Kolportör evangelisten kapitel 15. Från sida 93ren sida tillbaka

Valda stycken.

(93)Valet av kolportörer.
Somliga äro bättre skickade än andra till att utföra ett visst arbete; man bör därför icke tänka, att vem som helst kan bliva kolportör. Några äro icke vidare lämpliga för detta arbete; men därför böra de icke anses sakna tro eller villighet. Herren är icke orimlig i sina fordringar. Församlingen är liksom en trädgård, där det finnes en mångfald av blommor, var och en med sina egendomligheter. Oaktat de i mångt och mycket skilja sig från varandra, har dock varje planta och blomma sitt eget värde. rätt

(93)I betraktande av de olika naturanlag, som förefinnas bland Guds folk. väntar Herren icke, att var och en skall passa för vilket arbete som helst. Lät oss alla komma ihåg, att det finnes olika slags ansvarsposter. Det är icke överlämnat till någon människa att föreskriva en annan ett arbete, stridande mot hennes egen överbevisning om vad som är hennes plikt. Det är rätt att giva råd och framlägga planer, men var och en bör hava frihet till att söka vägledning hos Gud, vilken han tillhör och vilken han tjänar. - "Testimonies", band 6, sid. 333, 334. rätt

(94)En förberedelse för predikoämbetet.
Somliga män, vilka Gud kallat till predikoverksamhet, ha gått ut på fältet såsom kolportörer. Jag har blivit undervisad om, att detta är en förträfflig förberedelse, om deras avsikt är att sprida ljus, att bringa Guds ords sanningar direkt in i familjerna. Under samtalen skall ofta givas tillfälle att framhålla bibelns lära. Gripes verket an på rätt sätt, skola familjer bliva besökta och arbetarna få tillfälle till att visa kristlig ömhet och omsorg fä, själar, och mycket gott skall bliva resultatet. Detta skall bliva en förträfflig erfarenhet för dem, som ha predikoämbetet som mål. rätt

(94)De som vilja utbilda sig till att predika. kunna icke sysselsätta sig med något arbete, som giver dem så stor erfarenhet som kolportörsarbetet. - "Testimonies", band 6, sid. 334. rätt

(94)Om att utstå svårigheter.
Den, som i sitt arbete möter prövningar och frestelser, bör draga fördel av dessa erfarenheter, så att han lär sig att mera oförbehållsamt lita på Gud. Han bör varje ögonblick känna sitt beroende av Gud. Ingen klagan bör uppstå i hans hjärta eller gå över hans läppar. Och har han framgång, bör han icke giva sig själv äran därför, ty hans framgång beror på Guds änglars inflytande på hjärtat. Låt honom komma ihåg, att såväl i med- som motgång äro de himmelska sändebuden alltid vid hans sida. Han bör erkänna Herrens godhet och prisa honom med glädje. rätt

(95)Kristus lämnade sin härlighet och kom till denna jorden för alt lida för syndare. Om svårigheter möta oss i vårt arbete, låt oss då se hän till honom, som är vår tros begynnare och fullkomnare. Då skola vi icke bliva försagda eller modlösa. Vi skola utstå besvärligheter såsom goda Jesu Kristi stridsmän. Kommen ihåg, vad Paulus säger om alla sanna troende, "Vi äro Guds medarbetare; I ären ett Guds åkerfält, en Guds byggnad" (1 Kor. 3,9). - "Testimonies", band 6, sid. 334. rätt

(95)En dyrbar erfarenhet.
Den, som upptager kotportörsarbetet på rätta sättet, måste vara både lärare och lärjunge. Under det han försöker lära andra, må han. själv lära att utföra en evangelists arbete. När kolportörer gå ut på fältet med ödmjuka hjärtan och fyllda av allvarlig verksamhetsiver, skola de finna många tillfällen att tala ett ord i rätt tid till själar, som äro nära att dö av missmod. Efter att ha arbetat för dessa behövande kunna de säga, "I varen ju förut mörker, men nu ären I ljus i Herren" (Ef. 5,8). När de betrakta andras syndiga vägar, skola de kunna säga" "Sådana voro ock somliga bland eder, men I haven låtit två eder rena. I haven blivit helgade, I haven blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu Kristi, namn och i vår Guds Ande" (1 Kor. 6, 11). rätt

