I den store Läkarens fotspår kapitel 30. Från sida 381.     Från sida 363 i den engelska utgåva.ren sida tillbaka

Hemmets läge och inredning.

(381)Herren Planterade en lustgård, ... och där satte han människan." rätt

(381)Bibeln har en underbar förmåga att förenkla lifvets problem. Om vi gåfve akt på dess lärdomar, skulle vi kunna lösa mången invecklad fråga och bespara oss månget misstag. Den lär oss att uppskatta tingen efter deras rätta värde, att nedlägga vår största möda på de ting, som ha det största värdet ,de ting, som vara. Denna lärdom är behöflig för dem, som stå i begrepp att välja sig ett eget hem. Det är af vikt, att de ej förlora det högsta målet ur sikte. Må de minnas, att det jordiska hemmet bör vara en symbol af det himmelska och en förberedelse för detta. Lifvet är en förberedande skola, i hvilken föräldrar och barn skola beredas för högskolan i Guds boningar. Vid valet af hemmets läge bör man minnas detta och ej låta afgörandet bero af vinningslystnad, det härskande modet eller samhällsbruket. Tänk efter, hvad som kraftigast skall befordra enkelhet, renhet, hälsa, dessa lifvets verkliga värden! rätt

(381)Öfver hela världen blifva städerna alltmera lastens drifhus, där det onda härskar oförtäckt och där det vimlar af lockelser till sinnlighet och utsväfning. Sedefördärfvet och brottsligheten tilltaga. Hvarje dag bringar underrättelser om nya våldsgärningar, stölder, dråp, själfmord och onämnbara brott. rätt

(382)Lifvet i städerna är falskt och konstladt. Det intensiva penningbegäret, nöjeslystnaden, törsten efter lyx och öfverflöd, allt detta är krafter, som komma det stora flertalet att förlora lifvets verkliga mål ur sikte. De föra med sig tusen onda ting. På ungdomen verka de med nästan oemotståndlig makt. rätt

(382)En af barnens och ungdomens finaste och farligaste frestelser är den begifvenhet på nöjen, som härskar i städerna. Det gifves många helgdagar med sina tillställningar; täflingar och kapplöpningar utöfva sin dragningskraft, och nöjeshvirfveln för de unga bort från lifvets allvarliga plikter. Penningar, som borde ha användts till bättre ändamål, förspillas på nöjen. rätt

(382)Genom trust- och fackföreningsväsendet, sträjker och lockouter m. m. försvåras stadslifvet alltmer och medför allvarliga faror. Många familjer skola därför bli nödsakade att flytta från städerna. rätt

(382)Städerna äro äfven ofta hälsofarliga till följd af oren luft, dåligt vatten och skämd föda, trånga, mörka och ohälsosamma bostäder och den på grund af allt detta ökade faran för smittsamma sjukdomar. rätt

(383)Det var ej Guds afsikt, att människorna skulle bo sammanträngda i städer, hoppackade i hyrda lägenheter utefter trånga gator och gränder. I begynnelsen lät han våra första föräldrar bo i den både öra och öga tilltalande omgifning, som han önskar, att den än i dag skulle vara en glädjekälla för oss. Ju närmare vi komma Guds ursprungliga afsikt med oss, dess bättre skola vi bli i stånd att vinna hälsa till kropp och själ. rätt

(383)En dyrbar, elegant inredd våning, lyx och öfverflöd äro ej de villkor, som fordras för att lefva ett lyckligt och nyttigt lif. Jesus kom till jorden för att utföra det största verk en människa någonsin utfört. Han kom som Guds sändebud för att visa oss, hur vi skola kunna göra det största möjliga af vårt lif. Hvilka förhållanden hade den Oändlige valt för sin Son? Ett undangömdt hem bland de galileiska bärgen, underhållet genom ärligt, aktningsvärdt arbete och sparsamhet under daglig kamp mot svårigheter och bekymmer, ett lif i enkelhet, i tålig och glad själfförsakelse, läsning vid moderns sida ur en rulle af den heliga skrift, morgongryningens och skymningens stillhet i den gröna dalen, naturens heliga undervisning om Gud som alltings skapare och uppehållare och själens umgänge med Gud - dessa voro de förhållanden bch möjligheter, under hvilka Jesus uppväxte. rätt

(384)Under liknande förhållanden ha olika tiders bästa och ädlaste människor vuxit upp. Må man läsa Abrahams, Jakobs, Josefs, Moses', Davids och Elisas historia och studera de människors lif, hvilka i senare tider burit det tyngsta ansvaret och uträttat mest för världens förädling. rätt

