Profetians Ande, band 4 kapitel 24. Från sida 239ren sida tillbaka

Ondskans Ursprung

(239)För många människor är syndens upprinnelse och orsaken till dess vara eller existens en stor gåta, ett mysterium. rätt

(239)I sin otrygghet och sitt tvivel blir de blinda för de sanningar, som tydligt uppenbaras i Guds Ord, och som är en förutsättning för frälsning. rätt

(239)Andra saknar tillräcklig förståelse av syndens stora frågeställning, eftersom felaktiga uttolkningar har beslöjat Bibelns lära om Guds sinnelag, Hans styre och grundsatserna eller principerna för Hans förhållande till synden. rätt

(239)Det är omöjligt, att förklara syndens upprinnelse på sådant sätt, att man också ger en förklaring av orsaken till dess existens. rätt

(240)Synden har trängt sig in, och ingen kan förklara grunden till dess upphov. Synden är något gåtfullt och oförklarligt; att ursäkta den är detsamma, som att försvara den. Om det ginge att ursäkta den eller orsaken till dess existens kunde påvisas, skulle den sluta att vara synd. Vår enda definition på eller begreppsbestämning av synd är den, som står skriven i Bibeln {Första Johannesbrevet 3:4}. Den är ”lagbrott”, den är utslaget av en grundinställning, som för krig mot den stora kärlekslagen, som är det gudomliga styrets grundval. rätt

(240)Men det var en, som missbrukade den frihet de skapade väsendena hade fått. Synden härrörde från honom, som näst efter Kristus hade ärats mest av Gud, och som stod högst i makt och anseende ibland himmelens invånare. Före sitt syndafall var Lucifer främst ibland de överskuggande keruberna, och han var helig och obesmittad: ”Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig.” Hesekiel 28:12-15. rätt

(240)Innan synden höll sitt intåg i himmelen, härskade där fullkomlig glädje och frid. Änglarna var hängivna i sin kärlek till och tjänst för Gud och för varandra, men då synden gjorde sitt intåg, förändrades detta lyckliga tillstånd. I sitt uttalande om det ondas upphov säger profeten: ”Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas.” Vers 17. Gud hade skapat Lucifer som ett ädelt och vackert väsen, och upphöjt honom över änglarna, men Han hade inte fråntagit honom möjligheten till synd. Det stod i Lucifers makt, att synda, om han ville. Lucifer kunde ha fortsatt att vara en älskad och ärad kerub, han kunde ha fortsatt att äga Guds och alla änglars erkännande, och utfört sin gärning till stor välsignelse för alla, och därmed ha förhärligat sin Skapare, men steg för steg började han att använda sin ställning till att upphöja sig själv och till att få änglarna att prisa och ära honom. Gradvis ledde han de änglar han hade herraväldet över till att tjäna honom, i stället för sin Skapare. Detta fördärvade både honom själv och hans anhängare. rätt

(241)Han använde hela sitt vidunderliga förstånd till att begå bedrägeri, och därigenom säkra sig välvilja hos de änglar, som hade stått under hans ledning. Själva det förhållandet, att Kristus hade varnat och förmanat honom, förvred han för att härigenom främja sina förrädiska planer. Satan hade sagt till dem, som närde den största kärleken och tilliten till honom, att han hade blivit orättfärdigt dömd, att den ställning, han intagit, inte hade respekterats, och att hans frihet skulle begränsas. rätt

(241)Efter att först ha förvanskat Kristi ord, började han att använda sig av undanflykter och direkta lögner, i det att han beskyllde Guds Son för att vilja förödmjuka honom inför himmelens invånare. Han försökte också att baktala de änglar, som var trofasta mot Gud. Han beskyllde alla dem, som han inte helt lyckats att få över på sin sida, för att sakna intresse för det, som var till fördel för de himmelska väsendena. Han gav dem, som förblivit trofasta mot Gud, skulden för det bedrägliga verk, han själv utförde. Och för att styrka sin beskyllning om, att Gud hade varit orättfärdig mot honom, förvanskade han Skaparens ord och gärningar. Hela hans politik gick ut på, att förvirra änglarna med hjälp av listiga lögner om Guds avsikter. Allt, som var enkelt och rättframt, höljde han i mystik, och med hjälp av lömska förvanskanden väckte han tvivel på Herrens mest otvetydiga uttalanden. Hans höga ställning och hans nära förbindelse med himmelens Konung gav hans ord större vikt, och det lyckades honom att förmå många att delta i hans uppror mot Gud. rätt