(95)De som arbeta för Gud, skola nog möta svårigheter, men löftet bör dem alltid till, "Se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände" (Matt. 28,20). Gud har en underbar erfarenhet i beredskap för dem, som vilja säga: "Jag tror ditt löfte; jag vill icke tvivla eller bliva modlös." - "Testimonies", band 6, sid. 335. rätt

(96)Om att rapportera.
De som förvärva sig en sådan erfarenhet i att arbeta för Herren, böra berätta därom i våra tidningar, så att andra kunna bliva uppmuntrade därigenom. Kolportören bör berätta om den glädje och välsignelse, han mottagit under sitt tjänande såsom evangelist. Dessa rapporter böra givas plats i våra tidningar; ty de hava ett vittgående inflytande. De skola vara såsom en tjuvlig vällukt i församlingen, en livets lukt till liv. Härigenom bliver det uppenbarat, att Gud verkar med dem, som samarbeta med honom. - "Testimonies", band 6, sid. 336. rätt

(96)Hälsoreformen.
Sen till, då I ären tillsammans med otroende att I icke låten eder ledas bort från rätta principer. Sitten I till bords med dem, så varen återhållsamma och njuten endast det slags mat, som icke förslöar sinnet. Avhållen eder från att slags omåttlighet. I mån icke försvaga edra andliga och fysiska krafter, på det att I icke mån bliva likgiltiga i andliga saker. Hållen sinnet vaket, så att Gud kan göra det rätta intrycket på det med sitt ords dyrbara sanningar. rätt

(96)Sålunda skoten I kunna utöva inflytande över andra. Många söka rätta andras liv genom att påpeka vad de anse vara orätta vanor. De gå till de enligt deras förmenande villfarande och påpeka deras brister, men göra samtidigt intet försök att hänleda deras uppmärksamhet till rätta och sanna principer. Genom ett sådant tillvägagångssätt uträttas i regel ingenting. I våra försök att rätta på andra uppväcka vi ofta deras motstånd och åstadkomma sålunda mera skada än nytta. Gån icke till dem för att påpeka deras fel eller villfarelser. Undervisen dem genom edert eget exempel. Låten eder egen självförsakelse och självbehärskning illustrera lydnad för rätta principer. Låten edert liv bära vittnesbörd om sanningens helgande och förädlande inflytande. rätt

(97)Talets gåva.
Av alla gåvor Gud skänkt människan, är ingen mera dyrbar än talförmågan. Helgad genom den helige Ande är den en makt i det godas tjänst. Det är med tungan vi överbevisa och förmana; med den uppsända vi våra böner och vårt lov till Gud, och med den meddela vi våra tankar om Återlösarens kärlek. Genom ett rätt användande av talets gåva kan kolportören utså sanningens dyrbara säd i mångas hjärtan. ”Teslimonies", band 6, sid. 336, 337. rätt

(97)Kännedom om boken.
Kolportören bör göra sig väl förtrogen med den bok, han sprider, och ögonblickligen vara färdig att fästa uppmärksamheten vid viktiga kapitel. - "Testimonies", band 6, sid. 338. rätt

(98)Traktater och broschyrer.
Kolportören bör hava med sig traktater, broschyrer och mindre böcker för att skänka till sådana, som icke kunna köpa. På detta sätt skall sanningen vinna inträde i många hem. - "Testimonies", band 6, sid. 338. rätt

(98)Flit.
När kolportören går till sitt arbete, bör han icke låta sig påverkas av någonting till alt giva upp, utan flitigt hålla sig till sin uppgift. Dock bör han icke under arbetet försumma tillfällen till att hjälpa sådana, som söka efter ljus och behöva hjälp och tröst från skriften. Om kolportören vandrar med Gud, om han beder om himmelsk visdom till att göra gott och detta allena, så skall han bliva skicklig alt inse rätta tillfället och förstå deras behov, vilka han kommer i beröring med. Han skall vinna det bästa resultat av varje tillfälle till att föra själar närmare Kristus. Besjälad av Kristi sinnelag skall han vara redo att tala uppmuntringens ord till den betungade. rätt

