Kolportör evangelisten kapitel 10. Från sida 75ren sida tillbaka

Sanningens Kraft att överbevisa och omvända själar.

(75)Det är genom den gudomliga nådens omdanande inflytande på människohjärtat som ordets haft uppenbaras. Budskapet skall göra mäktigt intryck på hjärtana, då det förkunnas i landsdelar, där det ej förut blivit hört. Det synes hava större kraft att omdana hjärtana där än på säd ana platser där denna verksamhet förut är känd. Sanningen har ringa makt över sådana som för egen vinnings skull vandra tvärt emot den - sådana som följa principer, som gå i motsatt riktning. De kunna väl bekänna sig tro på Guds ord, men de giva inga bevis för att de äro helgade därigenom. rätt

(75)Sanningen skall utöva sin makt över dem, som aldrig förr hört den. De skola ledas till att erkänna sin synd och komma till en sann och grundtig omvändelse. Herren skall påverka hjärtan, som icke förr ha hört varningen, människor, som icke förut ha insett, huru stora syndare de äro. rätt

(75)Kristus den ende.
Kristus är den ende, som med framgång har mött och besegrat synden. Må hans rättfärdiga livs klara ljus stråla in i deras själ, som sitta i mörker. Genom evangelii direkta inflytande ha tusenden blivit omvända på en enda dag. rätt

(76)Syndares omvändelse.
När en syndare vaknar upp över, att han endast genom Kristus kan ärva evigt liv, när han förstår, att ett liv i lydnad för Guds ord är villkoret för att inkomma i Guds rike, när han ser Kristus såsom sin försonare, då trader han fram inför sin Frälsare i hjärtats ödmjukhet och förkrosselse och bekänner sina synder och beder om förlåtelse. Han får ett mäktigt intryck av Guds majestät och härlighet. Han förnimmer en så djup längtan i sitt innersta efter förlåtelse, frid och salighet, att han helt överlämnar sig i Guds hand. rätt

(76)Syndare bliva missionsarbetare.
Jag har uppmanats att säga, att somliga, som till det yttre synas helt fångade av synden, då sanningens ljus strålar in i deras själ, skola bliva trofasta missionsarbetare på sådana platser, där det finnes just sådana syndare, som de själva en gång voro. rätt

(76)Skrivet för kolportörer.
Jag skriver detta, emedan de, som verka i kolportörsurbetet och göra husbesök, ofta möta män och kvinnor, som till det yttre se föga tilldragande ut, men vilka, då de vunnits för sanningen, skola bliva bland dess mest trofasta och helhjärtade anhängare. Sanningens ande är en prydnad för varje församling. De som Herre använder i sin tjänst, ha kanske icke alltid så behagligt yttre, men så vilt de äro trogna och rättskaffna, äro de dyrbara i Herrens ögon. rätt

(77)Sträng rättskaffenhet.
Allt efter som änden närmar sig skall Herrens verk tillväxa i renhet och helighet. Missionsarbetarna skola fyllas av kärlek till Gud och varandra. De skola bevisa sig strängt rättskaffna i alla ting. När själva sanningens kärna uppenbaras, skall Gud visa sig såsom en barmhärtighetens och kärlekens Gud. Himmelens änglar skola lägra sig runt omkring församlingens medlemmar på jorden och bistå dem i deras trångmål. Låt oss alltid komma ihåg, att vi äro Guds medarbetare. I förening med honom skola vi med glädje och sång påskynda hans verks fullbordan. I varje själ skall nitälskans heliga eld tändas. Skara efter skara skall träda ut ur fiendens led och komma Herren till hjälp mot de väldiga. rätt

(77)En djupare erfarenhet.
Guds arbetare må erhålla en djupare erfarenhet. Om de vilja helt överlämna sig åt honom, skall han utföra ett mäktigt verk för dem. De skola med höga segerrop intaga sådana förskansningar, som varit i satans våld, och dar plantera sanningens banér. De skola bära marken efter striden, men de skola uppmuntras genom Guds nådiga försäkran, att han skall föra dem an segrande och för att segra. rätt

(77)Världen skall förändras.
När Guds tjänare med helig nitälskan beflita sig om att samarbeta med himmelska väsen, skola förhållandena i världen förändras, och snart skall jorden med glädje mottaga sin konung. Då skola de förståndiga "lysa, såsom fästet lyser, och de som hava fört de många till rättfärdighet såsom stjärnor, alltid och evinnerligen". - "Advent Review and Sabbath Herald", band 80, den 17 sept. 1903. rätt

nästa kapitel