(241)Ända till slutet på striden i himmelen fortsatte den store tyrannen, att rättfärdiggöra sig. Då det meddelades, att han och hans anhängare skulle fördrivas från lycksalighetens boning, förkunnade upprorsledaren övermodigt sitt förakt för Skaparens lag. Han upprepade sitt påstående om, att änglarna inte behövde någon kontroll, utan borde ha lov till att göra, vad de ville, eftersom deras vilja alltid skulle få dem att välja den rätta vägen. Han tillkännagav, att de gudomliga lagarna orättvist begränsade änglarnas frihet, och att det var hans avsikt att få lagen avskaffad, så att änglarna, efter att ha befriats från detta ok, kunde uppnå en mera upphöjd och ärofylld ställning. Med avsikt gav Satan och hans sammansvurna Kristus skulden för deras uppror, i det att de tillkännagav, att de aldrig skulle ha gjort uppror, om Han inte hade riktat tillrättavisningar mot dem. Fulla av trots och envishet försökte de förgäves, att omstörta Guds styre, samtidigt som de hädiskt påstod, att de själva var oskyldiga offer för en förtryckande makt. Så förvisades upprorsledaren och hans medsammansvurna slutligen från himmelen. rätt

(242)Den anda, som orsakade upproret i himmelen, sporrar ännu till uppror på jorden. Satan använder samma taktik mot människor, som han använde mot änglarna. Nu härskar hans anda i olydnadens barn. Liksom han, försöker de nu att bryta ned Guds lags förbud och lovar människorna, att de kommer att uppnå frihet, genom att överträda lagens bud. När någon tillrättavisar dem för deras olydighet, fylls de av hat och trots. När Guds varningsbudskap talar till samvetet, förleder Satan människorna till att försöka att rättfärdiga sig och att söka andras medömkan och förståelse, medan de framhärdar i sin synd. I stället för att rätta till sina fel, harmas de på den, som riktar klander mot dem, som om vederbörande vore den enda orsaken till deras vanskligheter. Ända från den rättfärdige Abels dagar och till vår tid har syndare bara känt vrede mot dem, som vågat att fördöma synden. rätt

(242)Lucifer försökte, att väcka änglarnas sympati, genom att påstå att Gud hade behandlat honom orättvist, genom att ära Kristus mer än honom. Innan han dömdes till landsförvisning från himmelen, blev det klart bevisat att Satans beskyllningar var orättvisa och han fick möjlighet, att bekänna sin synd och att åter erkänna Guds myndighet och rättfärdighet, men han valde att fortsätta sitt uppror och för att styrka sina anklagelser mot Gud, förvanskade han Guds ord och handlingar. rätt

(242)Satan åtnjöt för en tid fördel härav och upphöjde sig själv över änglarna, ja, till och med över Gud. Satan kan använda övertro och villfarelser, för att främja sitt verk; det kan inte Gud. Gud kan icke ljuga, medan Lucifer är som den listiga ormen, som slingrar sig försåtligt och lömskt. Gud, däremot, går rakt på sak. Satan framstod i falsk klädnad, och under lång tid var det möjligt för honom, att dölja sin verkliga avsikt, men efterhand avslöjade hans egna gärningar hans ondsinta och fördärvade karaktär. rätt

(243)Då Lucifer började att uttrycka sin misstro mot Gud, visades han inte genast bort. Inte heller då han började att göra sina falska och lögnaktiga uttalanden inför de trogna änglarna, blev han förvisad, utan han förblev länge i himmelen. Om och om igen fick han erbjudande om förlåtelse, bara han ville omvända sig och överlåta sig till Gud. Det gjordes stora ansträngningar, så stora, som bara en kärleksfull Gud kan göra, för att förmå Lucifer att inse att han hade felat, för att det åter igen skulle bli frid och samklang i himmelen. Om Lucifer hade varit villig, att vända tillbaka och åter underkasta sig Guds vilja, skulle han ha återinsatts i sin tidigare ställning, som en skyddande eller överskuggande kerub, men då han trilskt höll fast vid sin inställning mot Gud och inte menade, att han behövde omvända sig, måste himmelens Gud visa bort Satan och dem, som höll med honom, för att upprätthålla rättvisan i himmelen. rätt

(243)Satan har förlett människorna till att synda, genom att framställa Guds karaktär i falskt ljus och måla upp Honom som sträng och tyrannisk – alldeles som han gjorde i himmelen. När detta lyckas honom, förklarar han, att Guds orättfärdiga bud orsakat människornas fall, liksom de orsakade hans eget uppror. rätt

(243)Men den evige Guden tillkännager Själv Sin karaktär: ”’HERREN! HERREN! – en Gud, barmhärtig och nådig, sen till vrede och stor i nåd och sanning, som bevarar nåd mot tusenden och förlåter överträdelse, synd och skuld, men som inte låter någon bli ostraffad”. Andra Moseboken 34:6, 7. rätt

(243)Genom att fördriva Satan från himmelen, bevisade Gud Sin rättfärdighet och bevarade Sin trons ära. Men då människan hade syndat, genom att låta sig luras av denne avfallne andes lögn och bedrägeri, visade Gud Sitt sinnelag, genom att låta Sin enfödde Son dö för det fallna släktet. Guds karaktär uppenbaras genom försoningen. Korsets omotsägliga sakskäl bevisar för hela universum, att det var helt oberättigat, att Lucifer gav Guds styre skulden för sin synd. rätt