(98)Fördubblande sina gåvor.
Genom flit i utförandet av sitt arbete, genom trohet i att hänvisa människorna till korsets evangelium, kan kolportören fördubbla sina gåvor i del godas tjänst. Men beträffande sättet för arbetets utförande kunna vi icke framhålla någon. bestämd regel för alla; ty omständigheterna skifta, Gud skall påverka dem, vilkas hjärtan äro mottagliga för sanningen och som längta efter vägledning. Han skall säga till sill sändebud, "Tala till den eller den om Jesu kärlek." I samma stund Jesu namn i kärlek och saktmod uttalas, äro Guds änglar närvarande för att påverka och uppmjuka hjärtat. rätt

(99)Flitigt studium.
Kolportörerna må flitigt studera och hava ögonen öppna för det bästa sättet alt vinna framgång; och de må under arbetets gång söka visdom från Gud till att bistå dem, som utan kännedom om Kristus gå mot förtappelse. Må varje arbetare vinnlägga sig om alt uppbjuda alla sina krafter för att uppnå det mål, som är högre än alla andra - att rädda människor ur satans snaror och föra dem till Gud, fastgörande kedjan av beroende genom Jesus Kristus vid den tron, som omgives av löftets regnbåge, - "Testimonies", band 6, sid, 338, 339. rätt

(99)Uppträdande.
Personer med ett tafatt uppträdande äro icke passande för detta arbete. Det är män och kvinnor med takt, bildat uppträdande, klar tanke, god omdömesförmåga och sann uppfattning om människosjälens värde, som äga betingelser för framgång. - "Manual for Canvassers", sid. 15. rätt

(99)Villiga att mottaga undervisning.
Sådana människor, som äro villiga att låta sig undervisas om bästa sättet alt närma sig enskilda personer och familjer, borde ingå i delta arbete. Deras klädsel hör vara nätt men icke prålig, och deras uppträdande bör vara sådant, att det icke väcker människornas av smak. Hos oss såsom ett folk råder stor brist på verklig artighet. Mycket kan vinnas genom hövlighet. - "Manual for Canvassers", sid. 18. rätt

(100)Arbetet är upplyftande.
Kolportörens arbete är upplyftande och skall krönas med framgång, om han med ett ärligt sinne allvarligt och med tålamod fortsätter med det, som han åtagit sig. Hans hjärta må vara med i arbetet. Han må stiga upp tidigt och arbeta med flit och samtidigt på ett rätt sätt göra bruk av de gåvor, som Gud givit honom. Han skall möta svårigheter, men med en uthållighet, som icke låter sig rubbas, skall han övervinna dem. Han skall därvid ständigt utveckla en allt mera harmonisk karaktär. Stora karaktärer danas genom små handlingar och försök. - "Manual for Canvassas", sid. 18. rätt

(100)Två och två.
Kolportörerna böra utsändas två och två. Oerfarna arbetare böra utsändas tillsammans med dem, som äga större erfarenhet och som kunna vara dem till hjälp. De kunna tala tillsammans, studera Guds ord tillsammans och bedja med och för varandra. Härigenom skall både den äldre och den yngre kristne mottaga välsignelse från Gud. - "Manual for Canvassers", sid. 17. rätt

(100)Det rätta arbetet.
Kolportörerna böra vara överbevisade om, att kolportörsarbetet är just det arbete, som Herren önskar, att de skola utföra. De böra komma ihåg, att de äro i Herrens tjänst. rätt

(101)Undervisning må givas.
Allvarliga bemödanden äro nödvändiga; undervisning må givas; arbetets vikt må framhållas för kolportörerna. Alla må utvisa den självförsakelsens och självuppoffringens ande, som uppenbaras i vår Återlösares liv. rätt

(101)Jesajas erfarenhet.
Låt kolportörerna läsa Jesajas 6:te kapitel och lägga dess lärdomar på hjärtat: "Då sade jag: 'Ve .mig, jag förgås! Ty jag har orena läppar, och jag bor ibland ett folk, som bar orena läppar, och mina ögon hava sett Konungen, Herren Sebaot.' Men en av seraferna flög fram till mig, och han hade i sin hand ett glödande kol, som han med en tång hade tagit på altaret. Och han rörde därmed vid min mun. Därefter sade han: 'Se, då nu detta har rört vid dina läppar, har din missgärning blivit tagen ifrån dig, och din synd är försonad.' Och jag hörde Herren tala, och han sade: 'Vem skall jag sända, och vem vill vara vår budbärare?' Och jag sade: 'Se, hår är jag, sänd mig'" (Jes. 6: 5-8). rätt

