Kolportör evangelisten kapitel 14. Från sida 89ren sida tillbaka

Våra böcker skola säljas och läsas.

(89)Hundratals män behövas.
Andra förlagshus hava väl utarbetade planer för utbredandet av böcker, som icke äro av större betydelse. "Ty denna tidsålders barn skicka sig klokare mot sitt släkte än ljusets barn." Gyllene tillfällen att bringa sanningens tysta budbärare in i familjer och till enskilda erbjuda sig nästan dagligen; men man är för efterlåten och tanklös för att tillvarataga dessa tillfällen. Predikanterna äro få - icke mer än en, där det borde vara hundra. Många begå fel genom att underlåta att använda sina gåvor till sina medmänniskors räddning. Hundratals män borde vara sysselsatta med alt sprida ljuset överallt i våra städer och byar. Allmänheten måste påverkas. Gud säger, att ljuset skall spridas till alla delar av fället. Han vill, att vi människor skola vara ljusbärare för dem, ,om sitta i mörkret. rätt

(89)Icke från ytliga kretsar.
Missionärer behövas överallt. I alla delar av arbetsfältet böra kolportörer väljas, icke från sällskapslivets ytliga kretsar, icke bland män och kvinnor. som icke duga till något och som icke hava framgång i någonting, utan bland sådana som äga ett behagligt uppträdande, takt, klar omdömesförmåga och duglighet. Sådana personer behövas, om de skola hava framgång såsom kolportörer och bokagenter. Men det händer, att kortsynta predikanter smickra dem med att de borde använda sina förmågor i predikoverksamheten i stället för att endast gå såsom kolportörer. På detta sätt förringa de arbetet. De påverka dem till att söka sig predikantbevillning; och just de, som kunde utbildas till goda missionärer för att besöka människorna i hemmen och tala och bedja med dem, bliva dåliga predikanter; och det fält, varpå så mycket arbete behöves och där så mycke i gott kunde uträttas för saken, försummas. Den plikttrogne kolportören såväl som predikanten bör hava en rimlig gottgörelse för sitt arbete, då det utföres i trohet. rätt

(90)Ett mycket viktigt arbete.
Om det finnes ett arbete, som är viktigare än något annat, så är det att få våra böcker ut bland folket och sålunda leda dem till alt rannsaka skriften. Missionsarbetet alt bringa våra tryckalster in i hemmen, tala med människorna och bedja med och för dem, är ett gott arbete, ett arbete, som skall giva män och kvinnor erfarenhet till att utföra en själasörjares verksamhet. rätt

(90)Icke alla passande för arbetet.
Icke alla äro passande för delta arbete. Sådana, som äga bästa förmåga och duglighet och som vilja gripa verket an på ett förståndigt sätt samt utföra det systematiskt och med uthållighet och energi, just dessa borde utväljas. En grundigt genomtänkt plan hör föreligga, och denna plan bör noga följas. Församlingarna överalt borde fatta ett levande intresse för traktat- och missionsarbetet. . . . . rätt

(91)Klädedräkt och uppförande.
Vi äga nu många hjälpmedel till sanningens utbredande, men vårt folk sätter icke värde på de privilegier, de åtnjuta. Varje medlem i församlingarna inser icke nödvändigheten av att utnyttja sina gåvor i arbetet för själars frälsning. De inse icke den skyldighet de hava att samla prenumeranter på våra tidningar och att omsätta våra böcker och skrifter. Sådana män böra vara i verksamhet, som villigt låta sig undervisas med hänsyn till det bästa sättet att vinna inträde bland folket. Deras klädedräkt bör vara nätt men icke prålig, och de böra lägga sig vinn om ett behagligt uppträdande. Det råder stor brist på verklig artighet hos oss såsom ett folk. Hövlighet bör ådagaläggas av var och en, som upptager missionsarbetet. rätt

(91)Omsättningen ökar behovet.
Våra förlagshus böra utvisa jämn framgång. Vårt folk kan stödja dem, såvitt de visa veckligt intresse för alt få våra tryckalster ut i marknaden. Men utvisas lika litet interesse under det kommande året som under det förflutna, skall förtjänsten bliva mycket knapp. Ju större spridning våra böcker få, desto större skall behovet bliva av böcker, som förklara sanningens bok. Många ha fått avsmak för de självmotsägelser, de villfarelser och det avfall, som råder inom kristenheten, samt för de tillställningar, basarer och lotterier och andra påfund, som man tillgripit för att samla penningar för kyrkliga ändamål. Det finnes många, som söka efter ljus i mörkret. Om våra tidningar, traktater och böcker, vilka innehålla en klar utläggning av bibelns sanningar, finge en riktigt stor spridning, skulle många finna, att de innehålla just vad de söka efter. Men många av bröderna bära sig ät, som menade de, att människorna skulle komma till dem eller sända bud till deras kontor för att erhålla skrifter, då tusenden icke veta, att de existera. rätt

(92)Sätt böckernas värde högt.
Gud vill, att hans folk skall handla såsom levande människor och icke vara slöa, efterlåtna och försumliga. Vi må bära böckerna och skrifterna ut till folket och påverka dem att köpa, i det vi visa dem, att de skola få mer än tillräcklig valuta för penningarna. Sätten de böcker, I arbeten med, högt. I kunnen icke sätta dem för högt. - "Testimonies", band 4, sid. 389-392. rätt

nästa kapitel