(243)Då Frälsaren vandrade här på jorden, avslöjades den store bedragarens karaktär i kampen mellan Kristus och Satan. Det gruvliga krig, som Satan förde mot världens Frälsare, måste nödvändigtvis tillintetgöra både himmelens änglars och hela universums sympati för honom. Hela universums förundran och harm väcktes av hans hädiska krav på, att Kristus skulle tillbe honom, av den himlaskriande fräckhet, han visade, då han förde Honom upp på ett högt berg och till helgedomens tinnar. Hans ondska röjdes, då han uppmanade Kristus att störta Sig ned från den svindlande höjden och hans outtröttlighet visades, varigenom han jagade Kristus från plats till plats och förmådde prästerna och folket till, att förkasta Hans kärlek och till sist ropa: ”Korsfäst Honom, korsfäst Honom!” rätt

(243)Det var Satan, som var skuld till, att världen förkastade Kristus. Ondskans furste brukade all sin makt och list, för att utplåna Jesus, ty han såg, att Frälsarens barmhärtighet och kärlek, Hans medlidande och ömhet, visade världen Guds karaktär. Satan bestred varje krav, som framfördes av Guds Son, och han utnyttjade människorna som sina redskap, för att fylla Frälsarens liv med lidande och sorg. Den spetsfundighet och falskhet, varmed han försökte att hindra Jesu verk, hans hat, som röjdes i olydnadens barns handlingar, och hans ohyggliga beskyllningar mot Honom, vars liv var präglat av enastående godhet, härrörde från hans obehärskade önskan om hämnd. Missunnsamhetens och ondskans, hatets och hämndlystnadens instängda flammor slungades på Golgata mot Guds Son, medan hela himmelen såg på i tyst fasa. rätt

(244)Då det stora offret hade gjorts, for Kristus till himmelen, där Han vägrade att ta emot änglarnas tillbedjan, innan Han framlagt denna bön: ”Fader, jag vill att där jag är, där skall också de som du har gett mig vara med mig”. Johannesevangeliet 17:24. Med outsäglig kärlek och kraft ljöd svaret från Faderns tron: ”Alla Guds änglar skall tillbe honom.” Hebréerbrevet 1:6. Jesus var fläckfri. Nu var Hans förödmjukelser över och Hans offer fullbordat, och Han fick ett namn, som står över alla namn. rätt

(244)Nu var Satans skuld avslöjad och det fanns ingen ursäkt för honom. Satans lögnaktiga beskyllningar mot Gud och Hans styre sågs nu i sitt riktiga ljus. Han hade beskyllt Gud för, att kräva Sina skapade väsens underkastelse och lydnad blott för att upphöja Sig Själv och han hade förklarat, att Skaparen krävde, att alla andra skulle vara självförnekande, men att Han Själv absolut inte bragte offer eller var självförnekande. Nu kunde alla se, att universums Herre, för att frälsa ett fallet och syndigt släkte, hade bragt det största offer, som kärleken kunde bringa, ty ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv”. Andra Korintierbrevet 5:19. Alla kunde också se, att medan Lucifer av lust till ära och makt hade öppnat dörren för synden, hade Kristus, för att tillintetgöra synden, ödmjukat Sig Själv och hade varit lydig intill döden. rätt

(244)Gud hade visat Sin avsky för upprorets grundsatser. Hela himmelen såg Hans rättfärdighet uppenbarad både i fördömandet av Satan och i människornas frälsning. Lucifer hade förklarat, att om Guds lag var oföränderlig och straffet för dess överträdelse inte kunde efterskänkas, måste var en av dess överträdare för evigt avskäras från Skaparens gunst. Han hade påstått, att det syndiga mänskosläktet inte kunde frälsas och därför var hans rättmätiga byte, men Kristi död var ett sakskäl eller argument till människornas fördel, som inte gick att omkullkasta. Lagens straff rammade Honom, som var likställd med Gud, och människorna kunde fritt ta emot Kristi rättfärdighet, och genom ett liv i ånger och ödmjukhet kunde de besegra Satans makt på samma sätt, som Guds Son hade besegrat den. Ja, Gud är rättfärdig och rättvis, och Han rättfärdiggör alla, som tror på Jesus. rätt

(244)Guds lag är rättfärdig. Inget mindre, än denna frälsningsplan kunde överbevisa hela universum om Guds rättfärdighet. rätt

(245)När domen till slut fullbordas, kommer det att ses, att det inte finns någon orsak till synd. När hela jordens Domare frågar Satan: ”Varför har Du gjort uppror mot Mig och berövat Mig flera av Mitt rikes undersåtar?”, kommer syndens upphovsman att vara oförmögen att framföra någon ursäkt. Alla munnar kommer att vara stängda och alla upproriska stumma. rätt

nästa kapitel