(101)Människor med ödmjuka hjärtan.
Vad som här framställts skall åter och åter' upprepas. Herren önskar, att många skola. del. taga i detta härliga arbete, sådana, som äro invigda åt Gud, vars hjärtan äro ödmjuka och vilka äro villiga att taga fatt på vilken gren av verket som helst, där de kunna göra nytta. - "Manual for Canvassers", sid 18, 19. rätt

(102)Tydligt språk.
Den kolportör, som klart och tydlig kan tala om förtjänsterna hos den bok, han sprider skall finna, att detta är honom till stor hjälp att få beställning. Han får kanske tillfälle att läsa någon del av ett kapitel, och genom sin välljudande röst och del eftertryck, han lägger på orden, kan han göra det uppläs ta så levande för åhörarna, som om de såge det med sina egna ögon. rätt

(102)En oumbärlig egenskap.
Förmågan att tala klart och tydlig i klangfulla, avrundade toner är ovärderlig i vilken som helst verksamhetsgren. Den ät oumbärlig för dem, som hava för avsikt att bliva predikanter, evangelister, bibelarbetare eller kolportörer. De som förbereda sig att inträda i dessa verksamhetsgrenar, böra undervisas om, huru de skola bruka sin röst, så att den skall göra ett intryck, som motsvarar avsikten, då de tala med människor om sanningen. Sanningen må icke skadas genom att framstättas på ett bristfälligt sätt. rätt

(102)Samarbete med Herren.
Var icke likgiltig med dina ord, även om du är ibland icke troende; ty dessa giva akt på dig. Studera den undervisning, som gavs Nadab och Abihu, Arons söner. De "buro fram inför Herrens ansikte främmande eld, annan eld än den han hade givit dem befallning om". "Då gick eld ut från Herren och förtärde dem så att de föllo döda ned inför Henens ansikte. Och Mose sade till Aron, 'Detta är, vad Herren har talat och sagt. På dem, som står mig nära, vill jag bevisa mig helig, och inför allt folket bevisa mig härlig'" (3 Mos. 10,1-3). Kolportörena böra komma ihåg, att de samarbeta med Henen till själars frälsning och att de icke må binga allmänna, vardagliga ting in i hans heliga tjänst. Låt sinnet vara fyllt av rena, heliga tanka, och sörjen för att orden äro väl valda. I mån icke tillåta att arbetet hindras genom lättsinnigt och oförsiktigt tal. - "Manual for Canvassers", sid, 23, 24. rätt

(103)Rättframt och förståndigt tal.
Män och kvinnor vandra omkring i villfarelsens töcken. De önska veta, vad som är sanning. Förkunnen dem den, icke i högtravande ord, utan på ett rättframt sätt såsom Guds barn, - "Manual for Canvassers", sid . 39, 40. rätt

(103)Ödmjuk bön.
Satan följer i edra spår. Han är en listig motståndare, och den illasinnade ande, som I möten i edert arbete, förskriver sig från honom. De som drivas av hans ande, tala som han vill. Om den slöja, som täcker deras ögon, kunde dragas tillbaka, skulle de, som sålunda låta sig brukas av satan, se honom bruka alla sina konstgrepp för att förhärda dem mot sanningen. Genom ödmjuk bön enligt Kristi exempel skall långt mer kunna göras för att rädda själar från satans anslag än genom många ord utan bön. - "Manual for Canvassers", sid. 40. rätt

(104)Själen upplyft i bön.
Arbetarna böra ständigt hålla själen upplyft till Gud i bön. De äro aldrig allena. Såvitt de ha tro på Gud och verkligen erkänna, att det arbeter sam är dem ombetrott, består uti att bringa människorna bibelns ljus, skola de ständigt kunna glädja sig ät Kristi sällskap. - "Manual for Canvassers", sid. 40. rätt

(104)Kolportörsarbetet en förberedelse.
Det förekommer flera svårigheter i detta arbete än i en del andra verksamhetsgrenar, men de lärdomar, som inhämtas, den takt och disciplin, som därigenom förvärvas, skall göra eder passande för andra grenar av verket, där i kunnen verka för själars frälsning. De som blott delvis tillvarataga dessa lärdomar och som äro ansvarlösa i det sätt, på vilket de umgås med andra människor, skola utvisa samma brist på takt och umgängsamhet, om de skulle inträda i predikoämbetet. . . . rätt

