

(120)I Kristi Ställe
Kristus är den Store Läkaren, inte bara för kroppen, utan för själen. Han återställer banden mellan människan och hennes Gud. Gud tillät Sin enfödde Son, att bli blåslagen, för att botande kraft skulle flöda från Honom, för att avhjälpa samtliga våra åkommor. Läkare skall agera i Kristi ställe. Varje läkare, som har ställt sig på Tidsåldrarnas Klippa, söker den återställande kraften från den Store Läkaren. Det är tänkt, att Kristi planer skall förverkligas i hög grad av den kristne läkaren. rätt

(120)Då Kristus stod i begrepp, att lämna lärjungarna, som skulle företräda Honom i världen, gav Han dem ett nytt bud. ”Ett nytt bud ger jag er”, sade Han, ”att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar.” {Johannesevangeliet 13:34-35.} Den kärleken lärde de först känna, då de skådade Jesu Kristi lidande och död på Golgatas kors. Det nya budet om kärlek utfärdades med tanke på de svaga, de ömkliga, de hjälplösa. rätt

(121)Själva förekomsten av nöd och bekymmer utgjorde ett rop om hjälp, som nådde fram till Kristi hjärta. I Honom fann de fattiga, de sjuka, de övergivna, de utstötta, de modstulna, de uppgivna en medlidsam Frälsare, en Mäktige Helare. ”Ett brutet strå skall han inte krossa, en tynande veke skall han inte släcka. Han skall i trofasthet utbreda rätten.” {Jesaja 42:3.} Kristus jämställer Sina angelägenheter med den lidande mänsklighetens, och Han säger till oss, att vad vi än uträttar, för att göra det drägligare för en plågad stackare, det uträttar vi för Honom.... rätt

(121)För alla, som tjänar Kristus, finns det storslagna lärdomar att dra. Sabbatens märke måste anbringas på Guds budlydiga folk. Om Sabbaten iakttas i sann lydnads anda, visar detta, att Guds samtliga budord skall levas ut, ”för att ni skall veta att jag är HERREN som helgar er.” {Andra Moseboken 31:13.} rätt

(121)Upphovet till Läkarens Förmåga
Herren har blicken fäst på varje mänsklig varelse, och Han har planer för var och en. Han önskar, att Hans budlydiga folk skall vara skilt från andra, de skall leva ut de heliga stadgar, som står noga beskrivna i Hans ord. Han önskar, att medlemmarna av läkarskrået skall avlägsna från sin verksamhet allt, som har kommit till genom själviskhet, girighet, orättvisa. Han har gett visdom och skicklighet till läkare, och Han avser, att ingenting antydande rån och orättvisa skall utövas av dem, som har Jehovas lag som riktmärke i sina liv. Genom Sina egna verksamma ämnen har Han skapat stoff, som återställer den sjuke till hälsa. Om människorna ville använda sin av Gud givna visdom rätt, skulle denna värld vara ett ställe liknande himmelen.... rätt

(121)Vi är alla i behov av en betydligt högre, renare, heligare förtröstan på Gud. Varje läkare bör vara trofast och ärlig. Han skall inte på något vis skörta upp patienterna. Om han utför en blygsam åtgärd, skall han ta blygsamt betalt. Andra utövande läkares vanligen förekommande avgifter skall inte vara hans ledstjärna. De insjuknade kroppar, som han behandlar, tillhör Gud. Han har sagt: ”… ni inte är era egna? Ty ni är dyrt köpta. Så prisa därför Gud i er kropp och i er ande, som tillhör Gud.” {Första Korintierbrevet 6:19-20, Reformations-Bibeln. I King James Version heter det: ”förhärliga därför Gud i er kropp”. Övers. anm.} rätt

(122)De skyhöga avgifter, som tas ut av läkare i detta land [Australien], när de kallas, att praktiskt uppmärksamma mänskligt lidande, är röveri, svindel. Gud har gett läkarna deras klokhet och skicklighet. Det är inte människor, som räddar liv; det är den Store Återställaren. Men fattiga personer får ofta räkningar för tjänster, som aldrig har utförts.... rätt

(122)Fordrar rättvis Bedömning
Gud önskar Sig läkare, som vidtar förbättringar i behandlingen av de sjuka. Han önskar Sig läkare, som är villiga, att samarbeta med Honom. Han önskar Sig rättvis bedömning ibland medicinska utövare, som handlar å Hans vägnar. En läkare, som älskar sin nästa som sig själv, tar inte ut skyhöga priser. Härvidlag måste det till en förändring. Det är lika väsentligt, att det sker reformer inom det medicinska området, som inom andra yrkesområden. Både jurister och läkare gör sig skyldiga till överdrivet höga avgifter. Herren är medveten om allt detta. Ingen tradition, sedvänja, eller praxis, som fördöms av Gud, får följas av en troende läkare. Han är Guds tjänare, som verkar i Kristi ställe som Hans ombud, och hans arbete, med sina vikter och mått, granskas av Gud. Guds bud måste vara läkarens måttstock. Han måste jämföra sitt dagliga görande med lagens grundsatser. rätt

