Kolportör evangelisten kapitel 1. Från sida 5ren sida tillbaka

Kolportörsarbetets betydelse.

(5)Kolportörsarbetet är, när det utföres på rätt sätt, ett missionsarbete av första ordningen, och det är det bästa och mest framgångsfulla sättet alt nå människorna med de viktiga sanningar, som tillhöra vår tid. Predikoverksamhetens betydelse är obestridlig; men många, som hungra efter livets bröd, ha icke förmånen att få höra ordet genom Herrens befullmäktigade predikanter. På grund härav är det nödvändigt, alt vår litteratur blir vitt spridd. Härigenom skall budskapet nå dit, som predikanten ej kan komma, och mångas uppmärksamhet skall riktas på de viktiga händelser, som stå i förbindelse med avslutningsscenerna av denna världens historia, rätt

(5)Förordnat av Gud.
Gud har förordnat kolportörsarbetet som ett medel till alt framhålla för människorna det ljus, som våra böcker innehålla; och vikten av ätt så hastigt som möjligt bringa dem dessa böcker, som äro så nödvändiga för deras andliga fostran och upplysning, bör inskärpa hos kolportörerna. Detta är just det arbete, som Herren önskar, att hans folk skall utföra i denna tid. Var och en, som inviger sitt liv till Guds tjänst för att arbeta som kolportör, hjälper till att delgiva världen det sista varningsbudskapet. Vi kunna icke akta detta arbete för högt; ty många skulle aldrig få höra varningsbudskapet, om del icke skedde genom kolportörens bemödanden. rätt

(6)Böckerna tagas ned från hyllorna.
Det är sant, att somliga av dem, som köpa böcker skola lägga dem på hyllan eller på bordet i del bästa rummet och sällan se i dem. Herren har dock omsorg om sin sanning, och den tid skall komma, då dessa böcker skola framtagas och läsas. Sjukdom och olycka kunna inträda i hemmet, och genom den sanning, som dessa böcker innehålla, sänder Gud oroliga hjärtan frid, hopp och vila. Hans kärlek uppenbaras för dem, och de ledas till att förstå värdet av alt hava fått sina synder förlåtna. På detta sätt samarbetar Herren med sina självförsakande arbetare. rätt

(6)Bön med människorna.
Del finnes många, som på grund av fördom aldrig skulle söka lära känna sanningen, om den ej bringades in i deras hem. Kolportören bör söka finna sådana själar och vägleda dem. Det är en gren av missionsarbete, som beslår i att gå från hus till hus och besöka människorna, och detta kan han utföra med bättre resultat än någon annan. Han kan bliva bekant med människorna och lära förstå deras verkliga behov; han kan bedja med dem och hänvisa dem till del Guds Lamm, som borttager världens synd. På detta sätt skall vägen öppnas för det för denna tid särskilt gällande budskapet, så att det kan finna tillträde till deras hjärtan. rätt

(7)Änglars vägledning.
Ett stort ansvar vilar på kolportören. Han bör gå till sitt arbete beredd att förklara skriflens ord. Om han, då han reser från plats till plats, sätter sin lit till Herren, skola Guds änglar följa honom och giva honom sådana ord att tala, som skola bringa många själar ljus, hopp och mod. rätt

(7)Ett Guds verk.
Kolportören bör komma ihåg, att han har tillfälle att så vid alla vatten. Han hör komma ihåg, att när han säljer de böcker, som bringa kunskap om sanningen, utför han Guds verk, och att varje gåva skall brukas till att förhärliga Guds namn. Gud skall vara med var och en, som söker förslå sanningen, så att han klart kan framställa den för andra. Gud har talat tydligt och klart: "Anden och bruden säga: Kom. Och den som hör det, han säge: Kom" (Upp, 22: 17). Vi böra utan uppskov giva dem undervisning, som äro i behov därav, så att de kunna komma till kunskap om sanningen, sådan den är i Jesus, rätt