(104)Hjälp för familjer.
Missionsarbete - det att bringa våra skrifter in i familjerna, att samtala med dem och bedja med och för dem - är ett arbete, som skall fostra män och kvinnor för en själasörjares kall. rätt

(104)Genom evangeliskt kolportörsarbete kunna unga män lättare bliva beredda för predikoverksamheten än genom att tillbringa många år på en skola. De som vilja utbilda sig till predikanter, kunna icke sysselsätta sig med något arbete, som skall giva dem en så vidsträckt erfarenhet som Kolportörsarbetet. rätt

(105)Mera lockande finansiella utsikter.
Men många, som känt sig tilltalade av kolportörsarbetet, ha gått ut för att sälja böcker och planschverk, som icke ha något med vår tro att göra och som icke bringa köparen något ljus. De förledas därtill på grund av de finansiella utsikterna, vilka där äro mera lockande än de, som kunna erbjudas dem såsom provpredikanter. Sådana personer uppnå ingen synnerlig förberedelse för evangelii förkunnelse. De förvärva sig icke den erfarenhet, som skall göra dem till dugliga arbetare. De lära icke att bära omsorg om själars frälsning och att dagligen erhålla kunskap om det bästa sättet, varpå man vinner människor för sanningen. De förspilla endast tid och tillfällen. rätt

(105)En världslig prägel.
Dessa män äro ofta ovilliga till att följa den helige Andes uppmaning, och deras karaktär antager en världslig prägel; de glömma, huru mycket de hava att tacka Herren för, honom, som gav sitt liv för dem. De bruka sina krafter i själviska intressens tjänst och vägra att arbeta i Herrens vingård. - "Manual for Canvassers", sid. 41-48. rätt

(105)Icke alla med en bok.
Det har blivit anbefallt såsom den bästa planen, att endast en bak åt gången spriddes i kolportörsdistriktet - alt alla kolportörerna arbetade med samma bok. Även om delta läte sig göra, skulle det dock icke vara klokt eller tjänligt. Ingen enda av våra böcker bör spridas allena och framläggas för folket, liksom om den uppfyllde alla krav för denna tiden. Då Herren har givit sitt folk ljus, framhållet på olika sätt i olika böcker, vem vågar då uppställa skrankor, så att ljuset icke skall bliva spritt över världen? Herren vill, alt våra bröder skola lägga planer för att det ljus, som han givit, icke skall bliva dolt i våra förlagshus, utan lysa för alla, som vilja taga emot det. rätt

(106)Felaktiga principer.
Om våra kolportörer drivas av världslig vinningslystnad och blott sprida den bok, varpå de kunna tjäna mest penningar och försumma andra böcker, som människorna behöva, fråga jag: I vilken mening är deras arbete då ett missionsarbete? Var är då missionsanden, självuppoffringen? Det arbete, som utföres av den gudfruktige och insiktsfulle kolportören, har blivit framhållet som likställt med det, som utföres av en evangelii förkunnare. Skulle en kolportör då mena sig hava större frihet än en predikant till att handla av själviska bevekelsegrunder? Skulle han vara otrogen mot själva missionsarbetets principer och blott sälja de böcker, som äro billiga och lättast alt arbeta med, och försumma att för människorna framhålla de böcker, som skola bringa dem största ljuset, emedan han genom ett sådant förfaringssätt kan tjäna mera penningar för sig själv? Vilken missionsande visar sig här uti? Har icke kolportörs arbetet då upphört att vara, vad det borde vara? Varför är det ingen, som upphäver sin röst för att rätta på ett sådant sakernas tillstånd? "Manual for Canvassers", sid 47, 48. rätt