(122)Templets Rening
Kristus tillrättavisade fariséerna och de laglärde på grund av deras oärliga gärningar, som de hade infört på tempelområdet. Dessa män lärde köparna och säljarna, att de skulle skaffa sig boskap till lägsta pris, och sedan sälja den för högt pris till dem, som kom långväga ifrån, som inte kunde ta med sig offergåvor och därför måste köpa dem i Jerusalem. Då dessa herrar satt och räknade pengarna de hade skaffat sig genom röveri och utpressning, ställde Kristus Sig framför dem. Hans blickar blixtrade av indignation, då Han såg de oärliga transaktioner, som pågick. Han tog upp ett gissel av små rep, som hade använts, då kreaturen drevs till templet, sedan drev Han ut säljarna och köparna, och välte borden åt penningväxlarna och bänkarna åt duvmånglarna med orden: ”’Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.’” {Matteusevangeliet 21:13, kursivering i Svenska Folk-Bibeln 98.} rätt

(123)Sedan utövade Återställaren Sin hälsomissionsverksamhet: ”På tempelplatsen kom blinda och lama till honom, och han botade dem.” {Vers 14.} rätt

(123)Marknadsplatserna, varuhusen, behöver renas. Domstolar, advokatkontor, läkarsällskapen, behöver renas. Borde vi också säga, att läkarmissionsarbetet behöver renas? Kristus, som kom till vår värld, för att uppenbara Faders ömma hjärta, har visat för oss de metoder, som Sabbatens iakttagare skall lyda i sin verksamhet. Detta beskrivs ingående i Jesaja kapitel 58. Gud drar Sig undan från oärliga affärer. Den själ, som helighåller Sabbaten, är stämplad med Guds styres märke, och han får icke vanära detta märke eller tecken. Genom att noggrant gå igenom Guds ord, kan vi veta, om vi äger Kungens märke, om vi har valts ut och avskilts, för att hedra Gud. Var snäll läs Femte Moseboken 6:4-9 och Hesekiel 20:12-20.... rätt

(123)Gud kommer aldrig, aldrig att låta någon person gå genom Guds Stads portar, som inte bär tecknet på trohet, Hans regerings märke. Varje själ, som blir frälst, kommer att sätta stort värde på dessa rena principer, som härrör från sanningens grundvalar. Han måste binda fast sig vid Guds eviga kraft och kärlek genom gyllene länkar. Han måste vara trofast mot principerna hos Guds ord, trofast mot det eviga förbundet, som är ett tecken mellan människan och hennes Skapare. rätt

(123)Ett av Gud format Samvete
Rättfärdighet, förfinad och upphöjd, skall styra beteendet. Sinnesstyrka, lärdom, ett starkt inflytande över andra, är inte lika med en persons eviga livförsäkring. Gud väger varje handling. Personen måste åstadkomma sin egen karaktär i likhet med Kristi sinnelag. Han måste äga ett av Gud format samvete. Bakom varje löfte måste Han skåda den Allsmäktige, med vilken han måste verka som ett redskap, för att förverkliga Hans vilja. Om en individ inte intar denna hållning, lider hans skeppsbrott i tron. Gud kommer aldrig att skriva ut en livförsäkring för odödlighet åt en människa, som inte är fast förankrad i himmelens oföränderliga lag. Hon måste visa, att Kristus verkar i henne, genom sina lärosatsers sundhet, genom sin praktiska lydnad. rätt

