Kolportör evangelisten kapitel 11. Från sida 79ren sida tillbaka

Förenade ansträngningar.

(79)Hälsovårdsskrifter böra säljas.
Fullkomlig enighet bör råda mellan de arbetare, som syssla med de böcker, varigenom hela världen skall upplysas, Varhelst kolportörsarbetet utföres bland vårt folk, böra hälsovårds skrifter och religiösa böcker höra samman såsom delar av en förenad verksamhet. Förhållandet mellan de religiösa böckerna och hälsovårdsböckerna har framställts för mig under, bilden av ränningen och inslaget i en väv, som tillsammans bilda ett vackert mönster och ett fullkomligt stycke arbete. rätt

(79)Av lika stor betydelse.
Man har under den förflutna tiden icke skänkt hälsovårdslitteraturen den uppmärksamhet, som dess betydelse kräver. Oaktat en stor klass av människor satt högt värde på den, finnas dock många, som icke ansett nödvändigt, att den skulle utbredas i världen. Men vad kan väl utgöra en bättre förberedelse för Herrens ankomst och för mottagandet av andra sanningar, som äro nödvändiga för alt bereda ett folk för hans ankomst, än att väcka människorna till insikt om vår tids ondska och uppmuntra till en reform från själviska och skadliga vanor? Behöver icke världen uppväckas med hänsyn till hälsoreform? Behöva icke människorna de sanningar, som framställas i vår hälsovårdslitteratur? Många av våra kolportörer på kolportärsfältet böra komma till en helt annan uppfattning om hälsovårdsarbetet, än de förut haft. rätt

(80)Splittring och partier böra icke finnas bland våra kolportör och huvudagenter. Alla böra vara lika intresserade för säljandet av de böcker, som behandla hälsovårdsfrågan, som för säljandet av uteslutande religiösa böcker. Det må icke uppdragas någon sådan gräns, att det endas! är vissa böcker, som skola lägga beslag på kolportörens uppmärksamhet. Det må råda fullkomlig enighet - en likartad, harmonisk utveckling av verket i alla dess grenar. rätt

(80)Ingen likgiltighet bör ifrågakomma.
Den likgiltighet, varmed många ha behandlat hälsovårdsböckerna, är en oförrätt mot Gud. Att skilja hälsovårdsarbetet från verkets stora hopp är icke efter hans anordning. Den närvarande sanningen är lika mycket nedlagd i hälsoreformarbetet som i andra grenar av evangelii verk. Ingen särskild gren kan, skild från de övriga, utgöra ett fullkomligt helt. rätt

(80)Vägen beredes.
Hälsovårdsevangeliet har dugliga förespråkare, men deras arbete har mycket försvårats på grund av att så många predikanter, konferens ordförande och andra i inflytelserika ställningar ha uraktlåtit att skänka hälsovårdsfrågan tillbörlig uppmärksamhet. De ha icke erkänt dess förhållande till budskapet såsom kroppens högra ann. Oaktat många läkare och några av predikanterna ha visat denna gren ringa uppmärksamhet, har Herren likväl visat sin omsorg om den genom att giva den riklig fram gäng. När hälsovårdsarbetet utföres på rätt sätt, är del som en kil, som banar vägen, så att andra sanningar kunna nå fram till hjärtat. När den tredje ängelns budskap i sin helhet bliver mottaget skall man giva hälsoreformen dess rätta plats i konferensens förhandlingar i församlingsarbetet, i hemmet, vid bordet och i hushållningen för övrigt. Då skall den högra armen tjäna och skydda kroppen. rätt

(81)Skall icke träda i stället för budskapet.
Men fastän hälsovårdsarbetet ha,. sin plats i förkunnelsen av den tredje ängelns budskap, må dess förespråkare dock på intet säll sträva efter att sälta det i stället för budskapet. Hälsovådsböckerna böra givas sin plats, men utbredandet av dessa böcker är blott en av de många grenarna i det stora verk, som skall utföras. Den entusiasm för hälsovårdsböckerna, som man samtidigt uppväcker hos kolportören, må icke leda till, att andra viktiga böcker, som borde spridas bland folket, uteslutas. De som hava uppsikt över kolportörsarbetet böra vara män, som kunna bedöma, i vilket förhållande varje gren av verket slår till det hela. De böra skänka spridningen av hälsovårdslitteraturen nödig uppmärksamhet, men icke göra denna gren så framträdande, att arbetarna därigenom dragas bort från andra grenar, som äro av väsentlig betydelse, och man således utesluter de böcker, som isynnerhet bringa världen sanningens budskap. rätt

(82)Det kräves lika mycket utbildning till all arbeta med religiösa böcker, som med de böcker, som avhandla hälsovårds- och nykterhetsfrågan. Man bör ivra lika mycket för kolportering med de böcker, som innehålla andlig näring, och för att utbilda arbetare till att sprida de böcker, som innehålla den tredje ängelns budskap, som för att utbilda arbetare att sprida hälsovårdsböcker. rätt

(82)Det ena slaget av dessa hö eker skall alltid bereda rum för det andra. Båda äro nödvändiga, och de böra båda samtidigt spridas i distriktet. Den ena sorten kompletterar den andra, och de kunna icke på något sätt träda i stället för varandra. Båda avhandla ämnen av största vikt och böra var för sig spela sin roll i Guds folks beredelse för dessa yttenta dagar. Båda böra framstå såsom närvarande sanning, till upplysning, väckelse och överbevisning. Båda böra gå tillsammans i verket att helga och rena de församlingar, som emotse och förvänta Guds Sons ankomst i kraft och stor härlighet. rätt

(82)Måtte då varje utgivare och kolportörsledare ivrigt uppmuntra de kolporörer, som äro ute på missionsfältet, samt uppsöka och utbilda nya arbetare. Må var och en särskilt styrka och uppbygga arbetet så mycket som möjligt utan att försvaga andras arbete. Må allt utföras i broderlig kärlek och utan själviskhet. - "Testimonies", band 6, sid. 326-328. rätt

nästa kapitel