(107)Tidningar, traktater och broschyrer.
Ingen kolportör bör upphöja den bok, han arbetar med, över andra, som framhålla den närvarande sanningen. Skulle -våra kolportörer åsidosätta alla andra böcker med undntag av en och inrikta att sin kraft på arbetet med den, skulle arbetet icke bliva utfört enligt Guds plan. Alla hava icke samma smak, och vad som kan vara föda för den ene, skall måhända icke tilldraga sig den andres intresse; därför böra böcker spridas, som på olika sätt behandla de ämnen, som särskilt gälla denna tid. Det är nödvändigt för kolportören att göra ett förståndigt val. Måtte ingen, som har med Guds verk alt skaffa, bliva inskränkt och kortsynt. Herren har många redskap, genom vilka han ämnar verka. Om en bok sättes framför en annan, är det fara för, att just den bok, som är bäst ägnad att upplysa människorna, uteslutes. Det är icke behövligt, att man skall uppställa den ena boken mot den andra och avgöra, vilken som skall kunna uträtta det mesta goda. Gud har en plats för alla de röster och pennor, som han inspirerat att tala å sina vägnar. Några människor ha svårt att fördjupa sig i våra mera djupsinniga verk, och genom att framställa sanningen på ett enklare sätt skola de lättare kunna nås. Må de ledande arbetarna uppmuntra de svagare och visa ett jämställt interesse för de olika medel, som tagas i bruk för att bereda ett folk för Herrens stora dag. Somliga skola hava större gagn av tidningar och traktater än av böcker. Tidningar, traktater och broschyrer, som omhandla bibliska läropunkter, må alla uppmärksammas i kolportörsarbetet; ty de äro som små kilar, som öppna vägen för större verk. - "Manual for Canvassers", sid 48, 49. rätt

(108)Varen hjälpsamma.
När i uppehållen eder i ett hem, så försöken dela hushållets bördor. Bären omtanke för att vattenhinken bliver fylld. Hjälpen den trötte husfadern med förefallande arbete. Visen interesse för barnen. Varen hänsynsfulla. Gån fram i ödmjukhet, och Herren skall vara med eder. - "Review and Herald", den 11 nov. 1902. rätt

(108)Under den helige Andes vägledning.
Lät kolportörerna ställa sig under den helige Andes vägledning. Låt dem i ödmjuk bön gripa fall på den kraft, som tillflyter dem från Gud, och sätta att sin förtröstan till honom. Hans mäktiga inflytande skall göra sig gällande hos varje sann och trofast arbetare. - "Testimonies", band 6, sid. 340. rätt

(108)Vårt arbete.
Vi närma oss med raska steg alltings slut. Att trycka och sprida böcker och tidningar, som innehålla sanningen för denna tid, är vårt arbete. - "Testimonies”, band 8, sid. 89. rätt

(109)Vilka Gud kan använda.
Då Gud väljer män och kvinnor till sin tjänst, frågar han icke efter om de besitta lärdom, vältalighet eller världslig rikedom. Han frågar: "Vilja de vandra i ödmjukhet, så att jag kan lära dem mina vägar? Kan jag lägga mina ord på deras läppar? Vilja de representera mig?" rätt

(109)Gud kan använda envar just i förhållande till det mått av sin Ande, som han kan skänka dem. Det verk, som han skall mottaga, är det, som återspeglar hans tanke. Hans efterföljare skola såsom hans befullmäktigade i världen bära en outplånlig prägel av hans oföränderliga principer. - "Testimonies”, band 7, sid. 144. rätt

(109)Änglar till ledsagare.
De som verka för andras bästa, verka i harmoni med himmelska änglar. De erhålla ständig hjälp av dem. Ljusets och kraftens änglar äro nära dem för att beskydda, trösta, undervisa och vägleda dem. Den högsta utbildning, den ädlaste kultur och den mest upphöjda tjänst, som någon i denna världen kan åtnjuta, stå till deras förfogande. - "Gospel Workers", sid. 515. rätt

(109)Under bön och sång.
De största möjligheter i det godas tjänst erbjuda sig för den kolportörevangelist, vilkens hjärta är påverkat av den helige Ande och underkastat hans vägledning. Alt i kärlek och enfald bära sanningens budskap från hus till hus överensstämmer alldeles med den undervisning, som Kristus gav sina lärjungar, då han sände dem ut på deras första missionsresa. Genom lovsång och genom ödmjuka, hjärtliga böner kunna många nås. Den gudomlige vägledaren skall vara närvarande och påverka och överbevisa hjärtana. Löftet är ju: "Jag är med eder alla dagar." Med försäkran om en sådan hjälpare som denne kunna vi oförtrutet verka med mod och hopp. rätt