(124)En själ, som konverserar med Gud genom Skrifterna, som ber om ljus och öppnar hjärteporten för Frälsaren, bär inte på onda tankar, världslig taktik, eller äregirig lusta efter ära eller berömmelse inom något fält. Den, som söker sanningen såsom efter en dold skatt, kommer att finna den genom Guds sätt, att kommunicera med människan på, genom ordet. David säger: ”När dina ord öppnas, ger de ljus och skänker förstånd åt enkla människor.” {Psaltaren 119:130.} Med det avses ej dem till intellektet svaga, utan dem, som - oberoende av ställning - äger en verklig förnimmelse av sitt behov av samtal med Gud, såsom Hanok gjorde. Guds ord gör sinnet ädelt och helgar personen, så att vederbörande blir samarbetspartner åt de gudomliga krafterna. Den upphöjda standarden hos Guds heliga lag betyder väldigt mycket för personen, i egenskap av standard för beteendet. Lagen innebär helgelse, vilken är liktydig med hängivenhet för Gud. När det mänskliga redskapet bestämt fortsätter längs den stig, som Herrens återlösta har fått att färdas på, när han tar emot Jesus Kristus som sin personlige Frälsare, livnär han sig på livets bröd. Ordet är ande och liv, och om det tillåts att färga ens dagliga verksamhet, förädlar det hela ens natur. Själen ges en så klar bild av Frälsarens kärlek, såsom den porträtteras av Inspirationens pennförare, att hjärtat svämmar över av ömsinthet och syndaånger. rätt

(124)Vi skall se och förstå undervisningen från den store aposteln till oss: ”Längta som nyfödda barn efter den rena andliga mjölken, så att ni genom den växer”, vad gäller förnimmelse och likhet med Kristi karaktär. {Första Petrusbrevet 2:2.} Karaktärsutveckling, tillväxt i kunskap och vishet, blir det säkra utfallet av, att man livnär sig på ordet. rätt

(124)Vad skulle Jesu ha gjort
För våra medarbetare, våra pastorer och läkare framhåller vi nödvändigheten av nogsam eftertanke i varje handling, fullkomlig och fullständig lydnad mot påbuden hos Guds ord. Ställ ärligt denna fråga vid varje steg längs vägen: Hur skulle min Frälsare göra inom detta verksamhetsområde? Vilket intryck kommer jag att göra på människorna? Det förväntas av mig, att jag skall gå i ok med Kristus under arbetet med, att återställa hälsan till kroppen, sinnet, själen. Hur angelägen bör inte varje läkare vara, att representera Mästaren! ... rätt

(125)Nya Tillvägagångssätt
Det är dags för Guds folk, för dem, som bär tecknet på Hans rike, och vars auktoritet hämtas ur ”Det står skrivet”, att skrida till verket. Världen är vårt verksamhetsfält, och vi skall anstränga oss, för att ge nådens sista budskap till människorna. Alla våra handlingar skärskådas noga. Var på Er vakt som läkare. Ni kan tjäna Herren i Ert yrke med nya tillvägagångssätt, utan att tillgripa skadliga apoteksvaror. rätt

(125)I vår egenskap av reformatorer är det meningen, att vi skall förbättra utövandet av läkarvetenskapen, genom att sprida ljusets kunskap. Arbetet skall utföras under fullt erkännande av Guds roll häri. Vi skall utöva de strängaste principer för barmhärtighet och rättvisa. Arbetet skall inte likna en klädnad sydd med tråckeltråd. Vi måste ta efter Guds perfektion. ”… ni är en Guds åker, en Guds byggnad.” {Första Korintierbrevet 3:9.} Vi skall göra varje byggnads grund bastant och solid, vi skall bygga för evigheten. — Manuskript 63, 1899. rätt

(125)Stå för rakryggade Principer
Ärlighet, rättskaffenhet, rättvisa, nåd, kärlek, förbarmande och medlidande omfattas av hälsomissionsarbetet. Under allt detta arbete skall Bibelns religion utövas. Herren vill inte ha som medarbetare någon, som iakttar felaktiga seder och vanor från världens läkare vid behandlingen av lidande människor. Våra läkare bör överge sin höga taxa för livsviktiga ingrepp. Och reformen bör gå längre, än så. Ofta debiteras skyhöga belopp också för blygsamma tjänster, eftersom läkare förväntas grunda sina taxor på världens doktorers prislistor. Somliga rättar sig efter världens inställning, för att hopa pengar för, som de påstår, Guds tjänst. Men Gud tar ej emot dylika offergåvor. Han säger: ”… jag… hatar orättfärdigt rov.” Jesaja 61:8. De, som behandlar sin nästa orättfärdigt, samtidigt som de hävdar sig tro Mitt ord, skall Jag döma, därför att de har gett en felaktig bild av Mig. rätt

(125)Då det här påtalades för mig, yttrade min Lärare: ”De inrättningar, som är beroende av Gud och tar emot Hans välsignelse, måste ständigt verka i enlighet med grundsatserna hos Hans lag. Att begära ett stort penningbelopp för några minuters insats, är inte rätt. Läkare, som står under ledning av den störste Läkare världen har känt till, måste låta principerna hos evangeliet bestämma varje avgift. Se till, att barmhärtighet och kärlek till Gud stämplas på varje mottagen krona.” rätt