(7)Hundra där det finnes en.
De förlorade fåren från Guds fårahus äro skingrade överallt, och det arbete, som skulle utföras för dem, försummas. På grund av det ljus, som givits mig, vet jag, att där det nu finnes en kolportör på fället, borde del vara hundra, Kolportören borde uppmuntras till att laga fall på detta arbete, icke för att sprida berättelseböcker utan för att giva världen de böcker, som innehålla den betydelsfulla sanningen för vår tid. rätt

(8)Själar omvända.
Låt kolportören gå ut med Herrens ord, erinrande sig att de, som lyda Guds bud och lära andra att lyda dem, skola bliva belönade genom att se själar omvända; och en i sanning omvänd själ skall bringa andra till Kristus. På detta sätt skall arbetet utsträckas till nya arbetsfält. rätt

(8)Väktare och sändebud.
Tiden har kommit, då ett stort arbete bör utföras av kolportörerna. Världen sover, och såsom väktare skola de ringa i varningens klockor för att väcka de sovande, så att de inse sin fara. Församlingarna känna icke sin besökelsetid. Ofta kunde de bäst lära känna sanningen genom kolportörernas bemödanden. De som gå ut i Henens namn, äro hans sändebud, som skola giva de i mörker, och villfarelse inneslutna folkskarorna det glada budskapet om frälsning i Kristus genom lydnad för Guds lag. rätt

(8)Samarbete med predikanten.
Jag har blivit undervisad om, att även på sådana platser, där folket delgives budskapet genom predikanten, bör kolportören utföra sitt arbete i förening med dennes verksamhet; ty om ock predikanten troget framhåller budskapet, äro människorna icke i stånd att fatta allt. Det tryckta ordet är därför nödvändigt, icke blott för att uppväcka dem till att inse vikten av den närvarande sanningen, utan även för att göra dem rotade och grundade i sanningen och befästa dem emot bedrägliga villfarelser. Tidningar och böcker äro medel i Herrens hand till att fortfarande framhålla budskapet för denna tiden för människorna. rätt

(9)I att upplysa och befästa själar i sanningen skall våra skrifter utföra ett långt större arbete än det, som kan fullbordas allenast genom ordets muntliga förkunnelse. De tysta budbärare, som genom kolportörens bemödande vinna inträde i människornas hem, skola i varje hänseende bidraga till att stärka evangeliets muntliga förkunnelse; ty den helige Ande skall utöva sitt inflytande på sinnena under det människorna läsa böckerna, alldeles på samma säll, som den utövar sitt inflytande på dem, som lyssna till ordets förkunnelse. Samma tjänande änglar, som ledsaga predikanten i hans arbete, vaka även över de böcker, som innehålla sanningen. - "Testimonies", band 6, sid. 313-316. rätt

(9)Liksom Gud välsignar predikanten och evangelisten i deras ihärdiga bemödanden att framhålla sanningen för folket, skall han även välsigna den trofaste kolportören. - "Testimonies”, band, 6, sid. 140. rätt

(9)Den ödmjuke, flitige arbetaren, som beredvilligt följer Guds kallelse, kan vara förvissad om Guds bistånd. Att känna bördan av ett så stort och heligt ansvar är i och för sig upplyftande och förädlande för karaktären. Det väcker de ädlaste andliga krafter till liv, och deras fortsatta övning stärker och renar hjärta och sinne. Inflytandet på ens eget liv såväl som på andras är oberäkneligt. rätt

(9)Det kan hända, att tanklösa åskådare icke uppskatta ditt arbete eller förstå dess betydelse. Kanske betrakta de det som forspilld möda, en otacksam uppgift, en onödig självuppoffring. Men en Jesu tjänare ser på det i korsets ljus. Han betraktar sin självförsakelse såsom ganska obetydlig i jämförelse med det, som hans älskade Herre och Mästare måste genomgå, och han gläder sig över att kunna vandra i hans fotspår. Framgången i arbetet bringar honom den renaste glädje och den rikaste belöning för ett liv av tålmodigt arbete. - "Testimonies", band 6, sid. 340. rätt

nästa kapitel