(110)Från stad till stad.
Från stad till stad, från land till land skola de gå med de förlagsartiklar, som innehålla löftet om Frälsarens snara återkomst. Dessa tryckalster skola översättas på andra språk; ty evangelium skall förkunnas i hela världen, Herren erbjuder varje arbetare den hjälp, som skall kröna hans arbete med framgång. - "Testimonies”, band 9, sid, 14. rätt

(110)Sprid vår litteratur.
Natten till den 2 mars 1907 framställdes för mig många ting angående värdet av våra förlagsartiklar, vilka avhandla den närvarande sanningen, och de ringa bemödanden, som göras av våra bröder och systrar i församlingarna för att de skola bliva spridda vitt och brett. rätt

(110)Ondskans makter samla krafter.
Det har upprepade gånger visats mig, att våra pressar oavbrutet böra sysselsättas med tryckning av sådant, som skall sprida ljus och sanning. Det är en tid av andligt mörker inom församlingarna i världen. Okunnighet om det gudomliga har dolt Gud och sanningen för människornas blickar. Ondskans makter samla krafter. Satan smickrar sina redskap med, att han skall utföra ett arbete, som skall vinna hela världen över på hans sida. Under det församlingen delvis varit overksam, har satan och hans här arbetat. De s. k. kristna kyrkorna skola icke kunna omvända världen; ty de äro själva smittade av egennytta och stolthet och må erfara Guds omvändande kraft i sin egen krets, innan de kunna föra andra in på en bättre väg. - "Testimonies”, band 9, sid. 66, rätt

(111)Så länge nådatiden varar.
Så länge nådatiden varar, är det tillfälle för kolportören att verka. När de religiösa samfunden sammansluta sig med påveväldet för att förtrycka Guds folk, skola de platser, där religionsfrihet råder, bliva öppnade genom evangeliskt kolportörsarbete. Om förföljelsen bliver för våldsam på en plats, så må kolportörerna göra, som Kristus föreskrev: "När de förfölja eder i en stad så flyn till en annan," Om förföljelsen även når dit, gån då till ännu en annan plats. Gud skall leda sitt folk och göra dem till välsignelse på många platser. Vore det icke på grund av förföljelse, skulle de icke bliva spridda så vitt omkring för att utbreda sanningen. Och Kristus säger: "I skolen icke hava hunnit igenom alla Israels städer, förrän Människosonen kommer." Intill dess från himmelen höres: "Det är fullbordat", skall det alltid finnas arbetsfält och hjärtan, som vilja antaga budskapet. - "Testimonies”, band 6, sid. 478. rätt

(112)Böcker och tidningar.
Det stora och underbara verk, som omfattar förkunnelsen avavangelii sista budskap, skall nu påskyndas såsom aldrig förr. Världen skall mottaga sanningens ljus genom evangelii ord i våra böcker och tidningar. Våra tryckalster må visa, att alltings slut närmar sig. Jag har blivit uppmanad att säga till våra förlagshus: "Lyften upp baneret, lyften det högre upp! Kungören den tredje ängelns budskap, så att det höres i hela världen! Låt del bliva känt, att här äro de, som hålla Guds bud och bevara tron på Jesus'". Genom vår litteratur skall budskapet förkunnas till ett vittnesbörd för hela världen. rätt

(112)Böcker över bibliska ämnen.
Våra arbetare böra nu tillhållas att skänka de böcker den största uppmärksamhet. vilka innehålla grunderna för vår tro - de böcker, som klarlägga bibelns läropunkter och som bereda ett folk, som skall bestå i den prövning, som förestår. Och när vi genom en grundig bibelundervisning och förståndig användning av våra tryckalster ha bringat människor till kännedom om sanningen, böra vi undervisa och utbilda dem till arbetare i ord och lära. Vi må uppmana dem att sprida de böcker, som avhandla bibliska ämnen - böcker, vilkas undervisning skall bereda ett folk att bliva bestående, i det de hava sina länder omgjordade med sanning och sina lampor brinnande. rätt

(113)Predikan genom böcker och tidningar.
Vi ha så alt säga legat i dvala beträffande det som kan uträttas genom spridandet av väl beredd litteratur. Låt oss nu genom en förståndig användning av tidningar och böcker predika ordet med förnyad kraft, så att världen kan komma till insikt om det budskap, som Kristus gav Johannes på ön Patmos. Må varje människa, som nämner Jesu namn, bära detta vittnesbörd: "Alltings ände är nära; bered dig att möta din Gud." rätt