(126)När verksamheten vid våra hälsohem bedrivs på rätt sätt, kommer ett omfattande missionsarbete att uträttas. Då kommer var och en att arbeta på så sätt och i en sådan anda, att han kommer att stråla som ett ljus i världen. rätt

(126)Gud uppmanar till praktiskt, Kristuslikt arbete. Patienterna, som anländer till våra hälsohem, behöver se principerna nedtecknade i Jesaja 58 levas ut. De, som har tagit till sig sanningen, skall praktisera den, eftersom den är sanningen. Sanningen skall bevaras i allt sitt helgade inflytande i Guds verk på våra institutioner. rätt

(126)Religiösa Grundregler skall försvaras
Utövarna av medicin bör överallt hålla sina religiösa principer entydiga och ofläckade. Yrkets utövande skall vila på sanningen. Läkare skall använda sitt inflytande som ett medel, för att rena själen med de helande strålarna från Rättfärdighetens Sol. När den tid stundar, när läkare inte kan göra det, kommer Herren inte längre att vilja se hälsoinrättningar grundas ibland sjundedags-adventister. Höga priser är vanligt förekommande i världen; men vår verksamhet skall bygga på sunda principer. Bibelns standard skall upprätthållas. Herrens inriktning, rättvisa, barmhärtighet och sanning skall vara vår ledstjärna. Inga skyhöga räkningar skall skrivas ut för enkla insatser. Avgifterna skall mosvara det uträttade arbetet. rätt

(126)Arbetet, som utförs vid våra hälsoinrättningar, skall stämma överens med beteckningen ”hälsomissionsarbete”. Herren skall inte behöva tycka illa om oss, för att vi skämmer ut Kristi verksamhet. Gud har ej gett oss tillåtelse till, att uträtta ett verk, som inte håller måttet i domen. Han önskar icke, att en institution grundad av Hans folk skall ha samma rykte, som Ananias och Safira gjorde. Deras åstundan efter ett rykte om självuppoffring, frikostighet och hängivenhet för den kristna tron fick Ananias och Safira att sälja sin egendom och lägga en del av intäkten vid apostlarnas fötter, varigenom de låtsades ha överlämnat hela beloppet. De hade inte uppmanats till, att ge allt de hade för saken. Gud skulle ha godtagit delar därav. Men de ville påskina, att de hade gett hela. Alltså menade de, att de skulle vinna det begärda goda ryktet, och samtidigt behålla en del av pengarna. De trodde sig ha lyckats med sin sluga plan; men de svindlade Herren, och Han behandlade dem summariskt. Detta var det första fallet med bedrägeri och falskhet i den nyligen grundade församlingen. Han dödade dem båda som en varning för alla om det farliga i, att offra sanningen, för att vinna favörer. rätt

(127)Vi skall inte skämma ut det vi säger oss tro på, för att vinna favörer. Gud avskyr falska framställningar och undanflykter. Han fördrar inte personer, som lovar, men inte håller sitt ord. Det bästa och ädlaste arbetet görs med rättvisa, ärliga metoder. — Manuskript 169, 1899. rätt

(127)Var inte en Procentare!
Herren visade mig, att Du gjorde ett misstag, genom att förutom Din brukliga lön ta emot alla pengar, som Du fick in genom Ditt arbete på öron, näsa, hals. Det här var en snara för Dig. Dess inflytande vilseledde Dig. Din stora längtan efter lyx fick Dig att lägga Dig till med en extravagant livsstil.... rätt

(127)En Skyldighet, att vara helgad och ofördärvad
Bara det, som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är sant och värdigt samt förtjänar beröm, kan vi tryggt hålla oss till. {Jämför Filipperbrevet 4:8. Övers. anm.} Människan står under okränkbart ansvar inför Gud, att vara helig och ofördärvad; ty hon har köpts för ett pris, ja, med Guds Sons blod. Doplöftet fordrar av den kristne, att han inte skall göra något, som skämmer ut det kristna namnet. Den bekännande kristne lovar inför Fadern, Sonen och den Helige Ande, att han skall motverka stolthet, begär, otro. Och när en äkta kristen försöker, att uppfylla löftet, litar han allt mindre på sig själv. Han sätter allt större lit till Gud. Hans aktning för och kärlek till Frälsaren ökar fortlöpande, och han är ett levande vittne för Mästaren. Han inser, vad det vill säga, att vara ett Guds barn. Han förstår allt tydligare, att Kristi renande blod ger honom förlåtelse och bättre karaktär. Andligen växer han upp likt den ståtliga cedern. Dagligen umgås han med Gud, och han äger en skattkammare av kunskap att ösa ur. Hans vetande om Skrifterna är omfattande. Han lär känna Fadern och Sonen, och han vet allt mera om Guds vilja. Han fylls med en ständigt tilltagande kärlek till Gud och medmänniskorna. — Brev 46, 1901. rätt