(384)Många af dessa människor ha uppfostrats i landtliga hem. De ha ej tillbringat sin ungdomstid i nöjen och öfverflöd. Många ha måst kämpa mot fattigdom och svårigheter. De ha tidigt lärt sig att arbeta, och deras rörliga lif i det fria har utvecklat och stärkt alla deras förmögenheter. Tvingade att lita på sig själfva, ha de lärt sig att öfvervinna svårigheter och hinder och blifvit modiga och uthålliga. De ha lärt sig själfbehärskningens svåra konst. I väsentlig mån skyddade för dåligt sällskap ha de njutit af enkla nöjen och gödt umgänge. De ha varit enkla i sina behof och måttliga i sina lefnadsvanor. De ha varit fasta i sina grundsatser och växt upp till rena, starka och sanna människor. Då dekallats till sitt lifsverk, ha de ägt kroppslig och andlig styrka, ett rikt själslif, förmåga att lätt uppgöra och utföra sina planer samt ståndaktighet gent emot det onda, och de ha därigenom blifvit en verklig makt i det godas tjänst. rätt

(384)En frisk kropp, en sund själ och en ädel karaktär äro föräldrarnas bästa gåfva till barnen. De, som inse hvad som fordras för en verklig framgång i lifvet, visa sig kloka i tid. De grunda sitt hem med tanke på lifvets bästa möjligheter. rätt

(384)I stället för att bosätta sig på platser, där man öfverallt måste se människoverk, där onda tankar ofta väckas af intrycken utifrån, där den rådande brådskan och förvirringen medföra oro och trötthet, bör man söka sådana platser, där man kan få betrakta Guds verk i naturen. I naturens skönhet, stillhet och frid finner själen hvila. Låt ögat hvila på de gröna fälten, skogsdungarna och höjderna. Blicka upp mot den blå rymden, som ej skymmes af stadens damm och rök, och inandas himmelens lifgifvande luft. Hemmet skall ligga afskildt från stadslifvets buller och förströende inverkan, så att föräldrarna ostördt kunna få ägna sig åt sina barn, blifva deras kamrater, lära dem att inhämta kunskap om Gud genom hans skapade verk och fostra dem till rättskaffens och nyttiga människor. rätt

(385)Enkelhet i inredningen.
Våra konstlade vanor beröfva oss många välsignelser och njutningar och hindra oss att uträtta, hvad vi annars skulle kunna. Rikt utsirade och dyrbara möbler äro ett slöseri ej blott med penningar, utan äfven med den tusenfaldt dyrbarare tiden. Genom den sorgfälliga skötsel de kräfva blifva de också en börda för hemmet. rätt

(385)Hur konstladt är ej förhållandet i många hem, äfven där tillgångarna äro begränsade och hushållsarbetet hufvudsakligen hvilar på modern. De bästa rummen äro möblerade på ett sätt, som ej motsvarar familjens tillgångar, och äro ej ägnade att bereda hemtrefnad och bekvämlighet. De äro försedda med dyrbara mattor, konstrikt utsirade och prydligt uppstoppade möbler och ömtåliga draperier. Bord, hyllor och andra tjänliga platser fullsättas med prydnadsföremål, och väggarna behängas med taJlor, tills ögat tröttas. Och hvilket arbete erfordras ej för att hålla dessa rum i ordning och dammfria! Detta arbete' och familjens öfriga konstlade vanor i öfverensstämmelse med det rådande bruket pålägga husmodern ett oerhördt arbete. rätt

(385)I månget hem har makan och modern ingen tid öfrig att läsa och sätta sig in i tidens sträfvanden, ingen tid att hålla sin man sällskap, att söka förstå sina barn och följa deras själsutveckling. Hon har ingen tid att låta den dyre Frälsaren blifva en kär och förtrogen vän. Så småningom försjunker hon till att blifva blott och bart en hushållsträl, och idel förgängliga ting taga hennes krafter, hennes tid och intresse i anspråk. Alltför sent vaknar hon till insikt om, att hon är nästan som en främling i sitt eget hem. De dyrbara tillfällen hon en gång ägde att göra sina käras hjärtan mottagliga för ett högre lif, har hon försummat, och de komma aldrig åter. rätt

(388)Må hemmets grundläggare besluta att handla förståndigare! Deras närmaste mål bör vara att göra hemmet trefligt. De böra söka att så mycket som möjligt underlätta arbetet och befordra hälsa och välbefinnande. De gäster böra inbjudas, som Kristus lagt oss på hjärtat och om hvilka han säger: "Så vidt I hafven gjort det mot en enda af dessa mina minsta bröder, hafven I gjort det mot mig." rätt

(388)Hemmet bör förses med enkla, hållbara möbler och öfriga förnödenheter, som äro lätta att rengöra och kunna ersättas utan stor kostnad. Genom smak och urskillning kan ett mycket enkelt hem bli angenämt och inbjudande, om kärlek och förnöjsamhet råda där. rätt

(388)Vackra omgifningar.
Gud älskar skönhet. Han har danat jord och himmel sköna, och med en faders glädje ser han sina barn fröjdas öfver de ting han skapat. Det är också honom behagligt att vi omgifva våra hem med naturlig skönhet. rätt

(388)Nästan alla, som bo på landet, kunde omkring sina hem ha en gräsmatta, några skuggiga träd, blommande buskar och välluktande blomster. Detta bidrager mer än någon konstlad prydnad till familjelifvets behag. Det har ett välgörande, förädlande inflytande, stärker kärleken till naturen och bidrager till att närma familjemedlemmarnas hjärtan till hvarandra och till Gud. rätt

nästa kapitel