(113)Ingång överallt.
Våra förlagsartiklar böra få inträde överallt. Låt dem utgivas på många språk. Den tredje ängelns budskap skall förkunnas därigenom likaväl som genom predikoverksamheten. I, som omfatten sanningen för denna tid, vaknen upp. Det är eder plikt att med alla de medel, som stå till edert förfogande, nu bistå dem som äro skickliga att förkunna sanningen. En del av de penningar, som förtjänas genom omsättningen av våra förlagsalster, bör användas för framställning av mera litteratur, vilken skall öppna blindas ögon och bryta ny mark i hjärtana. rätt

(113)Faran av världsliga affärer.
Det är fara för, att vi komma att befatta oss för mycket med världsliga affärer, så att Guds ord förlorar sin kraft över oss. Kärleken till handel och vinning bliver mer och mer allmän. Mina bröder, låten edra själar bliva i sanning omvända. Om det funnits någon tid, då det varit behövligt, alt vi förstått vårt ansvar, så är det nu, då sanningen vacklar på torget och vad rätt är ej kan komma fram. Satan har stigit ned med stor kraft för att verka med allt orättfärdighetens bedrägeri bland dem, som gå förlorade; och allt som kan skakas, skall skakas, och det, som icke kan skakas, skall bliva bestående. Henen kommer snart, och vi slå inför olycksdigra tider. Satans tjänare äro, fastän osynliga, i verksamhet för alt ödelägga och fördärva människosjälar. Men så vilt våd liv är fördolt med Kristus i Gud, skall han uppenbara sin nåd och sin frälsning för oss. Kristus kommer för att upprätta sitt rike på jorden. Låt oss prisa och åra honom med vår tunga. Låt oss nu arbeta, som vi aldrig förr gjort. Vi må "träda upp i tid och otid" (2 Tim. 4:2). Vi må söka finna öppna dörrar för sanningens förkunnelse. Vi må bruka varje tillfälle till att föra själar till Kristus. rätt

(114)Tala om Frälsarens kärlek.
Som ett folk må vi genomgå en ny omvändelse och helga oss till uppdraget att förkunna sanningen, sådan den är i Jesus. Under arbetet med spridandet av vår litteratur kunna vi med värme och överbevisning tala om Frälsarens kärlek. Gud allena har makt till att förlåta synd; men om vi icke tala härom till de oomvända, kan vår försummelse leda till deras undergång. Bibelns dyrbara, frälsande sanningar förkunnas genom våra tidningar. Det finnes många, som kunna hjälpa till att sälja dessa tidningar. Herren fordrar av oss alla, att vi skola uppsöka och rädda det förlorade. Satan beflitar sig om att förföra till och med de utvalda, och nu är tiden att verka med att fått. Våra böcker och tidningar må framhållas för människorna, så att de falla intresse i dem. Budskapet om den närvarande sanningen må utan dröjsmål förkunnas i våra städer. Skola vi. icke vakna upp till insikt om vår plikt? - "Testimonies", band 9, sid. 61-63. rätt

(115)Frivilliga till att upptaga arbetet.
Kristus kallar många unga män att frivilligt bringa sanningen till världen. Han önskar män, vilkas livsintressen gå i andlig riktning, män, som kunna finna arbete i sin närhet, emedan de söka därefter. Församlingen behöver nya män, som kunna ingjuta nytt mod och ny kraft i våra led, män, som äro vuxna tidens krav och som äro i stånd till att upptaga kampen mot dess villfarelser, män, som vilja inspirera de få arbetarna till ny iver, män, vilkas hjärtan äro uppvärmda av Kristi kärlek och vilkas händer äro redo att med iver taga fatt på Herrens verk. - "Manual for Canvassers", sid 22. rätt

(115)Förtröstan på Gud,
När arbetarna ständigt sälla sin förtröstan till Gud och sländigt öva sig i självförsakelse, skola de icke sjunka ned i modlöshet. De skola icke klaga. De skola komma ihåg, att det på varje plats finnes själar som Herren behöver och som djävulen söker efter för att fjättra dem i syndens träldom och i förakt för Guds lag. "Manual for Canvassers", sid. 22, 23. rätt