(128)Räkna Kronorna!
I fall läkare menar sig få för dåligt betalt, bör de rannsaka sina omständigheter. Om arbetsbelastningen är för svår, bör andra anställas, för att dela deras ansvar, och själva bör de få mindre att göra. Vi sysslar med ett väsentligt arbete, och vi måste vara aktsamma med våra utlägg. Det finns en värld, som behöver få ljuset. Ovarnade själar går under. Om högre löner utbetalas till dem, som redan har nog, utmynnar det i, att det ej finns pengar till lön åt andra anställningsbara, vars tjänster skulle behövas. — Manuskript 59, 1912. rätt

(128)Gud vanäras genom slug Taktik
Det finns sådana, som skulle mana Dig till, att agera smart, för att bli framgångsrik i Ditt yrke; att Du emellanåt måste undvika sträng rättskaffenhet. Dessa frestelser anammas gärna av människan; men jag uttalar mig om det, som jag känner till. Låt Dig inte luras och dras vid näsan. Skäm inte bort Dig. Öppna inte dörren, så att fienden kan stiga in och ta själen i besittning. Det är farligt, att alls undvika sträng rättskaffenhet. Var ärlig mot Dig själv. Bevara Din av Gud givna värdighet i gudsvördnad. Det är stort behov av, att varje hälsoarbetare får grepp om och håller taget om den Oändliga Kraften. rätt

(128)Principen om taktik leder ofrånkomligen till svårigheter. Han, som betraktar människors gillande som mera eftersträvansvärt, än Guds gillande, faller för frestelsen, att offra principen för världslig vinning eller erkännande. Härigenom offras fortgående troheten mot Gud. Sanningen, Guds sanning, måste värnas i själen och hållas fast vid i himmelens kraft, annars kommer Satan med sin förmåga, att stjäla den från Dig. rätt

(128)Tänk aldrig tanken, att en ärlig, sanningsenlig läkare inte kan vara framgångsrik. Denna inställning vanhedrar sanningens och rättfärdighetens Gud. Han kan visst lyckas; ty han har Gud och himmelen på sin sida. Se till, att absolut vägra varje muta till att ljuga. Försvara Din rättskaffenhet i Kristi styrka och nåd, så kommer Han att uppfylla Sitt ord för Dig. — Counsels to Parents, Teachers, and Students, sidorna 485-486 rätt

(129)Löften till självuppoffrande Medarbetare
Var och en bör verka enligt principen om självuppoffring. Arbeta, medan dagen varar; ty natten kommer, när ingen kan verka. När Guds folk arbetar på allvar, ödmjukt, självuppoffrande, kommer de att erhålla den rika belöning, om vilken Job talar: ”Varje öra som hörde mig prisade mig, ... Den döende välsignade mig, änkans hjärta uppfyllde jag med jubel.” {Job 29:11, 13.} Då erkänns Kristus som Skaparen och Förlossaren. De, som är Guds medarbetare, erkänns och uppskattas. Erkännandet av Guds trogna tjänare minskar inte alls vår tacksamhet och vårt pris, som vi hembär till Gud och till Lammet. rätt

(129)När de förlossade står omkring Guds tron, kommer de från synd och urartning räddade att träda fram till dem, som har verkat för dem, och hälsa dem med dessa ord: ”Jag var utan Gud och utan hopp i världen. Jag höll på att gå under i fördärv och synd. Jag var svältfödd på fysisk och andlig mat. Du kom till mig i kärlek och medömkan, Du matade och klädde mig. Du hänvisade mig till Guds Lamm, som tar bort världens synd.” — Brev 74, 1901. rätt

(129)Gör Er redo för Evigheten
Gör Ert livs förberedelse inför evigheten. Ni har inte ett ögonblick att förlora. Håller Ni Guds bud? Fruktar Ni för, att såra Honom? Känner Ni av Ert beroende på Kristus? Inser Ni, att Han måste upprätthålla Er varje ögonblick med Sin kraft? Utmärks Er vardag av underkastelse, förnöjsamhet och tacksamhet? rätt

(129)Hälsomissionsarbetare erkänns av Kristus, inte för kristennamnet, utan för att de som vårdnadshavare har den Överste Missionären, som lämnade himmelen, för att offra Sitt liv för världens liv. Han säger: ”Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.... Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Den som älskar mig skall bli älskad av min Fader, och jag skall älska honom och uppenbara mig för honom.’” {Johannesevangeliet 14:15, 21.} rätt

(130)Ge alltså, som Guds vittnen, belägg för, att Ni disciplineras och utbildas av den store Hälsomissionären; att Ni har lagt Er i Hans händer, för att uppenbara Hans Ande, för att för världen visa den helgade naturen hos Hans storslagna verk, och att för icke troende uppenbara fördelen med, att stå under Hans skyddande ledning. rätt

(130)En hälsomissionär är inte mycket värd för Guds sak, med mindre han utvecklar samtliga principer hörande till kristennamnet. Kristi evangelium skall genomsyra levernet. Så långt vi förmår, skall vi i denna värld med våra liv visa, hurdant livet i himmelen kommer att bli. Detta förväntar Kristus Sig av alla, som påstår sig vara hälsomissionärer. De skall inte omhulda en enda princip, som doftar själviskhet. De skall träda fram inför världen som Kristi efterföljare, varvid de blir delaktiga av Hans självförnekelse och förödmjukelse samt proklamerar Hans ankomst. — Brev 63, 1903. rätt

(130)Råd till en ung Läkare
Herren har gett Dig Ditt arbete. Han väntar Sig, att Du varje vecka frågar Dig själv, hur väl Du har hanterat Herrens tillhörigheter. Anstränger Du Dig mentalt, moraliskt och fysiskt, för att göra Herren nöjd - Han vill ju, att Du vinner ytterligare talenter, genom att på rätt sätt använda dem, som Han har skänkt Dig? Att Du är läkare, fråntar Dig ingalunda från nödvändigheten, att vara försiktig med pengarna. Det finns nya fält att beträda, och deras beträdelse fordrar ekonomisk klokskap. Tänker Du beträda dessa fält, såsom Du har beträtt -----, tillfredsställd med, att låta andra utöva självförnekelse och lyfta upp korset, medan Du ger utrymme åt Dina böjelser, varigenom Du slösar med pengarna, för att kunna ståta? Gud kräver, att Du gör det goda med varje uns av Ditt inflytande. Därav kommer att följa det mest välsignade utfall. rätt

(130)Du behöver lära Dig konsten, att använda Dina talenter, för att ära Honom, som har lånat ut dem åt Dig. Det fordrar studium och bön samt hängivenhet. Somliga tycks sakna vett på ekonomins område. De låter hundratals kronor rinna mellan fingrarna, utan att åstadkomma något för Gud.... rätt

(131)Uppamma Rättskaffenhet, Självförnekelse och Ödmjukhet
Gud uppmanar Dig till, att ta Dig samman. Var en man. Upphör med Din extravagans. Märkvärdiga uppfattningar skall inte uppammas i skydd av hälsomissionsverksamhet. Det är på tiden, att vi blir kristna i hjärtat. Rättskaffenhet, självförnekelse och ödmjukhet bör utmärka våra liv.... rätt

(131)Det återstår ett stort verk att utföra. Gör Du allt Du kan, för att hjälpa? Gud har gett oss ett uppdrag, som änglar gärna skulle utföra. Hälsomissionsarbete skall göras. Tusentals och tusentals människor håller på att gå under. Guds medkänsla har väckts. Hela himmelen ser på med intresse, för att utröna, vilken art hälsomissionsarbetet antar, när det leds av människor. Tänker människor göra det bästa av Guds bestämda plan, för att nå de mörka områdena på jorden med en demonstration av Hans välvilja? rätt

(131)Hälsomissionsarbete är en helig åtgärd, som Gud Själv har tänkt ut. Efter Adams överträdelse betalades ett högt pris, för att rädda det fallna släktet. De, som samarbetar med Gud i Hans räddningsaktion, varvid de verkar på samma sätt som Kristus, kommer att bli framgångsrika i allt. Församlingen har getts i uppdrag, att utan dröjsmål överbringa till världen Guds frälsande nåd. Vi får icke skyla över nåden med själviskhet och sedan kalla det hela för hälsomissionsarbete. rätt

(131)Församlingen skall vara en Ljusets Ängel
Vi har ingen tid att mista. Gud har ordnat med ett medel, för att återvinna syndare. Hans sanning skall framställas genom osjälviskt arbete. Det här är förtroendeuppdrag Han har gett oss, och det skall troget utföras. rätt

(131)När tänker församlingen uträtta sitt tilldelade arbete? Hon avbildas som en ljusets ängel, som flyger tvärs över himlen med ett evigt evangelium att förkunna för världen. Det här föreställer hastigheten och omedelbarheten, varmed församlingen skall verkställa sin uppgift. I hälsomissionsarbetet skall Jesus kunna betrakta frukten av Sin själsliga ansträngning. Det är meningen, att människor skall ryckas likt bränder ur elden. rätt

(131)Himmelen ser på
Dock har det inträffat en förändring, som har hindrat verket, som Gud avsåg skulle fortskrida utan minsta antydan till själviskhet. Hela himmelen ser på med intensivaste intresse, för att skönja utfallet av det arbete, som är så omfattande och väsentligt. Gud betraktar det hela, likaså gör det himmelska universum; och samtidigt går själar under. Skall verkligen det nådens verk, genom vilket Gud fordomdags har uppenbarat Sin barmhärtighet i räddning och återställning, offras på själviskhetens altare? Skall redskapet utsett av himmelen, för att göra gott mot människor och ära Gud, gå förlorat på grund av lättsinnigt slöseri? Skall Guds instrument för välsignelse nyttjas av dem, som bekänner sig tro sanningen, men som köper och säljer för vinnings skull? rätt

(132)Samma erfarenhet som på apostlatiden skall bli vår, om vi låter den Helige Ande forma och använda oss. Herren kommer att avlägsna Sin välsignelse, där själviska angelägenheter dominerar; men Han kommer att strö det goda över Sitt folk jorden runt, om de brukar det för mänsklighetens höjande. Hans verk skall utgöra ett tecken på Hans välvillighet, ett tecken, som kommer att vinna världens förtroende och inbringa tillgångar för Hans rikes främjande. rätt

(132)Ett Exempel, som smittar av sig
Gud kommer att pröva människors uppriktighet. De, som förnekar jaget, tar upp korset och följer Kristus, kommer hela tiden att ha arbete att göra inom området för det fallna mänskosläktets återställande. De, som gör uppoffringar för världen, gör ett starkt intryck på världen. Deras föredöme smittar av sig och är övertygande. Människor upptäcker, att det inom församlingen förekommer den tro, som fungerar genom kärleken och renar själen. Men när de, som säger sig arbeta för Gud, försöker att gynna sig själva, försenar de verket betydligt och skämmer ut det.... rätt

(132)Guds Myndighet skall erkännas
Överge aldrig den äkta måttstocken, även om troheten mot den skulle göra Dig till tiggare. Gud har fastslagit en hög standard för rättfärdighet. Han har dragit en tydlig gränslinje mellan människors och Hans visdom. Alla, som arbetar på Kristi sida, måste verka för att rädda, inte för att ödelägga. Världslig taktik skall inte vara Guds tjänares taktik. Den gudomliga myndigheten skall erkännas. Församlingen på jorden skall vara företrädaren för himmelens principer. Mitt ibland den vidriga, organiserade orättvisan, bedrägeriet, rånandet och övriga brottsligheten skall hon stråla med ljus från ovan där. Hon skall stå emot det rådande avfallet i Kristi rättfärdighet. — Brev 38, 1901. rätt

(133)Såsom Kristi Tjänare
Oavsett vårt arbete, skall vi uträtta det för Kristus. Det finns många slags arbeten i världen, som går att göra för Gud. En icke troende skulle utföra sådant arbete mekaniskt, för att få sin lön. Han känner ej till glädjen i, att samverka med Mästerarbetaren. Hans arbetsinsats är fri från andlighet, eftersom han bara tjänar sig själv. Hans liv styrs av vardagliga bevekelsegrunder, vardaglig längtan, vardaglig inspiration, av en önskan om, att betraktas som duktig av andra. En sådan person kanske hyllas av människor, men inte av Gud. De, som i sanning är förenade med Kristus, arbetar inte för den lön de erhåller. Eftersom de är Guds medarbetare, eftersträvar de inte jagets upphöjande. rätt

(133)På den sista, stora dagen kommer avgöranden att fattas, som kommer att göra många häpna. Då kommer det inte att finnas något utrymme för mänskligt omdöme. Kristus förmår och kommer att bedöma varje fall; ty all dom har överlämnats åt Honom av Fadern. Han kommer att bedöma personens tjänande utifrån det, som människorna inte ser. De djupast förborgade hemligheter ligger blottade för Hans allseende blick. När allas Domare skall genomföra Sin undersökning, kommer många av dem, som enligt människors förmenande eller åsikt borde stå främst, att hamna sist, och de, som har placerats sist i ledet av människor, kommer att lyftas ut ur den gruppen och sättas främst. — The Review and Herald, den 31. Juli, 1900. rätt

(133)Självrannsakande Frågor
Jag frågar dem, som fåfängt ger efter för jagets önskemål: Tänker Ni fortsatt agera, som om Ni inte skulle behöva öva självförsakelse? Av vilken anledning lever Ni? Vad gott åstadkommer Ni? Har Ni verkligen råd, att leva för jaget? Kommer Ni att vinna evigt liv, när Ni lever på detta sätt? Har inte Gud tilldelat Er ett arbete? Finns det inte något annat för Er att uträtta, än att blott tillfredsställa jaget? — Brev 4a, 1902. rätt

(133)Två Slags Tjänare
Från en Predikan i Grimsby, England, den 19. September, 1886.
I den yttersta tiden kommer det bara att finnas två grupper, den ena stående till höger och den andra till vänster, och Kristus yttrar till den ena: ”Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då skall konungen svara dem: Amen {Sannerligen} säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” {Matteusevangeliet 25:34-41.} rätt

(134)Den första gruppen hade vävt in Kristus i karaktären, och de var omedvetna om sitt handlande. ”Kom, ni min Faders välsignade”, lyder välsignelsen, ”och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.” Alltså ser vi, att Kristus likställer Sina intressen med den fallna människans. Han vänder Sig till dem på vänster hand och säger: ”Ty jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig, naken och ni klädde mig inte, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte.” Och då frågar de Honom: ”Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och tjänade dig inte?” Och så kommer svaret: ”Allt vad ni inte har gjort för en av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig.” {Verserna 42-45.} Inte de största, utan de minsta. rätt

(134)Nå, vi gör klokt i, att inlemma Kristus i vardagslivet. De, som hade försummat de hungriga, de nakna och de sjuka, var inte medvetna därom. Hur kunde det komma sig? Jo, för att de hade skolat och utbildat sig i själveftergivenhetens konst, och som följd härav gick de miste om himmelen och den eviga sällhet, som kunde ha blivit deras, om de hade gett Gud sina krafter. — Manuskript 16, 1886. rätt

(135)Beröm för Själavinnare
I de trofasta själavinnarnas öron kommer det att ljuda ljuvligt beröm, en helgad välsignelse. De kommer att bli ett med himmelens jublande skara, som högljutt ropar vid den levande skördens hemkomst. Vilken fröjd, när alla Herrens återlösta skall träffas, församlade i de åt dem uppförda praktboningarna! Oh, vilken glädje för alla, som har varit opartiska, osjälviska arbetare åt Gud, för att föra Hans verk framåt på jorden! Vilken tillfredsställelse varje skördare kommer att erfara, när Jesu klara, musikaliska röst hörs i orden: ”Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse”! ... rätt

(135)Förlösaren förhärligas, eftersom Han inte har dött förgäves. Med glada, fröjdefulla hjärtan ser Guds medarbetare frukterna av sitt hjärtegoda arbete för utsatta, döende syndare, och låter sig nöja därmed. De ångestfyllda timmarna de har lagt ned, de brydsamma omständigheterna de har stött på, hjärtats smärta för somligas vägran, att se och ta emot det, som skulle ha garanterat deras frid, har nu glömts. Den självförnekelse de har utövat, för att stödja arbetet, har nu fallit ur minnet. När de betraktar själarna, som de sökte att vinna för Jesus, och ser dem frälsta, evigt frälsta — monument över Guds nåd och en Förlossares kärlek — genljuder det under himmelens valvbågar av prisets och tacksägelsens rop. — The Review and Herald, den 10. Oktober, 1907. rätt

(135)Vinst, som är Förlust
Gud kommer förvisso att förkasta varje fördel vunnen genom själviskt, orättvist handlande. Min broder, Dina sinnen måste rensas och helgas. Vi måste nå en högre nivå. Vi måste vaka, vi måste be, vi måste alltid vara redo för aktion. — Brev 13, 1902. rätt

(136)För vidare Studium
Avgifter och Löner:
Counsels on Health, sidorna 302-320 (Vittnesbörd för Församlingen, Band 7, sidorna 206-209; Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 142-144).
Önskan om hög Lön: Counsels on Health, sidan 299.
En Lärdom från Salomos Styre: Profeter och Kungar, sidorna 61-65.
Jämförelse mellan Ersättning för Läkare och Pastorer: Vittnesbörd för Församlingen, Band 1, sidorna 640, 641.
Löner på Institutioner i Förhållande till Välstånd: Vittnesbörd för Församlingen, Band 8, sidorna 142, 143.
”Inte mutad med Rikedom, eller skrämd genom Fattigdom”: Ellen G. Whites Liv i Skisser, sidan 302.
Enkelhet och Hushållning med Medel: Counsels on Health, sidorna 319, 320.
Samma Lön för Kvinnor: Counsels on Health, sidan 365. rätt

nästa kapitel